Back

Raport starea mediului octombrie 2014

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

OCTOMBRIE

 2014

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii octombrie 2014, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

-

3,01

-

2.

Uzina de apă Brăila

3,94

3,41

1,1

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

9,39

6,31

1,4

4.

Staţia Nord

4,62

4,32

1,0

5.

S.C. Hercules S.A.

7,06

12,34

0,5

6.

Str. Galaţi

7,04

5,11

1,3

7.

Primăria Brăila

6,18

6,73

0,9

8.

Cazasu

3,52

4,85

0,7

9.

Termocentrala Chiscani

5,46

4,15

1,3

10.

Vărsătura

13,89

19,87

0,6

 

         În luna octombrie 2014, la indicatorul pulberi sedimentabile nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum  urmează:

 •      Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe  Calea Galaţi, nr. 53.
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).

·        Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.  

Nu s-au recoltat probe de precipitații în luna Octombrie.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute Legii 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM10; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2; NOx; CO; Pb; PM2,5; benzen; toluen; o,m,p-xilen; etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani.

 

Parametrii meteorologici monitorizaţi    

           

În luna octombrie nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor existente.

 

 

 

 

Poluanţii monitorizaţi

 

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

0.03

0.00

678

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

 

 

 

În luna octombrie nu s-au efectuat masuratori la indicatoarele NO2 si SO2 deoarece analizoarele au fost defecte.

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna octombrie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

În luna octombrie nu s-au efectuat masuratori la ozon, deoarece analizoarele au fost defecte.

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna  octombrie nu s-au efectuat masuratori gravimetrice deoarece analizoarele au fost defecte.

În luna octombrie nu s-au efectuat masuratori la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), deoarece analizoarele au fost defecte.

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

 

 

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. - Brăila

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna octombrie 2014 de la următorii agenţi economici:

 • SC" Ceprohart" SA – Brăila
 • SC" VARD Brăila" SA – Brăila
 • SC" REWE Romania" SRL – Brăila
 • SC" Bona Avis" SRL - Ianca

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente nici un agent economic nu a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise.

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

 

În luna octombrie 2014, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat agenţi economici ale căror ape, rezultate din procesul tehnologic, sunt deversate în canalizarea oraşului. În urma determinărilor efectuate,  s-a constatat încadrarea în limitele maxime admise prevăzute în Normativele şi actele de reglementare existente, pentru majoritatea indicatorilor. Depășiri ale valorilor limită s-au depistat la indicatorul substanțe extractibile la SC Agrimon Siliștea, Plopu, SC Drymon Traian și SC Natural Vit SRL.

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

În luna octombrie 2014, conform programului de monitorizare a solului, sub aspectul poluării chimice, s-au făcut prelevări în zona aflată sub influiența depozitului ecologic SC Tracon SA Brăila.

 

Punct de recoltare

 

 

Data

Adâncimea  recoltare (cm)

 

  pH

Conduc

tivitate

 

 

   CTSS

 

  CO32-

 

HCO-3

 

C org

 

Humus

upH

μS/cm

mg/100

g sol

mg/100g sol

mg/100g sol

%

%

Tracon

Oct

2014

0-20cm

7,54

250

85

0

40,56

1,02

1,75

Tracon

Oct

2014

20-40cm

7,39

230

78

0

43,31

1,3

2,24

 

Concluzii:

Se vor trage concluzii în funcţie de valorile procentului de carbon organic, după conţinutul de săruri solubile şi în funcţie de valorile pH-ului.

         Probele de sol recoltate, prezintă următoarele caracteristici:

 • Reacţia solului (pH-ul) în punctele monitorizate, se situează în domeniul slab alcalin;
 • Conţinutul total de săruri solubile (CTSS) nu depășește valoarea limită, valorile determinate prezintă o evoluție descrescătoare în adâncime;
 • Conţinutul în substanţă organică (Corg %) şi humus prezintă valori ce încadrează solurile în categoria solurilor ușor poluate.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

 Rezultatele măsurătorilor aferente lunii octombrie sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nrcrt

             

PUNCT DE MĂSURARE

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

59,64

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

64,53

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

67,05

65

4

Comuna din Paris/Focşani

67,8

5

Chişinău/Grigore Alexandrescu

67,09

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

71,15

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

64,51

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

76,32

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

68,59

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

10

B-dul Dorobanţilor/Apollo

69,95

80

 

11

B-dul Independenţei - APM

67,46

12

Calea Călăraşi IAS-IMB

69,87

13

Calea Călăraşi/Dorobanţi

71,87

14

Calea Galaţi/Dorobanţi

70,1

15

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

70,56

16

Calea Călăraşi/ Griviţa

70,22

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneoclimateric

17

Parcul Grădina Mare

52,06

45

18

Parcul Monument

51,12

19

Faleza Dunării

54,73

20

Staţiunea Lacu - Sărat

48,15

21

Spitalul Sf. Spiridon

68,3

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

22

Liceul Gh. M. Murgoci

59,32

75

23

Liceul N. Iorga

61,85

24

Liceul N. Bălcescu

84,61

25

Şcoala Generală nr. 7

66,9

26

Şcoala Generală nr. 8

58,54

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

27

Piaţa Concordia

70,23

65

28

Piaţa Halelor

65,15

29

Piaţa Radu Negru

57,67

30

Piaţa Microhală

65,67

31

Restaurant Continental

66,29

32

Restaurant Swing

54,7

Incinte industriale

33

S.C. Progresu S.A.

-

65

34

S.C. Farex S.A.

57,05

35

S.C. Laminoru S.A.

58,49

36

Şantier Naval Aker

63,76

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

58,97

90

38

Supermarket Billa

64,65

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

57,87

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

60,23

41

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

56,72

42

Cartier Hipodrom

57,2

         
 

 

         

În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 • pe străzile de categorie tehnică II, au fost înregistrate două depășiri, maxima fiind înregistrată în punctul 1 Decembrie/Grivița și depășește limita  admisă cu 9%;
 • pe străzile de categorie tehnică III, s-au înregistrat două  depășiri de 3,2 % față de limita admisă de 65 dB, în punctele Rahova/Biserica Sf. Constantin și Chișinău/Linia de tramvai;
 • pe străzile de categorie tehnică IV s-a depășit limita admisă cu 2,6%, în punctul Rubinelor/Univ. Brâncoveanu;
 • la limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita cu 51,8 % în punctul Spitalul Sf. Spiridon.
 • la limita exterioară a piețelor, spațiilor comerciale și restaurantelor în aer liber, au existat 4 depășiri, maxima de 5,3 % s-a înregistrat în punctul Piața Concordia;
 • în zonele rezidenţiale, care se află în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise în toate punctele expertizate. Valoarea maximă depăşeşte limita cu 20,5 % şi a fost înregistrată în zona rezidențială situată pe șoseaua Buzăului.

   

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

          DOMENIUL BIODIVERSITATE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au analizat 3 documentaţii pentru emitere acte de reglementare pentru care s-au emis 2 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
 • S-au efectuat 5 controale împreună cu CJGNM Brăila în ariile protejate:
  • ROSPA0040 Dunărea Veche Brațul Măcin și ROSCI 0012Brațul Măcin
  • ROSPA 0006 Tătaru
  • ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei – Mihai Bravu, ROSPA0111 Berteştii de Sus – Gura Ialomiţei
  • ROSCI0307 Lacul Sărat Brăila
  • ROSCI0259/RO0145SPA Valea Călmățuiului
 • S-a participat la verificarea amplasamentului pentru două proiecte situate în ariile protejate ROSCI 0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca și ROSPA 0048 Ianca Plopu Sărat, unul pentru stabilirea obligațiilor de mediu la sistarea activității unei stații de epurare, unul pentru realizarea unei ferme piscicole pentru creşterea intensivă a păstrăvului şi sturionilor în sistem recirculant.
 • S-a analizat Planul de management pentru aria protejată ROSCI0103 Lunca Buzăului în cadrul procedurii de evaluare strategică de mediu derulată de APM Buzău și s-a emis un punct de vedere referitor la conținutul planului.

,

 
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului şi Raportul anual Starea Factorilor de Mediu în Judeţul Brăila.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulul grădini zoologice.

 

        DOMENIUL SOL – SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-a  analizat o documentaţie referitoare la investigarea şi evaluarea poluării mediului pentru un parc petrolier și s-a emis punct de vedere .
 • Participare la întâlnirea organizată de  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru a sprijini autorităţile publice locale la realizarea INIS (Infrastructura Naţională pentru Informaţii Spaţiale)

 

CAPITOLUL 7

GESTIUNE DEŞEURI

 

 

 DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: au fost analizate 3 documentaţii pentru care s-au emis 3 puncte de vedere și s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CSC şi CAT.
 • Au fost validate şi aprobate 19 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA și OMV PETROM SA ASSET IX.               
 • S-au înregistrat în baza de date 43 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare deseuri de baterii si acumulatori – trim. III
  • firme autorizate pentru transportul de deşeuri periculoase;
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • colectare date INGS conform HG 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului Naţional pentru estimarea nivelului emisiilor atropice de gaze cu efect de seră
 • Au fost acordate operatorilor economici 53 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM;
 • Participare la două acţiuni de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată
 • Instruire pentru domeniul SCP – Amestecuri, cu scopul de a explica cum se completează dosarele de amestecuri pentru  categoriile de amestecuri existente in nomenclatorul „Amestecuri" din Aplicatia SCP.

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii  Octombrie  2014 la nivelul judeţului Brăila nu s-au înregistrat poluări accidentale. 

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

 

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

 

Progres proiecte de infrastructura de mediu pana la 31.10.2014

 

                   

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate           

 

 

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

Perioada de implementare propusă              

 

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Brăila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

 

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

Valoare realizări pana la 31.10.2014 (lei)

 

 

223.848.117,75

172.765.977,28

26.414.077,89

4.051.650,93

20.616.411,64

 

 

 

Progres financiar (%)

 

 

67,08%

67,08%

67,06%

66,86%

67,11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

              

                Întocmit,                                                     Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

     Aurel Bănuță                                                    Nicoleta ROADEVIN