Back

Raport starea mediului iunie 2014

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

IUNIE

 2014

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control, amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

 

Valorile înregistrate în cursul lunii iunie 2014, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

3,06

4,74

0,6

2.

Uzina de apă Brăila

12,63

6,85

1,8

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

11,24

8,40

1,3

4.

Staţia Nord

17,84

6,38

2,7

5.

S.C. Hercules S.A.

17,15

8,45

2,0

6.

Str. Galaţi

11,31

9,88

1,1

7.

Primăria Brăila

31,19

9,74

3,2

8.

Cazasu

7,29

2,60

2,8

9.

Termocentrala Chiscani

5,42

-

-

10.

Vărsătura

23,38

27,68

0,8

 

 Pulberile sedimentabile înregistrează 4 depășiri ale VL, care se situează în intervalul 1% -83%. Maxima lunară a fost depistată, în punctul de prelevare de la Primăria Brăila.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum  urmează:

 •          Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe  Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).

·        Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

În urma monitorizării precipitaţiilor, în luna iunie 2014, s-au înregistrat: o cantitate totală de 330 l/mp și o cantitate medie de 33l/mp.  Nu s-au înregistrat precipitații acide, valorile pH-ului variind în intervalul 5,57-7,2 upH.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

 

 

 

            Parametrii meteorologici monitorizaţi

Staţia      

Temperatura – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

21.89

26.31

17.92

BR3

-

-

-

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Staţia      

Umiditatea relativă – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

68.15

96.3

48.81

BR3

-

-

-

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Staţia      

Presiunea atmosferica – valori lunare

Media

Maxima

Minima

BR2

1002.47

1009.67

994.09

BR3

-

-

-

BR4

-

-

-

BR5

-

-

-

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

 

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

 

 

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

21.76

64.87

1.7

668

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

0.25

0.00

279

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

În luna iunie 2014 nu s-au efectuat măsurători la indicatoarele NO2 si SO2, deoarece analizoarele au fost defecte.

 

 

                 

 

Valorile înregistrate în luna iunie pentru CO se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

 

 

                                        

În luna iunie 2014 media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

Pentru determinarea pulberilor în suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

Întrucât analizoarele au fost defecte, în cursul lunii iunie 2014 nu s-au efectuat:

 • măsurători gravimetrice;
 • măsurători la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu).

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

 

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

 

Analizoare defecte

 

 

 

CAPITOLUL 2

 

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII APELOR

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. - Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

 

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna iunie 2014 de la următorii agenţi economici:

 

 • SC" VARD Brăila" SA - Brăila
 • Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea" - Brăila
 • SC" Bona Avis " SRL - Ianca
 • OMV Petrom Marketing SRL - stația 19 Buzăului

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise:

 • Staţia de epurare Movila Miresii: materii în suspensie (MTS), consum chimic de oxigen (CCOCr-), consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Nt), fosfor total (Ptot), substanţe extractibile în solvenţi organici, detergenţi sintetici biodegradabili;
 • Staţia de epurare Făurei : azot amoniacal (NH4+), cloruri (Cl-), substanţe extractibile în solvenţi organici;
 • Staţia de epurare Însurăței: substanţe extractibile în solvenţi organici.

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

 

Laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat în cursul lunii iunie 2014, operatorii economici ale căror ape, rezultate din procesul tehnologic, sunt deversate în sistemul de canalizare a municipiului Brăila. În urma determinărilor efectuate, nu s-au constatat depăşiri ale limitelor maxime admise prevăzute în Normativele şi actele de reglementare existente, pentru indicatorii monitorizați.

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

 

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

Nu s-au prelevat probe de sol, conform programului de monitorizare, datorită drumului greu de parcurs, pe dig, în urma precipitațiilor abundente care au căzut în acestă lună.

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

      În cursul lunii iunie 2014 conform planificării anuale , nu s-au efectuat determinări de zgomot.

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE  

 

          DOMENIUL BIODIVERSITATE

 • Colaborare cu Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii din cadrul APM Brăila pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • s-au analizat un număr de 7 documentaţii pentru emitere acte de reglementare (din care 5 situate în interiorul/vecinătatea unor arii protejate), pentru care s-au emis 6 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
  • s-a participat la trei verificări amplasament pentru emitere acte de reglementare

 

 • S-au emis 3 autorizaţii din care una  pentru recoltare şi comercializare plante, pentru persoane fizice, si două pentru vânătoare, în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • S-au efectuat 4 controale (din care două împreună cu CJGNM Brăila) în ariile protejate de interes comunitar care nu au custozi:
  • ROSPA 0077 Măxineni
  • ROSPA0006 Tătaru
  • ROSPA0048 Ianca Plopu Sărat și ROSCI0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca
  • ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni –pentru verificare amplasament amenajare piscicolă în procedură de emitere a autorizației de mediu
 • Participare în comisia pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole prevazută de HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, în vederea soluționării sesizării depuse de către o persoană fizică, proprietar de teren agricol în UAT Șuțești.
 • Participare la control pentru verificarea unei sesizări depuse de o asociație de proprietari din municipiul Brăila pentru tăiere arbori din spațiul verde aferent blocurilor.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a continuat introducerea datelor în aplicația SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele grădini zoologice, derogări, autorizații, capturi și ucideri accidentale.
 • Participare la întâlnirea de lucru organizată de APM Ialomița cu tema " Întrunirea factorilor implicați în conservarea biodiversității din județul Ialomița
 • Acţiune de educaţie ecologică în cadrul proiectului "Peisajul de pe strada mea" - Concurs judeţean de machete organizată de ONG ARIN și Şc. M. Dragomir (APM fiind partener în proiect)
 • Participare la două activități de educație ecologică dedicate Zilei Dunării și conservării biodiversității, ultima fiind organizată de Palatul Copiilor și Elevilor.

 

        DOMENIUL SOL - SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii din cadrul APM Brăila pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au analizat 4 documentaţii pentru emitere acte de reglementare pentru care s-au emis  4 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT, pentru
 • două proiecte situate în zona perimetrului de protecție hidrogeologică a Lacului Sărat
 • un proiect de dezafectare a unui depozit PECO
 • un proiect destinat reducerii poluării cu nutrienți din agricultură (amenajare platformă gunoi de grajd)
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

 

CAPITOLUL 7

GESTIUNE DEŞEURI

   

 DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii din cadrul APM Brăila pentru elaborarea actelor de reglementare: au fost analizate 5 documentaţii la care s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CSC şi CAT şi s-au emis 5 puncte de vedere.
 • Au fost validate şi aprobate 8 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA. S-au înregistrat în baza de date un număr de 72 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare DEEE – trim II.
  •  Raportarea datelor privind gazele cu efect de sera aferente anului 2013 în conformitate cu prevederile regulamentului CE nr. 842/2006 privind anumite gaze cu efect de seră (informațiile colectate sunt introduse în aplicația SCP dezvoltată în cadrul proiectului SIM)
  •  capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  •  Statistica deșeurilor – introducerea în SIM și validarea datelor aferente anului 2012
 • Au fost acordate operatorilor economici un număr de 60 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM;
 • Prelucrarea datelor în  vederea raportării substanțelor și amestecurilor reglementate sub Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase
 • Participare la două acţiuni de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 republicată.

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În luna iunie  2014 pe teritoriul judeţului Brăila s-a  înregistrat o poluare accidentală  prezentată  în tabelul de mai jos :

 

Nr.

crt.

Data producerii poluării accidentale

Factorul de mediu afectat

Localizarea zonei afectate de poluare

Poluanţi

Acţiuni desfăşurate pentru remedierea efectelor poluării

Folosinţe afectate

1.

12.06.2014

Ora 20

 

Aer

SC Tracon SA Brăila, Depozitul Ecologic pentru Deșeuri Municipale Muchea , Celula nr.2, sat Muchea, jud. Brăila

INCENDIU cauzat probabil de existența unei surse de foc  în gunoiul descărcat de ultimele autogunoiere în cursul zilei

După depistarea incendiului, au intervenit cu mijloacele din dotare echipajele ISU Brăila împreună cu personalul propriu al depozitului , utilizându-se și dotările proprii, respectiv rezerva de apă din bazinul PSI, grupul de pompe din dotare , rezerva de pământ pentru acoperire și utilajele de împingere. Incendiul a fost localizat și pus sub control.

În continuare se intervine pentru ținerea sub control a incendiului și se monitorizează în permanență zona pentru a se preîntâmpina reaprinderea deșeurilor.

Completare 13.06 2014 0ra 17

Zona afectată de incendiu a fost acoperită cu un strat de pământ de aprox. 30 cm grosime, cantitate utilizată aprox. 600 mc. Zona rămâne sub monitorizare permanentă.

Incendiu la suprafață a   deșeurilor depozitate , aprox. 200 mp

 

 

 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

 

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila  este prezentat în tabelul următor :

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului (sat/comuna/oraş, judeţ)

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate            ( pentru cele realizate )

 Perioada de implementare              

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

 

 

 

 

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 31.06.2014 (lei)

 

210.598.154,37

162.539.655,54

24.850.582,22

3.811.826,59

19.396.090,02

 

 

Progres financiar (%)

 

63,11%

63,11%

63,09%

62,90%

63,14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

                Întocmit,                                                     Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

     Iren IOAN                                                   Nicoleta ROADEVIN