Back

Ordinul nr. 927 din 6 octombrie 2005

ORDIN nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
În temeiul prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi
deşeurilor de ambalaje,
în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.
Art. 1
Operatorii economici producători şi importatori de ambalaje sunt obligaţi să raporteze următoarele
informaţii:
a) datele privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa românească, conform anexei nr. 1;
b) datele privind cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea ambalajelor comercializate sau distribuite
gratuit conform anexei nr. 2 sau, după caz, anexei nr. 3;
c) cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea ambalajelor estimate a fi introduse pe piaţă în anul în
care se face raportarea, conform anexei nr. 7.
Art. 2
Operatorii economici prevăzuţi la art. 1, care produc/importă ambalaje de desfacere - ambalaje definite
la pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 - sunt obligaţi să raporteze în
anexe separate datele privind ambalajele de desfacere, conform prevederilor art. 1.
Art. 3
Se supun obligaţiilor prevăzute la art. 1 atât operatorii economici care produc/importă ambalaje în
vederea comercializării, cât şi operatorii economici care produc/importă ambalaje pentru ambalarea
propriilor produse.
Art. 4
(1) Operatorii economici producători/importatori de produse ambalate sunt obligaţi să raporteze
următoarele informaţii:
a) datele privind cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite
gratuit pe piaţa românească, conform anexei nr. 2;
b) cantităţile de ambalaje estimate a fi introduse pe piaţă în anul în care se face raportarea, conform
anexei nr. 7;
c) programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deşeurilor de ambalaje.
Art. 5
Operatorii economici producători/importatori de produse ambalate, care introduc pe piaţa internă în
decursul anului o cantitate de ambalaje mai mică sau egală cu 1.000 kg, transmit autorităţii teritoriale
pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social numai
cantitatea totală de ambalaje introdusă pe piaţă, conform anexei nr. 3.
Art. 6
Operatorii economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii de realizare a obiectivelor anuale de
valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje sunt obligaţi să raporteze următoarele informaţii:
a) datele privind cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea, conform anexei nr. 4;
b) cantităţile de ambalaje pentru care se estimează preluarea responsabilităţii pentru anul respectiv,
conform anexei nr. 7;
c) programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deşeurilor de ambalaje.
Art. 7
(1) Datele de raportare prevăzute la art. 1-5 se transmit, pe suport hârtie şi în format electronic,
autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul
social al agentului economic, însoţite de lista punctelor de lucru, cu indicarea datelor de identificare a
acestora, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an.
(2) Operatorii economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii transmit, pe suport hârtie şi în
format electronic, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele referitoare la ambalajele şi
deşeurile de ambalaje pentru operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, până cel
târziu la data de 25 februarie a fiecărui an.
(3) Operatorii economici care au transferat responsabilitatea conform prevederilor art. 16 din Hotărârea
Guvernului nr. 621/2005 au obligaţia de a comunica autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din
judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social numai datele de identificare a operatorului
Pag. 1 din 7
economic autorizat cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate, până cel târziu la data
de 15 ianuarie a fiecărui an.
Art. 9
(1) Operatorii economici specializaţi, inclusiv operatorii de salubritate care preiau direct de la persoane
juridice şi/sau de la persoane fizice pe bază de contract şi/sau adeverinţă de primire şi plată deşeurile de
ambalaje în vederea valorificării, sunt obligaţi să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului
din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social, pe suport hârtie şi în format electronic,
cantităţile de deşeuri de ambalaje preluate şi gestionate, conform anexei nr. 5.
(2) Operatorii de salubritate care desfăşoară şi activităţile prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să excludă
cantităţile raportate conform anexei nr. 5 din cantităţile raportate către consiliile locale.
Art. 10
Consiliile locale sunt obligate să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului, pe suport hârtie
şi în format electronic, informaţiile privind deşeurile de ambalaje şi planul de recuperare a deşeurilor de
ambalaje, conform anexelor nr. 6 şi 8.
Art. 11
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pune la dispoziţie, pe pagina de Internet, formatul electronic
de raportare.
Art. 12
(1) Anexele nr. 1-6 se completează cu informaţiile corespunzătoare anului precedent celui în care se face
raportarea.
(2) Datele din anexele nr. 7-8 şi programul de informare a consumatorilor privind sistemele de recuperare
a deşeurilor de ambalaje se referă la anul în care se face raportarea.
(3) Datele referitoare la produsele/ambalajele aflate în tranzit pe teritoriul României nu se includ în datele
de raportare.
Art. 13
Autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate la Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului până cel târziu la data de 15 martie a fiecărui an.
Art. 14
(1) Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului.
(2) Sinteza datelor privind cantităţile anuale de ambalaje şi deşeuri de ambalaje la nivel naţional se
prezintă pe pagina de Internet a autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în vederea asigurării
accesului publicului la aceste informaţii.
Art. 15
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 16
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 17
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.
880/2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 17 ianuarie 2005, se abrogă.
-****-
ANEXA Nr. 1: CANTITĂŢILE de ambalaje introduse pe piaţa românească în
anul .......
PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE AMBALAJE
Denumirea operatorului economic: ...................................
Localitatea: ................................................................
Adresa: .....................................................................
Tel./Fax/E-mail: ..........................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................
Cifra de afaceri: .................................
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Pag. 2 din 7
C.U.I. ...............................................
Ambalaje de desfacere* |_| (se marchează cu x dacă este cazul)
- tone -
NOTĂ:
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
*ambalaj de desfacere - obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare precum şi
obiectele "de unică folosinţă" vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt
considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcţia de ambalare.
Exemple ilustrative:
Sunt considerate ambalaje (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare): Pungi de transport
din plastic sau hârtie, farfurii şi pahare de unică folosinţă, filme aderente, pungi pentru sandvişuri, folia de
aluminiu.
Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacâmurile de unică folosinţă.
ANEXA Nr. 2: CANTITĂŢILE de ambalaje corespunzătoare
producţiei/importului în anul ........
Denumirea operatorului economic: ....................................
Localitatea: ......................................................................
Adresa: ...........................................................................
Tel./Fax/E-mail: ...............................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................
Cifra de afaceri: .................................
C.U.I. ...............................................
- tone -
Materialul
Cantitatea de ambalaje - produs - introdusă pe piaţa
internă
0 1
Sticlă
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Aluminiu
Oţel
Total
Lemn
Altele
TOTAL:
Data: Semnătura şi ştampila
Nume, prenume:
Funcţia:
Materialul
Ambalaje corespunzătoare produselor
ambalate introduse pe piaţa internă
*Deşeuri de ambalaje proprii valorificate prin
mijloace proprii sau încredinţate spre valorificare
Total
Din care:
reciclate
Toxice sau
periculoase***
(din Total, col. 5)
Total
Din care:
Total
Din care:
Ambalaje reciclate
primare
Ambalaje
reutilizabile
0 1 2 3 5 6 7 8
Sticlă
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Aluminiu
Oţel
Pag. 3 din 7
NOTĂ:
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
*se includ deşeurile de ambalaje provenind de la materiile prime, din consumul propriu şi ambalajele
proprii recuperate de pe piaţă
**ambalajele reutilizabile se raportează o singură dată, atunci când sunt introduse în circuitul de umplere
şi livrate pentru prima dată
***se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase.
ANEXA Nr. 3: CANTITATEA totală de ambalaje corespunzătoare
producţiei/importului în anul ........
MICI PRODUCĂTORI/IMPORTATORI
(Cantitatea anuală de ambalaje corespunzătoare produselor introduse pe piaţă, mai mică sau egală cu
1000 kg)
Denumirea operatorului economic: ....................................
Localitatea: ......................................................................
Adresa: ...........................................................................
Tel./Fax/E-mail: ...............................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................
Cifra de afaceri: .................................
C.U.I. ...............................................
- kg -
NOTĂ:
Cantităţile se raportează în kg.
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
ANEXA Nr. 4: CANTITATEA de ambalaje pentru care operatorii economici
autorizaţi au preluat responsabilitatea în anul .......
Denumirea operatorului economic autorizat: ......................
Localitatea: ......................................................................
Adresa: ...........................................................................
Tel./Fax/E-mail: ...............................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................
C.U.I. ...............................................
Total
Lemn
Altele
TOTAL
Data: Semnătura şi ştampila:
Nume, prenume:
Funcţia:
Materialul Cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţa internă
0 1
Sticlă
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Lemn
Altele
TOTAL:
Data: Semnătura şi ştampila
Nume, prenume:
Funcţia:
Pag. 4 din 7
- tone -
NOTĂ:
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
*se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase.
ANEXA Nr. 5: CANTITĂŢILE de deşeuri de ambalaje preluate şi gestionate
în anul .......
OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAŢI CARE PREIAU DIRECT DE LA GENERATORI - PERSOANE JURIDICE
ŞI/SAU PERSOANE FIZICE PE BAZĂ DE CONTRACT ŞI/SAU ADEVERINŢĂ DE PRIMIRE ŞI PLATĂ, DEŞEURI
DE AMBALAJE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII
Denumirea operatorului economic: ....................................
Localitatea: ......................................................................
Adresa: ...........................................................................
Tel./Fax/E-mail: ...............................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................
Cifra de afaceri: .................................
C.U.I. ...............................................
- tone -
NOTĂ:
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.
Materialul
Ambalaje introduse pe
piaţa internă
Deşeuri de ambalaje
gestionate
Deşeuri de ambalaje
valorificate şi
raportate de clienţi
(din Total, col. 3)
Toxice sau
periculoase*
(din Total, col. 5)
Total
Din care:
Ambalaje
primare
Total
Din care:
reciclate
Total
Din care:
reciclate
Total
Din care:
reciclate
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Sticlă
Plastic
Hârtie şi carton
Metal
Aluminiu
Oţel
Total
Lemn
Altele
TOTAL
Data: Semnătura şi ştampila:
Nume, prenume:
Funcţia:
Materialul
Cantitate de deşeuri
de ambalaje preluată
Cantitate de deşeuri de ambalaje valorificată
Total
Din care:
Reciclate
toxice sau
periculoase*
0 1 2 3 4
Sticlă
Plastic
Hârtie şi carton
Metale
Aluminiu
Oţel
Total
Lemn
Altele
TOTAL
Pag. 5 din 7
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
*Se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase.
ANEXA Nr. 6: CANTITĂŢILE de deşeuri de ambalaje gestionate în
anul .......
CONSILII LOCALE
Localitatea: ......................................................................
Adresa: ...........................................................................
Tel./Fax/E-mail: ...............................................................
Populaţia: ..............................
Cod SIRUTA: .......................
- tone -
NOTĂ:
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
*Se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase.
**se va preciza şi metoda conform Anexa II B din Legea 426/2001 ce modifică şi completează
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.
ANEXA Nr. 7: CANTITATEA de ambalaje estimată a fi introdusă pe piaţă în
anul .......
PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE PRODUSE AMBALATE |_|
PRODUCĂTORI/IMPORTATORI DE AMBALAJE DE DESFACERE |_|
OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT |_|
Denumirea operatorului economic: ....................................
Localitatea: ......................................................................
Adresa: ...........................................................................
Tel./Fax/E-mail: ...............................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................
Cifra de afaceri: .................................
C.U.I. ...............................................
ESTIMAT tone
Data: Semnătura şi ştampila:
Nume, prenume:
Funcţia:
Materialul
Cantitate de deşeuri de
ambalaje preluată
Cantitate de deşeuri de ambalaje valorificată Cantitate de deşeuri
de ambalaje eliminată
prin:
Total
1=3+7+8
Din care
toxice sau
periculoase*
Total
3=4+5+6
Din care:
Reciclată
Valorificată
energetic
Alte forme
de
valorificare**
incinerare
Depozitare
controlată
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Sticla
Plastic
Hârtie şi carton
Metale
Aluminiu
Oţel
Total
Lemn
Altele
TOTAL
Data: Semnătura şi ştampila
Nume, prenume:
Funcţia:
Pag. 6 din 7
NOTĂ:
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
*se includ deşeurile de ambalaje provenind din consumul propriu şi deşeurile de la ambalajele proprii
recuperate de pe piaţă.
ANEXA Nr. 8: CANTITĂŢILE de deşeuri de ambalaje estimate a fi
gestionate în anul .......
CONSILII LOCALE
Localitatea: ......................................................................
Adresa: ...........................................................................
Tel./Fax/E-mail: ...............................................................
Populaţia: ...............................
Cod SIRUTA: ........................
ESTIMAT tone
NOTĂ:
Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.
Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 929 din data de 18 octombrie 2005
Materialul Cantitatea de ambalaje introduse pe piaţa internă
0 1
Sticlă
Plastic
Hârtie şi carton
Metale
Lemn
Altele
TOTAL
Data: Semnătura şi ştampila
Nume, prenume:
Funcţia:
Materialul
Cantitate de deşeuri de ambalaje estimate
Colectare
1=2+3+4+5
Reciclare
Valorificare
energetica
Alte forme de
valorificare
(se va preciza şi
metoda)
Eliminare
0 1 2 3 4 5
Sticlă
Plastic
Hârtie şi carton
Metale
Lemn
Altele
TOTAL:
Data: Semnătura şi ştampila
Nume, prenume:
Funcţia:
Pag. 7 din 7