Back

Starea mediului aprilie 2017

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

APRILIE

 

 

2017

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

 

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct

4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

 

Valorile înregistrate în cursul lunii aprilie 2017, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

2,76

2,34

1,1

2.

Uzina de apă Brăila

9,08

2,40

3,7

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

4,89

6,84

0,7

4.

Staţia Nord

2,90

4,61

0,6

5.

S.C. Hercules S.A.

3,39

4,90

0,7

6.

Calea Galaţi

4,59

6,13

0,7

7.

Primăria Brăila

2,96

6,52

0,4

8.

Cazasu

2,31

3,63

0,6

9.

Termocentrala Chiscani

2,08

2,33

0,9

10.

Vărsătura

12,62

15,08

0,8

 

În luna aprilie nu s-au înregistrat depășiri la acest indicator. Maxima lunară, este ca și în luna precedentă, în punctul de prelevare de la Vărsătura,  și reprezintă 74% din valoarea limitei impuse.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 1.  Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila;
 2. Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53;
 3. Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 4. Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord);
 5. Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A.

                   În luna aprilie 2017 precipitațiile nu au fost acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 7,05  – 7,62 upH.

 

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 

Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA  DE  URMĂRIRE  A  CALITĂŢII  APELOR  UZATE  ÎN CURSURI  DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE  LOCALITĂŢILOR

 

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila:

               · de către agenţii economici, prin sistemele proprii de automonitorizare;

               · în cadrul laboratorului A.P.M – Brăila.

 

2.2.1. REŢEAUA  DE  URMĂRIRE A CALITĂŢII  APELOR  UZATE  DE CĂTRE AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna aprilie 2017 de la următorii agenţi economici:

 

 • SC” Irmex ” SA - Brăila
 • CUP Dunărea Brăila pentru stațiile de epurare :
 1. Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 4. Însurăței
 • Consiliul Județean Brăila - Spitalul Județean de Urgență Brăila
 • SC” Vard Brăila” SA - Brăila
 • SC” Rewe Romania ” SRL – Brăila – Penny Market Brăila
 • SC” Mimbu ” SRL – Brăila
 • SC” Tebu Consult Invest ” SRL – Brăila

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise după cum urmează:

 • la stația de epurare a municipiului Brăila : azot amoniacal (NH4+), azotați (NO3-), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot) și fenoli (C6H5OH);
 • la staţia de epurare Movila Miresii: materii în suspensii (MTS), consum chimic de oxigen (CCOCr), consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot) , substanțe extractibile  în solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Făurei : azot amoniacal (NH4+), cloruri (Cl-) și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Însurăței: detergenți sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH).

 

         2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  LABORATORUL APM BRĂILA

 

În luna aprilie laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat agenţi economici ale căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. Depășiri ale valorilor limită impuse de legislația în vigoare, s-au înregistrat la următorii agenți economici:

 - SC Puvas Serv SRL la indicatorii pH, materii totale în suspensie, substanțe extractile;

 - SC Apan SRL la indicatorii substanțe extractile și materii totale în suspensie;

 - SC Lactate Braila SRL la indicatorii pH și substanțe extractile;

 - SC Hercules SA, SC Labrador Trade SRL, Kaufland Brăila din Str. Mecanizatorilor și B-dul Dorobanților și Penitenciar Brăila au înregistrat o singură  depășire la substanțe extractibile.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

 

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului, precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul municipiului Brăila. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Poluanţii monitorizaţi

 

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

 

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

4.15

13.42

2.87

687

mg/m3

350

NO

9.58

44.34

3.06

684

mg/m3

200

NO2

25.91

110.7

8.68

684

mg/m3

200

Nox

40.29

172.96

15.18

684

mg/m3

30/an

CO

0.09

1.28

0.01

689

mg/m3

10

Benzen

1.93

12.78

0.62

712

mg/m3

7

PM10 nef.

17.17

33.96

9.46

720

mg/m3

50

PM10 grv.

-

29.34

5.45

528

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

2.63

9.23

1.2

687

mg/m3

350

NO

3.8

25.49

2.38

687

mg/m3

200

NO2

7.85

36.6

3.69

687

mg/m3

200

Nox

13.56

58.25

8.44

687

mg/m3

30/an

CO

0.05

0.5

0

689

mg/m3

10

O3

41.47

87.12

9.04

674

mg/m3

120

Benzen

0.99

4.75

0.00

656

mg/m3

7

PM10

23.39

51.96

9

638

mg/m3

17

PM10 grv.

9.11

16.08

3.18

552

mg/m3

50

PM2.5 grv.

-

18.75

5.1

360

mg/m3

25

BR3

Suburban

SO2

4.31

17.53

1.26

684

mg/m3

350

NO

3.61

11.37

0.58

671

mg/m3

200

NO2

9.91

34.09

0.32

671

mg/m3

200

Nox

15.34

50.28

1.48

671

mg/m3

30/an

CO

0.06

0.72

0

679

mg/m3

10

O3

69.71

118.13

11.8

684

mg/m3

120

Benzen

1.82

9.41

0.08

683

mg/m3

7

PM10 nef.

20.52

137.39

1.64

504

mg/m3

50

PM10 grv.

-

33.98

2

456

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

4.94

17.94

1.46

558

mg/m3

350

NO

-

52.66

2.19

384

mg/m3

200

NO2

-

49.11

0.26

384

mg/m3

200

Nox

-

112.74

4.41

384

mg/m3

30/an

CO

0.06

1.8

0

610

mg/m3

10

O3

74.28

119.65

4.46

609

mg/m3

120

PM10 nef.

9.62

66.6

4.59

668

mg/m3

50

PM10 grv.

16.11

42.97

3.72

576

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

2.79

14.81

0.24

678

mg/m3

350

NO

2.86

8.95

0.61

662

mg/m3

200

NO2

6.19

43.9

0.81

662

mg/m3

200

Nox

10.49

57.37

4.05

662

mg/m3

30/an

CO

0.04

0.36

0.00

689

mg/m3

10

O3

79.55

119.87

14.87

683

mg/m3

120

Benzen

1.19

4.31

0.44

692

mg/m3

7

PM10

14.78

47.75

0.37

720

mg/m3

50

 

 

 

 

 

Valorile înregistrate în luna aprilie pentru SO2 s-au situat sub valorile limită admise.

 

 

Valorile înregistrate în luna aprilie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise de către Legea 104/2011.

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna aprilie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

În luna aprilie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

 

 

 

În luna aprilie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită admise.

 

 

 

 

În luna aprilie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem gravimetric), nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită admise.

           

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

 

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

În luna aprilie 2017, conform programului de monitorizare, s-au prelevat probe de sol de pe amplasamentul SC Tracon SA Brăila.

 Rezultatele analizelor principalilor indicatori pentru probele de sol, recoltate pe două adâncimi 0 – 20cm și 20 – 40cm, ne arată următoarele:

 • Reacţia solului (pH-ul) pentru probele monitorizate, în această lună, se încadrează în domeniul slab alcalin și are o evoluție crescătoare în adâncime;
 • Conţinutul total de săruri solubile (CTSS) nu prezintă depăşiri ale limitei impuse, solurile monitorizate intrând în categoria solurilor nesalinizate;
 • Conţinutul în substanţă organică (Corg %) şi humus, în ambele puncte de prelevare, a înregistrat valori specifice solurilor ușor poluate.

 

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

Rezultatele măsurătorilor aferente lunii aprilie  sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt

             

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

PUNCT DE MĂSURARE

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

53,69

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

55,78

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

60,33

65

4

Chişinău/Grigore Alexandrescu

66,11

5

Roşiori/Şcolilor

61,88

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

69,16

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

68,76

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

67,29

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

62,22

10

Comuna din Paris/Focşani

68,34

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

11

B-dul Dorobanţilor/Apollo

72,38

80

12

B-dul Independenţei - APM

60,94

13

Calea Călăraşi IAS-IMB

67,43

14

Calea Călăraşi/Dorobanţi

67,65

15

Calea Galaţi/Dorobanţi

70,25

16

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

69,20

17

Calea Călăraşi/ Griviţa

66,98

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneoclimateric

18

Parcul Grădina Mare

55,66

45

19

Parcul Monument

52,61

20

Faleza Dunării

50,26

21

Staţiunea Lacu - Sărat

50,09

22

Spitalul Sf. Spiridon

56,19

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

23

Liceul Gh. M. Murgoci

53,03

75

24

Liceul N. Iorga

60,34

25

Liceul N. Bălcescu

65,81

26

Şcoala Generală nr. 7

54,96

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

27

Piaţa Concordia

60,18

65

28

Piaţa Halelor

56,25

29

Piaţa Radu Negru

52,11

30

Piaţa Pistruiatu

53,10

31

Terasa Dreams

52,50

32

Restaurant Swing

45,71

Incinte industriale

33

S.C. Promex S.A.

57,05

65

34

S.C. Farex S.A.

59,98

35

S.C. Laminoru S.A.

60,68

36

Şantierul naval VARD

59,57

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

55,85

90

38

Supermarket Billa/Praktiker

58,55

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

55,87

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

53,67

41

Cartier Hipodrom

51,18

42

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

51,63

 

 

În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 1. Pe străzile de categorie tehnică III, limita admisă de 65 dB a fost depășită cu 1,7% în punctul „Chişinău/Grigore Alexandrescu”, datorită traficului rutier intens;
 2. La limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric, nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă de 45 dB în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita maximă admisă cu 24,9% în punctul „Spitalul Sf. Spiridon”. Depăşirea se datorează traficului rutier intens existent în zonă.
 3. În zonele rezidenţiale, aflate în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise de 50 dB, în toate cele 4 puncte expertizate. Valoarea maximă a fost înregistrată în punctul „Teatrul Maria Filotti”, punct în care limita maximă admisă a fost depăşită cu 11,7 %.

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

Luna aprilie 2017

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 6 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care :
 • s-au emis 3 puncte de vedere pentru:
 • PUZ Stațiunea Câineni Băi pentru care s-a participat la verificarea amplasamentului  și a documentației, amplasamentul fiind situat parțial în aria protejată  ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni și în vecinătatea acesteia .
 • Un proiect de reabilitare drumuri rurale în localitatea Zamfirești, comuna Galbenu situate în vecinătatea ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni
 • S-a participat la verificarea amplasamentului  și a documentației pentru :
 • autorizarea activității pentru un parc de sonde situat în imediata vecinătate a ROSPA0006 Balta Tătaru
 • trei proiecte privind realizare rețea de telecomunicații situate în perimetrul și vecinătatea ariilor naturale protejate ROSPA0160 și ROSCI0103 Lunca Buzăului și ROSPA0077 Măxineni.
 • proiectul Sistem de alimentare cu apă UAT Mărașu și UAT Frecăței situat într-o zonă cu statut triplu de protecție: parc natural, ROSPA0005 și ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei
 • un proiect de desființare a unei ferme zootehnice din incinta agricolă Insula Mare a Brăilei
 • S-au emis trei puncte de vedere pentru operatori din domeniu agricol pentru activități agricole din ariile naturale protejate, necesare pentru accesarea plăților de agromediu de la APIA .
 • S-au emis 2 autorizaţii în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, pentru persoane juridice,  una pentru vânătoare și una pentru recoltare și achiziționare melci comestibili
 • S-a participat la Conferinta de presă finală în cadrul proiectului”Restaurarea hidrologică a complexului de ecosisteme acvatice  și  terestre din ostrovul Fundu Mare –Balta Mică a Brăilei ”
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a verificat şi s-a transmis fişa de evidenţă pentru perioada 01.01. -31.03.2017 pentru Parcul Zoologic Brăila.
 • S-au introdus datele in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulul grădini zoologice aferente trimestrului I 2017 și lista anuală a colecției de animale aferentă anului 2016.

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-a participat la verificarea amplasamentului  și a documentației și s-a emis punct de vedere pentru un proiect de construire  a unei baze de tratament , recuperare și cazare, amplasat în stațiunea Lacu Sărat Brăila, în perimetrul hidrogeologic al lacului Sărat Brăila (lac cu nămol terapeutic) .
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • Au fost informate Consiliul Județean Brăila și toate primăriile din județul Brăila cu privire la primul apel de depunere subproiecte cu nr. MAP/01/2017, aferent Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: au fost analizate 3 documentaţii la care s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT și s-au emis 3 puncte de vedere pentru:
 • un operator care colectează și tratează vehicule scoase din uz,
 • un operator care colectează deșeuri periculoase și nepericuloase
 • un operator care colectează și tratează deșeuri nepericuloase din activitatea de foraj sonde pentru care s-a participat și la verificarea amplasamentului.

 

 • Au fost validate şi aprobate  7 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.  S-au înregistrat în baza de date 101 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • operatori autorizați pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz 2017
  • deșeuri de baterii și acumulatori 2016
  • ambalaje 2016
  • Statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2016
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • transportul deșeurilor periculoase, trimestrul I 2017.
 • Participare la două acţiuni de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.
 • Au fost acordate operatorilor economici consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM.

 

 

CAPITOLUL 8

 

        POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  aprilie 2017 la APM Brăila nu s-au raportat poluări  accidentale produse pe raza județului Brăila.

 

 

 

 

Director executiv

 

Ciprian CUZMIN

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

          Nicoleta ROADEVIN

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                       

  Consilier Aurel BĂNUȚĂ