Back

Program de gestionare a calitatii aerului Braila

PROGRAM DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI PENTRU LOCALITĂŢI DIN JUDEŢUL BRĂILA:

MUNICIPIULBRĂILA, CAZASU, CHISCANI, FRECĂŢEI, GROPENI, MĂRAŞU, ROMANU, TICHILEŞTI, TUDOR VLADIMIRESCU, VĂDENI

 

POLUANT: PULBERI ÎN SUSPENSIE - PM10

 


CUPRINS

Capitolul I: Introducere

 

1.1. Necesitatea elaborării Programului de gestionare a calităţii aerului...........pag. 3

1.2. Autorităţi responsabile.................................................................................pag. 4 

1.3. Cadrul legislativ...........................................................................................pag. 4 

Capitolul II: Descriere fizico-geograficăa judeţului

2.1.Poziţie geografică..............................................................................pag. 4 

2.2.Relief.................................................................................................pag. 4

2.3.Clima.................................................................................................pag. 5

2.4.Reţeaua hidrografică.........................................................................pag. 5

2.5.Vegetaţie şi faună..............................................................................pag. 6

2.6.Resursele de sol................................................................................pag. 6

2.7.Date demografice..............................................................................pag. 6

Capitolul III: Descrierea situaţiei existente

3.1.Informaţii generale cu privire la inventarul emisiilor şi modelare.......pag. 7

3.2.Prezentarea staţiilor de monitorizare.................................................pag. 8

3.3.Evaluarea poluării aerului cu pulberi în suspensie...........................pag. 11

3.4.  Măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului care s-au realizat în perioada

2007 ÷ 2009 pentru reducerea pulberilor în suspensie…………...............pag. 13

Capitolul IV: Măsuri şi responsabilităţi

4.2.Măsuri/acţiuni propuse pentru reducerea pulberilor în suspensie

 pentru anul 2010........................................................................................pag. 37  

4.3.Măsuri/acţiuni propuse pentru reducerea pulberilor în suspensie

în perioada 2011- 2014…..……………………………………………….........pag. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I - Introducere

 

 1. Necesitatea elaborării Programului de gestionare a calităţii aerului

 

În zonele şi aglomerările în care, în urma evaluării calităţii aerului, se constată că valorile concentraţiilor în aerul înconjurător pentru unul sau mai mulţi poluanţi depăşesc valorile limită şi/sau valorile ţintă, conform prevederilor HG nr. 543/2004, autoritatea publică teritorială de protecţie a mediului iniţiază elaborarea programului de gestionare şi, respectiv, a programului integrat de gestionare a calităţii aerului în cazul în care poluarea atmosferei se datorează mai multor poluanţi.

Programul de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor ce se desfăşoară în zonele şi aglomerările unde pentru unul sau mai mulţi dintre poluanţi se constată depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, în vederea încadrării sub aceste valori.

 

Programul de gestionare a calităţii aerului se iniţiază pe baza rapoartelor la studiile privind evaluarea calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer şi investigarea zonelor fierbinţi, realizate pentru anii 2007 şi 2008, studii în urma cărora s-au întocmite listele prevăzute în Ordinul nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, liste din care rezultă faptul că cea mai importantă problemă de calitate a aerului la nivelul judeţul Brăila este legată de depăşirea limitei prevăzute pentru pulberi în suspensie, fracţia PM10 în localităţile: Brăila, Cazasu, Chiscani, Vădeni, Frecăţei, Măraşu în anul 2007 şi: Brăila, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Chiscani, Tichileşti, Gropeni, Romanu, Vădeni, Frecăţei, Măraşu în 2008.

 

Iniţierea programului are drept scop să stabilească o listă cu MĂSURI/acţiuni de reducere a emisiilor de pulberi în suspensie, fracţia PM10.

Iniţierea programului a fost adusă la cunoştinţa următoarelor autorităţi:

 • Ministerul Mediului şi Pădurilor;
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 • Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu;
 • Comisia Tehnică.

 

Propunerea de program s-a realizat în conformitate cu prevederile O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului şi H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.

Propunerea de program a fost elaborată de Comisia Tehnică a cărei componenţă a fost reactualizată prin Ordinul Prefectului judeţuluiBrăilanr. 240 din 15.04.2010.

 

Comisia Tehnică are atribuţiile conform ROF-ului stabilit şi aprobat.

Preşedintele Comisiei Tehnice este conducătorul APM Brăila – Manona Laura AVRAM. Şedinţele de lucru ale Comisiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea la sediul APM Brăila. Hotărârile Comisiei Tehnice se iau doar în cadrul şedinţelor prin vot al membrilor. O hotărâre este considerată acceptată dacă este votată de jumătate +1 din numărul de membrii care alcătuiesc comisia.

 

Având în vedere importanţa participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, publicul este invitat să formuleze observaţii la propunerea de program de gestionare, în scris, şi să le transmită pe adresa autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, B-dul Independenţei nr.14, bloc B5, sau la adresa de e-mail office@apmbr.ro. Atât propunerea de program cât şi varianta finală a programului, se publică pe pagina de web a APM Brăila, www.apmbr.ro. Programul de gestionare a calităţii aerului în varianta finală se va supune dezbaterii publice.

 

 1. Autorităţi responsabile

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, prin conducătorul instituţiei, este responsabilă de coordonarea iniţierii, elaborării şi implementării programului de gestionare a calităţii aerului pentru poluantul pulberi în suspensie.

Responsabili de aplicarea programului de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie sunt autorităţile, organismele şi titularii de activitate nominalizaţi pentru a implementa fiecare măsură în cadrul Capitolului IV.

1.3. Cadrul legislativ

 

 • O.U.G. nr. 195/2005privind protecţia mediului, aprobată cu completări şi modificări prin

Legea nr. 265/2006

 • Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei;
 • H.G. nr. 731/2004 privind adoptarea Strategiei Naţionale privind Protecţia Atmosferei
 • H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;
 • H.G. nr. 584/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA);
 • O.M nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător;
 • O.M. nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor

pentru evaluarea calităţii aerului în România;

 • O.M. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;
 • O.M.nr.1269/14.10.2008privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România;

 

CAPITOLUL II - DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI BRĂILA

 

2.1. Poziţia geografică

Cu o suprafaţă de 4.766 Km2 reprezentând 2 % din suprafaţa României, judeţul Brăilaeste situatîn estul Câmpiei Române, la confluenţa Siretului şi Călmăţuiului cu Dunărea.

Judeţul Brăilase învecinează cu judeţul Buzău în vest, judeţul Vrancea în nord-vest, judeţul Galaţi în nord, judeţul Tulcea în est şi judeţele Constanţa şi Ialomiţa în sud.

 

2.2. Relieful

Câmpiile sunt cele care domină teritoriul judeţului Brăila, în ansamblu, relieful fiind constituit din spaţii interfluviale netede şi întinse, din terase fluviatile şi lunci .

Se disting mai multe subregiuni, şi anume:

 • Bărăganul Central (Câmpia Călmăţuiului);
 • Bărăganul de Nord (Câmpia Brăilei);
 • Câmpia Râmnicului;
 • Balta Brăilei;
 • Lunca Siretului;
 • Lunca Buzăului;
 • Lunca Călmăţuiului.

 

2.3. Clima 

 Brăila se află în zona climatică continentală, în ţinutul climei de câmpie, la contact cu clima specifică Luncii Dunării. Verile sunt călduroase şi uscate datorită maselor de aer continentale sub influenţa valorilor mari ale radiaţiei solare (125 Kcal/cm2), iar iernile sunt geroase, fiind marcate de viscole puternice fără strat de zăpadă stabil şi continuu.

Valorile temperaturii aerului, înregistrate în anul 2009, şi cantităţile de precipitaţii se regăsesc în tabelul de mai jos:

 

Temperatura

Medie

Temperatura maximă

Temperatura

minimă

Cantitatea de precipitaţii

Normala

climatologică

2009

absolută

2009

 

absolută

2009

 

Normala climatologică

2009

10,8°C

12,0°C

40,5°C

22.07.1943

38.0°C

24 .iulie

-26,5°C

08.01.1947

-16.9°C

22 dec.

441,8

 l/m²

420.2 l/m²

 

 

Regimul precipitaţiilorare o mare variabilitate în timp şi spaţiu, reflectând tipul de climat continental. Pentru anul 2009 cantitatea medie anuală de precipitaţii a fost de 141,75 l/mp, cu o medie lunară de 25,87 l/mp, valorile din anii anteriori ne indică faptul că, în decursul acestor ani nu s-au înregistrat precipitaţii acide.

 

Cantitatea l/m2

Lunile    anului

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2006

-

195,6

391

208,2

263,8

-

83,4

108,6

413,8

-

-

-

2007

-

-

-

-

124,5

-

-

249,6

102

243

83

-

2008

-

-

99

190

227,5

39,5

-

-

206

-

37,2

43,4

2009

126,6

104,6

72,8

28,0

160,1

156,6

161,7

76,0

259,1

151,1

115,4

289,1

 

 

Vântul predominant bate din direcţia NNE cu o frecvenţă medie anuală de 18,4 %, viteza medie anuală ce însoţeşte această direcţie fiind de 3,5 m/s. În intervalul octombrie – aprilie se înregistrează creşteri ale vitezei vântului. Astfel, în luna aprilie apare, în medie plurianuală, un număr de 5,5 zile cu viteze ale vântului de 11,5 – 20,5 m/s.

 

2.4. Resursele de apă

Principalele categorii ale resurselor de apă din judeţul Brăila sunt apele subterane, apele de suprafaţă şi lacurile.

Resurseledeape subterane sunt constituite din depozitele de apă existente în straturile acvifere freatice care dispune de o resursă totală de 8858,3 l/s şi în straturile de mare adâncime care are o resursă totală calculată de 4543,3 l/s.

Reţeaua hidrografică este organizată pe cele 5 bazine hidrografice: Dunărea, Siret, Buzău, Călmăţui şi Ialomiţa, reprezintă resursele de ape de suprafaţă ale judeţului Brăila :

    

Nr.

crt.

Denumire curs de apă

Lungime

 (km)

Debit

(m3/s)

1.

Fluviul Dunărea

222,5

6200

2.

Râul Buzău

207

26,32

3

Râul Călmăţui

119

1,10

4

Râul Siret

55

220

 

 

Lacuriledin judeţul Brăila sunt de trei categorii: clastocarstice, limanuri fluviatile şi lacuri de luncă. Din prima categorie fac parte: Ianca, Plopu, Movila Miresii Secu, Lutu Alb, Tătaru, Colţea, Plaşcu şi altele, iar din a doua: Jirlău, Ciulniţa şi Câineni, iar din a treia lacurile din lunca Dunării. O altă categorie a apelor de suprafaţă o constituie lacurile terapeutice sărate, cu nămol sapropelic. Acestea sunt: Lacu Sărat I şi II Brăila, Câineni Băi, Movila Miresii, Batogu. De asemenea, se mai întâlnesc lacuri cu apă dulce şi amenajări piscicole cum ar fi: Blasova, Şeicuţa, Plopu, Lacul Dulce, Popa respectiv amenajările piscicole Măxineni, Gradiştea, Lutul Alb, Vultureni, Iezna, Seaca, Zăvoaia şi Jirlău.

 

2.5. Vegetaţia şi Fauna

Aceasta se grupează în două mari areale biogeografice: arealul de stepă, reprezentat prin spaţiile interfluviale (Câmpia Brăilei şi Câmpia Călmăţuiului) şi arealul de luncă, bine reprezentat prin luncile Dunării, Siretului şi Buzăului.

Vegetaţia naturală de stepăse mai găseşte în prezent pe versanţii depresiunilor de tasare, în spaţiile dintre parcelele agricole, pe marginile drumurilor, în zonele necultivate temporar.

Vegetaţia de luncăeste mult mai bogată. Datorită umidităţii mari a solului, aici se dezvoltă o vegetaţie arborescentă de esenţă moale şi ierboasă cu adaptări la condiţiile ecologice. Flora ierboasă de luncă se dispune pe benzi longitudinale sau concentrice, în cazul depresiunilor lacustre, în funcţie de gradul de umiditate.

Flora acvatică propriu-zisă este reprezentată prin macrofite care alcătuiesc adevărate pajişti.

Vegetaţia forestieră ocupă o suprafaţă de 27.170ha, ceea ce reprezintă circa 5% din suprafaţa judeţului. Habitatele cu vegetaţie forestieră sunt în general păduri tip zăvoi, de salcie, de amestec cu plop sau în regim de plantaţie sub forma perdelelor de protecţie. Dacă în pădurile izolate şi pe terasă predomină exemplarele din esenţele tari (ulm, stejar, frasin, salcâm), pădurile din luncă sunt alcătuite din plop şi salcie. 

Caracteristica faunei este dată de speciile iubitoare de terenuri deschise, mai uscate şi mai calde, venite din stepele şi silvostepele estice. Dintre reprezentanţii câmpurilor deschise cele mai bine reprezentate sunt mamiferele rozătoare  şi păsările granivore. Lunca din punct de vedere faunistic este mult mai bogată. În zăvoaiele de luncă, în plantaţiile de plop se pot întâlni lupi, vulpi, mistreţi şi iepuri, iar pe malurile râurilor : vidra şi nurca.

Păsărilese concentrează mai ales în zona pădurilor de amestec, în bălţi şi în zonele mlăştinoase. Procentual, avifauna din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei reprezintă peste jumătate din cea a României, respectiv 53%. Păsările sunt bine reprezentate, majoritatea speciilor de păsări fiind migratoare (raţele şi gâştele sălbatice). Ihtiofauna importantă din punct de vedere economic este reprezentată prin peşti migratori: nisetrul, păstruga, morunul, păstrăvul de mare, scrumbia, mreana, somnul , plătica, babuşca, şalăul .

 

2.6. Resursele de sol

Condiţiile pedoclimatice din judeţul Brăila au determinat apariţia şi evoluţia unei cuverturi de soluri, diversă, dominată de solurile zonale de tip cernoziom, soluri azonale, soluri aluvionare, coluviale, neevoluate, psamosoluri, lăcovişti etc.

Judeţul Brăila posedă valoroase şi variate resurse de sol, distribuite deopotrivă pe cele două forme majore de relief: câmpie şi luncă.Ponderea principală a terenurilor din judeţul Brăila o deţin terenurile agricole (81,29%), urmate de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, (5,96%). Alte terenuri ocupă 12,75% (ape, drumuri şi căi ferate, curţi şi construcţii etc.)

2.7. Date demografice

Din punct de vedere administrativ-teritorial judeţul Brăila are în componenţă un municipiu cu trei oraşe (Ianca, Însurăţei, Făurei), 40 comune, 140 sate. Localităţile, în număr de 144 sunt grupate în 44 de Unităţi Administrativ Teritoriale.

Se observă o scădere a numărului de locuitori ai judeţului, de la un an la altul.

Mediul

2005

2006

2007

2008

2009

Urban

242.756

241.389

239.377

237.399

234.169

 Rural

128.902

128.411

127.955

127.152

126.022

Total

371.658

369.800

367.332

36.4551

360.191

 

 

Populaţia din localităţile afectate de pulberi în suspensie

Nr.

crt.

Localitate

Sate componente

Suprafaţă totală administrată  (ha)

Total locuitori

1

Municipiul Brăila

-

3.329

216.814

2

Comuna Cazasu

-

2.688

3.221

3

Comuna Romanu

Romanu, Oancea

7.092

1.942

4.

Comuna Vădeni

Vădeni, Baldovineşti, Pietroiu

15.908

4.235

5.

Comuna Chiscani

Chiscani, Lacu Sărat, Vărsătura

2.994

3.665

6.

Comuna Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu
Scorţaru Vechi, Comăneasca

7.852

2.438

7.

Comuna Tichileşti

Tichileşti, Albina

 

 

4.189

4.037

8.

Comuna Gropeni

Gropeni, Gropenii Noi

 

 

10.077

3.970

9.

Comuna Frecăţei

Titcov, Frecăţei, Salcia, Agaua, Cistia şi Stoeneşti

43.056

1.650

 

10.

Comuna Măraşu

Măraşu, Băndoiu, Ţăcău, Măgureni, Plopi

6.112

3.674

 

 

CAPITOLUL III -  DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

 

3.1.Informaţii generale cu privire la inventarul emisiilor şi modelare

      În conformitate cu H.G. nr. 586/2004, evaluarea şi gestionarea calităţii aerului este asigurată prin Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA). SNEGICA cuprinde ca părţi integrante, două sisteme:

 • Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului (SNMCA);
 • Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici (SNIEPA).

Ordinul MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, stabileşte criteriile de clasificare a aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în cadrul Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului.

Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în vigoare se impune realizarea în mod continuu a evaluării calităţii aerului pe baza valorilor limită şi a valorilor de prag, în acord cu standardele naţionale, în scopul:

 • menţinerii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
 • îmbunătăţirii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
 • adoptării măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului.

              Pe baza datelor privind calitatea aerului înconjurător provenite din Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare a Calităţii Aerului, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a realizat studii de evaluare a dispersiei poluanţilor în aer prin modelare şi investigarea zonelor fierbinţi. 

Modelarea dispersiei poluanţilor în aer s-a realizat pe baza inventarului surselor de poluare şi a emisiilor de poluanţi în atmosferă, realizate prin metoda bazată pe factori de emisie.

Inventarele de emisie reprezintă o sumă de informaţii cantitative asupra surselor şi a cantităţilor de poluanţi emise într-un interval de timp şi a substanţelor emise.

Inventarul este asociat unei multitudini de surse/activităţi, se referă la toţi poluanţii emişi de aceste surse/activităţi şi se elaborează pentru un interval de timp prestabilit.

Sursele de poluare sunt de trei tipuri:

 • Surse punctuale - estimările de emisii sunt asigurate pentru o sursă individuală sau o gură de emisie (de obicei mare);
 • Surse de suprafaţă – surse difuze de poluare mai mici sau mai multe pentru o suprafaţă de bază ;
 • Surse liniare – emisiile de la vehicule din transportul rutier, feroviar, naval sau aerian şi sunt elaborate pentru secţiuni de-a lungul căilor de transport.

 

3.2.Prezentarea staţiilor de monitorizare

Supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Brăila se realizează începând cu anul 2008 prin cinci staţii automate de monitorizare şi două panouri electronice de informare a publicului care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Poluanţii monitorizaţi sunt cei reglementaţi prin Ordinul 592/2002 care aprobă Normativul privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, şi care transpune directivele europene privind calitatea aerului.

 

Harta aglomerării Brăila şi amplasarea staţiilor de monitorizare

 

 

Tipul, locaţia precum şi parametri monitorizaţi de fiecare staţie în parte sunt:

 

Nr.

crt.

Denumire staţie

Tip

staţie

Localitatea

Strada şi coordonatele staţiei

Parametrii monitorizaţi

1

Brăila 1

Trafic

Brăila

Calea Galaţi nr. 53;latitudine 45°17'01.9" Nşi longitudine  - 27°58' 16.0" E

NOx, CO,  PM10, COV, Pb, SO2

2

Brăila 2

Fond urban

Brăila

Piaţa Independenţei nr.1

latitudine 45°15'52.0" Nşi longitudine - 27°58' 07.6" E

NOx, SO2, CO,O3, PM2,5, COV, Pb, parametri meteorologici

3

Brăila 3

Fond suburban

Cazasu

latitudine45°16'15.1" N şi longitudine  - 27°53' 22.0" E

NOx, SO2, CO, PM10, O3, COV, Pb, parametri meteorologici

4

Brăila 4

Industrial 1

Brăila

Şoseaua Baldovineşti nr. 22

latitudine -  45° 17' 50.6" N şi longitudine - 27° 56' 58.6" E

NOx, SO2, CO,O3, PM10, Pb, parametri meteorologici

5

Brăila 5

Industrial 2

Chiscani

DJ 212 Km 14

latitudine 45°10' 06.7" Nşi longitudine - 27°55'21.2" E

NOx, SO2, CO, O3, COV, parametri meteorologici PM10

 

STATIA  BRĂILA 1 - estesituată într-o zonă comercială în carenumărul aproximativ de locuitori este de 85.231 şimonitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul rutier, cu fluxuri medii şi ridicate (între 2.000 şi 10.000 vehicule/zi), de pe străzile limitrofe,  pe o arie de reprezentativitate:10 - 100m

 

STATIA  BRĂILA  2  -  estesituată într-o zonă rezidenţială în carenumărul aproximativ de locuitori este de63.158 şi monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului, pe o ariede reprezentativitate:1 – 5km

 

STATIA  BRĂILA  3  - estesituată într-o zonă rezidenţială în carenumărul aproximativ de locuitori este de 2.145 şimonitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor  fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică,pe o arie de reprezentativitate:25 – 150km

 

STATIA  BRĂILA  4  - estesituată în zona industrială nord a municipiului şi monitorizează nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe,pe o arie de reprezentativitate:100m – 1km

 

STATIA  BRĂILA  5  - estesituată în zona industrială a localităţii în carenumărul aproximativ de locuitori este de 5.288şimonitorizează nivelul de poluare a aerului în zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani, pe o ariede reprezentativitate:100m – 1km

 

Valori limită, valori ţintă, marja de toleranţă, perioade de medierestabilite potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 592/2002.

 

Poluant

Perioada de mediere

Valoare

limită

(VL)

(μg/m3)

Valoarea limită +

Marja de toleranţă

(VL+MT)

(μg/m3)

Număr de depăşiri permise

SO2

1 h

350

350

24 ori/an

24 h

125

125

3 ori/an

An

20

20

Nu e cazul

NO2

1 h

200

225

18 ori/an

An

40

45

Nu e cazul

NOx

An

30

30

Nu e cazul

PM10

24 h

50

50

35 ori/an

An

40

40

Nu e cazul

Pb

An

0,5

0

Nu e cazul

C6H6

An

5

6,25

Nu e cazul

CO

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore

10 mg/m3

10 mg/m3

Nu e cazul

O3

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore

Valoare ţintă 120

-

25 ori/an

 

Măsurarea în puncte fixe a poluanţilor menţionaţi se face aplicând metodele de referinţă astfel:

 

 • pentru SO2 conform ISO/FDIS 10498 „Aer înconjurător - determinarea dioxidului de sulf ” – metoda fluorescenţei în ultraviolet;
 • pentru NO2, NOx conform ISO 7996/1985 „Aer înconjurător – determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot ” – metoda prin chemiluminiscenţă;
 • pentru Pb conform ISO 9855/1993 „Aer înconjurător – determinarea conţinutului de plumb din aerosoli colectaţi pe filtre” – metoda spectroscopiei cu absorbţie atomică;
 • pentru PM10 conform EN 12341 „Calitatea aerului – procedura de testare pe teren pentru a demonstra echivalenţa de referinţă a metodelor de prelevare a fracţiunii PM10 din pulberi în suspensie” – principiul de măsurare se bazează pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora cu ajutorul metodei gravimetrice;
 • pentru benzen este metoda standardizată de CEN, de prelevare prin aspirare printr-un cartuş absorbant – metoda gaz-cromatografică;
 • pentru CO conform ISO 4224 – metoda spectrometrică în infraroşu nedispersiv (NDIR);
 • pentru O3 conform ISO 13964 – metoda fotometrică în UV.

 

Monitorizarea poluanţilor în staţiile automate  se realizează cu:

Nr.

crt.

Poluant

Denumire echipament

1

SO2

Analizor de SO2  ME 9850 B Monitor Europe

2

NOx

Analizor de NOx ME 9841 B Monitor Europe

3

O3

Analizor de O3  ME 9810 B Monitor Europe

4

COV

Analizor de BTEX – BTX 2000- PID

5

PM10/PM2,5

Analizor pentru praf şi particule în suspensie LSPM10 - UNITEC

6

CO

Analizor de CO  ME 9830 B Monitor Europe

 

Parametru

Denumire echipament

7

Temperatura

Senzor de temperatură HD 9008 TR

8

Viteza vântului

Senzor viteza vântului TP-V1

9

Direcţia vântului

Senzor direcţia vântului TP-D1

10

Umiditatea relativă

Senzor de umiditate relativă HD 9008 TR

11

Presiunea atmosferică

Senzor presiune atmosferică HD 9408 Tbaro

12

Radiaţia solară

Senzor radiaţie solară LPPYRA03AC

13

Precipitaţii

Senzor de precipitaţii (ploaie)

 

 

 • Calibrarea echipamentelor se realizează automat şi manual:
 • NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span) şi calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;
 • CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie şi calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;
 • BTX – verificare la 15 zile a calibrării cu gaz din butelie şi calibrare lunară manual cu gaz din butelie;
 •  O3–verificarezilnicăautomatăacalibrăriicugeneratordeozonintern şi calibraremanuală multipunct cu generator de ozon extern la 3 luni.

 

3.3Evaluarea poluării aerului cu pulberi în suspensie, fracţia PM10

Pulberile în suspensie reprezintă un indicator de bază în aprecierea calităţii aerului înconjurător. Pulberile în suspensie sunt particule solide şi lichide cu diametrul cuprins între 100 şi 0,001µ. Cele cu diametrul de la 5-10 µ (PM10) la 2,5-5 µ (PM2,5) prezintă un risc crescut pentru sănătate deoarece pătrund în aparatul respirator şi sunt reţinute la nivelul alveolelor pulmonare. Consecinţele expunerii la pulberi în suspensie constau în afectarea tuturor grupelor de vârstă prin favorizarea apariţiei şi accelerarea/agravarea evoluţiei unor afecţiuni ca: bronşita acută şi cronică, emfizemul pulmonar, astmul bronşic, bronhopneumopatia obstructivă cronică, cancerul pulmonar. În cazul copiilor determină crearea unei predispoziţii precoce la infecţii respiratorii şi astmă bronşic.

Surse de poluare cu pulberi:

 • naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor şi dispersia polenului;
 • antropice: activităţile industriale, procesele de combustie din sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termice, traficul rutier prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete.

Evaluarea calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferă folosind un model combinat meteorologie-dispersie efectuată pe baza inventarului surselor de poluare şi a emisiilor de poluanţi, a identificat că sursele de suprafaţă (încălzirea rezidenţială a locuinţelor şi industrie mică) sunt principalele surse responsabile pentru depăşirea concentraţiilor valorilor limită la PM10, atât în 2007 cât şi în 2008.

                       

Repartiţia emisiilor de  pulberi în suspensie pe tipuri de surse

Tip sursă

2007

2008

tone

pondere

    tone

pondere

surse de suprafaţă

6149

97,23

6098,73

97,41

surse liniare

128

2,02

107,71

1,72

surse punctuale

48

0,75

54,49

0,87

Total

6324

 

6260,93

 

 

Tendinţa evoluţiei pulberilor în suspensie, atât din punct de vedere a cantităţilor rezultate din inventarele de emisie, cât şi a concentraţiilor rezultate din monitorizare, este descrescătoare.

Evoluţia concentraţiilor de PM10 rezultate din monitorizare

 

PM10 nefelometric(mg/m3)

BR1

BR3

BR4

BR5

2008 Medii anuale

28,54

32,54

38,29

24,76

2009 Medii anuale

22,64

22,25

27,16

28,87

PM10 gravimetric(mg/m3)

Br1

Br3

Br4

Nu se determină

2008 Medii anuale

25,50

8,97

21,3

2009 Medii anuale

21,5

23

27,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MĂSURI/ACŢIUNI CARE S-AU REALIZAT ÎN PERIOADA 2007 ÷ 2009 LA NIVELUL U.A.T.

PENTRU REDUCEREA PULBERILOR ÎN SUSPENSIE

 

3.4.1. MUNICIPIUL BRĂILA

Nr. crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen de

realizare

Costuri/

Sursa de

finanţare

Rezultat obţinut

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţele individuale şi comune.

 

Reabilitarea termică de  blocuri de locuinţe şi locuinţele individuale

Primăria municipiului Brăila

permanent

 

Nu se cunosc/

Sursă privată

Reducerea emisiilor de la sursele de suprafaţă

2

Extindere reţele de alimentare cu gaze naturale în cadrul localităţilor

Extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale cartiere locuinţe 1,3 Km, conducta

 

SC Distigaz SA

2007

Investiţia

 SC Distigaz SA

Reducerea emisiilor de la sursele de suprafaţă

3.

 

Îmbunătăţirea calităţii aerului prin

modernizarea

SA CET Braila

Racordarea centralelor termice: CT Verdun, CT

Viziru II, CT 2 Hipodrom,

CT 5 Obor, CT 2 Vidin,

CT Pal si Camin Batrâni

Primăria Mun. Brăila,

CET Brăila

2007

1.846.936 lei buget de stat

- 499.831 lei buget

CET (fără TVA)

 

Reducerea cantitaţii de

poluanţi cu:

- CO2= 1745 t

- NOx = 1, 5 t

- SO2 = 0,0018 t

- pulberi=0,003 t

 

4.

 

Îmbunătăţirea calitaţii

aerului prin

modernizarea

SA CET Braila

 

Înlocuit reţele secundare

pentru:PT 3

RADU

NEGRU, PT 6 VIZIRU I

Primăria Mun. Brăila,

CET Brăila

2007

- 1.659.814 lei buget de stat

- 179.892 lei buget CET (fără TVA)

Reducere

consum gaz

natural cu 80

t.e.p., poluanţi

cu:

 CO2= 185 t

NOx = 0,15 t

SO2 = 0,0001 t

pulb=0,0001t

 

5.

 

Îmbunătăţirea calitatii

aerului prin

modernizarea

SA CET Braila

Automatizarea a 29

Puncte Termice - etapa I

Primăria Mun. Brăila,

CET Brăila

2007

3.357.150 lei buget de stat

- 88.391 lei buget CET (fără TVA)

Reducere

consum gaz

natural cu 194

t.e.p, poluanţi

 

Reducere

consum gaz

natural cu 194

t.e.p, poluanţi

cu:

- CO2= 450 t

-NOx = 0,39 t

-SO2 =0,0004 t

pulb.=0,0003t

 

6

Modernizare şi asfaltare străzi în cadrul programului “Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare în municipiul Brăila ” Măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/010

Modernizarea şi asfaltarea a 

18,693 kmstrăzi

 

Cartier N. Chercea, Radu Negru, Vidin

Primăria municipiului Brăila

 

2007

Program ISPA

4.813.993,51 euro

Surse de finanţare

ISPA- 31,74%

B.E.I- 17,35%

B.S. - 50,91%

Scăderea concentraţiilor de PM10

7

 

Întreţinere şi reparaţii curente străzi

Reparaţii prin plombări asfaltice, înlocuit borduri, dalat, etc.

Primăria municipiului Brăila

 

permanent

Buget local

 

15 519 839

Scăderea concentraţiilor de PM10

8.

Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoareîn vederea fluidizării traficului

Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente ajungându-se la un nr. 2400 locuri de parcare personalizate

-570 locuri de parcări publice

Primăria municipiului Brăila(D.A.G. Brăila)

2007

Nu este cuantificat

Scăderea concentraţiilor de PM10

9.

 

Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun uzate, eficientizarea consumurilor energetice şi materiale,creşterea standardului de calitate a serviciilor în acest domeniu.

- Promovarea transportului  public ecologic, utilizarea combustibilului tip biodiesel, înlocuirea parcului de autobuze noneuro;

- Promovarea şi modernizarea  mijloacelor de transport public urban „curate”, precum troleibuzele şi tramvaiele, având ca obiectiv îmbunătăţirea transportului electric.

- Achiziţionarea a 10 autobuze marca BMC  cu norma de poluare EURO 3

 

 

Primăria municipiului Brăila(S.C. BRAICAR  S.A.)

2007

Surse proprii

 

 

Scăderea emisiilor poluante, reducerea consumului de combustibil

 

 

 

 

Scăderea concentraţiilor de PM10

10

Introducerea unui management eficient al activităţii de transport public local de calatori la  nivelul localităţilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program municipal permanent  de  transport public local de calatori , cu asigurarea de trasee care să satisfacă nevoile de transport a călătorilor în municipiu,  prin servicii regulate şi mijloace auto moderne.

S.C. BRAICAR  S.A. îşi desfăşoară activitatea cu autobuzele pe 4 trasee urbane,

însumând un total de 62,5 Km CS; de asemenea exploatează 54 Km CS tramvai şi 54

Km CS reţea de contact,

Concesionarea unui număr de 12

trasee secundare pentru transportul călătorilor prin curse regulate, trasee concesionate de către

7 operatori de transport privaţi; aceştia utilizează

un număr de 137  de microbuze a căror vechime nu depăşeşte 5 ani

 

 

 

 

 

Primăria municipiului Brăila (S.C. BRAICAR  S.A.,

S.T.P.L.C Brăila)

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este estimat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scăderea concentraţiilor de PM10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 Eliberarea spatiilor de parcare si a străzilor ocupate de maşini abandonate / scoase din uz (Decongestionarea traficului)

Ridicarea maşinilor abandonate de pe străzi

Primăria municipiului Brăila

permanent

Nu este cuantificat

Scăderea concentraţiilor de PM10

12.

Curăţirea şi întreţinerea străzilor (Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit în timpul iernii;

Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate;

Stropirea străzilor – în perioada caldă conform normei de igienă privind starea de sănătate a populaţiei;

Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat) din care

- zilnic 30 %

- periodic(5 ori pe săptămână) 40%

- periodic(3 ori pe săptămână) 30%

 

Primăria municipiului Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2007

Buget local

4.552.019

+

Surse proprii

Nu este cuantificat

Scăderea concentraţiilor de PM10

13

Organizareaşantierelordeconstrucţie şiacelordelucrăridereabilitarea căilorrutiererespectândlegislaţiade mediu.Măsuravafiimpusă

executanţilordinfazadecontractarea lucrării.

 

Izolareaşantierelor,

umectareacăilordeaccesşispălarea anvelopelorlaieşire,transportarea materialelorpurverulenteînmijloace acoperite.

Primăria municipiului Brăila

2007

Nu este cuantificat

Scăderea concentraţiilor de PM10

14

Întreţinere şi amenajat spaţii verzi aferente municipiului Brăila

Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazonat, udat, toaletat arbori, etc.

Primăria municipiului Brăila

2007

Buget local

4.552.281

Scăderea concentraţiilor de PM10

15.

Restricţionarea traficului greu (peste 3, 5 to) în municipiul Brăila şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

 

Primăria municipiului Brăila

2007

Nu este cuantificat

Scăderea concentraţiilor de PM10

16.

Instituire taxă specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice pentru tranzitarea zonelor prevăzute cu restricţie pentru  traficul greu (peste 3, 5 to)

 

Primăria municipiului Brăila

2007

Nu este cuantificat

Scăderea concentraţiilor de PM10

 

 

17

Extindere reţele de alimentare cu gaze naturale în cadrul localităţilor

Extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale în cartiere de locuinţe 1,6 Km, conductă

SC Distrigaz SA

 

 

2008

Investiţie a

SC Distrigaz SA

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibil solid

18

Reabilitare şi modernizare cazan centrală termică şi reţeaua termică din Serele Lacu Sărat Brăila

 

Direcţia

Seroplant Brăila

 

 

2008

322.071lei.

Surse proprii

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibil

19

Îmbunătăţirea gospodăririi energiei

(Creşterea eficienţei cazanelor la SC

CET SA Brăila )

 

 

 

Modernizarea prin dotarea cu dispozitive eficiente de încălzire, sisteme eficiente de generare a apei calde, contoare şi MĂSURI de control

- Au fost finalizate lucrările de reabilitare pentru cazanul 23, cu montare de arzătoare cu formare de NOX redus;

- S-a realizat o instalaţie de producere a apei fierbinţi cu o putere termică de 15 Gcal / h

Primăria municipiului

Brăila, CET Brăila

 

2008

Surse proprii

(autofinanţare)

 

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibil şi eficientizarea arderii

20

Reabilitareaşi modernizarea

sistemuluicentralizatde termoficare

înmunicipiulBrăila prin:

- reabilitarea conductelor aferente reţelei de distribuţie

- reabilitareapunctelor termice

- introducerea modulelor termice la nivel de clădire

 Modernizarea reţelelor secundare pentru  8 puncte termice, pe o lungime de 8,5 km

 

SC CET Brăila SA

 

 

 

 

 

2008

Surse proprii/

2.393.846,57 lei

Reducerea emisiilor prin reducerea consumului de combustibil.

 Îmbunătăţirea

performanţelor generale

ale sistemuluide termoficare.

 

21

Modernizare şi asfaltare străzi în cadrul programului  “Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare în municipiul Brăila ” Măsura ISPA 2000/RO/

16/P/PE/010

Modernizarea şi asfaltarea a 18,693 km străzi în cartierele. Chercea, Radu Negru, Vidin

 

 

Primăria municipiului Brăila

 

2008

4.813.993,51 euro/

Surse de finanţare

ISPA - 31,74%

B.E.I - 17,35%

B.S. - 50,91%

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

22

Reabilitarea centrului istoric al municipiului Brăila

 

 

Reabilitare străzi cu reţele edilitare aferente, modernizarea şi asfaltarea a 6,7 km străzi-reabilitare străzi cu reţele edilitare aferente

 

Primăria municipiului Brăila

 

2008

24.037.700 lei

din care:

Buget local 38,33%

Fonduri Grant PHARE 46,25%

Cofinanţare  F.N.D.R. 15,42%

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului şi îmbunătăţirea traficului

23

Întreţinere şi reparaţii curente străzi

Reparaţii prin plombări asfaltice, înlocuit borduri, dalat.

Primăria municipiului Brăila

 

2008

14.800.818 lei/

Buget local

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

24

Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoareîn vederea fluidizării traficului

Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente ajungându-se la un nr. de:

-4500 locuri de parcare personalizate

-600 locuri de parcări publice

Primăria municipiului Brăila (D.A.G.L. Brăila)

2008

Nu s-a cuantificat

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

25

Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun uzate, eficientizarea consumurilor energetice şi materiale, creşterea standardului de calitate a serviciilor în acest domeniu

- Promovarea transportului  public ecologic, utilizarea combustibilului tip biodiesel, înlocuirea parcului de autobuze noneuro;

- S-a achiziţionat un autobuz de capacitate medie Tip IKARUS PIF. Promovarea şi modernizarea  mijloacelor de transport public urban „curate”, precum troleibuzele şi tramvaiele, având ca obiectiv îmbunătăţirea transportului electric, în acest sens, s-au  achiziţionat 6 tramvaie tip E1cu un consum redus de energie

Primăria municipiului Brăila

(S.C. BRAICAR  S.A.)

2008

Buget local

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea emisiilor din trafic

26

Introducerea unui management eficient al activităţii de transport public local de călători la  nivelul localităţilor.

 

 

 

Program municipal permanent  de  transport public local de calatori, cu asigurarea de trasee care să satisfacă nevoile de transport a călătorilor în municipiu,  prin servicii regulate şi mijloace auto moderne.

 

 S.T.P.L.C Brăila a realizat „Studiul de trafic pentru dezvoltarea şi optimizarea activităţii de transport în comun

cu autobuze, tramvaie şi microbuze în municipiul Brăila”

 

Primăria municipiului Brăila (S.C. BRAICAR  S.A.,

S.T.P.L.C Brăila)

S.C. BRAICAR  S.A. îşi desfăşoară activitatea cu autobuzele pe 4 trasee urbane,

însumând un total de 62,5 Km CS; de asemenea exploatează 54 Km CS tramvai şi 54 Km CS reţea de contact

Concesionarea unui număr de 12

trasee secundare pentru transport

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu s-au cuantificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă privată

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea emisiilor din trafic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Eliberarea spatiilor de parcare si a străzilor ocupate de maşini abandonate / scoase din uz (descongestionarea traficului)

Ridicarea maşinilor abandonate  pe străzi

Primăria municipiului Brăila

2008

Nu s-au cuantificat

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea emisiilor din trafic

 

28

Fluidizareatraficului

şi reducerea emisiilor prin semaforizarea unor noi intersecţii

Semaforizareaintersecţiilorînfuncţie de evoluţia circulaţiei, în acest sens s-au realizat un nr. 7 intersecţii semaforizate noi

Primăria municipiului Brăila

2008

303.594,59

lei /

Buget local

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea emisiilor din trafic

29

Curăţirea şi întreţinerea străzilor (Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit în timpul iernii)

Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate;

Stropirea străzilor – în perioada caldă conform normei de igienă privind starea de sănătate a populaţiei;

Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat) din care

- zilnic 30 %

- periodic(5 ori pe săptămână) 40%

- periodic(3 ori pe săptămână) 30%

 

Primăria municipiului Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

Monitorizarea permanenta a activităţii celor 3 operatori de salubrizare: SC ECO SA., SC Braicata SA şi SC RER Ecologic Service, realizată de către  DAGL Brăila

2008

7.292.800 lei/

Buget local+

Surse proprii

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

30

Organizareaşantierelordeconstrucţie şiacelordelucrăridereabilitarea căilorrutiererespectândlegislaţiade mediu.Măsura a fost impusă

executanţilordinfazadecontractarea lucrării.

Izolareaşantierelor,

umectareacăilordeaccesşispălarea anvelopelorlaieşire, transportarea materialelorpulverulenteînmijloace acoperite.

Primăria municipiului Brăila

2008

Nu s-au cuantificat

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf din demolări şi construcţii

31

Întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi aferente municipiului Brăila

Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazonat, udat, toaletat arbori

Primăria municipiului Brăila

2008

4.700.000 lei /Buget local

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

32

Restricţionarea traficului greu (peste 3, 5 to) în municipiul Brăila şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Dispoziţia Primarului nr.37709/07.08.

2008 privind devierea circulaţiei traficului rutier greu (peste 3, 5 to)  şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Primăria municipiului Brăila

 

2008

Nu a necesitat  fonduri

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

33

Instituirea taxei speciale pentru eliberarea permisului de liberă trecere, respectiv transporturi agabaritice pentru tranzitarea zonelor prevăzute cu restricţie pentru  traficul greu (peste 3, 5 to)

Conform HCL nr.282/21.12.2006, art.9, lit. e, privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale; reglementare şi aplicare taxe speciale(taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice.

Primăria municipiului Brăila

 

2008

Nu s-au cuantificat

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

34

Extindere reţele de alimentare cu gaze naturale în cadrul  mun. Brăila

Extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale, în  cartierele de locuinţe 2,0 km, conductă

SC Distigaz SA

2009

Investiţia

SC Distigaz  SA

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibil solid

35

Reabilitareaşi

modernizarea

sistemuluicentralizatde termoficare

înmunicipiulBrăila prin:

- reabilitarea conductelor aferente reţelei de distribuţie

- reabilitareapunctelor termice

- introducerea modulelor termice la nivel de clădire

Etapa I

- Modernizarea reţelelor secundare de distribuţie, pentru 4 puncte termice pe o lungime de 3,5 km

Etapa II

-s-a demarat începerea lucrărilor privind modernizarea a 27 puncte termice şi a Dispeceratului

Primăria municipiului Brăila

 

2009

Surse proprii

3.004.047,71 lei ( 829549 Euro)

 

 

5.820.623,04 lei (1.607.332 Euro)

Reducerea emisiilor prin reducerea

consumului de combustibil.

Îmbunătăţirea performanţelor

sistemuluide termoficare.

 

36

Modernizare şi asfaltare străzi în cadrul programului “Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare în municipiul Brăila ” Măsura ISPA 2000/RO/

16/P/PE/010

Modernizarea şi asfaltarea a  19,593 km străzi în cartierele

Chercea, Radu Negru, Vidin

 

 

Primăria municipiului Brăila

 

2009

5.869.766,53 euro

Surse de finanţare

ISPA - 31,74%

B.E.I.- 17,35%

B.S. - 50,91%

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

37

„Lucrări de reabilitare, proiectare, stabilizare, amenajare şi dotare pentru refacerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului în zona Falezei Dunării şi a Parcului Grădinii Publice din municipiul Brăila”

Amenajare şi dotare pentru refacerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului (zone verzi, infrastructură, dotări tehnico-edilitare)  în zona Falezei Dunării şi a Parcului Grădinii Publice

 

Primăria municipiului Brăila

 

2009

700.000 lei/

Buget local 38,33%

Fonduri Grant PHARE 46,25%

Cofinanţare  F.N.D.R. 15,42%

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

38

Întreţinere şi reparaţii curente străzi

Reparaţii prin plombări asfaltice, înlocuit borduri, dalat.

Primăria municipiului Brăila

 

2009

14.505.699 lei /Buget local

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

39

Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoareîn vederea fluidizării traficului

Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente ajungându-se la un nr.

-6900 locuri de parcare personalizate

-750 locuri de parcări publice

Primăria municipiului Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2009

Nu s-a cuantificat

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf datorită traficului

40

Curăţirea şi întreţinerea străzilor (Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit în timpul iernii

Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate

Stropirea străzilor – în perioada caldă.

Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat) din care

- zilnic 30 %

- periodic(5 ori pe săptămână) 40%

- periodic(3 ori pe săptămână) 30%

Primăria municipiului Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2009

6.750.000 lei/

Surse proprii

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

41

Întreţinere şi amenajat spaţii verzi aferente municipiului Brăila

Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazon, udat, toaletat arbori

Primăria municipiului Brăila

2009

4.400.334 lei /Buget local

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

 

3.4.2. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  CAZASU

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Rezultatul obţinut

 

1

Înlocuirea combustibilului solid (lemne) cu combustibil gazos (gaze naturale)

 

60 locuinţe individuale racordate la reţeaua de gaze naturale

Proprietari

locuinţe

2007

-2009

150.000 lei/

Surse proprii

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibili solizi

Alimentarea cu gaze naturale a căminului cultural

UAT

CAZASU

 

2008

30.000 lei/

Surse proprii

2

Creşterea gradului  de izolare a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în clădirile publice

Renovarea căminului cultural

UAT

CAZASU

 

2008

629.032 lei/

50% Surse proprii,

50% CJ Brăila

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea arderilor pentru încălzire

3

Închidere şi ecologizare platforme de gunoi

Suprafaţa de 1,5 ha acoperită cu pământ şi înierbată

UAT

 CAZASU

 

2009

70.110 lei/

Surse proprii

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

4

Salubrizare comunală

Delegarea gestiunii Serviciului de salubritate

UAT

 CAZASU

 

2009

9,6 lei lunar/ gospodărie/

Persoane fizice şi juridice

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

5

Modernizare străzi

Profilare şi pietruire drumuri comunale – 1,08 km, 5400 mp

UAT

 CAZASU

 

2009

60.000 lei/

Surse proprii

Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

 

3.4.3. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI CHISCANI

 

    Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Rezultat obţinut

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice a locuinţelor individuale şi sedii de firma

Izolarea unui număr de 75 clădiri

Persoane fizice şi juridice

 

31.07.2008

2625 lei/

realizate  de proprietari cu surse proprii

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibil

Izolarea unui număr de 120 clădiri

Persoane fizice şi juridice

 

 

 

31.07.2009

4200 lei/

realizate  de proprietari cu surse proprii

2

Racordarea la reţeaua de distribuţie gaze naturale a construcţiilor noi

Racordarea unui număr de 12 locuinţe

Persoane fizice şi juridice

 

31.07.2008

98400 lei/

realizat  de proprietari cu surse proprii

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibil

Racordarea unui număr de 36 locuinţe

 

31.07.2009

343440 lei/

realizat  de proprietari cu surse proprii

3

Modernizare şi pietruire străzi

Modernizarea şipietruirea a 11,2252 km de

străzi  din sat Chiscani, Vărsătura şi sat Lacu Sărat                           

UAT CHISCANI

31.07.2008

667127 lei/

Fond de rulment

buget local

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Modernizarea şipietruirea a 16,940 km de străzi  din sat Chiscani, Vărsătura şi sat Lacu Sărat

 

 

31.07.2009

1312257 lei/

Fond de rulment

buget local

4

Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de autovehicule uzate şi creşterea gradului de calitate a serviciilor în acest domeniu

Înlocuirea  unui număr de 12 autoturisme vechi prin Programul Naţional  RABLA

Persoane fizice

 

31.07.2008

84000 lei/ proprietari cu surse proprii

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea emisiilor din trafic

Înlocuirea  unui număr de 30 autoturisme vechi prin Programul RABLA

31.07.2009

114000 lei/

proprietari cu surse proprii

5

Curăţirea şi întreţinerea străzilor

Stropirea şi întreţinerea a 31,15kmstrăzi zilnic

 

UAT Chiscani

 

31.07.2008

6523 lei/

s-a realizat cu angajaţii din cadrul serviciului de paza al comunei Chiscani

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Stropirea şi întreţinerea a 31,15 km străzi

 

31.07.2009

8754 lei/

s-a realizat cu angajaţii din cadrul serviciului de paza al comunei Chiscani

6

Ecologizarea DJ 212 şi malul stâng al Fluviului Dunărea

Curăţarea de  resturi vegetale, gunoi de grajd şi deşeuri de orice fel

UAT Chiscani

Şcoala cu clasele I – VIII Chiscani

 

31.07.2008

17452 lei/

s-a realizat cu angajaţii din cadrul serviciului de paza al UAT Chiscani,elevii şi profesorii din cadrul scolii

Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

 

 

31.07.2009

8567 lei/

s-a realizat cu angajaţii din cadrul serviciului de paza al UAT Chiscani,elevii şi profesorii din cadrul scolii

7

Introducerea unui management eficient al traficului rutier în interiorul localităţilor

MĂSURI de fluidizare a traficului rutier, reducerea, devierea, interzicerea traficului rutier în zonele unde se impune acest lucru.

Realizarea de controale în trafic, având drept scop verificarea emisiilor de poluanţi în mediu şi starea tehnică a autovehiculelor care se deplasează pe drumurile publice prin montarea    de panouri, indicatoare

UAT Chiscani

 Politia Comunala

IPJ BRAILA

 

31.07.2008-

31.07.2009

Nu este estimat

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat şi a emisiilor datorită traficului

8

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

H.C.L privind aprobarea de MĂSURI şi responsabilităţi cu privire la interzicerea arderii resturilor vegetale şi a gunoiului de grajd

Înştiinţări scrise către toţi  cetăţenii comunei

UAT CHISCANI

Compartiment mediu

31.07.2008

6745 lei

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

31.07.2009

12345 lei

9

Concesionarea Serviciului Public de Salubrizare a comunei Chiscani

Salubrizarea comunei Chiscani

SC BRAI CATA SA

1263 contracte

3284 persoane deservite

2008-2009

Nu au necesitat fonduri

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

10

Închiderea definitivă şi ecologizarea fostelor platforme de deşeuri

 

UAT CHISCANI

 

2008-2009

30940 lei

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

 

3.4.4. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  FRECĂŢEI

 

             Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse de finanţare

Rezultatul obţinut

 

1

Reducerea zonelor aride prin reconstrucţie ecologică

Împădurirea suprafeţei de 73 ha conform programului ”Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate perimetrul Frecăţei”

UAT FRECĂŢEI

MADR,

ITRSV FOCŞANI,

SC STIPANIDA SRL BRĂILA, SC DEACU FARMCOM SRL TURCOAIA

02-03-2007/

30-11-2009

Bugetul de stat

Contr. Nr. 5759/2007

= 688.533 lei

Contr. Nr. 5760/2008

= 48.034 lei

Contr. Nr. 5759/2008

=  40.931 lei

Contr. Nr. 5758/2008

= 18.975 lei

Contr. Nr. 5756/2008

= 939.643 lei

Contr. Nr. 5757/2008

= 116.227 lei

TOTAL = 1.852.343 lei  

Scăderea concentraţiilor de PM10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

2

Înlocuirea combustibilului solid cu energie electrică

 

Construirea clădirii Şcolii generale Agaua. Sistemul de încălzire se realizează folosind energia electrică

UAT FRECĂŢEI,

IJS BRĂILA,

MECTS

2007/

2008

Bugetul de stat.

Contr. 1489/2007

= 259.000 lei

Reducerea emisiilor de pulberi rezultate din arderi, prin eliminarea folosirii pentru încălzire a lemnelor de foc

3

Izolarea termică a clădirilor

Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII FRECĂŢEI, investiţie prin care s-au montat uşi şi ferestre termopan

UAT FRECĂŢEI

IJS BRĂILA,

MECTS

 

Iunie/Sept. 2008

Bugetul de stat

Contr. 6975/2008

= 455.526 lei

Scăderea concentraţiilor de PM 10 prin reducerea cantităţii de lemne de foc folosite pentru încălzire datorită etanşării uşilor şi ferestrelor cu termopan.

4

Închiderea platformelor de gunoi neconforme

3,7 ha. din care:

 - platf. gunoi sat FRECĂŢEI = 1,2 ha

- platf. gunoi sat AGAUA = 1,4ha

- platf. gunoi sat TITCOV = 0,8 ha

- platf. gunoi sat SALCIA = 0,3 ha

 

UAT FRECĂŢEI

Febr -

16-07

2009

Bugetul local

Contr. Nr. 1214/2009

= 72.770 lei

Însămânţarea acestor suprafeţe cu iarbă a contribuit la scăderea concentraţiilor de PM10

5

Încurajarea utilizării  transportului public

Achiziţionarea unui autobuz şi înfiinţarea Serviciului de transport public de persoane pentru transport în judeţ

UAT FRECĂŢEI

Mart -Mai-2009

Bugetul local

Contr. Nr.665/2007

= 327556,78 lei

Folosirea transportului public şi înlocuirea autovehiculelor uzate a contribuit la scăderea concentraţiilor de PM10

6

Modernizarea străzilor

Pietruit strada principală în satul Agaua - lungime 1000 m lăţime 5,5m, suprafaţă carosabil 5500 mp

UAT FRECĂŢEI

03-2007

-07-2007

Bugetul local

Contr. Nr. 665/2007

= 225.133,04 lei

Scăderea concentraţiilor de PM10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

Pietruire stradă principală în satul Titcov – lungime 1400m, lăţime 5,5 m, suprafaţă carosabil 7700 mp

UAT FRECĂŢEI

 Sept. 2007

-Nov.-2007

Bugetul local

Contr. Nr. 1178/07-09-2007

Scăderea concentraţiilor de PM10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

Pietruit stradă rurală sat FRECĂŢEI, lungime 1200 m, lăţime 5,5 m, suprafaţă carosabil 6600 mp

UAT FRECĂŢEI

IUL..2007-

AUG. 2007

Bugetul local

Contr.nr. 890/2007

= 196467 lei

Scăderea concentraţiilor de PM10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

Pietruit drum comunal DC 57 sat FRECĂŢEI - sat Titcov, lungime 8800 m, lăţime 5,5 m, suprafaţă carosabil 48400 mp

UAT FRECĂŢEI

25-07-2008/

25-06-2009

Bugetul local

Contr. Nr.1200/2008

= 2.400.825 lei

Scăderea concentraţiilor de PM10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

3.4.5. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI GROPENI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Rezultatul

obţinut

 

1

 Pietruire străzi 

Pietruire a 10 km străzi comunale

UAT GROPENI

S.C.L SCALA COSTRUCT SRL.

2007

70.000 lei/ Bugetul local

Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Pietruirea a 5 km străzi comunale şi înfiinţare a 2 străzi comunale

2008

42.000 lei/ Bugetul local

2

Restrângerea  şi închiderea platformelor de gunoi din comuna Gropeni

Acţiuni  de conştientizare a cetăţenilor de a depozita gunoiul la platformele amenajate prin pliante,anunţuri, afişe prin Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Gropeni 

UAT GROPENI

2007

19.000 lei/

Bugetul local

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

2008

 17.000 lei/

Bugetul local

3

Închiderea şi ecologizarea platformelor de gunoi din comuna Gropeni

S-au închis cele doua platforme de gunoi din comuna Gropeni, gunoiul fiind acoperit cu pământ.

prin HCL 13/25.02.2009

UAT GROPENI

2009

150.000 lei/

Bugetul local

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

4

Ecologizarea străzilor din comuna

Curăţarea şi întreţinerea periodica a străzilor comunale,3 km

UAT GROPENI

S-a realizat cu forţa de muncă angajată conform Legii 76/2006 şi cu personalul care realizează lucrări conform Legii 416/2001

2007

185.996 lei /

Bugetul local

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

2008

170.382 lei/

Bugetul local

Curăţirea şi întreţinerea periodica a străzilor comunale, 2 km

2009

178.504 lei/

Bugetul local

5

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării

UAT GROPENI

Realizat cu precădere prin

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Gropeni

2007

16.000 lei/

Bugetul local

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

2008

18.000 lei/

Bugetul local

HCL nr. 41/30.04.2009

2009

19.000 lei/

Bugetul local

6

 

Înfiinţare parc de agrement în comuna Gropeni

Construire parc de agrement în suprafaţă de 7060 mp

UAT GROPENI

H.C.L. nr. 22/17.02.2005 –finalizat în 2007

2007

80.000 lei/

Bugetul local

Reducerea pulberilor, prin diminuarea ponderii prafului

7

Creşterea gradului  de izolare

a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în clădirile publice

Reabilitarea termică a sediului Primăriei şi Căminului Cultural Gropeni

UAT GROPENI

S.C. LUXCON DANUBE SRL.

2008

800.000 lei/Primărie

150.000 lei –cămin cultural/

Bugetul local

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibil

Reabilitarea termica a sediului Scolii de arte şi meserii Gropeni

2009

550.000 lei

 din care

500.000 de la bugetul de stat şi 50.000 lei de la bugetul local

8

Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor selective

S-au amplasat pubele pentru depozitarea selectiva a deşeurilor reciclabile

UAT GROPENI

Prin personal deservire legea 76/2002

 

2009

15.000 lei/

Bugetul local

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

9

Salubrizarea comunei

S-a încheiat contract de delegare de gestiune a serviciilor publice de salubrizare, prin H.C.L. nr. 47/27.05.2009

UAT GROPENI

SC BRAICATA SRL a încheiat contracte de prestări servicii

2009

Bugetul local

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

3.4.6. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  MĂRAŞU

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Rezultatul obţinut

 

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţe individuale şi comune

 

Reabilitare Dispensar Medical din localitatea Măraşu

UAT MĂRAŞU

 

2007-2008

 

 364.751,08 lei/

 Fonduri proprii

Scăderea concentraţiilor

de PM 10 prin reducerea cantităţii de lemne de foc folosite pentru încălzire datorită etanşării uşilor şi ferestrelor cu termopan.

Reabilitare cămin cultural în localitatea Măraşu

UAT MĂRAŞU

2007-2008

208.810,56 lei/

Fonduri proprii

Reabilitare şi termoizolare la şcolile din localităţile: sat Ţăcău, sat Măraşu, Măgureni,

Plopi

UAT MĂRAŞU

2007-2008

 

 

1.100.000  lei/

Prin program

guvernamental

derulat prin Ministerul Educaţiei

2

Lucrări de înlocuire a sistemului de încălzire cu sobe prin sistem centralizat cu centrale pe combustibil solid

Reabilitare şi modernizare sistem de încălzire la şcolile din localităţile: Ţăcău, Măgureni, Plopi

UAT MĂRAŞU

2008

110.000 lei/

Prin program

guvernamental

derulat prin Ministerul Educaţie

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibili solizi şi prin eficientizarea procesului de combustie

5

Modernizare şi reabilitare străzi şi drumuri comunale

Reabilitare drum pietruit DC 60 KM 0+000-KM 5+300

UAT MĂRAŞU

2008

1.511.928,38 lei/ Fonduri proprii

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

6

Extindere şi modernizare străzi şi drumuri comunale

sat Ţăcău -2,2 km, sat  Băndoiu - 0,9 km, sat Măraşu – 4 km, sat Măgureni – 2 km, sat Plopi -0,8 km

UAT MĂRAŞU

2007-2008

650.000 lei/ Fonduri proprii

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

7

Mărirea gradului de utilizare a transportului public

 

Achiziţionarea a unui număr de două microbuze şcolare

UAT MĂRAŞU

2008

Aprox. 300.000 lei/Prin program guvernamental derulat prin Ministerul Educaţiei

Folosirea transportului public şi înlocuirea autovehiculelor uzate a contribuit la scăderea concentraţiilor de PM10

8

Ecologizarea străzilor, spaţiilor verzi, şi a zonei de protecţie a fluviului Dunărea

Efectuarea de acţiuni de curăţire străzi, şanţuri, podeţe, colectat şi îndepărtat deşeuri .

Măsură realizată cu ajutorul cetăţenilor beneficiari ai schemei de ajutor social Legea nr. 416

2007

2008

      2009

Aprox. 150.000 lei anual

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

9

Închiderea definitivă şi ecologizarea fostelor platforme de deşeuri

 S-au închis şi ecologizat un număr de 9 platforme însumând o suprafaţă de 11 ha total

UAT MĂRAŞU

2009

75000 lei total/

Fonduri proprii

Scăderea concentraţiilor de PM10

10

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

 Întâlniri publice organizate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Măraşu

UAT MĂRAŞU

Permanent

Nu sunt necesare fonduri

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

11

Interzicerea depozitării gunoiului menajer şi a gunoiului de grajd pe locul fostelor platforme de gunoi

 Întâlniri publice organizate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Măraşu

UAT MĂRAŞU

Conştientizarea publicului prin lipirea de afişe în locuri publice

2009

Nu sunt necesare fonduri

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor

 

3.4.7. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  ROMANU

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Rezultatul obţinut

 

1

Modernizare drumuri comunale

Pietruire – 8 km drumuri

UAT

ROMANU

2008

80.000 lei/

Surse proprii

Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

2

Ecologizarea platformelor de gunoi

Restrângerea platformei de gunoi

UAT

ROMANU

2008

30.000 lei/

Surse proprii

Reducerea pulberilor, a incendiilor necontrolate

Închiderea platformelor de gunoi

2009

70.000 lei/

Surse proprii

3

Reamenajarea spaţiilor verzi

Plantarea a diferite specii de puieţi – 26 ha

UAT

ROMANU

2008

Surse – Ocolul Silvic Focşani

Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

4

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Interzicerea arderii miriştilor şi resturilor vegetale

UAT

ROMANU

2008

Nu au fost necesare fonduri

Scăderea concentraţiilor de PM10 prin diminuarea emisiilor punctuale de pulberi provenite din arderi necontrolate

5

Întreţinere drumuri

DC 2 Romanu - Oancea

UAT

ROMANU

2008

10.000 lei

Surse proprii

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

6

Ecologizarea drumurilor comunale

Curăţarea drumurilor comunale şi a şanţurilor pentru

UAT

ROMANU

2008

Fără fonduri – lucrare efectuată cu persoanele beneficiare ale legii 76/2002 şi 416/2001

Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

7

 

Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor

S-au amplasat: 6 containere de capacităţi mari, 75 pubele pentru depozitarea selectiva a deşeurilor reciclabile

UAT

ROMANU

2009

16.000 lei/

Surse proprii

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

8

Reabilitare drumuri

DC 2- Romanu – Oancea, 6 km, cu 1,2 km asfalt în intravilanul localităţii

UAT

ROMANU

 

650.000 lei/

Surse proprii

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

9

Înfiinţare parc eolian

 

 

2009

Surse investitor

Scăderea concentraţiilor de PM10 prin utilizarea surselor alternative de energie

10

Creşterea gradului  de izolare a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în clădirile publice

Izolare termică sediu primărie şi 6 case

UAT

ROMANU

2009

100.000 lei/

Surse proprii

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea arderilor pentru încălzire

11

Lucrări de înlocuire a sistemului de încălzire cu sobe prin sistem centralizat cu centrale pe combustibil solid

 

Instalare centrale termice cu combustibili solizi la scoli, grădiniţe, cămin cultural şi primăria nouă

UAT

ROMANU

2009

50.000 lei/

Surse proprii

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibili solizi şi prin eficientizarea procesului de combustie

 

 

3.4.8. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  TICHILESTI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Rezultatul obţinut

 

1

 

 Modernizare străzi 

- 6,8 km străzi comunale

UAT Tichileşti +

SC Drumuri şi Poduri SRL

SC Tancrad SRL

2007

173.000 lei/

Surse proprii

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

- 2,8 km străzi comunale

UAT Tichileşti +

SC Anvisor Trans SRL

2008

79.000 lei/

Surse proprii

- 4,59 km străzi comunale

2009

88.000 lei/

Surse proprii

2

 

Restrângerea platformelor de gunoi din satele Tichileşti şi Albina

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a depozita gunoiul la platformele amenajate

UAT Tichileşti +

SC Fabman Trade SRL

2007

19.040 lei/

Surse proprii

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

2008

18.088 lei/

Surse proprii

3

Ecologizarea străzilor

 

Curăţirea şi întreţinerea periodică a străzilor comunale

UAT Tichileşti

2007

56.599 lei/

Surse proprii

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

2008

20.657 lei/

Surse proprii

2009

26.930 lei/

Surse proprii

4

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodarii

UAT Tichileşti

2007-2009

 

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

5

Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale

Racordarea la reţeaua de gaze naturale

UAT Tichileşti +

SC GDF SUEZ SA

2009

2.744.142,38 lei/

Surse proprii

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibili solizi

6

Închiderea şi ecologizarea platformelor de deşeuri rurale

S-au închis cele doua platforme de gunoi din satele Tichileşti şi Albina, gunoiul fiind acoperit cu pământ

UAT Tichileşti +

SC Auto Bim Impex SRL

2009

90.414 lei/

Surse proprii

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

7

Depozitarea selectivă a deşeurilor reciclabile

 

S-au amplasat pubele pentru depozitarea selectivă a deşeurilor reciclabile

UAT Tichileşti+

SC Eco – Rom Ambalaje SA

SC Braicata SRL

2009

 

Reducerea pulberilor, prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

8

Extindere spaţii verzi

Plantarea pomilor în zonele limitrofe ale comunei

UAT Tichileşti+

SC Sideris Trade SRL SC Pim Agricola SRL

2009

12.000 lei/

Surse proprii

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

9

Salubrizarea comunei

Curăţarea şi întreţinerea periodică a străzilor comunale.

Încheierea a 551contracte de prestări servicii

UAT Tichileşti

SC BRAICATA SRL

2009

1428 lei/

Surse proprii

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

 

 

3.4.9. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  VADENI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Costuri/

Surse

de finanţare

Rezultatul obţinut

 

1

Extindere reţele de gaze naturale

 

Racordarea a 35 locuinţe

UAT

VĂDENI

2007

 

Reducerea emisiilor de pulberi rezultate din arderi, prin eliminarea folosirii pentru încălzire a lemnelor de foc

55 locuinţe racordate în Satul Baldovineşti, 3 km

2009

100.000 lei/

Buget local

Sat Pietroiu 1km

2008

 

Sat Baldovineşti 3 km

2009

220.000 lei/

Buget local

3

Modernizare străzi

Sat Baldovineşti 3 km

UAT

VĂDENI

2007

 

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Sat Vădeni 3 km

Sat Pietroiu 1km

2008

 

Petruire, amenajări străzi: Sat Vădeni 2,5 km, Sat Pietroiu 1,5 km

2009

100.000 lei/

Buget local

4

Curăţirea şi întreţinerea străzilor

Sat Vădeni 8 km

Sat Pietroiu 5 km

Sat Baldovineşti 10 km

 

UAT

VĂDENI

2008

25.000 lei/

Buget local

Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

5

Curăţirea şi întreţinerea  şoselelor şi a drumuri lor

Sat Vădeni 5km

Sat Baldovineşti 2,5 km

UAT

VĂDENI

2008

25.337 lei/

Buget local

6

Închidere şi ecologizare

depozit deşeuri menajere

 

UAT

VĂDENI

2009

80.000 lei/

Buget local

Reducerea pulberilor datorate incendiilor necontrolate

 

 

3.4.10. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  TUDOR VLADIMIRESCU

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Estimare

costuri/

Surse

de finanţare

Rezultatul obţinut

 

 

 

Profilarea şi pietruire drumuri din sat Scorţaru Vechi – 2,83 km

UAT

Tudor Vladimirescu

2008

294.998,24 lei/

Bugetul local

Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate datorite traficului rutier

 

Modernizare ţi asfaltare DJ 255 A

CJ Brăila

2009

-

2

Schimbarea  tipului de combustibil utilizat pentru încălzire locuinţelor

Înlocuirea combustibililor de tip coceni cu combustibil 3solid (lemn)

UAT

Tudor Vladimirescu

2007

Bugetul local

Reducerea emisiilor de pulberi rezultate din arderi

3

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice

Izolarea termică a Şcolii Generale din T. Vladimirescu

UAT

Tudor Vladimirescu

2007

1.000.000 lei/

M.E.I

Scăderea concentraţiilor de PM 10 prin reducerea cantităţii de lemne de foc folosite pentru încălzire datorită etanşării uşilor şi ferestrelor cu termopan.

Izolarea termică a căminului cultural

2007

161.070,06 lei/

Buget local+ CJ Brăila

Izolarea termică a sediului primăriei

2008

393.213,32 lei/

 Buget local

Izolarea termică a căminului cultural sediu vechi

2009

201.105,54 lei/

Buget local+ CJ Brăila

4

Închiderea platformelor de gunoi neconforme

Suprafaţa 10 ha

UAT

Tudor Vladimirescu

2009

74.613 lei/

Buget local

Reducerea pulberilor datorate incendiilor necontrolate

5

Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor 

Achiziţionarea de pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor

UAT

Tudor Vladimirescu

2008

3.300 lei+ 1.980 lei/

 Buget local

Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV – MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

4.1. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE PENTRU ANUL 2010LA NIVELUL U.A.T.

PENTRU REDUCEREA PULBERILOR ÎN SUSPENSIE

 

4.1.1. MUNICIPIUL BRĂILA

 

Nr. crt.

Măsura

Acţiunea

 

Responsabil

Termen de

realizare

Estimare costuri/

Sursa de

finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţele individuale şi comune.

Reabilitarea termică de  blocuri de locuinţe şi locuinţele individuale

 

-“Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 24 - Brăila”

 

- “Reparaţii capitale la Liceul cu Program Sportiv Brăila”

 

-“Extindere pe verticală (mansardare) Şcoala cu clasele I-VIII Vlaicu Vodă - Brăila”

- “Consolidarea şi reabilitare Grup Şcolar Grigore Moisil - Brăila”

Primăria municipiului

Brăila

2010

 

 

 

 

 

Total proiect

3.457.223 lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

Total proiect

2.841.229 lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

Total proiect

4.618.566 lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

Total proiect

5.904.909,13lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:      

- număr de blocuri de locuinţe şi locuinţele individuale reabilitate termic

- număr clădiri publice reabilitate termic

 

 

2

Promovarea surselor de energie alternativă(panouri solare) – proiect

Casa Verde

 

1. “Reabilitarea sistemului de producere a energiei termice prin utilizarea surselor de energie regenerabila la Căminulpentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”, - Lacul Sărat, Judeţul Brăila”

 

Primăria municipiului Brăila

 

Începere 2010 -termen de finalizare 2011

 

2.045.000 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:

- cantitate de combustibil înlocuită prin folosirea surselor de energie regenerabilă

2. Instalaţie solară pentru prepararea apei calde menajere în cadrul:

- Spitalului de Obstetrică si Ginecologie Brăila

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila–Pavilion A

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila–Pavilion B

 

Consiliul Judeţean Brăila

 

Începere 2010 -termen de finalizare 2011

 

3.597.535 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:

- cantitate de combustibil înlocuită prin folosirea surselor de energie regenerabilă

 

 

3

 

 

Îmbunătăţirea gospodăririi energiei (Creşterea eficienţei cazanelor la SC CET SA Brăila )

Dispozitive eficiente de încălzire, sisteme eficiente de generare a apei calde, contoare şi MĂSURI de control pentru încălzire

- În trimestrul I al anului 2010, la instalaţia de producere a apei fierbinţi cu o putere termică de 15 Gcal / h, realizată în anul 2008 s-a montat un sistem de tratare a apei , în vederea eliminării impurităţilor din agentul termic transportat la consumator

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

 

2010

Surse proprii

33.558 lei cu TVA

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:      

- cantitate de combustibil (energie) economisită

 

4

Reabilitareaşi modernizarea

sistemuluicentralizatde termoficare

înmunicipiulBrăila prin:

- reabilitarea conductelor aferente

reţelei de distribuţie

- reabilitareapunctelor termice

- introducerea modulelor termice la

nivel de clădire

- continuarea lucrărilor de modernizare a punctelor termice

 

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

 

2010

Surse proprii

1.720.000 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumului de combustibil

Indicator monitorizat:      

- număr puncte termice reabilitate

- lungime conductă reabilitată (m)

 

 

5

Întreţinere şi reparaţii curente străzi

Reparaţii prin plombări asfaltice, înlocuit borduri, dalat, etc.

Primăria municipiului Brăila

 

2010

Buget local

10.600.000 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- lungime străzi reparate din total lungime străzi

- lungime borduri înlocuite

6

„Reabilitare şi modernizare str. Griviţei din municipiul Brăila” proiect accesat prin P.O.R. Axa 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

Modernizare cale rutieră

3.242 m.

Reabilitare reţele distribuţie apă

3.242 m.

Reabilitare reţele canalizare şi a apelor pluviale - 3.242 m.

Primăria municipiului Brăila

 

2010

cu finalizare în 18 luni de la semnarea contractului de execuţie

4.879,44mii Euro (fără TVA)

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L.    - 2%

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- lungime cale rutieră  modernizată din total lungime

- lungime linie de tramvai  modernizată din total lungime

7

 

„Modernizarea Bulevardului Dorobanţilor din municipiul Brăila”, proiect accesat prin P.O.R. Axa 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

Modernizare cale rutieră 4,7 Km.

Modernizare cale rulare tramvai

4 Km.

Reabilitare reţele apă. Reabilitare reţele de canalizare.

Reabilitare canal colector Germany.

Primăria municipiului Brăila

 

2010

cu finalizare în 36 luni de la semnarea contractului de execuţie

24.772

(mii Euro fără TVA)

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L.    - 2%

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- lungime cale rutieră  modernizată din total lungime

- lungime linie de tramvai  modernizată din total lungime

8

Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoareîn vederea fluidizării traficului

Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente ajungându-se la un nr.

-7431 locuri de parcare personalizate obiectivul pentru anul 2010 fiind realizarea a  încă  300;

-830 locuri de parcări publice

Primăria municipiului Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2010

Nu este cuantificat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- număr locuri de parcare noi

- număr locuri de parcare reabilitate

9

Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun uzate, eficientizarea consumurilor energetice şi materiale,creşterea standardului de calitate a serviciilor în acest domeniu.

- Promovarea transportului  public ecologic, utilizarea combustibilului tip biodiesel, înlocuirea parcului de autobuze noneuro;

- Promovarea şi modernizarea  mijloacelor de transport public urban „curate”, precum troleibuzele şi tramvaiele, având ca obiectiv îmbunătăţirea transportului electric, în acest sens, în a doua parte a anului 2010, se vor  achiziţiona  6 troleibuze SH, în vederea reabilitării transportului public de călători cu troleibuzul

Primăria municipiului Brăila

(S.C. BRAICAR S.A.)

2010

Buget local

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- număr troleibuze şi tramvaie achiziţionate

10

Introducerea unui management eficient al activităţii de transport public local de calatori la  nivelul localităţilor.

Program municipal permanent  de  transport public local de călători , cu asigurarea de trasee care să satisfacă nevoile de transport a călătorilor în municipiu,  prin servicii regulate şi mijloace auto moderne.

 

Primăria municipiului Brăila

(S.C. BRAICAR  S.A.,

S.T.P.L.C Brăila)

2010

Nu necesită fonduri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:      

- număr şi lungime de trasee noi pentru serviciile regulate de transport

11

Eliberarea spatiilor de parcare si a străzilor ocupate de maşini abandonate / scoase din uz

Ridicarea maşinilor abandonate de pe străzi

Primăria municipiului Brăila

2010

Nu se pot  estimata costurile

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- număr de autovehicule abandonate sau scoase din uz care au fost ridicate

12

Fluidizareatraficului

şi reducerea emisiilor prin întreţinerea  semaforizării intersecţiilor

Întreţinerea şi menţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de semaforizareaferente intersecţiilor de pe raza municipiului;

Primăria municipiului Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2010

Buget local

Nu este cuantificat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- număr de instalaţii de semaforizare întreţinute

13

Curăţirea şi întreţinerea străzilor (Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit în timpul iernii;

Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate;

Stropirea străzilor – în perioada caldă conform normei de igienă privind starea de sănătate a populaţiei;

Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat) din care

- zilnic 30 %

- periodic(5 ori pe săptămână) 40%

- periodic(3 ori pe săptămână) 30%

 

Primăria municipiului Brăila (D.A.G.L. Brăila)

 

2010

6.400.000 lei/

Surse proprii

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- lungimea căilor rutiere salubrizate

- număr controale de monitorizare a activităţii celor 3 operatori de salubrizare: SC ECO SA., SC Brai -Cata SA şi SC RER Ecologic Service, realizată de către  DAGL Brăila

14

Organizareaşantierelordeconstrucţii şiacelordelucrăridereabilitarea

căilorrutiererespectândlegislaţiade mediu.Măsura va fi impusă

executanţilor din faza de contractare a lucrării

 

Izolarea şantierelor,

umectarea căilor de acces şi spălarea anvelopelor la ieşire, transportarea

materialelor pulverulente în mijloace acoperite.

Primăria municipiului Brăila

2010

Nu sunt necesare fonduri

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din demolări şi construcţii

Indicator monitorizat:

- adoptarea şi publicarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind obligativitatea realizării măsurilor stabilite

- număr controale privind realizareamăsurilor stabilite prin HCL

15

Întreţinere şi amenajat spaţii verzi aferente municipiului Brăila

Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazonat, udat, toaletat arbori, etc.

Primăria municipiului Brăila

2010

Buget local

4.200.000 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

Indicator monitorizat:

- număr arbori/arbuşti plantaţi

- lungime gard viu (m)

- suprafaţa acoperită cu gazon

16

“Extindere spaţii verzi prin realizarea unui Parc în Cartierul Lacu Dulce - Municipiul Brăila”

Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi la nivelul municipiului,  în vederea realizării suprafeţei impuse de prevederile legislaţiei în vigoare;

Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi la nivelul municipiului (St=40.699 mp),  în vederea realizării suprafeţei de 26 mp pe cap de locuitor până în anul 2013;

Primăria municipiului Brăila

2010

40.436.000 lei

Cofinanţare

B.S. 2.000 000 lei

Buget local

20.436.000 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

Indicator monitorizat:

- număr arbori/arbuşti plantaţi

- suprafaţa creată ca spaţiu verde

17

Restricţionarea traficului greu (peste 3, 5 to) în municipiul Brăila şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Dispoziţia Primarului nr.37709.07.08.2008 privind devierea circulaţiei traficului rutier greu(peste 3, 5 to)  şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Primăria municipiului Brăila

2010

Nu necesită fonduri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- număr controale de verificare a respectării deciziei

18

Instituirea taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice pentru tranzitarea zonelor prevăzute cu restricţie pentru  traficul greu (peste 3, 5 to)

- Conform  HCL nr. 381/16.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale; reglementare şi aplicare taxe speciale(taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice)

Primăria municipiului Brăila

2010

Nu necesită fonduri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- număr de permise de liberă trecere eliberate

 

 

4.1.2. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI CAZASU

ÎN PERIOADA 2010-2011

 

Nr.

crt.

Măsură

Acţiunea

Responsabil

Termen de

realizare

Estimare costuri/

Sursa de

finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Modernizare străzi

Reprofilare şi pietruire drumuri comunale – 3 km, 15.000 mp

UAT CAZASU

 

2010

210.000/ Fonduri proprii

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- km drum pietruit

- km drum asfaltat

Asfaltare drumuri comunale – 1 km, 5000 mp

UAT CAZASU

 

2011

500.000 lei/

Fonduri proprii

2

Extindere spaţii verzi

Extindere livada pomi fructiferi – plantare 13,5 ha

SC Prod Fruit Trade SRL

2010

30.000 euro/ha/

Surse proprii

 

Rezultat aşteptat :  Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din procesul de resuspensie a solului

Indicator monitorizat:

- ha, nr. pomi

 

 

 

4.1.3. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI CHISCANI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Estimare

costuri/

Surse

de finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în locuinţele individuale

Reabilitarea termică a 100 de  locuinţe

Proprietarii de locuinţe

15.12.2010

320000 lei/

proprietari cu surse proprii

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din arderea combustibilului

Indicator monitorizat:      

- număr de locuinţe reabilitate termic

2

Racordarea la reţeaua de distribuţie gaze naturale a construcţiilor noi

Racordarea unui număr de 36 locuinţe

Persoane fizice şi juridice

 

15.12.2010

343440 lei/

proprietari cu surse proprii

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din arderea combustibilului solid

Indicator monitorizat:      

- număr de locuinţe şi de agenţi economici care s-au racordat la reţeaua de gaze

3

Curăţirea şi întreţinerea străzilor

Stropirea şi întreţinerea a 31,15kmstrăzi zilnic

 

UAT Chiscani

Compartiment mediu

15.12.2010

10654 lei/

angajaţii din cadrul serviciului de paza al comunei Chiscani

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km de străzi salubrizate

- număr de zile când se face salubrizarea străzilor

4

Ecologizarea

DJ 212, Malul Stâng al Fluviului Dunărea,

Curăţirea de  resturi vegetale, gunoi de grajd şi deşeuri de orice fel

UAT

Chiscani

 

15.12.2010

654 lei/

angajaţii din cadrul serviciului de pază al comunei Chiscani, elevii şi profesorii din cadrul scolii

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- lungimea malului ecologizat (m)

- lungimea DJ ecologizat (m)

5

Încurajare utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de autovehicule uzate şi creşterea gradului de calitate a serviciilor în acest domeniu

Înlocuirea  unui număr de 70 autoturisme vechi prin Programul Naţional  RABLA

Persoane fizice

 

15.12.2010

201000 lei/

proprietari cu surse proprii

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- număr autoturisme înlocuite

 

6

Introducerea unui management eficient al traficului rutier în interiorul localităţilor

MĂSURI de fluidizare a traficului rutier, reducerea, devierea, interzicerea traficului rutier în zonele unde se impune acest lucru.

UAT Chiscani

Post Politie Chiscani

IPJ BRAILA

 

Permanent în situaţii de aglomerare trafic

Nu este estimat

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- număr acţiuni privind devierea traficului

- număr controale pentru verificarea emisiilor de la autovehiculule din trafic

Realizarea de controale în trafic, având drept scop verificarea emisiilor de poluanţi în mediu şi starea tehnică a autovehiculelor care se deplasează pe drumurile publice.

UAT Chiscani

Post Politie Chiscani

IPJ BRAILA

 

Periodic

Nu este estimat

7

Introducerea unui management eficient al lucrărilor de construire şi demolare a clădirilor în interiorul localităţilor

În procedura de eliberare a autorizaţiilor de construire pentru activităţi care presupun emisii de pulberi în atmosferă (proiecte pentru centrale termice, organizări de şantier, construcţii de drumuri, pozarea de conducte şi cabluri subterane, demolări etc.), se vor stabili MĂSURI concrete pentru evitarea de emisii de pulberi, sau reducerea acestora la un nivel acceptabil

UAT Chiscani

 

31.12.2010

Nu este estimat

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din demolări şi construcţii

Indicator monitorizat:

- adoptarea şi publicarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind obligativitatea realizării măsurilor stabilite

 

 

4.1.4. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  FRECĂŢEI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de

 realizare

Estimare costuri/

Surse de finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

 

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţe individuale şi comune

 

Lucrări de săpare canal de evacuare a apelor colectate din ploi, topirea zăpezilor şi infiltraţiilor  din satul Frecăţei

= 1800 mc

UAT

 FRECĂŢEI

01-04-

2010

30-04-

2010

Bugetul local

Fact. nr. 383/2010

= 72.590 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiilor de PM10

2

Lucrări de montare uşi şi ferestre termopan la clădirea Consiliului Local FRECĂŢEI

UAT

 FRECĂŢEI

30-03

2010-

02-04-2010

Bugetul local

Fact. Nr. 179/2010

= 4450 lei

Prin etanşarea uşilor şi ferestrelor se realizează reducerea consumului de lemne pentru foc  şi scăderea concentraţiilor de PM10

3

Modernizare şi reabilitare străzi şi drumuri comunale

Lucrări de nivelare pe drumul comunal DC 57 şi străzile localitatilor  FRECĂŢEI, Agaua, Titcov - lungime

13400 m, lăţime 5,5m suprafaţa carosabilă = 73700 mp

UAT

FRECĂŢEI

01-04

2010

20-04 

2010

Bugetul local

Factura nr. 382/30-04-2010= 73.066 lei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- km străzi şi drumuri  reabilitate şi/sau modernizate

4

Asigurarea necesarului de locuri de parcare

Amenajat parcare betonată Consiliul Local FRECĂŢEI în suprafaţă de 234 mp.

UAT

FRECĂŢEI

01-04

2010 -

25-05-

2010

Bugetul local

Contr. nr. 1113/2010

=64.000 lei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10

Indicator monitorizat:

Nr. locuri de parcare

 

 

4.1.5. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI GROPENI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Estimare

 costuri/

Surse

de finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Pietruire străzi

Pietruire   a 400 m.l  străzi din comuna 

UAT GROPENI

2010

30.000 lei/ Buget local

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- km străzi pietruite

 

2

Ecologizarea străzilor din comuna

Curăţirea şi întreţinerea periodica a străzilor comunale, 5 km

UAT GROPENI

Personal deservire legea 76/2006 şi Legea 416/2001

2010

100.503 lei/

Buget local

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km de străzi salubrizate

- număr de zile când se face salubrizarea străzilor

3

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării, HCL 41/31.04.2009

UAT GROPENI

Prin Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Gropeni

2010

19.000 lei/

Buget local

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- număr acţiuni de conştientizare

- număr de controale efectuate

4

Creşterea gradului  de izolare a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în cladirile publice

Reabilitarea termica a sediului Scolii de arte şi meserii Gropeni

UAT GROPENI

Se realizează cu personalul încadrat conform legii

76/2002 şi al Legii nr. 416/2001

2010

130.000 lei/

Buget de stat şi local

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din arderea combustibilului

Indicator monitorizat:

- cantitate de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a izolării termice

5

Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor selective

Amplasarea de pubele pentru eliminarea selectivă a deşeurilor

UAT GROPENI

2010

14.280 lei/

Buget local

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- număr pubele amplasate

 

 

 

 

4.1.6. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  MĂRAŞU

 

Nr.

crt.

Măsură

Acţiunea

Responsabil

Termen de

realizare

Estimare costuri/

Sursa de

finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Modernizarea sistemelor de încălzire cu combustibil solid

Construirea unei şcoli în satul Băndoiu dotate cu sistem de încălzire centralizat cu centrale pe combustibil solid

UAT Măraşu

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

470.000 lei /

surse proprii şi de la  Ministerul Educaţiei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibili solizi şi prin eficientizarea procesului de combustie

Indicator monitorizat:

- cantitate de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a izolării termice

 

2

Modernizare şi asfaltare străzi

Modernizarea şi asfaltarea a 8,5 km DC 62

UAT Măraşu

 

 

2010

5.700.000 lei/

HG.577/

1997

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km de străzi asfaltate din totalul lungimii străzilor comunale

- km de străzi modernizate din totalul lungimii străzilor comunale

3

Încurajare utilizare transport public prin înlocuirea parcului de autovehicule uzate şi creşterea gradului de calitate a serviciilor în acest domeniu

Introducerea a 2  autobuze noi pentru transportul public

UAT Măraşu

 

 

2010

300,000 lei

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- număr autovehicule achiziţionate

4

Curăţirea şi întreţinerea străzilor, spaţiilor verzi, şi a zonei de protecţie a fluviului Dunărea

Efectuarea de acţiuni de curăţire străzi , şanţuri, podeţe, colectat şi îndepărtat deşeuri

UAT Măraşu

Măsura se va realiza cu ajutorul cetăţenilor beneficiari ai schemei de ajutor social Legea nr. 416

 

2010

Aprox. 150.000 lei

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km de străzi salubrizate

- număr de zile când se face salubrizarea străzilor

 

5

Informarea populaţiei cu privire la arderea miriştilor

 Întâlniri publice org. de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Măraşu

UAT Măraşu

 

 

permanent

Nu sunt necesare fonduri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- număr acţiuni de conştientizare

- număr de controale efectuate

 

 

4.1.7. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI ROMANU

                                                                                                                                                           

Nr.

crt.

Măsură

Acţiunea

Responsabil

Termen de

realizare

Estimare costuri/

Sursa de

finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Creşterea gradului  de izolare termică a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în clădirile publice

Izolarea clădirilor vechi şi a celor în curs de construire

UAT

ROMANU

2010

100.000 lei/

Surse proprii

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea arderilor pentru încălzire

Indicator monitorizat:

- număr clădiri izolate termic

- cantitatea de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a izolării termice

2

Ecologizarea străzilor din comună

Curăţirea şi întreţinerea străzilor din satele Romanu şi Oancea

UAT

ROMANU

2010

100.000 lei/

Surse proprii

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km străzi ecologizate din total km străzi existente în fiecare localitate

3

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării

UAT

ROMANU

2010

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- număr acţiuni de conştientizare

- număr de controale efectuate de primărie  în vederea identificării incendiilor

 

 

4.1.8. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  TICHILEŞTI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Estimare

costuri/

Surse

de finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Înlocuirea combustibilului solid (lemn) cu combustibil gazos (gaze naturale)

Extindere reţelei de alimentare cu gaze naturale

UAT Tichileşti+

SC GDF SUEZ SA

2010

88.394 lei/ cofinanţare

CL Tichileşti

-SC GDF SUEZ SA

Rezultat aşteptat :

Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibili solizi şi prin eficientizarea procesului de combustie

Indicator monitorizat:

- număr clădiri racordate la reţeaua de gaze

Racordarea locuinţelor la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale

UAT Tichileşti+

SC P&G Construct SRL

1.500-1.800 lei/ branşament

2

 

Modernizare străzi

- 4 km străzi comunale

UAT Tichileşti

2010

73.000 lei/

Surse proprii

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km străzi modernizate din total lungime străzi

3

Salubrizarea străzilor

Curăţarea şi întreţinerea periodică a străzilor comunale.

 

UAT Tichileşti

2010

15.408 lei/

Surse proprii

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km străzi curăţate

5

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării

UAT Tichileşti

2010

Fără costuri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- număr acţiuni de conştientizare

- număr de controale efectuate de primărie  în vederea identificării incendiilor

6

Extinderea spaţiului verde

Plantare pomi

UAT Tichileşti

2010

5.250 lei/

Surse proprii

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate prin menţinerea spaţiului verde

Indicator monitorizat:

- suprafaţa cu care s-a extins spaţiul verde

- număr de pomi plantaţi

 

 

4.1.9. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  VĂDENI

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de realizare

Estimare

costuri/

Surse

de finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Introducerea unui management eficient al traficului rutier în interiorul  localităţilor

Acţiuni de fluidizare a traficului rutier, reducerea, traficului rutier în zonele unde se impune acest lucru. Achiziţionarea de indicatoare rutiere

UAT

VĂDENI

Permanent

2010

5.000 lei/

Buget local

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- număr acţiuni

- număr indicatoare achiziţionate şi montate

2

Modernizare şi asfaltare străzi

2,5 kmstrăzi

UAT

VĂDENI

2011

210.000lei/

H.G. 577

 

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- km de străzi asfaltate din total lungime drumuri existente

- km străzi modernizate din total lungime străzi existente

 

3

Curăţirea şi întreţinerea străzilor

27 km

 

2010

Permanent

50.000 lei

Buget local

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km de străzi salubrizate

- număr de zile când se face salubrizarea străzilor

4

Extindere reţele gaze naturale

Sat Vădeni - 1,5 km.

Sat Baldovineşti - 3,07 km

U.A.T

VĂDENI

Distrigaz 

2010

450.000lei/

Buget local

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor de pulberi rezultate din arderi, prin eliminarea folosirii pentru încălzire a lemnelor de foc

Indicator monitorizat:

- km de reţea

- număr de locuinţe racordate

5

Salubrizare comunală

Precolectarea, colectarea selectivă transportul şi depozitarea deşeurilor menajere

 

U.A.T

VĂDENI

S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Brăila

 

2010

Permanent

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km de străzi salubrizate

- număr de zile când se face salubrizarea străzilor

- număr de controale efectuate de primărie pentru verificarea salubrizării

 

6

Întreţinerea spaţiilor verzi

Curăţirea permanentă, irigare, refacere după caz (aliniamente stradale, parcuri)

U.A.T

VĂDENI

2010

Permanent

20.000 lei/

Buget local

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km de străzi salubrizate

- număr de zile când se face salubrizarea străzilor

- lungime aliniamente stradale refăcute (m)

7

Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor 

Preluarea de la populaţie a deşeurilor reciclabile

U.A.T +

S.C. Sevenature S.R.L. Braila

2010

Permanent

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- număr acţiuni de preluare

- cantitatea de deşeuri reciclabile preluată

10

Întreţinerea spaţiilor verzi, pădurii

Ecologizare şi udare

U.A.T.+

Romsilva

 

 

2010

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate prin menţinerea spaţiului verde

Indicator monitorizat:

- suprafaţa ecologizată şi udată din total suprafaţă

 

 

4.1.10. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  TUDOR VLADIMIRESCU

ÎN PERIOADA 2010-2011

 

Nr.

crt.

Măsura

Acţiunea

Responsabil

Termen

de

realizare

Estimare

costuri/

Surse

de finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

UAT Tudor Vladimirescu+

Asociaţia de locatari

2010

2011

Buget local

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din arderea combustibilului

Indicator monitorizat:

- număr blocuri de locuinţe şi clădiri publice reabilitate

- cantitate de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a reabilitării termice

Reabilitarea termică a grădiniţelor din Scorţaru Vechi şi T. Vladimirecu

UAT Tudor Vladimirescu

 

2011

Buget local

Reabilitarea termică şcoala – Scorţaru Vechi

Buget local

2

Asigurarea curăţeniei pe domeniul public şi întreţinerea spaţiilor verzi

Ridicarea deşeurilor, curăţarea străzilor şi şanţurilor pluviale

Întreţinerea spaţiilor verzi din comună DN2.

Încheierea contractului cu

S.C. RER ECOLOGIC S.R.L

UAT Tudor Vladimirescu

2010

3.718 lei/

- buget local 30%  (1.115,40  lei)

- A.J.O.F. 70%

(2602,60 lei)

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate

Indicator monitorizat:

- km de străzi salubrizate

- număr de zile când se face salubrizarea străzilor

- număr controale de verificare a agentului de salubritate

3

Promovare energia verde

Înfiinţare parc eolian

UAT Tudor  Vladimirescu+

S.C. EOLEN VEST S.R.L

2010

 

Rezultat aşteptat :

Scăderea concentraţiilor de PM10 prin utilizarea surselor alternative de energie

Indicator monitorizat:

- realizarea investiţiei

4

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

- Emitere Hotărâre de Consiliu Local

- Acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei

 

UAT Tudor

Vladimirescu

2010

Nu sunt necesare fonduri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din incendiile necontrolate

Indicator monitorizat:

- număr acţiuni de conştientizare

- număr de controale efectuate de primărie  în vederea identificării incendiilor

5

Modernizare străzi

Reprofilare şi pietruire drumuri comuna

T. Vladimirescu

UAT Tudor

Vladimirescu

Dec.

2010

200.000 lei/

Bugetul local

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic

Indicator monitorizat:

- km străzi reprofilate, pietruite şi asfaltate şi pietruite din lungimea totală a străzilor

- lungime drum comunal asfaltat

Asfaltarea 7,5 km drum comunal

UAT Tudor

Vladimirescu

2010

2,5 mil. euro/

Bugetul local+

Fonduri UE

6

Extindere spaţii verzi

şi amplasare panouri voltaice

Înfiinţarea de spaţii verzi în localitatea Tudor Vladimirescu

- Plantarea de material vegetativ (gazon)

- Montare stâlpi iluminat prevăzuţi cu panouri voltaice

UAT Tudor

Vladimirescu

2010-2011

500.000 lei/

Fondul de mediu

Rezultat aşteptat :  Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din procesul de resuspensie a solului

Indicator monitorizat:

- suprafaţa amenajată ca spaţiu verde

 

 

4.2. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE PENTRU  PERIOADA 2011-2014

 

MUNICIPIUL BRĂILA

 

Nr. crt.

Măsură

Acţiunea

Responsabil

Termen de

realizare

Estimare costuri/

Sursa de

finanţare

Rezultat aşteptat/

Indicator monitorizat

1

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţele individuale şi comune.

Reabilitarea termică de  blocuri de locuinţe şi locuinţele individuale

 

 

 

 

Primăria municipiului Brăila

Permanent

 

 

 

În funcţie de solicitări

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:      

- număr de blocuri de locuinţe şi locuinţele individuale reabilitate termic

2

Realizarea unei surse noi de producere a agentului termic  în sistem cogenerativ

Optimizarea producerii agentului termic la o capacitate termică instalată de 100 Gcal/h corespunzătoare consumului actual în municipiul Brăila

S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008

 

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2012

7.625,36

(mii Euro fără TVA)

F.E.;

B.S.;

B.L.;

Alte surse atrase

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:      

- cantitate de combustibil economisită prin folosirea agentului termic în sistem cogenerativ

3

Modernizare reţele secundare de distribuţie energie termică, prin înlocuire cu conducte preizolate şi sistem de achiziţie date şi monitorizarepentru PT-uri

Modernizarea reţelelor secundare în scopul reducerii pierderilor în sistemul de distribuţie

S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2011

2.193,63

(mii Euro fără TVA)/

FE;

B.S.;

B.L.

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic

Indicator monitorizat:      

- lungime reţele secundare modernizate din total lungime reţele secundare de distribuţie agent termic

 

 

4

Modernizarea reţelei primare de transport a energiei termice aferentă zonei Calea Galaţi, transformarea CT-urilor de cvartal în PT-uri şi racordarea la reţeaua CET

Modernizarea reţelelor primare în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport

S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2011 - 2012

1.107,39

(mii Euro fără TVA)

 

F.E.;

B.S.;

B.L.;

Alte surse atrase

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic

Indicator monitorizat:      

- lungime reţele primare modernizate din total lungime reţele primare de distribuţie agent termic

- număr de CT-uri transformate în PT-uri

 

5

Reabilitare magistrală de termoficare din zona străzii Decebal

Modernizare magistrală de termoficare în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport a energiei termice

S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2011

355,94

(mii Euro fără TVA)

 

B.S.;

B.L.;

Alte surse atrase

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic

Indicator monitorizat:      

- lungime magistrală modernizată din total lungime magistrală de transport agent termic

 

6

Eficientizarea sistemului de transport prin modernizarea reţelelor primare, în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport

 

Reabilitare reţeaua primară de transport din zona Calea Călăraşilor între B-dul Independenţei şi B-dul Dorobanţilor

 

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2011 - 2012

 

Soluţie în evaluare

Surse proprii ale S.C. „CET” S.A. Brăila

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic

Indicator monitorizat:      

- lungime reţele primară modernizată din total lungime reţele primară de transport agent termic

 

7

Eficientizarea sistemului prin modernizarea reţelelor primare, în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport

 

Reabilitare reţea primară de transport din zona Platou Piaţa Independenţei

Lucrările se vor desfăşura în paralel cu proiectul ,,Reabilitare pasaj pietonal Piaţa Independenţei”

Primăria municipiului Brăila,

Serviciul public de alimentare cu energie termică

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2011

Soluţie în evaluare

Surse proprii ale S.C. „CET” S.A. Brăila

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prindiminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic

Indicator monitorizat:      

- lungime reţele primară modernizată din total lungime reţele primară de transport agent termic

 

8

 

Reabilitare reţele de apă şi canalizare.

Reabilitare sistem rutier.

Reabilitare cale de rulare tramvai.

Reabilitare pasaj superior auto.

Reabilitare pasaj superior tramvai.

Modernizare şi reabilitare str. Calea Galaţi din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între B-dul Dorobanţilor şi str. Mircea Mălăeru colţ cu str. Costache Negruzzi.

(Proiect inclus în P.I.D.U. cu finanţare prin P.O.R. - Axa 1)

Primăria municipiului Brăila,

Operator S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila

 

24 luni de la semnarea contractului de execuţie

1.773,98

(mii Euro fără TVA)

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L.    - 2%

Rezultat aşteptat : Scăderea

concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- lungime cale rutieră  modernizată din total lungime

- lungime linie de tramvai  modernizată din total lungime

9

Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane.

Modernizarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti.

 

Modernizare şi reabilitare str. Calea Călăraşilor din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între B-dul Dorobanţilor şi B-dul Independenţei.

(Proiect inclus în P.I.D.U. cu finanţare prin P.O.R. - Axa 1)

Primăria municipiului Brăila,

Operator S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila

 

12 luni de la semnarea contractului de execuţie

7.173,6

(mii Euro fără TVA)

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L.

 2%

Rezultat aşteptat : Scăderea

concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- lungime cale rutieră  modernizată din total lungime

- număr copaci plantaţi pe aliniamentul străzii

10

Reabilitare pasaj pietonal Piaţa Independenţei.

(Proiect inclus în P.I.D.U. cu finanţare prin P.O.R. - Axa 1)

Modernizare sistem  ornamental de iluminat public pe Platoul din faţa Primăriei.

Refacere suprafaţă dalată şi trepte de acces.

Amplasare jeturi de apă prevăzute cu jocuri de lumini şi melodii.

Reamenajare spaţii verzi.

Amplasare bănci iluminate

Primăria municipiului Brăila,

 

5 luni de la data semnării contractului de execuţie

1.024,10

(mii Euro fără TVA)

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L. 

- 2%

 

Rezultat aşteptat : Scăderea

concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

Indicator monitorizat:      

- suprafaţa spaţiilor verzi reamenajate

11

Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoareîn vederea fluidizării traficului

Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente .

 

Primăria municipiului Brăila(D.A.G.L. Brăila)

permanent

Nu necesită fonduri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- număr locuri de parcare noi

- număr locuri de parcare reabilitate

12

Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun uzate, eficientizarea consumurilor energetice şi materiale,creşterea standardului de calitate a serviciilor în acest domeniu

 

- Promovarea transportului  public ecologic, utilizarea combustibilului tip biodiesel, înlocuirea parcului de autobuze noneuro;

Achiziţie mijloace de transport moderne şi ecologice (10 buc.).

Primăria municipiului Brăila

(S.C. BRAICAR  S.A.)

2011-2013

 

Cca. 1.000 (mii Euro fără TVA)

 

F.E.;

B.L.;

Surse proprii

S.C. Braicar S.A.

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- număr autobuze achiziţionate

13

Eliberarea spatiilor de parcare si a străzilor ocupate de maşini abandonate/scoase din uz

Ridicarea maşinilor abandonate de pe străzi

Primăria municipiului Brăila

permanent

Nu este estimat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- număr de autovehicule abandonate sau scoase din uz care au fost ridicate

14

Fluidizareatraficului

şi reducerea emisiilor prin întreţinerea  semaforizării intersecţiilor

Întreţinerea şi menţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de semaforizareaferente intersecţiilor de pe raza municipiului;

Primăria municipiului Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

permanent

Buget local

Nu este cuantificat

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- număr de instalaţii de semaforizare întreţinute

15

Curăţirea şi întreţinerea străzilor (Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit în timpul iernii;

Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate;

Stropirea străzilor – în perioada caldă conform normei de igienă privind starea de sănătate a populaţiei;

Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat) din care

- zilnic 30 %

- periodic(5 ori pe săptămână) 40%

- periodic(3 ori pe săptămână) 30%

 

Primăria municipiului Brăila(D.A.G.L. Brăila)

permanent

Circa 6.500.000 lei

+

Surse proprii

 

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului

Indicator monitorizat:      

- lungimea căilor rutiere salubrizate

- număr controale de monitorizare a activităţii celor 3 operatori de salubrizare: SC ECO SA., SC Braicata SA şi SC RER Ecologic Service, realizată de către  DAGL Brăila

 

16

Organizarea şantierelor de construcţie şi a celor de lucrări de reabilitare a căilor rutiere respectând legislaţia de mediu. Măsura va fi impusă executanţilor din faza de contractare a lucrării.

 

Izolareaşantierelor,

umectareacăilordeaccesşispălarea anvelopelorlaieşire,transportarea

materialelorpulverulenteînmijloace acoperite.

Primăria municipiului Brăila

permanent

Nu necesită fonduri

Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din demolări şi construcţii

Indicator monitorizat:

- adoptarea şi publicarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind obligativitatea realizării măsurilor stabilite

- număr controale privind realizareamăsurilor stabilite prin HCL

17

Întreţinere şi amenajat spaţii verzi aferente municipiului Brăila

Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazonat, udat, toaletat arbori, etc.

Primăria municipiului Brăila

permanent

Buget local

Circa 5.000.000 lei anual

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat

Indicator monitorizat:

- număr arbori/arbuşti plantaţi

- lungime gard viu (m)

- suprafaţa acoperită cu gazon

18

Restricţionarea traficului greu (peste 3, 5 to) în municipiul Brăila şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Dispoziţia Primarului nr.37709.07.08.2008 privind devierea circulaţiei traficului rutier greu(peste 3, 5 to)  şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Primăria municipiului Brăila

permanent

Nu necesită fonduri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- număr controale de verificare a respectării deciziei

19

Menţinerea taxei speciale pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice pentru tranzitarea zonelor prevăzute cu restricţie pentru  traficul greu (peste 3, 5 to)

- Conform  HCL nr. 381/16.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale; reglementare şi aplicare taxe speciale(taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice)

Primăria municipiului Brăila

permanent

Nu necesită fonduri

Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic

Indicator monitorizat:

- număr de permise de liberă trecere eliberate