Back

Starea mediului februarie 2017

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

FebrUARIE

 

 

2017

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

 

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct

4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

 

Valorile înregistrate în cursul lunii februarie 2017, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

3,00

6,48

0,4

2.

Uzina de apă Brăila

1,73

3,66

0,4

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

2,42

9,15

0,2

4.

Staţia Nord

1,1

15,33

0,1

5.

S.C. Hercules S.A.

4,23

9,13

0,5

6.

Calea Galaţi

3,39

8,41

0,4

7.

Primăria Brăila

1,52

11,03

0,1

8.

Cazasu

2,3

5,98

0,4

9.

Termocentrala Chiscani

1,28

10,32

0,1

10.

Vărsătura

9,66

5,67

1,7

 

Pulberile sedimentabile, în luna februarie 2017, nu au înregistrat depășiri ale concentrației maxime admise. 

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 1.  Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila;
 2. Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53;
 3. Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 4. Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord);
 5. Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A.

          Precipitații nu au fost acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 6,64     – 7,44 upH.

 

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 

Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA  DE  URMĂRIRE  A  CALITĂŢII  APELOR  UZATE  ÎN CURSURI  DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE  LOCALITĂŢILOR

 

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila:

               · de către agenţii economici, prin sistemele proprii de automonitorizare;

               · în cadrul laboratorului A.P.M – Brăila.

 

2.2.1. REŢEAUA  DE  URMĂRIRE A CALITĂŢII  APELOR  UZATE  DE CĂTRE AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna februarie 2017 de la următorii agenţi economici:

 

 • Consiliul Județean Brăila – Spitalul Județean de Urgență Brăila
 • SC” Vard Brăila” SA - Brăila
 • SC” Brăila Promenada Mall ” SRL – Brăila
 • SC” Tebu Consult Invest ” SRL – Brăila
 • SC” Mimbu ” SRL – Brăila
 • SC” Rewe Group ” SRL – Penny Market Brăila
 • SC” Capioni Prest ” SRL – Brăila
 • SC” Bona Avis ” SRL – Brăila
 • CUP Dunărea Brăila pentru stațiile de epurare :
 1. Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 4. Însurăței

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente, Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise după cum urmează:

 • la stația de epurare a municipiului Brăila : azotați (NO3-), fosfor total (Ptot) și fenoli (C6H5OH);
 • la staţia de epurare Movila Miresii: consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot) , substanțe extractibile  în solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Făurei: azot amoniacal (NH4+), azotați (NO3-), azot total (Ntot), substanțe extractibile  în solvenți organici și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Însurăței: consum biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (NH4+), azotiți (NO2-), azot total (Ntot), detergenți sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH).

 

         2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  LABORATORUL APM BRĂILA

 

În luna februarie 2017, laboratorul A.P.M  Brăila a efectuat analize fizico-chimice la următoarele unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă:

Stația de Epurare Brăila – CUP Brăila, SC Mimbu SRL Brăila și SC Tebu Consult Invest SRL Gropeni. Cei trei agenți economici au înregistrat depășiri la indicatorii substanțe extractibile și materii în suspensie.

         De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat și agenţi economici ale căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. În urma determinărilor efectuate s-au constatat depășiri ale  limitei impuse de legislația în vigoare, la indicatorul substanțe extractile de la următoarele societăți comerciale: SC Soroli Cola SA, SC Alidan Serv SRL, SC La Apollo SRL și SC Bianca Star SRL.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

 

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului, precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul municipiului Brăila. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

4.08

16.68

1.02

641

mg/m3

350

NO

9.22

77.46

0.28

628

mg/m3

200

NO2

33.37

82.07

13.47

628

mg/m3

200

Nox

47.22

194.19

18.97

628

mg/m3

30/an

CO

0.28

2.3

0.04

643

mg/m3

10

Benzen

3.13

17.37

0.01

506

mg/m3

7

PM10

24.84

49.23

6

672

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

4.76

22.35

2.15

643

mg/m3

350

NO

7.11

50.06

1.69

641

mg/m3

200

NO2

26.63

77.48

8.86

641

mg/m3

200

Nox

37.32

148.18

11.84

641

mg/m3

30/an

CO

0.17

1.76

0.03

642

mg/m3

10

O3

31.27

60.67

6.08

641

mg/m3

120

Benzen

2.57

11.39

0.31

665

mg/m3

7

PM10

21.44

128.9

0.00

525

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

7.27

32.35

2.54

643

mg/m3

350

NO

4.56

40.95

2.73

504

mg/m3

200

NO2

18.79

89.97

3.16

504

mg/m3

200

Nox

25.65

150.98

8.43

504

mg/m3

30/an

CO

0.2

1.9

0.01

643

mg/m3

10

O3

61.75

108.09

7.16

643

mg/m3

120

Benzen

3.71

15.53

1.24

496

mg/m3

7

PM10

34.69

97.51

0.00

596

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

5.69

24.97

0.15

641

mg/m3

350

NO

4.09

30.23

2.2

638

mg/m3

200

NO2

21.6

101.11

5.54

638

mg/m3

200

Nox

27.74

130.3

9.23

638

mg/m3

30/an

CO

0.21

3.05

0.01

639

mg/m3

10

O3

65.95

113.24

10.24

639

mg/m3

120

PM10

26.24

96.52

8.08

672

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

5.28

20.20

2.86

641

mg/m3

350

NO

3.72

11.76

0.88

640

mg/m3

200

NO2

13.82

31.9

6.53

640

mg/m3

200

Nox

19.41

38.79

10.92

640

mg/m3

30/an

CO

0.14

1.34

0.00

641

mg/m3

10

O3

72.57

119.19

21.9

642

mg/m3

120

Benzen

3.44

20.13

0.86

357

mg/m3

7

PM10

32.31

89.61

14.62

672

mg/m3

50

 

 

 

 

Valorile înregistrate în luna februarie pentru SO2 s-au situat sub valorile limită admise.

 

 

Valorile înregistrate în luna februarie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise de către Legea 104/2011.

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna februarie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

În luna februarie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

 

 

 

În luna februarie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), nu s-au înregistrat depasiri ale valorii limită admise.

 

 

           

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

 

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

Conform programului de monitorizare al APM Brăila – Serviciul Monitorizare și Laboratoare, în luna februarie 2017, nu s-au prelevat probe de sol.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

În cursul lunii Februarie 2017 nu au fost efectuate măsurători ale nivelului de zgomot .

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 6 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au analizat două documentație pentru PUG  și s-a participat la ședințele grupurilor  de lucru în procedura SEA
 • s-au emis 2 puncte de vedere pentru:
 • revizuirea  unei autorizații  de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră în Balta Mică a Brăilei cu statut de SCI, SPA Parc Natural și Sit Ramsar
 • emiterea autorizației integrate de mediu pentru un operator ce desfășoară activități de creștere a suinelor și de producție vegetală
 • s-au făcut completări la proiectul de aviz de mediu pentru PUG Siliștea care se suprapune cu ariile naturale protejate ROSPA0071 și ROSCI0162 ambele cu denumirea Lunca Siretului Inferior
 • S-au introdus in SIM-modulul ”Autorizatii” datele din autorizaţiile de mediu emise în anul 2016 pentru activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare conform Ord. nr. 410/2008.
 • S-au analizat rapoartele transmise de administratorii ariilor naturale protejate .
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a realizat o acțiune de educație ecologică cu ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede la Școala nr. 31 Brăila
 • S-au furnizat informațiile solicitate de ITRSV Focșani și AJVPS Brăila cu privire la fondurile cinegetice care sunt incluse în ariile naturale protejate din județul Brăila

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a actualizat inventarul judetean al siturilor contaminate/potenţial contaminate
 • S-au analizat și avizat documentele referitoare la garanția financiara pentru un operator care exploatează resursele de nămol terapeutic ale Lacului Sărat Brăila
 • S-au analizat și s-au emis două puncte de vedere pentru două propuneri de modificare a unor acte normative referitoare la criteriile de selectare a siturilor contaminate și pentru apobarea instucţiunilor tehnice de reglementare a garanţiei financiare pentru refacerea mediului afectat de activităţi miniere
 • de constituire a garanției financiare pentru proiectele de refacere a mediului.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 7 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au emis 2 puncte de vedere pentru :
 • emiterea autorizației integrate de mediu pentru un operator ce desfășoară activități de creștere a suinelor și de producție vegetală
 • revizuirea autorizației  de mediu pentru un operator care desfășoară  activități  de exploatare forestieră
 • emiterea avizului pentru PUG Siliștea
 • s-au analizat documentațiile pentru două planuri PUG și s-a participat la grupurile de lucru în cadrul procedurii SEA
 • s-au făcut completări la proiectul de aviz de mediu pentru două planuri PUG la capitolele referitoare la gestionarea deșeurilor
 • s-a participat la verificarea amplasamentului  și a documentației pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea de colectare și tratare deșeuri periculoase și nepericuloase a unei unității din localitatea Albina

 

 • Au fost validate şi aprobate 5 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.  S-au înregistrat în baza de date 10 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici, inventarul VSU tratate
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • opratorii economici care colecteaza/ trateaza deșeuri de baterii și acumulatori
  • statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2015
  • inventar ambalaje 2015
  • ulei uzat-colectare date pentru introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2014
 • Participare la o acţiune de preluare şi distrugere a deșeurilor în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.
 • Au fost acordate operatorilor economici consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM.

 

 

 

CAPITOLUL 8

 

        POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  Februarie 2017 la nivelul județului Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv

 

Ciprian CUZMIN

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

          Nicoleta ROADEVIN

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                       

  Consilier Aurel BĂNUȚĂ