Back

Raport starea mediului aprilie 2014

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

APRILIE

 2014

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control, amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

 

Valorile înregistrate în cursul lunii aprilie 2014, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

7,34

3,35

2,1

2.

Uzina de apă Brăila

6,23

6,95

0,8

3,

Str. Gen. Gh.Avramescu

7,95

7,76

1,0

4,

Staţia Nord

3,89

4,65

0,8

5.

S.C. Hercules S.A.

6,87

9,82

0,6

6.

Str. Galaţi

7,61

5,49

1,3

7.

Primăria Brăila

11,56

11,09

1,0

8.

Cazasu

2,98

6,05

0,4

9.

Termocentrala Chiscani

2,68

7,35

0,3

10.

Vărsătura

23,23

29,37

0,7

 

Pentru indicatorul pulberi sedimentabile, în luna aprilie 2014, s-a înregistrat,  în punctul Vărsătura, o depăşire de 36% față de valoarea limitei admise.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum  urmează:

 •          Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe  Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).

·        Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

În urma monitorizarii precipitaţiilor, în luna aprilie 2014, s-au înregistrat o cantitate totală de 175,4  l/mp și o cantitate medie de 35,08  l/mp.  Nu s-au înregistrat precipitații acide, valorile pH-ului variind în intervalul 6,87-7,43 upH.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

 

 

 

Parametrii meteorologici monitorizaţi

Staţia      

Temperatura – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

12.53

16.88

8.02

BR3

12.46

17.07

7.57

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

Staţia      

Umiditatea relativă – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

76.23

99.91

48.38

BR3

85.75

100.00

60.45

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

Staţia      

Presiunea atmosferica – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

1002.87

1012.38

995.22

BR3

1007.88

1017.37

1000.25

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

Poluanţii monitorizaţi

 

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

NOx

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

NOx

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

0.92

0.00

536

mg/m3

10

O3

25.85

73.11

0.36

634

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

NOx

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

NOx

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

NOx

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.03

0.2

0.00

689

mg/m3

10

O3

79.64

120.80

22.07

604

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

În luna aprilie nu s-au efectuat masuratori la indicatoarele NO2 si SO2 deoarece analizoarele au fost defecte.

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna aprilie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

În luna aprilie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

Pentru determinarea pulberilor în suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care este metoda de referinţă.

În luna aprilie nu s-au efectuat masuratori gravimetrice deoarece analizoarele au fost defecte.

În luna aprilie nu s-au efectuat masuratori la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), deoarece analizoarele au fost defecte.

 

 

 

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII APELOR

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. - Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna aprilie 2014 de la următorii agenţi economici:

 • SC " Bona Avis" SRL - Ianca
 • SC " Vegetal Trading" SRL - Brăila
 • SC " Marex„ SA – Brăila

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente nici un operator economic nu a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi în buletinele de analiză transmise.

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

 

În luna aprilie 2014, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la următoarele unităţi:

- Stația de Epurare Făurei – CUP Dunărea

 Rezultatele analizelor efectuate, au scos în evidenţă faptul că majoritatea indicatorilor determinaţi nu se încadrează în limitele stabilite prin actele de reglementare.

 

De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat agenţi economici ale căror ape, rezultate din procesul tehnologic, sunt deversate în canalizarea oraşului. În urma determinărilor efectuate , la majoritatea agenților economici, indicatorii monitorizați s-au încadrat în limitele maxime admise prevăzute în Normativele şi actele de reglementare existente, depășiri înregistrând SC Puvas Serv SRL, la indicatorii: pH, Reziduu fix, suspensii, substanțe extractibile și detergenți.

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

 

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

În luna aprilie 2014, conform programului de monitorizare a solului, sub aspectul poluării chimice, s-au făcut prelevări din zonele aflate în imediata apropiere a fostului depozit de deşeuri menajere Baldovineşti şi a depozitului ecologic Tracon. Rezultatele analizelor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Punct de recoltare

 

 

Data

Adâncimea  recoltare (cm)

 

  pH

Conduc

tivitate

 

 

   CTSS

 

  CO32-

 

HCO-3

 

Corg

 

Humus

upH

μS/cm

mg/100

g sol

mg/100g sol

mg/100g sol

%

%

Tracon

Aprilie 2014

0-20cm

7,95

235

79,9

0

64,05

4,25

7,33

Tracon

Aprilie 2014

20-40cm

7,90

240

81,6

0

33,55

3,06

5,28

Baldo

vineşti

Aprilie 2014

0-20cm

8,04

260

88,4

0

57,55

2,12

3,66

Baldo

vineşti

Aprilie 2014

20-40cm

8,02

200

68

0

53,37

1,94

3,35

 

 

Concluzii:

Probele de sol recoltate, din zonele aflate în imediata apropiere a fostului depozit de deşeuri menajere Baldovineşti şi a depozitului ecologic Tracon, prezintă următoarele caracteristici:

 • Reacţia solului (pH-ul) în toate punctele monitorizate, în această lună, se situează în domeniul slab alcalin;
 • Conţinutul total de săruri solubile (CTSS) nu prezintă depăşiri ale limitei impuse, acestea intrând în categoria solurilor nesalinizate;
 • Conţinutul în substanţă organică (Corg %) şi humus prezintă valori caracteristice solurilor poluate la Tracon și uşor poluate la Baldovinești .

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

Rezultatele măsurătorilor nivelului de zgomot exterior aferente lunii aprilie  sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nrcrt

             

PUNCT DE MĂSURARE

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

59,23

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

67,16

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

57,67

65

4

Comuna din Paris/Focşani

69,23

5

Chişinău/Grigore Alexandrescu

49,35

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

68,16

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

61,8

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

68,88

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

67,72

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

10

B-dul Dorobanţilor/Apollo

69,63

80

 

11

B-dul Independenţei - APM

70,62

12

Calea Călăraşi IAS-IMB

66,21

13

Calea Călăraşi/Dorobanţi

71,96

14

Calea Galaţi/Dorobanţi

70,63

15

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

69,09

16

Calea Călăraşi/ Griviţa

77,82

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneoclimateric

17

Parcul Grădina Mare

55,18

45

18

Parcul Monument

60,07

19

Faleza Dunării

48,59

20

Staţiunea Lacu - Sărat

54,03

21

Spitalul Sf. Spiridon

59,41

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

22

Liceul Gh. M. Murgoci

60,49

75

23

Liceul N. Iorga

59,81

24

Liceul N. Bălcescu

80,53

25

Şcoala Generală nr. 7

63,79

26

Şcoala Generală nr. 8

66,8

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber66,74

27

Piaţa Concordia

64,62

65

28

Piaţa Halelor

65,07

29

Piaţa Radu Negru

60,04

30

Piaţa Microhală

64,75

31

Restaurant Continental

77,51

32

Restaurant Swing

49,84

Incinte industriale

33

S.C. Progresu S.A.

57,29

65

34

S.C. Farex S.A.

58,23

35

S.C. Laminoru S.A.

52,8

36

Şantier Naval Aker

67,94

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

55,69

90

38

Supermarket Billa

58,37

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

60,31

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

56,5

41

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

54,46

42

Cartier Hipodrom

55,62

         
 

 

          În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 • pe străzile de categorie tehnică III limita admisă de 65 dB a fost depășită în punctul Comuna din Paris/Focșani cu 6,5 %, datorită traficului intens;
 • pe străzile de categorie tehnică IV, a fost înregistrată o depășire în punctul Rubinelor/Univ. Brâncoveanu de 11,9 %, față de limita admisă;
 • la limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita cu 33,5 % în punctul Parcul Monument;
 • în zonele rezidenţiale, care se află în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise în toate cele patru puncte expertizate. Valoarea maximă depăşeşte limita cu 20,6 % şi a fost înregistrată în zona rezidențială de lângă Teatrul Maria Filotti.

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE  

 

          DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • s-au analizat 4 documentaţii pentru emitere acte de reglementare pentru care s-au emis  3 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
  • s-a verificat amplasamentul pentru emitere aviz PUZ si acord de mediu pentru înființarea unui spațiu stocare cereale, situat în comuna Zăvoaia în vecinătatea unor arii naturale protejate
 • S-au emis 2 autorizaţii pentru recoltare şi comercializare plante, pentru persoane fizice, în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • S-au efectuat 2 controale (unul împreună cu CJGNM Brăila) în ariile protejate de interes comunitar care nu au custozi:
  • ROSPA0111 Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei şi ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu –pășunile aferente localităților Berteștii de Sus și Mihai Bravu .
  • ROSCI0259 / ROSPA0145 Valea Călmățuiului-pășuni și Lacul Traian situate pe teritoriul comunei Zăvoaia .
 • S-au stabilit condițiile speciale de desfășurare a activității de acvacultură și pescuit pentru o fermă piscicolă situată în perimetrul Lacului Blasova, cuprins în arile protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin și ROSCI0012 Braţul Măcin.
 • Participare în comisia pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole prevazută de HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, in vederea solutionarii sesizarii depuse de o persoană fizică, proprieter de teren agricol.
 • Conform atribuțiilor conferite de Ord. MMSC nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, cu privire la instruirea administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, au fost furnizate acestora informații referitoare la situatiile prevăzute de lege in care este nevoie de avizul administratorului/custodelui.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele grădini zoologice, derogări, autorizații, capturi și ucideri accidentale.
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la emiterea avizului administratorilor/custozilor în cazul activităților de pășunat în ariile naturale protejate în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor.
 • A fost verificată Fişa de evidenţă a Parcului Zoologic Brăila pentru trimestrul I 2014 și a fost generat și transmis la ANPM București Raportul corespunzător după completarea în cadrul aplicației SIM-CN, a informațiilor respective.

        DOMENIUL SOL - SUBSOL

 • În cadrul colaborării cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii s-a participat la verificarea în teren a depozitului de deșeuri municipale Muchea - SC Tracon SA  în scopul stabilirii oportunității obligatiilor de mediu dat fiind notificarea privind încetarea activității la celula 1.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • Au fost verificate /validate inregistrari ale SC OMV PETROM SA în aplicația SIM – domeniul sol-subsol, pentru amplasamente potential contaminate.

 

DOMENIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

 • S-au transmis observații la draftul Strategiei de dezvoltare Durabilă a județului Brăila 2014-2020 elaborat de Consiliul Județean Brăila.

 

 

CAPITOLUL 7

GESTIUNE DEŞEURI

   

 DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: au fost analizate trei documentaţii pentru care s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CSC şi CAT şi s-au emis trei puncte de vedere.
 • Participare la control pentru verificarea conformării la depozit deșeuri municipale Muchea-SC Tracon SA
 •  Au fost validate şi aprobate 10 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA. S-au înregistrat în baza de date  69 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • transportul deșeurilor periculoase – trim. I 2014
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare deșeuri de baterii și acumulatori – trim. I 2014;
  •  capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  •  Statistica deșeurilor - introducerea datelor aferente anului 2012;
  • Introducerea datelor pivind colectarea și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) aferente anului 2013 în baza naționala de date.
 • Au fost acordate operatorilor economici 80 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM;
 • Adrese pentru colectarea datelor in  vederea realizării la nivel județean și național a inventarului agenților economici care utilizează în activitate biocide(dezinfectanți, pesticide non-agricole, conservanți)
 • Participare la Conferința de lansare a Proiectului" Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila"

 

 

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna Aprilie  2014 pe teritoriul judeţului Brăila  nu s-au  înregistrat    poluări accidentale.

 

 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila  este prezentat în tabelul următor :

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului (sat/comuna/oraş, judeţ)

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate            ( pentru cele realizate )

 Perioada de implementare              

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 31.03.2014 (lei)

 

 

174.483.912,29

134.666.683,51

20.589.101,65

3.158.158,81

16.069.968,32

 

 

Progres financiar (%)

 

 

52,29%

52,29%

52,27%

52,12%

52,31%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

                Întocmit,                                                     Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

Aurel BĂNUȚĂ                                               Nicoleta ROADEVIN