Back

starea mediului decembrie 2016

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

DECEMBRIE

 

 

2016

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

 

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct

4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

 

Valorile înregistrate în cursul lunii decembrie 2016, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

2,45

1,11

2,2

2.

Uzina de apă Brăila

2,02

7,56

0,2

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

2,75

6,14

0,4

4.

Staţia Nord

8,24

2,10

3,9

5.

S.C. Hercules S.A.

5,3

3,16

1,6

6.

Calea Galaţi

4,71

2,01

2,3

7.

Primăria Brăila

5,52

6,62

0,8

8.

Cazasu

1,24

1,15

1,0

9.

Termocentrala Chiscani

1,64

5,08

0,3

10.

Vărsătura

6,03

8,58

0,7

 

Pulberile sedimentabile, în luna decembrie 2016, nu au înregistrat depășiri ale concentrației maxime admise. 

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 1.  Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila;
 2. Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53;
 3. Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 4. Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord);
 5. Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A.

         Nu au căzut precipitații în luna decembrie 2016.

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 

Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA  DE  URMĂRIRE  A  CALITĂŢII  APELOR  UZATE  ÎN CURSURI  DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE  LOCALITĂŢILOR

 

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila:

               · de către agenţii economici, prin sistemele proprii de automonitorizare;

               · în cadrul laboratorului A.P.M – Brăila.

 

2.2.1. REŢEAUA  DE  URMĂRIRE A CALITĂŢII  APELOR  UZATE  DE CĂTRE AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pentru  luna decembrie 2016 de la următorii agenţi economici:

 

 • SC” Bona Avis ” SRL – Ianca
 • SC” Dedeman ” SRL – Brăila
 • SC” Kaufland România ” SCS – Brăila
 • SC” Eldomir ” SRL – Brăila
 • SC” Vard Brăila” SA – Brăila
 • CUP Dunărea Brăila pentru stațiile de epurare :
 1. Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 4. Însurăței
 • SC” Mimbu” SRL – Brăila
 • SC” Tebu Consult Invest” SRL – Brăila
 • SC” Praktiker România ” SRL – Brăila
 • OMV Petrom Marketing SRL – Brăila

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise după cum urmează:

 • la stația de epurare a municipiului Brăila : azotați (NO3-), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot);
 • la staţia de epurare Movila Miresii: consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Ntot), detergenți sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Făurei:  azotați (NO3-)  și cloruri (Cl-);
 • la stația de epurare Însurăței: azot amoniacal (NH4+).

 

         2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  LABORATORUL APM BRĂILA

 

În luna decembrie 2016, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la următoarele unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă:  SC Group Omega Fish SRL, Stația de Epurare de la Brăila, SC Mimbu SA și SC Tebu Consult Invest Gropeni.

La indicatorii monitorizați s-au înregistrat depășiri  ale valorilor limită admise la: Reziduu fix, CBO5, CCOCr, substanțe extractibile, suspensii, detergenți de la SC Group Omega Fish SRL și  o singură depășire a indicatorului substațe extractibile de la Stația de Epurare de la Brăila, SC Mimbu SA și SC Tebu Consult Invest Gropeni.

         De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat și agenţi economici a căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. S-au constatat depășiri, ale valorilor limită impuse de legislația în vigoare, pentru indicatorii pH și substanțe extractibile de la SC Alidan SRL și la  indicatorul substanțe extractibile de la SC Alfino Prod SRL, SC Viper SRL, SC Fanyon SRL și SC Vard SA.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

 

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului, precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul municipiului Brăila. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

3.55

22.94

0.7

711

mg/m3

350

NO

17.2

273.94

0.26

710

mg/m3

200

NO2

25.64

85.06

7.45

710

mg/m3

200

Nox

51.51

497.07

8.68

710

mg/m3

30/an

CO

0.42

4.48

0.02

713

mg/m3

10

Benzen

4.34

39.25

0.22

735

mg/m3

5

PM10

35.45

86.45

14.67

697

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

4.65

21.14

2.75

711

mg/m3

350

NO

10.55

200.3

2.02

711

mg/m3

200

NO2

27.61

108.07

10.18

711

mg/m3

200

Nox

43.45

400.58

14.13

711

mg/m3

30/an

CO

0.2

3.73

0.01

713

mg/m3

10

O3

21.19

47.14

4.63

712

mg/m3

120

Benzen

0.71

5.47

0.25

738

mg/m3

5

PM10

17.9

111

2.05

744

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

23.79

1.73

253

mg/m3

350

NO

6.47

87.52

1.8

712

mg/m3

200

NO2

18.26

83

3.95

712

mg/m3

200

Nox

28

199.53

8.07

712

mg/m3

30/an

CO

0.31

2.78

0.01

712

mg/m3

10

O3

28.96

67.43

0.96

712

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

40.57

200.47

4

741

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

6.2

22.7

2.9

712

mg/m3

350

NO

6.33

66.97

2.9

712

mg/m3

200

NO2

16.39

50.81

3.46

712

mg/m3

200

Nox

25.89

140.48

8.02

712

mg/m3

30/an

CO

0.31

4.11

0.01

713

mg/m3

10

O3

33.87

74.98

2.69

711

mg/m3

120

PM10

30.14

96.86

10.45

718

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

4.43

24.31

2.69

712

mg/m3

350

NO

6.33

66.97

2.9

712

mg/m3

200

NO2

14.94

62.29

4.6

669

mg/m3

200

Nox

19.82

109.75

8.34

669

mg/m3

30/an

CO

0.31

4.11

0.01

713

mg/m3

10

O3

37.32

70.62

5.66

712

mg/m3

120

Benzen

2.86

17.23

0.55

738

mg/m3

5

PM10

55.68

276.8

7.46

733

mg/m3

50

 

 

Valorile înregistrate în luna decembrie pentru SO2 s-au situat sub valorile limită admise.

 

 

Valorile înregistrate în luna decembrie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise de către Legea 104/2011.

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna decembrie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

În luna decembrie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

 

 

 

În luna decembrie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), s-au înregistrat depășiri ale valorii limită admise, astfel: BR3 – 5 depăşiri, BR4 – 2 depăşiri, BR5 – 15 depășiri. Aceste depaşiri se datorează condiţiilor atmosferice specifice anotimpului rece.

 

 

           

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

 

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

Conform programului de monitorizare al APM Brăila – Serviciul Monitorizare și Laboratoare, în luna decembrie 2016, nu s-au prelevat probe de sol.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

În cursul lunii decembrie 2016 nu au fost efectuate măsurători ale nivelului de zgomot .

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 6 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au emis 5 puncte de vedere pentru:
 • emiterea avizului de mediu pentru PUG Berteștii de Jos pe al cărui teritoriu administrativ se suprapun un sit RAMSAR, un parc natural, 4 arii Natura 2000 și o rezervație forestieră
 • un proiect de modernizare și retehnologizare a sistemului de irigații cu lucrări în iteriorul și vecinătatea ariilor protejate ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău și ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni
 • un proiect pentru modernizare străzi în comuna Râmnicelu situate în imediata vecinătate a ariilor protejate ROSPA0160 și ROSCI0103 Lunca Buzăului
 • emiterea a două  autorizații pentru exploatare forestieră pe parcele situate în ariile naturale protejate ROSCI0162 şi ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și în  Parcul Natural Balta Mică a Brăilei
 • S-a participat la verificarea amplasamentului pentru un proiect de reabilitare drumuri rurale în localitatea Zamfirești comuna Galbenu,  în imediata vecinătate a ariilor protejate ROSPA 0004 Balta Albă Amara Jirlău și ROSCI 0005  Balta Albă Amara Jirlău Lacu Sărat Câineni care include și Rezervația naturală Lacul Jirlău Trup Vișani
 • Participarea în comisia de licitaţie pentru concesionarea suprafeţei de 446,9796 ha -Llacul Zaton și teren din vecinătate, aflate în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea consiliului Judeţean Brăila și situate în ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin și  Situl Ramsar RORMS0019 Dunărea Veche Brațul Măcin
 • Participare în comisia pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole prevazuta de HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, în vederea soluționării sesizării depuse de SC NET FARMING Scânteia  cu privire la evaluarea pagubelor produse de gâşte sălbatice la culturile de rapiţă.
 • S-au emis o autorizaţie în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, una pentru persoane fizice pentru recoltare şi comercializare plante.
 • S-au întreprins măsurile prevăzute de HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, s-au întocmit documentele și s-au introdus datele în aplicația SIM pentru trei situații de captură accidentală (3 exemplare de păsări sălbatice) care au fost preluate provizoriu în custodie la Parcul Zoo Brăila, aparțnând de SC Administrația Piețelor și Târgurilor Brăila.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au  analizat două documentații pentru care s-au emis trei puncte de vedere pentru: un proiect implementat într-un parc de exploatare petrolieră, un studiu de evaluare a riscului pentru un depozit PECO dezafectat și o stație de bioremediere a solurilor contaminate din industria petrolieră în vederea emiterii autorizației integrate de mediu .
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 8 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au emis 2 puncte de vedere pentru :
 • revizuirea autorizației de mediu pentru un punct de colectare deșeuri
 • autorizarea unei stații de bioremediere a deșeurilor periculoase rezultate din industria petrolieră
 • autorizarea unei stații pentru colectarea și tratarea deșeurilor din construcții și demolări
 • emiterea avizului de mediu pentru PUG Berteștii de Jos
 • un proiect de modernizare și retehnologizare a sistemului de irigații
 • un proiect pentru modernizare străzi
 • emiterea a două  autorizații pentru exploatare forestieră
 • Participare la verificarea amplasamentului și a documentației depuse pentru transferul autorizației de mediu a unei stații de tratare a deșeurilor periculoase și nepericuloase.
 • Au fost validate şi aprobate 6 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.  S-au înregistrat în baza de date 19 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici, inventarul VSU tratate
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2015
  • inventar ambalaje 2014
  • ulei uzat-colectare date pentru introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2014
  • inventar PCB 2014
 • Participare la o acţiune de preluare şi distrugere a deșeurilor în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.
 • Au fost acordate operatorilor economici consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM.
 • Participare la vizita delegației oficiale a Ministerului Sârb al Agriculturii și Protecției Mediului în România în cadrul Memorandumului de înțelegere care urmărește transmiterea experienței acumulate în domeniul aplicării politicilor de mediu ale UE în domeniul gestionării deșeurilor (vizita la punctul de lucru al SC Setcar SA Brăila).

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  decembrie 2016 la nivelul județului Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

 

 

 

Director executiv

 

Ciprian CUZMIN

 

 

 

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

          Nicoleta ROADEVIN

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                       

  Consilier Aurel BĂNUȚĂ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Ex 1/ML/BA