Back

Raport starea mediului august 2014

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

AUGUST

 2014

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii august 2014, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

2,82

6,64

0,4

2.

Uzina de apă Brăila

5,45

5,0

1,0

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

4,06

9,38

0,4

4.

Staţia Nord

5,70

10,48

0,5

5.

S.C. Hercules S.A.

10,33

13,12

0,7

6.

Str. Galaţi

4,61

9,61

0,4

7.

Primăria Brăila

9,55

8,58

1,1

8.

Cazasu

3,62

5,11

0,7

9.

Termocentrala Chiscani

5,49

4,68

1,1

10.

Vărsătura

23,53

23,49

1,0

 

 Pulberile sedimentabile, în luna august 2014, au depășit cu 38% VL în punctul de prelevare din localitatea Vărsătura.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum  urmează:

 •          Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe  Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).

·          Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.  

În urma monitorizarii precipitaţiilor, în luna august 2014, s-au înregistrat: o cantitate totală de 81,55  l/mp și o cantitate medie de 16,31 l/mp.  Nu s-au înregistrat precipitații acide, valorile pH-ului variind în intervalul 7,03-7,70 upH.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

 

            Parametrii meteorologici monitorizaţi

           

În luna august nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor     existente.

 

Poluanţii monitorizaţi

 

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

0.09

0.00

69

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

În luna august nu s-au efectuat masuratori la indicatoarele NO2 si SO2 deoarece analizoarele au fost defecte.

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna august pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

În luna august nu s-au efectuat masuratori la ozon, deoarece analizoarele au fost defecte.

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna  august nu s-au efectuat masuratori gravimetrice deoarece analizoarele au fost defecte.

În luna august nu s-au efectuat masuratori la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), deoarece analizoarele au fost defecte.

 

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. - Brăila

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna august 2014 de la următorii agenţi economici:

 • SC" LUKOIL ROMANIA" SRL – Brăila
 • SC" VARD Brăila" SA – Brăila
 • SC" Bona Avis" SRL – Ianca
 • SC" GULSUIN  IMPAR" SRL – Brăila
 • SC" OLSUIN" SRL – Brăila
 • SC" SALSUIN" SRL – Brăila

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente nici un operator economic nu a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise .

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

 

În luna august 2014, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la următoarele unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă:

 • SC Ada Motors SRL
 • SC Vegetal Trading Gropeni
 • SC Marex SA Brăila

         Rezultatele analizelor efectuate  la indicatorii monitorizați , au scos în evidenţă, faptul că, s-au înregistrat depășiri ale limitei impuse la indicatorul substanțe extractibile la SC Vegetal Trading Gropeni, iar la SC Ada Motors SRL s-au depistat depășiri la detergenți și substanțe extractibile .          

            De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat agenţi economici ale căror ape, rezultate din procesul tehnologic, sunt deversate în canalizarea oraşului. În urma determinărilor efectuate,  s-a constatat încadrarea în limitele maxime admise prevăzute în Normativele şi actele de reglementare existente, pentru majoritatea indicatorilor, depășiri s-a înregistrat la indicatorul substanțe extractibile pentru SC Fanyon SRL, SC Crivalex Trade SRL și Penny Market XXL.

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

În luna august 2014, nu s-au prelevat probe de sol.

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

 Rezultatele măsurătorilor aferente lunii August sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nrcrt

             

PUNCT DE MĂSURARE

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

55,99

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

58,67

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

64,24

65

4

Comuna din Paris/Focşani

66,05

5

Chişinău/Grigore Alexandrescu

65,61

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

68,97

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

72,56

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

68,81

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

69,63

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

10

B-dul Dorobanţilor/Apollo

70,62

80

 

11

B-dul Independenţei - APM

61,56

12

Calea Călăraşi IAS-IMB

69,43

13

Calea Călăraşi/Dorobanţi

69,58

14

Calea Galaţi/Dorobanţi

66,7

15

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

79,81

16

Calea Călăraşi/ Griviţa

70,09

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneoclimateric

17

Parcul Grădina Mare

50,04

45

18

Parcul Monument

54,9

19

Faleza Dunării

47,59

20

Staţiunea Lacu - Sărat

47,12

21

Spitalul Sf. Spiridon

60,18

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

22

Liceul Gh. M. Murgoci

61,53

75

23

Liceul N. Iorga

62,9

24

Liceul N. Bălcescu

63,71

25

Şcoala Generală nr. 7

65,37

26

Şcoala Generală nr. 8

66,29

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

27

Piaţa Concordia

67,73

65

28

Piaţa Halelor

69,3

29

Piaţa Radu Negru

59,81

30

Piaţa Microhală

68,7

31

Restaurant Continental

68,73

32

Restaurant Swing

50,44

Incinte industriale

33

S.C. Progresu S.A.

61,3

65

34

S.C. Farex S.A.

60,06

35

S.C. Laminoru S.A.

-

36

Şantier Naval Aker

63,8

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

60,4

90

38

Supermarket Billa

63,2

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

57,84

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

52,95

41

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

56

42

Cartier Hipodrom

65,85

         
 

         

În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 • pe străzile de categorie tehnică II limita admisă de 70 dB a fost depășită în punctul Calea Galați – Piața Traian cu 3,7 %;
 • pe străzile de categorie tehnică III, au fost înregistrate două depășiri, maxima fiind înregistrată în punctul Comuna din Paris/Focșani și depășește limita  admisă cu 1,6%;
 • la limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita cu 33,7 % în punctul Spitalul Sf. Spiridon.
 • la limita exterioară a piețelor, spațiilor comerciale și restaurantelor în aer liber, au existat 4 depășiri, maxima de 6,6 % s-a înregistrat în punctul Piața Halelor;
 • în zonele rezidenţiale, care se află în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise în toate cele patru puncte expertizate. Valoarea maximă depăşeşte limita cu 31,7 % şi a fost înregistrată în zona rezidențială Cartier Hipodrom.

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

          DOMENIUL BIODIVERSITATE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au analizat 2 documentaţii pentru emitere acte de reglementare pentru două proiecte (din care unul situat în vecinătatea unei arii protejate),  pentru care s-au emis 2 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
 • S-au efectuat 2 controale împreună cu CJGNM Brăila în arii protejate:
  • ROSPA 0006 Tătaru
  • ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlau-Lacul Sărat Câineni pentru verificarea sesizării SOR referitoare la mortalitatea avifaunei pe malul Lacului Balta Alba (UAT Gradiștea)
 • Pentru aplicarea prevederilor Legii88/2014 privind modificarea  Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, a fost stabilită procedura de lucru pentru aprobarea tăierii arborilor sănătoși
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului şi Raportul anual Starea Factorilor de Mediu în Judeţul Brăila.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulul grădini zoologice; a fost verificat raportul privind lista colecțiilor de animale pe anul 2013, generat în cadrul aplicatiei SIM-CN.
 • S-au întocmit anunţ public şi comunicat de presă pentru informarea publicului interesat cu privire la lansarea  sesiunii 1/2014 de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar
 • Participare la comisia de constatare si evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole şi silvice conform HG 1679/2008.

        DOMENIUL SOL - SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au analizat 3 documentaţii pentru emitere acte de reglementare pentru care s-au emis  3 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT, pentru
 • emiterea autorizatiei integrate pentru Instalații de laminare, SC LAMINORUL SA
 • emiterii autorizației integrate de mediu pentru instalații de valorificare/eliminare deșeuri ale SC SETCAR SA
 • rapoartele investigație și evaluare a poluării mediului geologic la sondele OMV PETROM SA: 278, 255, 346, 8, 417, I 35 MMPG, 438, 101 MP, 117, 318, 1 44 și 272 Oprişeneşti în vederea emiterii obligtiilor de mediu

DOMENIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

S-au analizat  informațiile deținute cu privire la stadiul implementării Portofoliului de proiecte al PLAM și s-au solicitat noi informații  în vederea întocmirii Raportului PLAM pentru sem. I 2014.

CAPITOLUL 7

GESTIUNE DEŞEURI   

 DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • a fost analizată  documentația ce viza propunerea SC CELHART DONARIS SA de decalare a termenelor de realizare a   măsurilor prevăzute în adresa pentru închiderea depozitului de deseuri industriale nepericuloase.
 • Au fost validate şi aprobate 60 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA și OMV PETROM SA ASSET IX.                   S-au înregistrat în baza de date 89 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • Statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2012
 • Au fost acordate operatorilor economici 35 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM;

Participarea la întâlnirea de organizată în parteneriat cu Asociația ECOTIC în cadrul programului județean ,, Practici și experiențe în domeniul colectării  selective a DEEE,,

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii  August 2014 la nivelul judeţului Brăila nu s-au înregistrat poluări accidentale. 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

 

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

 

 

   

Progres proiecte de infrastructura de mediu pana la 31.08.2014

   
                   

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului (sat/comuna/oraş, judeţ)

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate      ( pentru cele realizate )

 Perioada de implementare propusă              

 

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

 

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Op. Reg.9,21%

2007-2013

 

257.540.530

39.388.552

6.059.777

30.720.608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 31.08.2014 (lei)

 

 

217.240.112

167.665.918,45

25.634.333,22

3.932.046,03

20.007.814,32

 

 

 

Progres financiar (%)

 

 

65,10%

65,10%

65,08%

64,89%

65,13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

              

                Întocmit,                                                     Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

     Aurel Bănuță                                                    Nicoleta ROADEVIN