Back

Raport starea mediului Ianuarie 2014

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

IANUARIE

 2014

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii ianuarie 2014, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

CMA = 17 g/m2/lună

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie din luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

2,49

1,09

0,44

2.

Uzina de apă Brăila

2,76

1,61

0,58

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

4,49

4,28

0,95

4.

Staţia Nord

2,85

2,69

0,94

5.

S.C. Hercules S.A.

4,31

4,18

0,96

6.

Cazasu

1,33

1,16

0,87

7.

Vărsătura

5,30

5,15

0,97

 

Pentru indicatorul pulberi sedimentabile, în luna ianuarie 2014, nu s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum  urmează:

 •          Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe  Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

În urma monitorizarii precipitaţiilor, în luna ianuarie 2014, s-au înregistrat o cantitate totală de 265,3 l/mp si cantitate medie de 53,06 l/mp. Valorile pH-ului s-au încadrat în intervalul 7,19 -7,72, valori ce indică faptul că în această lună nu s-au înregistrat precipitaţii acide.

 

3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

Parametrii meteorologici monitorizaţi

Staţia      

Temperatura – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

0.76

7.33

-13.64

BR3

1.39

6.28

-9.28

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

 

Staţia       

Umiditatea relativă – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

92.14

100.00

51.96

BR3

97.72

100.00

68.44

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

 

 

Staţia      

Presiunea atmosferica – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

1008.93

1033.14

997.37

BR3

1013.15

1021.77

1003.11

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.38

1.15

0.1

711

mg/m3

10

O3

12.02

43.11

1.34

711

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

8.03

15.19

4.81

649

mg/m3

200

NO2

11.36

47.31

0.90

649

mg/m3

200

Nox

23.67

67.08

13.97

649

mg/m3

30/an

CO

 

 

 

 

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.11

1.12

0.01

375

mg/m3

10

O3

49.53

98.52

1.76

377

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

 

 

 

 

mg/m3

50

 

 

 

Valorile înregistrate în luna ianuarie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise de către OM 592/2002.

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna ianuarie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

În luna ianuarie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna ianuarie nu s-au efectuat masuratori gravimetrice deoarece analizoarele au fost defecte.

Evoluţia valorilor medii zilnice înregistrate automat, in luna ianuarie, pentru indicatorul PM10 este prezentată în graficul de mai jos.

 

În luna ianuarie la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), s-au înregistrat, la Statia Br 5, 9 depasiri ale valorii limită admise.

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII APELOR

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. - Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna ianuarie 2014 de la următorii agenţi economici:

 • SC" VARD Brăila" SA - Brăila
 • II. Turosu Dorinel - Brăila
 • OMV Petrom Marketing SRL - Staţiile: Lacu Sărat, Str. Mircea Mălăieru, Grădina Publică, Brotăcelu şi Oprişeneşti
 • SC" Marex „ SA - Brăila
 • SC" Vegetal Trading" SRL - Brăila
 • SC" Goliath" SRL - Perişoru
 • SC" Ceprohart" SA - Brăila
 • SC" Tracon" SA - Muchea
 • SC" Danbo Impex"SRL  - Brăila
 • SC" Lukoil Romania" SRL - Staţiile BR.1, BR.2, BR.3
 • SC"Promex"SA - Brăila
 • Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea" Brăila
 •  SC" Petrogaz Service Romania"SRL - Staţia de fluide Perişoru

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise:

 • Staţia de epurare Movila Miresii: materii în suspensie (MTS), consum chimic de oxigen (CCOCr-), consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Nt), fosfor total (Ptot), substanţe extractibile în solvenţi organici, detergenţi sintetici biodegradabili;
 • Staţia de epurare Făurei : materii în suspensii (MTS), azot amoniacal (NH4+), fosfor total (Ptot);
 • Staţia de epurare Ianca: azot amoniacal (NH4+).

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

În luna ianuarie 2014, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la agenţi economici ale căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. Nu toți indicatorii monitorizați s-au încadrat în limitele admise prevăzute în Normativele şi actele de reglementare existente. La SC Labrador Trade SRL s-au înregistrat depășiri ale limitelor admise la indicatorii: pH, CCO-Mn, CBO5, substanțe extractibile și  materii totale în suspensie.

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

În luna Ianuarie 2014, conform programului de monitorizare, nu s-au făcut prelevări la factorul de mediu sol.

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

În luna Ianuarie 2014, conform programului de monitorizare, nu s-au efectuat determinări de zgomot.

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE  

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 • S-a emis un punct de vedere referitor la proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, proiectul regulamentului privind responsabilizarea deţinătorilor de câini din municipiul Brăila şi Metodologia de adopţie la distanţă şi tariful propus spre aprobare a Consiliului Local al Municipiului Brăila.
 • S-a emis o autorizaţie pentru recoltare şi comercializare plante, pentru persoane fizice, în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • S-a emis o declaraţie Natura 2000 pentru proiectul „Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petrolieră în România, Faza I - Realizare umplere batal în scopul aducerii la starea iniţială",  beneficiar SC OMV PETROM SA.
 • S-a verificat şi s-a transmis fişa de evidenţă pentru perioada 01.10.2013-31.12.2013 pentru Parcul Zoologic Brăila.
 • Au fost transmise la solicitarea APM Ialomiţa măsurile minime de conservare a speciilor şi habitatelor pentru care a fost desemnat situl Natura 2000- ROSPA0006 Balta Tătaru Schimbărilor Climatice.

DOMENIUL SOL - SUBSOL

 • În cadrul colaborării cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare s-a analizat o documentaţie pentru care s-a emis punct de vedere.
 • S-a efectuat o verificare în teren la SC CELHART DONARIS SA (care a fost inclus în baza de date cu siturile potenţial contaminate) ca urmare a deciziei societăţii de a înceta definitiv activitatea de fabricare a hârtiei pentru carton ondulat din pastă de maculatură, şi închiderea instalaţiei IPPC şi a instalaţiilor auxiliare, de pe Platforma industriala Chiscani.
 • S-a emis un punct de vedere la solicitarea Primăriei Brăila privind deversarea zăpezii ridicate de pe domeniul public. 
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

CAPITOLUL 7

GESTIUNE DEŞEURI

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Au fost validate şi aprobate 10 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA. S-au înregistrat în baza de date  42 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • firmele autorizate pentru transportul si eliminarea deşeurilor medicale periculose;
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare bateri şi  acumulatori - trimestrul IV 2013 - actualizarea listei operatorilor economici;
  • tansportul deseurilor periculoase – trimestrul IV 2013
  • monitorizarea extinderii sistemului de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje- semestrul II 2013
  • instalatiile de reciclare a deseurilor de plastic, sticla, cauciuc;
  • situatia inchiderii depozitelor de deseuri municipale neconforme care au sistat activitatea
  • inventar „Ambalaje 2012"- s-au identificat operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale care intră sub incidenţa HG 621/2005 cu modif. ulterioare şi care  trebuie să raporteze conform Ord. MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje inscrierea in Sistemul Integrat de Mediu (SIM ambalaje);
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului.
 • Au fost acordate operatorilor economici 82 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, inscrierea in SIM ambalaje
 • Personalul a participat la instruirea organizată on line de către ANPM pentru implementarea sistemului informatic integrat de mediu (SIM) - componenta deşeuri şi chimicale.
 • Introducerea in Baza Nationala de date a vehicule scoase din uz colectate si tratate in 2012- Programul de reinoire a parcului auto.

DOMENIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

 • S-a analizat draft-ul analizei socio-economice a judeţului Brăila, parte integrantă a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Brăila pentru perioada 2014-2020, document în curs de pregătire, şi s-au transmis observaţii şi propuneri de completări.

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna Ianuarie 2014 pe teritoriul judeţului Brăila nu s-au  înregistrat    poluări accidentale.

 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila actualizat la 30.12.2013 este prezentat în tabelul următor :

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului (sat/comuna/oraş, judeţ)

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate            

 Perioada de implementare propusă              

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

408.828.226,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

315.513.488,50

48.255.004,50

7.423.846,00

37.635.887,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 30.12.2013 (lei)

 

 

138.987.889,87

107.270.853,40

16.400.571,00

2.515.680,81

12.800.784,66

 

 

Progres financiar (%)

 

 

34,00%

34,00%

33,99%

33,89%

34,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

          Întocmit,                                                  Şef Serviciu Monitorizare,

Aurel BĂNUȚĂ                                           Nicoleta ROADEVIN