Back

Raport preliminar 2012 calitate aer

RAPORT ANUAL

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR  DIN  PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI PENTRU LOCALITĂŢI DIN JUDEŢUL BRĂILA : MUNICIPIULBRĂILA, CAZASU, CHISCANI, FRECĂŢEI, GROPENI, MĂRAŞU, ROMANU, TICHILEŞTI,TUDOR VLADIMIRESCU, VĂDENI

la 31.12.2012

 

POLUANT: PULBERI ÎN SUSPENSIE - PM10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

Capitolul I: Introducere

 

1.1. Necesitatea elaborării Programului de gestionare a calităţii aerului...........pag. 3

1.2. Autorităţi responsabile.................................................................................pag. 4 

1.3. Cadrul legislativ...........................................................................................pag. 4 

Capitolul II: Descriere fizico-geograficăa judeţului

2.1.Poziţie geografică..............................................................................pag. 4 

2.2.Relief.................................................................................................pag. 4

2.3.Clima.................................................................................................pag. 5

2.4.Reţeaua hidrografică.........................................................................pag. 5

2.5.Vegetaţie şi faună..............................................................................pag. 6

2.6.Resursele de sol................................................................................pag. 6

2.7.Date demografice..............................................................................pag. 6

 

Capitolul III: Descrierea situaţiei existente

3.1.Informaţii generale cu privire la inventarul emisiilor şi modelare.......pag. 7

3.2.Prezentarea staţiilor de monitorizare.................................................pag. 8

3.3.Evaluarea poluării aerului cu pulberi în suspensie...........................pag. 11

  Capitolul IV: Măsuri şi responsabilităţi realizate

         4.1.Stadiul realizării măsurilor ?i acţiunilor cuprinse în program la data de

                   31.12.2012.......................................................................................pag. 14

 

                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I - Introducere

 

1.1.        Necesitatea elaborării Programului de gestionare a calităţii aerului

 

În zonele şi aglomerările în care, în urma evaluării calităţii aerului, se constată că valorile concentraţiilor în aerul înconjurător pentru unul sau mai mulţi poluanţi depăşesc valorile limită şi/sau valorile ţintă, conform prevederilor HG nr. 543/2004, autoritatea publică teritorială de protecţie a mediului iniţiază elaborarea programului de gestionare şi, respectiv, a programului integrat de gestionare a calităţii aerului în cazul în care poluarea atmosferei se datorează mai multor poluanţi.

Programul de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor ce se desfăşoară în zonele şi aglomerările unde pentru unul sau mai mulţi dintre poluanţi se constată depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, în vederea încadrării sub aceste valori.

Programul de gestionare a calităţii aerului se iniţiază pe baza rapoartelor la studiile privind evaluarea calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer şi investigarea zonelor fierbinţi, realizate pentru anii 2007 şi 2008, studii în urma cărora s-au întocmite listele prevăzute în Ordinul nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, liste din care rezultă faptul că cea mai importantă problemă de calitate a aerului la nivelul jud. Brăila este legată de depăşirea limitei prevăzute pentru pulberi în suspensie, fracţia PM10 în localităţile: Brăila, Cazasu, Chiscani, Vădeni, Frecăţei, Măraşu în anul 2007 şi : Brăila, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Chiscani, Tichileşti, Gropeni, Romanu, Vădeni, Frecăţei, Măraşu în 2008.

 

Iniţierea programului are drept scop să stabilească o listă cu măsuri/acţiuni de reducere a emisiilor de pulberi în suspensie, fracţia PM10.

Iniţierea programului a fost adusă la cunoştinţa următoarelor autorităţi:

Ø  Ministerul Mediului şi Pădurilor;

Ø  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

Ø  Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu;

Ø  Comisia Tehnică.

Propunerea de program s-a realizat în conformitate cu prevederile O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului şi H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.

Propunerea de program a fost elaborată de Comisia Tehnică a cărei componenţă a fost reactualizată prin Ordinul Prefectului judeţuluiBrăilanr. 240 din 15.04.2010.

Comisia Tehnică are atribuţiile conform ROF- ului stabilit şi aprobat.

Preşedintele Comisiei Tehnice este conducătorul APM Brăila. Şedinţele de lucru ale Comisiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea la sediul APM Brăila. Hotărârile Comisiei Tehnice se iau doar în cadrul şedinţelor prin vot al membrilor. O hotărâre este considerată acceptată dacă este votată de jumătate +1 din numărul de membrii care alcătuiesc comisia.

Având în vedere importanţa participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, publicul este invitat să formuleze observaţii la propunerea de program de gestionare, în scris, şi să le transmită pe adresa autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, B-dul Independenţei nr.14, bloc B5, sau la adresa de e-mail office@apmbr.ro. Atât propunerea de program cât şi varianta finală a programului, se publică pe pagina de web a APM Brăila, www.apmbr.ro. Programul de gestionare a calităţii aerului în varianta finală se va supune dezbaterii publice.

 

1.2.        Autorităţi responsabile

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, prin conducătorul instituţiei, este responsabilă de coordonarea iniţierii, elaborării şi implementării programului de gestionare a calităţii aerului pentru poluantul pulberi în suspensie.Responsabili de aplicarea programului de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie sunt autorităţile, organismele şi titularii de activitate nominalizaţi pentru a implementa fiecare măsură în cadrul Capitolului IV.

 

1.3. Cadrul legislativ

¨      O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu completări şi modificări prin

Legea nr. 265/2006

¨      Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei;

¨      H.G. nr. 731/2004 privind adoptarea Strategiei Naţionale privind Protecţia Atmosferei

¨      H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

¨      H.G. nr. 584/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA);

¨      O.M nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător;

¨      O.M. nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor

pentru evaluarea calităţii aerului în România;

¨      O.M. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

¨      O.M.nr.1269/14.10.2008 privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România;

¨      Legea nr. 104/15.06.2011privind calitatea aerului înconjurător.

CAPITOLUL II - DESCRIEREA FIZICO - GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI BRĂILA

 

2.1. Poziţia geografică

Cu o suprafaţă de 4.766 Km2 reprezentând 2 % din suprafaţa României, judeţul Brăilaeste situatîn estul Câmpiei Române, la confluenţa Siretului şi Călmăţuiului cu Dunărea.

Judeţul Brăilase învecinează cu judeţul Buzău în vest, judeţul Vrancea în nord-vest, judeţul Galaţi în nord, judeţul Tulcea în est şi judeţele Constanţa şi Ialomiţa în sud.

2.2. Relieful

Câmpiile sunt cele care domină teritoriul judeţului Brăila, în ansamblu, relieful fiind constituit din spaţii interfluviale netede şi întinse, din terase fluviatile şi lunci .

Se disting mai multe subregiuni, şi anume:

 

  • Bărăganul Central (Câmpia Călmăţuiului);
  • Bărăganul de Nord (Câmpia Brăilei);
  • Câmpia Râmnicului;
  • Balta Brăilei;
  • Lunca Siretului;
  • Lunca Buzăului;
  • Lunca Călmăţuiului.

 

 

2.3. Clima 

Jude?ul Brăila se află în zona climatică continentală, în ţinutul climei de câmpie, la contact cu clima specifică Luncii Dunării. Verile sunt călduroase şi uscate datorită maselor de aer continentale sub influenţa valorilor mari ale radiaţiei solare (125 Kcal/cm2), iar iernile sunt geroase, fiind marcate de viscole puternice fără strat de zăpadă stabil şi continuu.

 

Evolu?ia  temperaturilor

Temperatura medie anualăa aerului (ºC) din perioada 2006 – 2011 şi temperatura medie multianuală (ºC) din perioada 1975 – 2000/2011, la staţii meteorologice din judeţul Brăila

 

 

Media 1975-2000

Media 1975-2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Brăila

10,7

10,9

 

11,2

12,5

12,1

12,0

11,6

10,6

 

Temperatura maximă anualăa aerului (ºC) din perioada 2006 – 2011, temperatura maximă absolută (ºC) şi datele lor de producere, la staţii meteorologice din judeţul Brăila

 

 

 

Maxima absolută

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Brăila

41.1 (23.VII.2007)

36.6 (20.VIII)

41.1 (23.VII)

38.5 (16.VIII)

38.0 (24.VII)

37.2 (15.VIII)

36.2 (20.VII)

 

 

Temperatura minimă anualăa aerului (ºC) din perioada 2006 – 2011, temperatura minimă absolută (ºC) şi datele lor de producere, la staţii meteorologice din judeţul Brăila

 

 

Minima absolută

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Brăila

-25.5 (13.I.1985)

-20.3 (23.I)

-12.0 (24.II)

-15.1

(5.I)

-16.9 (22.XII)

-22.6 (26.I)

-19.1 (31.1)

 

 

 

 Regimul precipitaţiilor

Cantitatea anuală de precipitaţii (mm)din perioada 2006 – 2011 şi cantitatea medie multianuală (mm) din perioada 1975 – 2000/2011, la staţii meteorologice din judeţul Brăila

                                                                                                   

 

Media

1975-2000

Media

1975-2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Brăila

425.9

440.3

350.5

478.9

338.1

420.2

653.6

356.5

   

 

 

 

Datele referitoare la nivelul precipitaţilor  evidenţiază faptul că în anii 2009 – 2010 cantitatea de precipitaţii a fost superioară anilor anteriori. În anul 2011 media anuală s-a mentinut peste media anilor 2007, 2008.

 

2.4. Resursele de apă

Principalele categorii ale resurselor de apă din judeţul Brăila sunt apele subterane, apele de suprafaţă şi lacurile.

Resurseledeape subterane sunt constituite din depozitele de apă existente în straturile acvifere freatice care dispune de o resursă totală de 8858,3 l/s şi în straturile de mare adâncime care are o resursă totală calculată de 4543,3 l/s.

Reţeaua hidrografică este organizată pe cele 5 bazine hidrografice: Dunărea, Siret, Buzău, Călmăţui şi Ialomiţa, reprezintă resursele de ape de suprafaţă ale judeţului Brăila :

    

Nr.

crt.

Denumire curs de apă

Lungime

(km)

Debit

(m3/s)

1

Fluviul Dunărea

222,5

6200

2

Râul Buzău

207

26,32

3

Râul Călmăţui

119

1,10

4

Râul Siret

55

220

 

 

Lacuriledin judeţul Brăila sunt de trei categorii: clastocarstice, limanuri fluviatile şi lacuri de luncă. Din prima categorie fac parte: Ianca, Plopu, Movila Miresii Secu, Lutu Alb, Tătaru, Colţea, Plaşcu şi altele, iar din a doua: Jirlău, Ciulniţa şi Câineni, iar din a treia lacurile din lunca Dunării. O altă categorie a apelor de suprafaţă o constituie lacurile terapeutice sărate, cu nămol sapropelic. Acestea sunt: Lacu Sărat I şi II Brăila, Câineni Băi, Movila Miresii, Batogu. De asemenea, se mai întâlnesc lacuri cu apă dulce şi amenajări piscicole cum ar fi: Blasova, Şeicuţa, Plopu, Lacul Dulce, Popa respectiv amenajările piscicole Măxineni, Gradiştea, Lutul Alb, Vultureni, Iezna, Seaca, Zăvoaia şi Jirlău.

2.5. Vegetaţia şi Fauna

Aceasta se grupează în două mari areale biogeografice: arealul de stepă, reprezentat prin spaţiile interfluviale (Câmpia Brăilei şi Câmpia Călmăţuiului) şi arealul de luncă, bine reprezentat prin luncile Dunării, Siretului şi Buzăului.

Vegetaţia naturală de stepăse mai găseşte în prezent pe versanţii depresiunilor de tasare, în spaţiile dintre parcelele agricole, pe marginile drumurilor, în zonele necultivate temporar.

Vegetaţia de luncăeste mult mai bogată. Datorită umidităţii mari a solului, aici se dezvoltă o vegetaţie arborescentă de esenţă moale şi ierboasă cu adaptări la condiţiile ecologice. Flora ierboasă de luncă se dispune pe benzi longitudinale sau concentrice, în cazul depresiunilor lacustre, în funcţie de gradul de umiditate.

Flora acvatică propriu-zisă este reprezentată prin macrofite care alcătuiesc adevărate pajişti.

Vegetaţia forestieră ocupă o suprafaţă de 27.170 ha, ceea ce reprezintă circa 5% din suprafaţa judeţului. Habitatele cu vegetaţie forestieră sunt în general păduri tip zăvoi, de salcie, de amestec cu plop sau în regim de plantaţie sub forma perdelelor de protecţie. Dacă în pădurile izolate şi pe terasă predomină exemplarele din esenţele tari (ulm, stejar, frasin, salcâm), pădurile din luncă sunt alcătuite din plop şi salcie. 

Caracteristica faunei este dată de speciile iubitoare de terenuri deschise, mai uscate şi mai calde, venite din stepele şi silvostepele estice. Dintre reprezentanţii câmpurilor deschise cele mai bine reprezentate sunt mamiferele rozătoare  şi păsările granivore. Lunca din punct de vedere faunistic este mult mai bogată. În zăvoaiele de luncă, în plantaţiile de plop se pot întâlni lupi, vulpi, mistreţi şi iepuri, iar pe malurile râurilor : vidra şi nurca.

Păsărilese concentrează mai ales în zona pădurilor de amestec, în bălţi şi în zonele mlăştinoase. Procentual, avifauna din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei reprezintă peste jumătate din cea a României, respectiv 53%. Păsările sunt bine reprezentate, majoritatea speciilor de păsări fiind migratoare (raţele şi gâştele sălbatice). Ihtiofauna importantă din punct de vedere economic este reprezentată prin peşti migratori: nisetrul, păstruga, morunul, păstrăvul de mare, scrumbia, mreana, somnul , plătica, babuşca, şalăul .

2.6. Resursele de sol

Condiţiile pedoclimatice din judeţul Brăila au determinat apariţia şi evoluţia unei cuverturi de soluri, diversă, dominată de solurile zonale de tip cernoziom, soluri azonale, soluri aluvionare, coluviale, neevoluate, psamosoluri, lăcovişti etc.

Judeţul Brăila posedă valoroase şi variate resurse de sol, distribuite deopotrivă pe cele două forme majore de relief: câmpie şi luncă.Ponderea principală a terenurilor din judeţul Brăila o deţin terenurile agricole (81,29%), urmate de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, (5,96%). Alte terenuri ocupă 12,75% (ape, drumuri şi căi ferate, curţi şi construcţii etc.)

 

2.7. Date demografice

Din punct de vedere administrativ-teritorial judeţul Brăila are în componenţă un municipiu re?edin?ă-Brăila , trei oraşe (Ianca, Însurăţei, Făurei), 40 comune, 140 sate. Localităţile, în număr de 144 sunt grupate în 44 de Unităţi Administrativ Teritoriale.

În ultimii 5 ani populaţia judeţului Brăila s-a aflat într-o continuă scădere cu o rată constantâ, ajungându-se de la 365628 numar de locuitori  în 2007 ?i la 355173 în anul 2011.

 Evolu?ia popula?iei stabile a jude?ului Brăila, în perioada 2007- 2011, este eviden?iată în tabelul de mai jos:

                                                                                                                                

Anul

Total

Urban

Rural

Loc

 /km2

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Ambele sexe

Masculin

Feminin

2007

365628

178044

187584

237922

114071

123851

127706

63973

63733

76.7

2008

362352

176209

186143

235478

112742

122736

126874

63467

63407

76.0

2009

360191

175004

185187

234169

111976

122193

126022

63028

62994

75.6

2010

357614

173737

183877

232442

111125

121317

125172

62612

62560

75.0

2011

355173

172404

182769

230536

109978

120558

124637

62426

62211

74.5

 

Populaţia din localităţile afectate de pulberi în suspensie

 

Nr.

crt.

Localitate

Sate componente

Suprafaţă totală administrată  (ha)

Total locuitori

1

Municipiul Brăila

-

3.329

216.814

2

Comuna Cazasu

-

2.688

3.221

3

Comuna Romanu

Romanu, Oancea

7.092

1.942

4.

Comuna Vădeni

Vădeni, Baldovineşti, Pietroiu

15.908

4.235

5.

Comuna Chiscani

Chiscani, Lacu Sărat, Vărsătura

2.994

3.665

6.

Comuna Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu
Scorţaru Vechi, Comăneasca

7.852

2.438

7.

Comuna Tichileşti

Tichileşti, Albina

4.189

4.037

8.

Comuna Gropeni

Gropeni, Gropenii Noi

10.077

3.970

9.

Comuna Frecăţei

Titcov, Frecăţei, Salcia, Agaua, Cistia şi Stoeneşti

43.056

1.650

 

10.

Comuna Măraşu

Măraşu, Băndoiu, Ţăcău, Măgureni, Plopi

6.112

3.674

 

 

 

CAPITOLUL III -  DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

 

3.1.Informaţii generale cu privire la inventarul emisiilor şi modelare

      În conformitate cu H.G. nr. 586/2004, evaluarea şi gestionarea calităţii aerului este asigurată prin Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA). SNEGICA cuprinde ca părţi integrante, două sisteme:

·         Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului (SNMCA);

·         Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici (SNIEPA).

Ordinul MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, stabileşte criteriile de clasificare a aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în cadrul Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului.

Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în vigoare se impune realizarea în mod continuu a evaluării calităţii aerului pe baza valorilor limită şi a valorilor de prag, în acord cu standardele naţionale, în scopul:

·         menţinerii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

·         îmbunătăţirii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

·         adoptării măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului.

              Pe baza datelor privind calitatea aerului înconjurător provenite din Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare a Calităţii Aerului, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a realizat studii de evaluare a dispersiei poluanţilor în aer prin modelare şi investigarea zonelor fierbinţi. 

Modelarea dispersiei poluanţilor în aer s-a realizat pe baza inventarului surselor de poluare şi a emisiilor de poluanţi în atmosferă, realizate prin metoda bazată pe factori de emisie.

Inventarele de emisie reprezintă o sumă de informaţii cantitative asupra surselor şi a cantităţilor de poluanţi emise într-un interval de timp şi a substanţelor emise.

Inventarul este asociat unei multitudini de surse/activităţi, se referă la toţi poluanţii emişi de aceste surse/activităţi şi se elaborează pentru un interval de timp prestabilit.

Sursele de poluare sunt de trei tipuri:

ü  Surse punctuale - estimările de emisii sunt asigurate pentru o sursă individuală sau o gură de emisie (de obicei mare);

ü  Surse de suprafaţă – surse difuze de poluare mai mici sau mai multe pentru o suprafaţă de bază ;

ü  Surse liniare – emisiile de la vehicule din transportul rutier, feroviar, naval sau aerian şi sunt elaborate pentru secţiuni de-a lungul căilor de transport.

 

3.2.Prezentarea staţiilor de monitorizare

Supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Brăila se realizează începând cu anul 2008 prin cinci staţii automate de monitorizare şi două panouri electronice de informare a publicului care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Poluanţii monitorizaţi sunt cei reglementaţi prin Ordinul 592/2002 care aprobă Normativul privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, şi care transpune directivele europene privind calitatea aerului.

 

 

Harta aglomerării Brăila şi amplasarea staţiilor de monitorizare

 

 

 

BR 3

BR 5

BR 1

 

BR 2

 

BR 4

 

 

Tipul, locaţia precum şi parametri monitorizaţi de fiecare staţie în parte sunt:

 

Nr.

crt.

Denumire staţie

Tip

staţie

Localitatea

Strada şi coordonatele staţiei

Parametrii monitorizaţi

1

Brăila 1

Trafic

Brăila

Calea Galaţi nr. 53;latitudine 45°17'01.9" Nşi longitudine  - 27°58' 16.0" E

NOx, CO,  PM10, COV, Pb, SO2

2

Brăila 2

Fond urban

Brăila

Piaţa Independenţei nr.1

latitudine 45°15'52.0" Nşi longitudine - 27°58' 07.6" E

NOx, SO2, CO,O3, PM2,5, COV, Pb, parametri meteorologici

3

Brăila 3

Fond suburban

Cazasu

latitudine45°16'15.1" N şi longitudine  - 27°53' 22.0" E

NOx, SO2, CO, PM10, O3, COV, Pb, parametri meteorologici

4

Brăila 4

Industrial 1

Brăila

Şoseaua Baldovineşti nr. 22

latitudine -  45° 17' 50.6" N şi longitudine - 27° 56' 58.6" E

NOx, SO2, CO,O3, PM10, Pb, parametri meteorologici

5

Brăila 5

Industrial 2

Chiscani

DJ 212 Km 14

latitudine 45°10' 06.7" Nşi longitudine - 27°55'21.2" E

NOx, SO2, CO, O3, COV, parametri meteorologici PM10

 

STATIA  BRĂILA 1 - estesituată într-o zonă comercială în carenumărul aproximativ de locuitori este de 85.231 şimonitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul rutier, cu fluxuri medii şi ridicate (între 2.000 şi 10.000 vehicule/zi), de pe străzile limitrofe,  pe o arie de reprezentativitate:10 - 100m

 

STATIA  BRĂILA  2  -  estesituată într-o zonă rezidenţială în carenumărul aproximativ de locuitori este de63.158 şi monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului, pe o ariede reprezentativitate:1 – 5km

 

STATIA  BRĂILA  3  - estesituată într-o zonă rezidenţială în carenumărul aproximativ de locuitori este de 2.145 şimonitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor  fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică,pe o arie de reprezentativitate:25 – 150km

 

STATIA  BRĂILA  4  - estesituată în zona industrială nord a municipiului şi monitorizează nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe,pe o arie de reprezentativitate:100m – 1km

 

STATIA  BRĂILA  5  - estesituată în zona industrială a localităţii în carenumărul aproximativ de locuitori este de 5.288şimonitorizează nivelul de poluare a aerului în zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani, pe o ariede reprezentativitate:100m – 1km

 

 

Valori limită, valori ţintă, marja de toleranţă, perioade de medierestabilite potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 592/2002.

 

Poluant

Perioada de mediere

Valoare

limită

(VL)

(μg/m3)

Valoarea limită +

Marja de toleranţă

(VL+MT)

(μg/m3)

Număr de depăşiri permise

SO2

1 h

350

350

24 ori/an

24 h

125

125

3 ori/an

An

20

20

Nu e cazul

NO2

1 h

200

225

18 ori/an

An

40

45

Nu e cazul

NOx

An

30

30

Nu e cazul

PM10

24 h

50

50

35 ori/an

An

40

40

Nu e cazul

Pb

An

0,5

0

Nu e cazul

C6H6

An

5

6,25

Nu e cazul

CO

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore

10 mg/m3

10 mg/m3

Nu e cazul

O3

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore

Valoare ţintă 120

-

25 ori/an

 

Măsurarea în puncte fixe a poluanţilor menţionaţi se face aplicând metodele de referinţă astfel:

Ø  pentru SO2 conform ISO/FDIS 10498 „Aer înconjurător - determinarea dioxidului de sulf ” – metoda fluorescenţei în ultraviolet;

Ø  pentru NO2, NOx conform ISO 7996/1985 „Aer înconjurător – determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot ” – metoda prin chemiluminiscenţă;

Ø  pentru Pb conform ISO 9855/1993 „Aer înconjurător – determinarea conţinutului de plumb din aerosoli colectaţi pe filtre” – metoda spectroscopiei cu absorbţie atomică;

Ø  pentru PM10 conform EN 12341 „Calitatea aerului – procedura de testare pe teren pentru a demonstra echivalenţa de referinţă a metodelor de prelevare a fracţiunii PM10 din pulberi în suspensie” – principiul de măsurare se bazează pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora cu ajutorul metodei gravimetrice;

Ø  pentru benzen este metoda standardizată de CEN, de prelevare prin aspirare printr-un cartuş absorbant – metoda gaz-cromatografică;

Ø  pentru CO conform ISO 4224 – metoda spectrometrică în infraroşu nedispersiv (NDIR);

Ø  pentru O3 conform ISO 13964 – metoda fotometrică în UV.

 

Monitorizarea poluanţilor în staţiile automate  se realizează cu :

Nr.

crt.

Poluant

Denumire echipament

1

SO2

Analizor de SO2  ME 9850 B Monitor Europe

2

NOx

Analizor de NOx ME 9841 B Monitor Europe

3

O3

Analizor de O3  ME 9810 B Monitor Europe

4

COV

Analizor de BTEX – BTX 2000- PID

5

PM10/PM2,5

Analizor pentru praf şi particule în suspensie LSPM10 - UNITEC

6

CO

Analizor de CO  ME 9830 B Monitor Europe

 

Parametru

Denumire echipament

7

Temperatura

Senzor de temperatură HD 9008 TR

8

Viteza vântului

Senzor viteza vântului TP-V1

9

Direcţia vântului

Senzor direcţia vântului TP-D1

10

Umiditatea relativă

Senzor de umiditate relativă HD 9008 TR

11

Presiunea atmosferică

Senzor presiune atmosferică HD 9408 Tbaro

12

Radiaţia solară

Senzor radiaţie solară LPPYRA03AC

13

Precipitaţii

Senzor de precipitaţii (ploaie)

 

 

  • Calibrarea echipamentelor se realizează automat şi manual:

Ø  NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span) şi calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;

Ø  CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie şi calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;

Ø  BTX – verificare la 15 zile a calibrării cu gaz din butelie şi calibrare lunară manual cu gaz din butelie;

Ø   O3–verificarezilnicăautomatăacalibrăriicugeneratordeozonintern şi calibraremanuală multipunct cu generator de ozon extern la 3 luni.

 

3.3Evaluarea poluării aerului cu pulberi în suspensie, fracţia PM10

Pulberile în suspensie reprezintă un indicator de bază în aprecierea calităţii aerului înconjurător. Pulberile în suspensie sunt particule solide şi lichide cu diametrul cuprins între 100 şi 0,001µ. Cele cu diametrul de la 5-10 µ (PM10) la 2,5-5 µ (PM2,5) prezintă un risc crescut pentru sănătate deoarece pătrund în aparatul respirator şi sunt reţinute la nivelul alveolelor pulmonare. Consecinţele expunerii la pulberi în suspensie constau în afectarea tuturor grupelor de vârstă prin favorizarea apariţiei şi accelerarea/agravarea evoluţiei unor afecţiuni ca: bronşita acută şi cronică, emfizemul pulmonar, astmul bronşic, bronhopneumopatia obstructivă cronică, cancerul pulmonar. În cazul copiilor determină crearea unei predispoziţii precoce la infecţii respiratorii şi astmă bronşic.

Surse de poluare cu pulberi:

Ø  naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor şi dispersia polenului;

Ø  antropice: activităţile industriale, procesele de combustie din sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termice, traficul rutier prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete.

Identificarea surselor de poluare  cu pulberi care au stat la baza elaborării                                                                                                         programului de gestionare

Evaluarea calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferă folosind un model combinat meteorologie- dispersie efectuată pe baza inventarului surselor de poluare şi a emisiilor de poluanţi pentru anii 2007 ?i 2008, a identificat că sursele de suprafaţă (încălzirea rezidenţială a locuinţelor şi industrie mică) sunt principalele surse responsabile pentru depăşirea concentraţiilor valorilor limită la PM10, atât în 2007 cât şi în 2008.

                       

Repartiţia emisiilor de  pulberi în suspensie pe tipuri de surse

Tip sursă

2007

2008

tone

pondere

tone

pondere

surse de suprafaţă

6149

97,23

6098,73

97,41

surse liniare

128

2,02

107,71

1,72

surse punctuale

48

0,75

54,49

0,87

Total

6324

 

6260,93

 

 

 

 

CAPITOLUL IV – MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN  PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI PENTRU LOCALITĂŢI DIN JUDEŢUL BRĂILA:

MUNICIPIULBRĂILA, CAZASU, CHISCANI, FRECĂŢEI, GROPENI, MĂRAŞU, ROMANU, TICHILEŞTI,TUDOR VLADIMIRESCU, VĂDENI

POLUANT: PULBERI ÎN SUSPENSIE - PM10

 

31.12.2012

 

 

Nr crt

Măsura

 

 

Respon

sabil

Termen de

realizare

Stadiul

 realizării măsurii la 31.12.2012

Costuri/

Sursa de

finanţare

Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii

Obs

U.A.T. BRĂILA

 

1

 

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţele individuale şi comune.

Reabilitarea termică de  blocuri de locuinţe şi locuinţele individuale

Acţiuni

1) “Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 24 - Brăila”

 

 

 

2) “Reparaţii capitale la Liceul cu Program Sportiv Brăila”

 

 

 

3)“Extindere pe verticală (mansardare) Şcoala cu clasele I-VIII Vlaicu Vodă - Brăila”

 

 

 

 

 

 

 

 

4) “Consolidarea şi reabilitare Grup Şcolar Grigore Moisil - Brăila”

 

 

 

 

 

 

 

Primăria mun.

Brăila

 

 

 

 

     

 

 

2010 cu finalizare 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Realizat

 

 

 

 

 

2) Realizat

 

 

 

 

 

 

3) Realizat

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Realizat

 

 

 

 

 

1)Total proiect

1.316.522 lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

 

2)Total proiect

1.935.365,3 lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

 

3)Total proiect

4.804.630 lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

 

4)Total proiect

4.689.071lei

FEDR-85%;

B.S.  - 13%;

B.L.  - 2%

 

 

2

Promovarea surselor de energie alternativă(panouri solare) – proiect Casa Verde

Acţiuni

1. “Reabilitarea sistemului de producere a energiei termice prin utilizarea surselor de energie regenerabila la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”, - Lacul Sărat, Judeţul Brăila”

2. Instalaţie solară pentru prepararea apei calde menajere în cadrul:

- Spitalului de Obstetrică si Ginecologie Brăila

- Spitalului Jud. de Urgenţă Brăila–Pavilion A

- Spitalului Jud. de Urgenţă Brăila–Pavilion B

 

 

 

 

Primăria mun. Brăila

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Brăila

 

 

 

 

Termen

2011

 

 

 

 

 

Termen 2012

 

 

 

 

 

 

Realizat

 

 

 

 

 

Realizat

 

 

 

 

 

1.685.257 lei/AFM

 

 

 

 

3.597.535 lei/AFM

 

 

3

Îmbunătăţirea gospodăririi energiei (Creşterea eficienţei cazanelor la SC CET SA Brăila )

Dispozitive eficiente de încălzire, sisteme eficiente de generare a apei calde, contoare şi măsuri de control pentru încălzire

Acţiuni

-S-au urmarit indicatorii de eficienţa energetica în conformitate cu ord. 225 / 15.09.2009  , raportare realizata de operatorul CET SA trimestrial, catre U.A.T. Braila;

- În trimestrul I al anului 2010, la instalaţia de producere a apei fierbinţi cu o putere termică de 15 Gcal/h,  s-a montat un sistem de tratare a apei , în vederea eliminării impurităţilor din agentul termic transportat la consumator

Primăria mun. Brăila,

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2010

Realizat

 

 

 

Surse proprii

33.558 lei

 

 

 

 

 

4

Reabilitareaşi modernizarea

sistemuluicentralizatde termoficare

înmunicipiulBrăila prin:

-reabilitarea conductelor aferente

reţelei de distribuţie

- reabilitareapunctelor termice

- introducerea modulelor termice la

nivel de clădire

Acţiuni

- continuarea lucrărilor de modernizare a punctelor termice  cu transmiterea la distanţa a datelor, facându-se posibila urmarirea cantitaţilor de energie consumata şi livrata

Rezultate : - 29 puncte termice reabilitate, automatizate

Primăria mun. Brăila,

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

 

2010

Realizat

Surse proprii

1.720.000 lei

 

 

 

5

Întreţinere şi reparaţii curente străzi

Acţiuni

Reparaţii prin plombări asfaltice, înlocuit borduri, dalat, etc.

Primăria mun. Brăila

 

2010

 

Realizat

 

Buget local

16.302.030 lei

 

 

 

6

„Reabilitare şi modernizare str. Griviţei din municipiul Brăila” proiect accesat prin P.O.R. Axa 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

Acţiuni

Modernizare cale rutieră 3.242 m.

Reabilitare reţele distribuţie apă 3.242 m.

Reabilitare reţele canalizare şi a ape pluviale - 3.242 m.

Primăria mun. Brăila

 

   2010

 

Realizat

20.735.200 Euro

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L.    - 2%

 

 

7

 

„Modernizarea Bulevardului Dorobanţilor din municipiul Brăila”, proiect accesat prin P.O.R. Axa 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

Acţiuni

Modernizare cale rutieră 4,7 km.

Modernizare cale rulare tramvai 4 km.

Reabilitare reţele apă. Reabilitare reţele de canalizare.Reabilitare canal colector Germany.

Primăria mun. Brăila

 

2010

cu finalizare în 2013

În derulare

Realizat in propor?ie de 65% la 31.12.2012

 

24.772

(mii Euro fără TVA)

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L.    - 2%

Lucrările au inceput in data de 7.03.2011, termenul de execuţie fiind de 24 de luni

 

8

Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoareîn vederea fluidizării traficului

Acţiuni

Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente ajungându-se la un nr. de 7431 locuri de parcare personalizate.

-       - obiectivul pentru anul 2010 este realizarea a  încă  300; realizat efectiv  în 2010 - 830 locuri de parcări publice

Primăria mun. Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2010

Realizat

 

Nu este cuantificat

 

 

9

Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun uzate, eficientizarea consumurilor energetice şi materiale,creşterea standardului de calitate a serviciilor în acest domeniu.

Acţiuni

- Promovarea transportului  public ecologic, utilizarea combustibilului tip biodiesel, înlocuirea parcului de autobuze noneuro;

- achiziţionare 10 autobuze noi

Primăria mun. Brăila

(S.C. BRAICAR S.A.)

2010

 

Realizat

 

Buget local

Surse proprii SC Braicar SA

Aproximativ 1.000 mii Euro fara TVA

 

 

 

10

Introducerea unui management eficient al activită?ii de transport public local de călători la  nivelul localităţilor.

Acţiuni

Program municipal permanent  de  transport public local de călători, cu asigurarea de trasee care să satisfacă nevoile de transport a călătorilor în municipiu,  prin servicii regulate şi mijloace auto moderne- numar trasee 5, lungimea  totală a traseelor 76 km.

Primăria mun. Brăila

(S.C. BRAICAR  S.A.,

S.T.P.L.C Brăila)

2010

 

Realizat

 

Nu necesită fonduri

 

 

11

Eliberarea spatiilor de parcare si a străzilor ocupate de maşini abandonate / scoase din uz

Acţiuni

Ridicarea maşinilor abandonate de pe străzi

- 977 autovehicule abandonate sau scoase din uz,  identificate pe teren

- 4 autoturisme ridicate

Primăria mun. Brăila

2010

 

Realizat

 

Nu se pot  estima costurile

 

 

12

Fluidizareatraficului şi reducerea emisiilor prin întreţinerea  semaforizării intersecţiilor

Acţiuni

Întreţinerea şi menţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de semaforizareaferente intersecţiilor de pe raza municipiului;

- realizarea de instala?ii noi de semaforizare în 10 intersecţii

- 15 intersecţii semaforizate monitorizate

Primăria mun. Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2010

 

Realizat

 

Buget local

118.676 lei

 

 

 

 

13

Curăţirea şi întreţinerea străzilor Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit  în timpul iernii;Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate

Acţiuni

Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat) din care

- zilnic 30 %

- periodic(5 ori pe săptămână) 40%

- periodic(3 ori pe săptămână) 30%

Primăria mun. Brăila (D.A.G.L. Brăila)

 

2010

 

Realizat

 

 

 

 

4.964.722 lei

Buget local

 

 

 

 

 

 

 

14

Organizareaşantierelordeconstrucţii şiacelordelucrăridereabilitarea căilorrutiererespectândlegislaţiade mediu.

Acţiuni

Măsura va fi impusă executanţilor din faza de contractare a lucrării.

Izolarea şantierelor, umectarea căilor de acces şi spălarea anvelopelor la ieşire, transportarea

materialelor pulverulente în mijloace acoperite.

Primăria mun. Brăila

2010

Realizat

Nu sunt necesare fonduri

 

 

15

Întreţinere şi amenajat spaţii verzi aferente municipiului Brăila

Acţiuni

Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazonat, udat, toaletat arbori, etc.

Primăria mun. Brăila

2010

 

Realizat

 

 

Buget local

4.316.720 lei

 

 

 

16

Extindere spaţii verzi prin realizarea unui Parc în Cartierul Lacu Dulce - Municipiul Brăila

Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi la nivelul municipiului (St=40.699 mp),  în vederea realizării suprafeţei de 26 mp pe cap de locuitor până în anul 2013;

Primăria mun.

Brăila

2010

 

 

Realizat

 

 

 

3.630.590 lei/AFM

 

 

 

17

Restricţionarea traficului greu (peste 3, 5 to) în municipiul Brăila şi instituirea limitei de viteză -maxim 40 km/h

Acţiuni

Aplicarea Dispoziţiei Primarului nr.37709.07.08.2008 privind devierea circulaţiei traficului rutier greu(peste 3, 5 to)  şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Primăria mun. Brăila

2010

Realizat

Nu necesită fonduri

 

 

18

Instituirea taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice pentru tranzitarea zonelor prevăzute cu restricţie pentru  traficul greu (peste 3, 5 to)

- Conform  HCL nr. 381/16.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale; reglementare şi aplicare taxe speciale(taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice)

Primăria mun. Brăila

2010

Realizat

Nu necesită fonduri

 

 

U.A.T. CAZASU

19

Modernizare străzi

Acţiuni

Reprofilare şi pietruire drumuri comunale – 3 km, 15.000 mp

UAT CAZASU

 

2010

 

Realizat

 

210.000lei Fonduri proprii

 

 

20

Extindere spaţii verzi

Acţiuni

Extindere livada pomi fructiferi înfiin?ată prin fonduri SAPARD, S = 12,5 ha  – prin plantarea a încă 13,5 ha

SC Prod Fruit Trade SRL Cazasu

2010

Nu s-a realizat

30.000 euro/ha

 

Măsura nu s-a realizat deoarece nu s-au ob?inut surse de finan?are din fonduri U.E.

 

U.A.T. CHISCANI

21

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în locuinţele individuale

Acţiuni

Reabilitarea termică a 100 de  locuinţe

UAT Chiscani

 

Proprietarii de locuinţe

2010

 

Realizat

 

320000 lei/

proprietari cu surse proprii

 

 

22

Racordarea la reţeaua de distribuţie gaze naturale a construcţiilor noi

Acţiuni

Racordarea unui număr de 36 locuinţe

Persoane fizice şi juridice

 

2010

 

Realizat

 

343440 lei/

proprietari cu surse proprii

 

 

23

Curăţirea şi întreţinerea străzilor

Acţiuni

Stropirea şi întreţinerea a 31,15 km străzi zilnic

UAT Chiscani

 

2010

Realizat

10.654 lei/ buget local

 

 

 

24

Ecologizarea

DJ 212, malul stâng al Fluviului Dunărea,

Acţiuni

Curăţirea de  resturi vegetale, gunoi de grajd şi deşeuri de orice fel

UAT

Chiscani

 

2010

Realizat

 

 

 

654 lei/ buget local

 

 

 

 

25

Promovarea proiectului de achiziţionare de autoturisme noi prin Programul Naţional  RABLA

Acţiuni

Înlocuirea  unui număr de 70 autoturisme vechi prin Programul Naţional  RABLA

UAT

Chiscani

Persoane fizice

 

2010

 

Realizat

 

201.000 lei/

proprietari cu surse proprii

 

 

26

Introducerea unui management eficient al traficului rutier în interiorul localităţilor

MĂSURI de fluidizare a traficului rutier, reducerea, devierea, interzicerea traficului rutier în zonele unde se impune acest lucru.

Realizarea de controale în trafic, având drept scop verificarea emisiilor de poluanţi în mediu şi starea tehnică a autovehiculelor care se deplasează pe drumurile publice.

UAT Chiscani

Post Politie Chiscani

IPJ BRAILA

 

2010

 

Realizat

 

Nu este estimat

 

 

27

Introducerea unui management eficient al lucrărilor de construire şi demolare a clădirilor în interiorul localităţilor

În procedura de eliberare a autorizaţiilor de construire pentru activităţi care presupun emisii de pulberi în atmosferă, se vor stabili MĂSURI concrete pentru evitarea de emisii de pulberi, sau reducerea acestora la un nivel acceptabil

UAT Chiscani

 

2010

Realizat

Nu este estimat

 

 

U.A.T. FRECĂŢEI

28

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţe individuale şi comune

Acţiuni

Lucrări de săpare canal de evacuare a apelor colectate din ploi, topirea zăpezilor şi infiltraţiilor  Frecăţei = 1800 mc

 

 

Lucrări de montare uşi şi ferestre termopan la clădirea Consiliului Local FRECĂŢEI

 

 

 

 

UAT

Frecă?ei

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat

 

 

 

 

 

Realizat

 

 

 

 

 

 

Bugetul local

Fact.nr. 383/2010

= 72.590 lei

 

 

Bugetul local

Fact. Nr. 179/2010

= 4450 lei

 

 

29

Modernizare şi reabilitare străzi şi drumuri comunale

Acţiuni

Lucrări de nivelare pe drumul comunal DC 57 şi străzile localitatilor  FRECĂŢEI, Agaua, Titcov - lungime 13.400 m, lăţime 5,5m suprafaţa carosabilă = 73700 mp

UAT

Frecă?ei

2010

 

 

 

 

 

Realizat

 

 

 

Bugetul local

Factura nr. 382/30-04-2010 = 73.066 lei

 

 

30

Asigurarea necesarului de locuri de parcare

Acţiuni

Amenajat parcare betonată Consiliul Local FRECĂŢEI  în suprafaţă de 234 mp.

 -  30 locuri parcare

UAT

Frecă?ei

2010

 

 

 

 

Realizat

 

Bugetul local

Contr. nr. 1113/2010

= 64.000 lei

 

 

U.A.T. GROPENI

31

Pietruire străzi

Acţiuni

Pietruire a 400 m.l străzi din comuna  GROPENI

UAT Gropeni

2010

 

 

Realizat

 

 

84.000 lei/ Buget local

 

 

32

Ecologizarea străzilor din comuna

Acţiuni

Curăţirea şi întreţinerea periodica a străzilor comunale, 5 km , plantat 5 ha puiet DJ 255 A

UAT

Gropeni

2010

 

 

Realizat

 

110.340 lei salubrizare

73.000 lei plantări puieti/

Buget local

 

 

33

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării, HCL 41/31.04.2009

UAT

Gropeni

2010

 

 

Realizat

 

Nu necesită fonduri

 

 

34

Creşterea gradului  de izolare a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în cladirile publice

Acţiuni

Reabilitarea termica a sediului prmăriei ?i a Scolii de arte şi meserii (clasele I –VIII) Gropeni

UAT Gropeni

 

2010

 

 

 

Realizat

 

 

 

107789 lei/

Buget de stat şi local

 

 

35

Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor selective

Acţiuni

Amplasarea de pubele pentru eliminarea selectivă a deşeurilor

= 12 buc.

UAT Gropeni

2010

 

 

 

Realizat

 

 

 

14.280 lei/

Buget local

 

 

U.A.T. Măraşu

 

36

Modernizarea sistemelor de încălzire cu combustibil solid

Acţiuni

Construirea unei şcoli în satul Băndoiu dotată cu sistem de încălzire centralizat cu centrale pe combustibil solid

 

 

UAT Măraşu

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

Realizat

470.000 lei /

surse proprii şi de la  Ministerul Educaţiei

 

 

37

Modernizare şi asfaltare străzi

Acţiuni

Modernizarea şi asfaltarea a 8,5 km DC 62

 

 

UAT Măraşu

 

 

2010

În derulare

-  cu finalizare  în anul 2013.

 

 

Realizat efectiv la 31.12.2012

500.000 lei/

Buget local

Măsura nu s-a realizat la termenul asumat motivat de faptul că nu s-a mai primit finan?area din fonduri guvernamentale pe HG 577 ?i lucrările  s-au demarat prin fonduri de la bugetul local .Până la 31.12 2012, s-au realizat :

--  reprofilarea ?i pietruirea a 13,5 km drumuri comunale

 -- modernizarea ?i asfaltarea a 5 km din 8,5 km total a DC 62. S-a propus finalizarea asfaltării în anul 2013. 

 

38

Încurajare utilizare transport public prin înlocuirea parcului de autovehicule uzate şi creşterea gradului de calitate a serviciilor în acest domeniu

Acţiuni

Introducerea a 2  autobuze noi pentru transportul public

 

 

UAT Măraşu

 

 

2010

 

Realizat

 

114.790 Euro

 

 

39

Curăţirea şi întreţinerea străzilor, spaţiilor verzi, şi a zonei de protecţie a fluviului Dunărea

Acţiuni

Efectuarea de acţiuni de curăţire străzi , şanţuri, podeţe, colectat şi îndepărtat deşeuri

15 km de străzi salubrizate

- 1 zi/săptămână se face salubrizarea străzilor

- 2 acţiuni de curăţire, igienizere a 8 km dig mal fluviu Dunărea

 

 

UAT Măraşu

 

 

2010

 

Realizat

 

150.000 lei/ Surse proprii

 

 

 

U.A.T. ROMANU

40

Creşterea gradului  de izolare termică a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în clădirile publice

Acţiuni

Izolarea clădirilor vechi şi a celor în curs de construireIzolare termică – Sediul Primăriei noi şi vechi, Dispensar medical uman, Grădiniţă, locuinţe proprietari 10

UAT

Romanu

2010

Realizat

65208 lei/Surse proprii

 

 

 

41

Ecologizarea străzilor din comună

 

Acţiuni

Curăţirea şi întreţinerea străzilor din satele Romanu şi Oancea,8 km străzi

UAT

Romanu

2010

Realizat

5100 lei - pentru ecologizarea străzilor

2.000.000 lei reparat străzi/

Buget local

 

 

42

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiunide conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării - 8 acţiuni de conştientizare

UAT

Romanu

2010

 

Realizat

 

Fără costuri

 

 

U.A.T. TICHILE?TI

43

Înlocuirea combustibilului solid (lemn) cu combustibil gazos (gaze naturale)

Acţiuni

 

1.Extindere reţelei de alimentare cu gaze naturale

cu 14.000 ml reţea gaze.

 

 

2.Racordarea 45locuin?e la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.

 

 

 

 

 

UAT Tichileşti

SC GDF SUEZ SA

 

UAT Tichileşti

SC P&G Construct SRL

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

1.Realizat

 

 

 

 

 

2.Realizat

 

 

 

 

 

 

88.394 lei/ cofinanţare

CL Tichileşti

SC GDF SUEZ

 

 

1.500-1.800 lei/ branşament

 

 

44

Modernizare străzi

Acţiuni

- Modernizare 4 km străzi comunale

UAT Tichileşti

2010

Realizat

73.000 lei/

Surse proprii

 

 

45

Salubrizarea străzilor

Acţiuni

Curăţarea şi întreţinerea periodică a străzilor comunale(22 km străzi).

UAT Tichileşti

2010

 

Realizat

 

15.408 lei/

Surse proprii

 

 

46

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiunide conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării

UAT Tichileşti

2010

Realizat

Fără costuri

 

 

47

Extinderea spaţiului verde

Acţiuni

Plantare pomi(400 puieţi salcie plantaţi)

UAT Tichileşti

2010

 

Realizat

 

5.250 lei/

Surse proprii

 

 

U.A.T.VĂDENI

48

Introducerea unui management eficient al traficului rutier în interiorul  localităţilor

Acţiuni de fluidizare a traficului rutier, reducerea, traficului rutier în zonele unde se impune acest lucru. Achiziţionarea de indicatoare rutiere

UAT

VĂDENI

2010

Realizat

5.000 lei/

Buget local

 

 

49

Modernizare şi asfaltare străzi

Acţiuni

Modernizare 2,5 km străzi

UAT

VĂDENI

2011

 

Realizat

 

 

120339 lei

H.G. 577

 

 

 

50

Curăţirea şi întreţinerea străzilor

Acţiuni

Curăţirea şi întreţinerea a 27 km străzi permanent

Contract încheiat cu RER Ecologicservice SRL Brăila

UAT

VĂDENI

2010

 

Realizat

 

50.000 lei/

Buget local

 

 

51

Extindere reţele gaze naturale

Acţiuni

Sat Vădeni - 1,5 km.

Sat Baldovineşti - 3,07 km

U.A.T

VĂDENI

Distrigaz

2010

 

Realizat

 

450.000lei/

Buget local

 

 

52

Salubrizare comunală

Acţiuni

Precolectarea, colectarea selectivă transportul şi depozitarea deşeurilor menajere - Permanent

 

U.A.T

VĂDENI

S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Brăila

2010

 

Realizat

 

Conform contract  1587/19.05.2010 încheiat cu RER Ecologic service SRL Brăila

 

 

53

Întreţinerea spaţiilor verzi

Acţiuni

Curăţirea permanentă, irigare, refacere după caz (1,9 km  aliniamente stradale, parcuri refăcute)

U.A.T

VĂDENI

2010

 

Realizat

 

20.000 lei/

Buget local

 

 

54

Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor 

Acţiuni

Preluarea de la populaţie a deşeurilor reciclabile

(- 7 acţiuni de preluare,212 kg deşeuri reciclabile preluate)

U.A.T VĂDENI

S.C. Sevenature S.R.L. Braila

 

2010

 

 

Realizat

 

Fără costuri

 

 

55

Întreţinerea spaţiilor verzi

Acţiuni

Ecologizare şi udare a 9100 mp spaţii verzi,aliniamente stradale - permanent

 

U.A.T. VĂDENI

 

 

2010

 

Realizat

 

Necuantificat

 

 

U.A.T. TUDOR VLADIMIRESCU

56

Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice

Acţiuni

 

1.Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

 

 

 

2.Reabilitarea termică a grădiniţei din Scorţaru Vechi 

 

 

 

 

3.Reabilitarea termică a grădiniţei din T. Vladimirecu

 

 

4..Reabilitarea termică şcoala – Scorţaru Vechi

 

 

 

UAT Tudor Vladimirescu

Asociaţia de locatari

 

UAT Tudor Vladimirescu

 

 

UAT Tudor Vladimirescu

UAT Tudor Vladimirescu

 

 

 

 

 

 

2010 - 2011

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

Nerealizat

 

 

 

 

Nerealizat

 

 

 

 

 

Realizat

 

 

 

 

Realizat

 

 

 

 

 

 

Buget local

 

 

 

 

Buget local

 

 

 

 

 

Buget local

 

 

 

 

Buget local

 

 

 

 

 

 

1.Nu s-au început lucrările, motivat de lipsa fondurilor

 

 

2.S-a elaborat şi aprobat proiectul de construire grădini?ă nouă în anul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Asigurarea curăţeniei pe domeniul public şi întreţinerea spaţiilor verzi

Acţiuni

Ridicarea deşeurilor, curăţarea străzilor şi şanţurilor pluviale

Întreţinerea spaţiilor verzi din comună DN2.

15 km de străzi salubrizate 4 zile/

săptămână

 

UAT Tudor Vladimirescu

S.C.Rerecologic S.R.L contract nr. 646/2010

2010

 

Realizat

 

 

3.718 lei/

Buget local

 

 

 

58

 

 

Promovare energia verde

Acţiuni

Înfiinţare parc eolian

UAT Tudor  Vladimirescu

S.C. EOLEN VEST S.R.L

2010

 

Realizat

 

S.C. EOLEN VEST S.R.L cu fonduri UE

 

S-a eliberat Autoriza?ia de construc?ie, lucrările au fost demarate

 

59

Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor

Acţiuni

 Emitere Hotărâre de Consiliu Local

 Acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei

(8 acţiuni de conştientizare,5 controale efectuate)

 

 

UAT Tudor

Vladimirescu

2010

 

Realizat

 

 

Nu sunt necesare fonduri

 

 

60

Modernizare străzi

Acţiuni

 

1.Reprofilare şi pietruire drumuri comuna

T. Vladimirescu 3,8 km străzi reprofilate, pietruite

 

 

 

 

2.Asfaltarea 7,5 km drum comunal

 

 

 

UAT Tudor

Vladimirescu

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

Realizat

 

 

 

 

 

 

 

Nerealizat

 

 

 

300.000 lei/ Bugetul local

 

 

 

 

 

2,5 mil. euro/

Bugetul local+

Fonduri UE

 

 

 

 

 

 

 

Cauzele nerealizării

Lipsă fonduri

Proiectul a fost eligibil , dar nu s-a acordat finan?area pe FEADR măsura 322.Se propune amânarea până la identificarea de noi surse de finan?are

 

61

Extindere spaţii verzi

şi amplasare panouri voltaice

Acţiuni

1.Înfiinţarea de spaţii verzi în localitatea Tudor Vladimirescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Montare stâlpi iluminat prevăzuţi cu panouri voltaice

 

 

 

 

3. Plantarea de material vegetativ (gazon)

- Construire stadion comunal ?i plantarea a 10.000 mp gazon

 

 

 

 

UAT Tudor

Vladimirescu

 

 

 

 

 

 

 

UAT Tudor

Vladimirescu

 

 

UAT Tudor

Vladimirescu

 

 

 

 

2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011

 

 

 

 

2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

Nerealizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerealizat

 

 

 

 

 

Realizat

 

 

 

500.000 lei/

Fondul de mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

Necuantificat/ Bugetul local

 

 

 

 

Necuantificat/ Bugetul local

Cauzele nerealizării

Lipsă fonduri

S-a realizat proiectul pentru amenajarea cu spa?ii verzi a centrelor civice din satele Tudor

Vladimirescu, Scor?aru Vechi ?i Comăneasca.Se propune  executarea lucrărilor în perioada 2013 - 2014

 

Cauzele nerealizării

Lipsă fonduri

 

 

U.A.T. BRĂILA – Măsuri propuse pentru implementare

în perioada 2011 - 2014

62

 

 

 

Realizarea unei surse noi de producere a agentului termic  în sistem cogenerativ

Acţiuni

Optimizarea producerii agentului termic la o capacitate termică instalată de 100 Gcal/h corespunzătoare consumului actual în municipiul Brăila ,S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008

 

 

 

 

Primăria Mun. Brăila,

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2011 -2014

 

În Analiză

 

 

 

 

7.625,36

(mii Euro fără TVA)

F.E.;

B.S.;

B.L.;

Alte surse atrase

 

S- a reanalizat situaţia

S- a  emis HCLM 34/2013 – privind aprobarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Braila, conform HGR 717/ 2008

 

63

Modernizare reţele secundare de distribuţie energie termică, prin înlocuire cu conducte preizolate şi sistem de achiziţie date şi monitorizare pentru PT-uri

Acţiuni

Modernizarea reţelelor secundare în scopul reducerii pierderilor în sistemul de distribuţie S.F aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008

 

Primăria mun. Brăila,

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

 

2011 -2014

 

În derulare

 

 

2.193,63

(mii Euro fără TVA)

FE;

B.S.;

B.L.

 

 

Până la 31.12.2012, s-a realizat modernizarea retelelor secundare de distibutie energie termica aferente unui nr. de 15 PT- uri.

 

 

 

64

Modernizarea reţelei primare de transport a energiei termice aferentă zonei Calea Galaţi, transformarea CT-urilor de cvartal în PT-uri şi racordarea la reţeaua CET

Acţiuni

Modernizarea reţelelor primare în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport

S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008

 

 

 

 

Primăria mun. Brăila,

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

 

2011 -2014

 

 

În derulare

 

 

 

 

 

 

1.107,39

(mii Euro fără TVA)

F.E.;

B.S.;

B.L.;

Alte surse atrase

Este  in curs de realizare  transformarea unui nr. de 14 CT-uri de cvartal în PT-uri şi racordarea la reţeaua CET;

Au fost reînnoite autorizaţiile de mediu pentru 9 centrale termice de cvartal, restul au fost închise datorita lipsei de consumatori. S-a stramutat centrala termica de 430 kW de la liceul Grigore Moisil la Liceul Economic

 

65

Reabilitare magistrală de termoficare din zona străzii Decebal

Acţiuni

Modernizare magistrală de termoficare în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport a energiei termice S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008

Primăria mun. Brăila,

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2011 -2014

Realizat

 

355,94

(mii Euro fără TVA)

B.S.;

B.L.;

 

 

 

66

Eficientizarea sistemului de transport prin modernizarea reţelelor primare, în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport

Acţiuni

Reabilitare reţeaua primară de transport din zona Calea Călăraşilor între B-dul Independenţei şi B-dul Dorobanţilor

Primăria mun.

Brăila,

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2012 -2014

Realizat

nespecificat

S-au închis 9 PT-uri din zonele în care consumul era foarte redus în scopul reducerii pierderilor

 

67

Eficientizarea sistemului prin modernizarea reţelelor primare, în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport

Acţiuni

Reabilitare reţea primară de transport din zona Platou Piaţa Independenţei

 

Primăria mun. Brăila,

Operator S.C. „CET” S.A. Brăila

2012 -2014

Realizat

nespecificat

S-au închis 9 PT-uri din zonele în care consumul era foarte redus în scopul reducerii pierderilor

 

68

Reabilitare reţele de apă şi canalizare.

Reabilitare sistem rutier.

Reabilitare cale de rulare tramvai.

Reabilitare pasaj superior auto.

Reabilitare pasaj superior tramvai.

Acţiuni

Modernizare şi reabilitare str. Calea Galaţi din Mun. Brăila pe tronsonul cuprins între B-dul Dorobanţilor şi str. Mircea Mălăeru colţ cu str. Costache Negruzzi.

(Proiect inclus în P.I.D.U. cu finanţare prin P.O.R. - Axa 1)

Primăria mun.

Brăila,

Operator S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila

 

2011 -2013

În derulare

La 31.12.2012

Realizat in proportie de 80%

 

1.773,98

(mii Euro fără TVA)

din care

FEDR -85%;

B.S.   - 13%;

B.L.    - 2%

Contractul de finanţare pentru acest proiect a fost semnat la data de 30.12.2010.

Lucrările la obiectivul în execu?ie au demarat in data de 17.07.2011, durata de execu?ie fiind de 15 luni.

 

 

69

Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane.

Modernizarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti.

Acţiuni

Modernizare şi reabilitare str. Calea Călăraşilor din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între B-dul Dorobanţilor şi B-dul Independenţei.

(Proiect inclus în P.I.D.U. cu finanţare prin P.O.R. - Axa 1)

Primăria mun. Brăila,

Operator S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila

 

2011 - 2012

Realizat

7.173,6

(mii Euro fără TVA)

din care

FEDR - 85%;

B.S.    - 13%;

B.L.     - 2%

 

 

70

Reabilitare pasaj pietonal Piaţa Independenţei.

Acţiuni

Modernizare sistem  ornamental de iluminat public pe Platoul din faţa Primăriei.

Refacere suprafaţă dalată şi trepte de acces.

Amplasare jeturi de apă prevăzute cu jocuri de lumini şi melodii.

Reamenajare spaţii verzi.

Amplasare bănci iluminate

 

 

 

 

Primăria Mun. Brăila,

 

2011 - 2012

Realizat

 

 

 

1.024,10

(mii Euro fără TVA)

din care

FEDR -85%;

B.S.    -13%;

B.L. - 2%

 

 

 

71

Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoareîn vederea fluidizării traficului

Acţiuni

Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente

– nr. locuri de parcare noi :

   - 2011 = 394

   - 2012 = 272

Primăria Mun. Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

2011

Realizat

 

Nu este cuantificat

 

 

72

Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun uzate, eficientizarea consumurilor energetice şi materiale,creşterea standardului de calitate a serviciilor în acest domeniu

Acţiuni

- Promovarea transportului  public ecologic, utilizarea combustibilului tip biodiesel, înlocuirea parcului de autobuze noneuro;

Achiziţie mijloace de transport moderne şi ecologice (10 buc.).

Primăria Mun. Brăila

(S.C. BRAICAR  S.A.)

2011-2013

 

În derulare

Cca. 1.000 (mii Euro fără TVA)

 

F.E.;B.L.;

Surse proprii

S.C. Braicar S.A.

Au fost livrate 2 autobuze ecologice. Urmeaza livrarea e?alonată a celorlalte 8 buc, conform contractului multianual.

 

73

 

Eliberarea spatiilor de parcare si a străzilor ocupate de maşini abandonate / scoase din uz

Acţiuni

Ridicarea maşinilor abandonate de pe străzi

Primăria Mun. Brăila

2011

Realizat

 

Costuri neestimate

 

 

74

 

Fluidizareatraficului şi reducerea emisiilor prin întreţinerea  semaforizării intersecţiilor

Acţiuni

Întreţinerea şi menţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de semaforizareaferente intersecţiilor de pe raza municipiului;

-  25 intersectii semaforizate, monitorizate

 

 

 

Primăria Mun. Brăila

(D.A.G.L. Brăila)

 

 

 

2011

 

 

 

Realizat

 

 

 

 

Costuri neestimate

 

 

75

Curăţirea şi întreţinerea străzilor (Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit în timpul iernii;Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate;

Acţiuni - permanente

Stropirea străzilor – în perioada caldă conform normei de igienă privind starea de sănătate a populaţiei;

Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat)

Primăria Mun. Brăila (D.A.G.L. Brăila)

 

2011

Realizat

 

707.500 lei/ Buget local

 

 

76

Întreţinere şi amenajat spaţii verzi aferente municipiului Brăila.Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazonat, udat, toaletat arbori, etc.

Acţiuni

- număr arbori plantati:  3269 buc

- număr arbuşti plantaţi:34502 buc

- lungime gard viu: 4219 ml

- suprafaţa acoperită cu gazon: 18.488 mp

Primăria Mun. Brăila

2011

 

Realizat

 

 

 

 

 

4.629.230 lei/ Buget local

 

 

 

 

 

77

Organizareaşantierelordeconstrucţii şiacelordelucrăridereabilitarea căilorrutiererespectândlegislaţiade mediu

Acţiuni

Măsura va fi impusă executanţilor din faza de contractare a lucrării.Izolarea şantierelor,umectarea căilor de acces şi spălarea anvelopelor la ieşire, transportarea materialelor pulverulente în mijloace acoperite.

La nivelul municipiului Brăila există adoptată şi publicată H.C.L.M. nr. 5/30.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind „Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie, savarsite prin incalcarea normelor de gospodarie si transport pe teriroiul Municipiului Braila”,

Primăria Mun. Brăila

2011

Realizat

Nu sunt necesare fonduri

 

 

78

Restricţionarea traficului greu (peste 3, 5 to) în municipiul Brăila şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Acţiuni

Aplicarea prevederilor Dispoziţiei Primarului nr.37709.07.08.2008 privind devierea circulaţiei traficului rutier greu (peste 3, 5 to)  şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h

Primăria Mun. Brăila

2011

Realizat

Nu necesită fonduri

 

 

79

Mentinerea taxei speciale pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice pentru tranzitarea zonelor prevăzute cu restricţie pentru  traficul greu (peste 3, 5 to)

Acţiuni - Conform  HCLM nr. 418 / 12.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale  (taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice)

Primăria Mun. Brăila

2011

Realizat

 

Nu necesită fonduri

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Aurel BĂNU?Ă