Back

Regulament ROSPA0077 Maxineni

Anexa nr. 2. REGULAMENTUL SITULUI ROSPA0077 MĂXINENI

Capitolul I - Cadrul general

Art.1

 1. Prezentul Regulament este realizat în conformitate cu prevederile  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0077 Măxineni este arie naturală protejată de interes comunitar, categoria arie de protecţie specială avifaunistică, desemnată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România,cu modificările și completările ulterioare.Scopul desemnării Sitului ROSPA0077 Măxineni îl constituie conservarea speciilor de păsări sălbatice existente în perimetrul său, menținerea/restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor specific ale acestora.
 3. .Harta, limitele și Formularul standard ale ariei protejate se pun la dispoziţia factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
 4. Speciile de păsări de interes conservativ, protejate pe teritoriul Sitului ROSPA0077 Măxineni, sunt prezentate în Formularul standard al sitului ce poate fi accesat la următoarea adresă :             http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0077.pdf

Art.2

Din punct de vedere administrativ Situl ROSPA0077 Măxineni se află în partea nordică a Judeţului Brăila, Regiunea Sud-Est, pe teritoriul administrativ al comunei Măxineni.

Art.3

Responsabilitatea administrării Sitului ROSPA0077 Măxineni revine custodelui conform convenției de custodie încheiată cu Agenția Națională pentru protecția Mediului. În acest scop, custodele își însușește Planul de management și urmărește respectarea lui.

Capitolul II - Reglementarea activităților

II.1. Specii de păsări și habitatele lor

Art.4

Sunt interzise:

 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a păsărilor;
 2. perturbarea în cursul perioadei de reproducere, respectiv din martie până în iunie,  de creștere, de hibernare și de migrație, respectiv februarie-martie și august-noiembrie. Se asigură liniștea în toate zonele utilizate de păsări în acest scop. Orice perturbare se sancționează conform prevederilor legale;
 3. distrugerea și/sau culegerea cuiburilor și ouălor din natură;
 4. deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă. Nerespectarea reglementării se sancționează conform prevederilor legale;
 5. deținerea, transportul, comerțul său schimburile de păsări,  în orice scop, sunt permise doar în baza autorizației emise de  autoritatea  de mediu competentă;
 6. tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetației naturale. Tăierea stufului este permisă doar cu acordul și consultarea custodelui;
 7. tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane. Dacă se impun acțiuni de acest gen, ele  se pot realiza numai cu respectarea legislației în vigoare cu privire la vegetația lemnoasă din afara fondului forestier;
 8. arderea vegetației sau curățirea terenurilor prin incendiere;
 9. plantarea speciilor invazive și exotice;

Art.5

Colectarea speciilor de floră și faună sălbatică în scopul comercializării se poate face numai de persoane autorizate conform legii și cu acordul scris al custodelui.

 

Art.6

În perimetrul și în vecinătatea sitului ROSPA0077 Măxineni sunt permise toate activitățile care nu generează poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor și/sau degradarea habitatelor naturale.

 

Art.8

Este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, excavațiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei, fără avizul custodelui.

 

II.2. Accesul şi circulaţia

Art. 9

 1. Accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul sitului este permisă doar pe drumurile amenajate în acest sens;
 2. Practicarea activităţilor sportive sau de agrement este interzisă.

 

Art.10

 1. Custodele poate lua măsuri pentru limitarea accesului pe perioade limitate în zonele de aglomerare a păsărilor în perioada de migraţie şi iernare.
 2. Personalul custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces pe terenurile din cuprinsul ROSPA0077 Măxineni, indiferent de forma de proprietate.

II.3. Activităţi de recreere, turism, educaţionale şi ştiinţifice şi reguli de vizitare

Art.11

 1. Pe teritoriul Sitului ROSPA0077 Măxineni sunt permise activități de vizitare, de agrement, educaționale și științifice, desfășurate cu respectarea regulilor de vizitare incluse în prezentul regulament.
 2. Activitățile turistice vor fi monitorizate de către custode, care poate impune restricții, sau poate face recomandări cu privire la desfășurarea unor activități turistice.
 3. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate - studii, rapoarte, măsurători, observaţii, vor fi puse gratuit la dispoziţia custodelui urmând a fi folosite de acesta exclusiv în scopul bunei administrări a Sitului ROSPA0077 Măxineni.
 4. Vizitarea unor obiective turistice se face după achitarea tarifului stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3836/2012 privind Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial.
 5. Excepţie de la plata tarifului de vizitare fac: membrii comunităţilor locale, personalul de supraveghere a animalelor, pentru care s-au contractat păşuni, personalul, care supraveghează activitățile de pășunat desfășurate în baza contractelor încheiate cu primăriile, personalul custodelui, persoanele cu handicap, personalul Academiei Române, proprietarii şi administratorii de terenuri din aria protejată.

Art. 12

 1. Nivelul de zgomot permis este, conform prevederilor legale aplicabile acestei zone, de maximum 45 dB, ca urmare perturbarea liniştii în Situl ROSPA0077 Măxineni prin orice fel de mijloace (strigate, pocnitori, folosirea de echipamente audio, moto, etc.) este strict interzisă.
 2. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive şi tabere cei interesați vor cere în prealabil aprobarea custodelui.
 3. Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se poate realiza doar după obţinerea avizul custodelui.

Art.13

 1. Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiţii întreţinerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar cu avizul custodelui .
 2. Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare – panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice, se pedepsește conform prevederilor legale.

 

Art.14

 1. Sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.

Art.15

 1. Accesul câinilor în Situl ROSPA0077 Măxineni este permisă doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă, cu excepția câinilor de vânătoare, de stâne sau cei ai instituțiilor statului.
 2. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să dețină toate actele de dovadă a vaccinării, în conformitate cu prevederile legale.
 3. Patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

II.4. Activităţi de vânătoare şi pescuit

Art.16

 1. Activităţile de gospodărire a vânatului se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare și ale Planului de management.
 2. Planurile de management cinegetic ale fondurilor cinegetice situate în perimetrul Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0077 Măxineni vor fi corelate cu planul de management al ariei protejate.
 3. Gestionarii  fondurilor cinegetice situate în perimetrul Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0077 Măxineni vor stabili de comun acord cu custodele zone de liniște în fiecare fond.
 4. Zonele de liniște vor fi delimitate şi marcate pe teren prin semne vizibile şi distinctive, În zonele de liniște se  iau măsuri suplimentare de protecție prin planurile de management cinegetic, destinate  să asigure condiţii de viaţă optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.
 5. Acțiunile de evaluare a populaţiilor de interes cinegetic se realizează de către gestionarii fondurilor cinegetice conform procedurilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului, cu participarea custodelui ariei naturale protejate.
 6. Activitățile de vânătoare organizate de către gestionarii fondurilor cinegetice se vor realiza numai în baza autorizațiilor emise conform legii, cu avizul custodelui.
 7. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația raportării către Agenția pentru  Protecția Mediului Brăila orice situație care face obiectul legislației din domeniul monitorizării și raportării capturilor și uciderilor accidentale.
 8. Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic exotice a fondurilor de vânătoare din cuprinsul ROSPA0077 Măxineni. Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic se va face cu aprobarea prealabilă a custodelui.

Art. 17

 1. Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor  Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvaculturaprivind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare..
 2. Pescuitul în scop comercial se va realiza numai in baza Avizului custodelui.
 3. Se interzice pescuitul în perioadele de prohibiție stabilite anual prin ordin al autorităților centrale.
 4.  Exemplarele de pește și alte viețuitoare acvatice, capturate cu ocazia activităților de pescuit, care au  dimensiunile sub limita minimă celei reglementate prin legislație vor fi redate mediului acvatic imediat după capturarea lor.
 5. Se interzice popularea cu specii de peşti exotice a apelor naturale din cuprinsul Sitului ROSPA0077 Măxineni.

II.5. Gospodărirea şi exploatarea pajiştilor

Art. 18

 1. Administrațiile publice locale au obligația de a realiza amenajamente pastorale și regulamente de pășunat în condițiile stabilite de lege.
 2. Folosirea şi exploatarea pajiștilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 19

 1. Locul amplasării stânelor şi locurilor de târlire, pe suprafața Sitului ROSPA0077 Măxineni se face numai cu acordul custodelui.
 2. Nu se va depăși numărul de câini ciobănești  admis de lege la fiecare stână.
 3. Portul jujeului regulamentar este obligatoriu.
 4. Păşunatul animalelor domestice în zonele umede precum şi trecerea animalelor prin aceste zone este interzisă.
 5. Pășunatul este interzis pe o lățime de 30 m de la limita luciului de apă în perioada de 1 februarie - 30 iunie.
 6. Locurile de adăpare pentru animalele care pășunează în sit se stabilesc cu acordul custodelui.

Art.20

Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în aria protejată se realizează numai cu seminţe din specii autohtone, adaptate specificului climatic al ariei.

II.6. Cultivarea terenurilor arabile

Art.21

Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări:

 1. se vor îndepărta speciile de plante invazive;
 2. se vor păstra arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenţi;
 3. se vor păstra aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor;
 4. se va păstra o bandă nearată de minim 10 m de la malul habitatelor acvatice sau umede;
 5. îndepărtarea tufărişului se va realiza în perioada 1 august - 28 februarie, cu menţinerea pe suprafeţe a minim 5%, maxim 10% tufăriş.
 6. Se va respecta codul de bune practici agricole și normele de ecocondiționalitate.

 

 

 

 

II.7. Construcţiile

Art. 22

 1. Realizarea oricăror investiţii în interiorul sau în imediata vecinătate a Sitului ROSPA0077 Măxineni este permisă numai cu respectarea reglementărilor în vigoare şi cu avizul custodelui.
 2. În extravilan este interzisă amplasarea oricărei construcții noi permanente, fără avizul custodelui.
 3. Construirea de noi drumuri în cuprinsul ROSPA0077 Măxineni este interzisă fără acordul custodelui.
 4. Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la aria protejată.
 5. Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alineatul 4 se fac cu avizul custodelui, pentru asigurarea conformității cu prevederile planului de management.
 6. Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alineatul 4 modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alineatul 4 vor include în piesele grafice/desenate și limitele ariei protejate.

II.8. Regimul deşeurilor

Art. 22

 1. Gestionarea deşeurilor pe teritoriul ROSPA0077 Măxineni se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată.
 2. Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Sitului ROSPA0077 Măxineni.

 

 

Art.23

 1. Autorităţile publice locale de pe raza Sitului ROSPA0077 Măxineni au responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere din localităţi la punctele legale de colectare a deşeurilor.
 2. Autorităţile publice locale de pe raza Sitului ROSPA0077 Măxineni au responsabilitatea de a desființa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ.
 3. Deţinătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul Sitului ROSPA0077 Măxineni au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor.
 4. Toate containerele pentru deșeuri menajere vor fi prevăzute cu mecanisme de închidere conform legii.

 

II.9. Exploatarea amenajărilor hidrotehnice

Art. 24

 1. Lucrările de amenajare hidroameliorativă, se vor realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu avizul custodelui.
 2. Lucrările de exploatare şi întreţinere a lucrărilor hidrotehnice şi de gospodărire a apelor din perimetrul Sitului ROSPA0077 Măxineni se realizează în conformitate cu prevederile legale, cu înștiințarea  custodelui.
 3.             Este interzis spălatul oricăror obiecte și vehicule şi utilizarea de detergenţi în apele de suprafață din cuprinsul Sitului ROSPA0077 Măxineni.
 4. Este interzisă deversarea oricăror substanțe, ape uzate, nămoluri în apele de suprafață din cuprinsul Sitului ROSPA0077 Măxineni.

 

Art. 25

 1. Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a Sitului ROSPA0077 Măxineni, potrivit planului de management, custodele va institui tarife.
 2. Gestionarea resurselor financiare a ROSPA0077 Măxineni cade în sarcina custodelui şi se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Capitolul III Reglementare și tarife

Art. 26

 1. Pe teritoriul Sitului ROSPA0077 Măxineni se interzice orice activitate ce generează un impact negativ asupra mediului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Autorizarea activităților sau avizarea planurilor și proiectelor cu impact semnificativ sau posibil semnificativ, se face conform Hotărârii Guvernului1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe,cu modificările și completările ulterioare, situate pe suprafața siturilor, de către autoritățile competente, se face numai cu avizul custodelui.
 2. Avizul custodelui se emite cu respectarea prevederilor Anexei nr. 9 din Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climaticenr. 1052/2014 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare.

Art.27

 1. Avizul custodelui se emite pentru planuri și proiecte cu amplasament în perimetrul Sitului ROSPA0077 Măxineni
 2. În afara avizului descris mai sus, custodele mai poate emite adeverinţe necesare proprietarilor/deţinătorilor de terenuri pentru a beneficia de facilităţi prevăzute de actele normative în vigoare pentru terenurile din arii naturale protejate.
 3. Tarife aplicate pentru analiza documentației
  1. Tariful va fi stabilit în funcție de dificultatea și complexitatea planului/proiectului, solicitantul urmând a fi notificat în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea documentației cu privire la tariful aplicat.
  2. Sumele încasate vor fi utilizate de către custode în condițiile legii.
 4. Analiza documentației și emiterea avizului
  1. Documentația se analizează si, după caz, planul/proiectul se avizează în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea documentației complete sau de la data primirii informațiilor suplimentare solicitate ulterior, după caz.
  2. După centralizarea documentelor ce au fost transmise către custode, se va emite avizul custodelui.

Capitolul IV - Sancţiuni

Art.28

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform prevederilor actelor normative în vigoare.

Capitolul V - Dispoziţii finale

Art.29

 1. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul sau în vecinătatea acestei arii protejate.
 2. Planurile, programele, proiectele sau activitățile ce se doresc a fi implementate pe teritoriul Sitului ROSPA0077 Măxineni sau în vecinătatea acestuia vor fi supuse avizării de către custode, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 30

 1. Prezentul regulament se poate modifica la propunerea custodelui cu aprobarea autorității competente pentru protecția mediului.
 2. Prezentul regulament se poate modifica de către autoritatea competentă la propunerea factorilor interesați sau a custodelui.
 3. Prezentul regulament poate fi revizuit de către custode, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităților ce se desfășoară pe raza ariilor protejate.