Back

Starea mediului august 2015

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

AUGUST

 

 

2015


Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii august 2015, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

-

5,45

-

2.

Uzina de apă Brăila

7,61

10,07

0,7

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

5,52

7,08

0,7

4.

Staţia Nord

5,01

4,61

1,1

5.

S.C. Hercules S.A.

15,48

14,13

1,1

6.

Str. Galaţi

8,62

9,09

0,9

7.

Primăria Brăila

12,75

8,47

1,5

8.

Cazasu

6,57

3,44

1,9

9.

Termocentrala Chiscani

5,84

11,79

0,5

10.

Vărsătura

27,72

28,69

0,9

 

În luna august 2015, s-a semnalat o depășire, de aproximativ 63%, a valorii limită admise, în punctul de prelevare Vărsătura.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

În luna august 2015, cantitatea totală de precipitații a fost de 188,5 l/mp rezultând o cantitate medie de 37,7 l/mp.   Nu s-au depistat precipitații acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 6,42 – 6,79 upH.

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  AGENŢII  ECONOMICI

APM  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna august 2015 de la următorii agenţi economici:

 • CUP Dunărea pentru stațiile de epurare :
 1. Municipiul Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 4. Însurăței
 5. Ianca
 • SC” VARD Brăila” SA – Brăila
 • SC” Bona Avis” SRL – Ianca

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise:

 • Staţia de epurare Movila Miresii: azot total (Ntot), fosfor total (Ptot), substanțe extractibile  în solvenți organici, fenoli (C6H3OH);
 • Staţia de epurare Făurei : cloruri (Cl-).

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

Laboratorul A.P.M Brăila, în luna august 2015, a efectuat analize fizico-chimice la SC Mimbu SRL și SC Vegetal Trading Gropeni, unități care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă.

 S-au constatat depășiri ale valorilor limită la indicatorii: suspensii și substanțe extractibile la SC Vegetal Trading Gropeni și la suspensii la SC Mimbu SRL.

De asemenea, au fost monitorizați agenţi economici ale căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. S-au constatat depășiri ale  limitei impuse la pH și substanțe extractibile la Supermarket Carrefour Vărsătura – sector brutărie și Penny Market, la substanțe extractibile la SC Vard SA și SC Bianca Star SRL.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Parametrii meteorologici monitorizaţi    

În luna august nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor existente.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

 

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

6.58

36.4

5.15

711

mg/m3

200

NO2

15.09

86.02

5.7

711

mg/m3

200

Nox

25.17

141.82

14.21

711

mg/m3

30/an

CO

0.1

1.11

0.01

712

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

65.23

97.77

33.54

740

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

5.34

11.99

1.49

694

mg/m3

200

NO2

11.65

17.39

1.63

694

mg/m3

200

Nox

19.82

21.07

18.53

694

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

O3

59.42

107.95

7.32

685

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna august pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

Valorile înregistrate în luna august pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise.

 

În luna august media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna august nu s-au efectuat masuratori pentru indicatorul PM10 deoarece analizoarele au fost defecte.

 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

În luna august 2015, conform programului de monitorizare a solului, sub aspectul poluării chimice, s-au făcut prelevări din zonele cele mai expuse traficului rutier intens.

 

Punct de recoltare

 

 

Data

Adâncimea  recoltare (cm)

 

  pH

Conduc

tivitate

 

 

   CTSS

 

  CO32-

 

HCO-3

 

C org

 

Humus

upH

μS/cm

mg/100

g sol

mg/100g sol

mg/100g sol

%

%

B-dul Inde-pendentei

august

2015

Suprafață

7,43

270

91,8

0

41,48

1,44

2,48

Str.

Galați

august

2015

Suprafață

7,42

155

52,7

0

27,14

1,71

2,94

Calea

Călărașilor

august

2015

Suprafață

8,65

650

221

0

53,68

4,34

7,34

Șos. Buză-

ului

august

2015

Suprafață

7,70

310

105,4

0

32,94

3,13

5,4

 

Concluzii:

Se vor trage concluzii în funcţie de valorile procentului de carbon organic, după

conţinutul de săruri solubile şi în funcţie de valorile pH-ului.

            Probele de sol recoltate, prezintă următoarele caracteristici:

 • Reacţia solului (pH-ul) în punctele monitorizate se situează în domeniul slab alcalin;
 • Conţinutul total de săruri solubile (CTSS) prezintă depăşiri ale limitei impuse în punctele de prelevare din b-dul Independenței și șos. Buzăului;
 • Conţinutul în substanţă organică (Corg %) şi humus prezintă valori ce încadrează solurile ca fiind: soluri ușor poluate în B-dul Independenței, str. Galați și soluri mijlociu poluate în Calea Călărașilor și Șos Buzăului.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

Conform planificării anuale în luna august nu s-au efectuat determinări.

 

CAPITOLUL 6

 • S-au efectuat 7 controale împreună cu CJGNM Brăila în 12 arii protejate:
  • ROSPA 0006 Tătaru
  • ROSPA 0004 Balta Albă Amara Jirlău și ROSCI 0005  Balta Albă Amara Jirlău Lacu Sărat Câineni și Rezervația naturală Lacul Jirlău Trup Vișani
  • ROSPA 0077 Măxineni
  • ROSPA0111 Berteştii de Sus – Gura Ialomiţei și ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei – Mihai Bravu
  • ROSCI 0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca și ROSPA 0048 Ianca Plopu Sărat
  • ROSCI0307 Lacul Sărat Brăila
  • ROSPA 0040 Dunărea Veche Brațul Măcin și ROSCI 0012 Brațul Măcin
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului şi Raportul lunar Starea Factorilor de Mediu în Judeţul Brăila.
 • S-a emis o autorizaţie pentru recoltare şi comercializarea lipitorilor, în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulul grădini zoologice; a fost verificat raportul privind lista colecțiilor de animale pe anul 2013, generat în cadrul aplicatiei SIM-CN.
 • Participare la întâlnirea organizată de către Asociaţia Archos Entertainement în cadrul proiectului ”Dezvoltarea managementului durabil în 7 arii naturale protejate din Câmpia Română” care vizează două arii naturale protejate din judeţul Brăila ce fac parte din reţeaua Natura 2000: aria de protecţie specială avifaunistică Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei ROSPA0111 şi situl de importanţă comunitară Sărăturile de la Gura Ialomiţei Mihai Bravu ROSCI0389.
 • Participare la sesiunea de Instruire EIA/SEA în cadrul Proiectului “Formarea profesională a personalului autorităţilor competente pentru protecţia mediului privind evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020” organizată la Tulcea.

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au analizat rapoartele de investigare și evaluare a poluării mediului pentru două parcuri petroliere și o documentaţie pentru emitere acte de reglementare pentru care s-au emis  3 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC şi CAT.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului şi Raportul lunar Starea Factorilor de Mediu în Judeţul Brăila.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
 • au fost analizate 4 documentaţii pentru care s-au emis 3 puncte de vedere și s-a  participat la şedinţele CSC şi CAT .
 • Au fost validate şi aprobate 68 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, pentru SC SETCAR SA și OMV PETROM SA ASSET IX.                   S-au înregistrat în baza de date 3 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • Participare la verificarea recepției lucrărilor de închidere a Depozitului municipal de deșeuri nepericuloase Ianca realizate în cadrul proiectului finanțat POS Mediu ”Managementul integrat al deșeurilor în județul Brăila”.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • Statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2012
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului şi Raportul lunar Starea Factorilor de Mediu în Judeţul Brăila.

 

 

DOMENIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

 • Participare la GL II SEA -Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Brăila

 

CAPITOLUL 8

 

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii  August 2015 la nivelul jud. Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

CAPITOLUL 9

 

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

 

Progres proiecte de infrastructura de mediu actualizat la 31.07.2015

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate           

 Perioada de implementare propusă              

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

Valoare realizari pana la 31.07.2015 (lei)

 

 

251.852.967,24

194.380.120,12

29.718.650,13

4.558.538,71

23.195.658,28

 

 

Progres financiar (%)

 

 

75,47%

75,48%

75,45%

75,23%

75,51%

 

 

              

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

 

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                     Aurel BĂNUȚĂ