Back

Starea mediului Martie 2015

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

MARTIE

2015

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct
 4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii martie 2015, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

11,0

5,21

2,1

2.

Uzina de apă Brăila

1,78

3,02

0,6

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

4,09

4,17

0,9

4.

Staţia Nord

5,56

2,12

2,6

5.

S.C. Hercules S.A.

5,78

4,31

1,3

6.

Str. Galaţi

10,34

8,58

1,2

7.

Primăria Brăila

5,98

6,62

0,9

8.

Cazasu

5,08

2,16

2,3

9.

Termocentrala Chiscani

-

3,37

-

10.

Vărsătura

22,37

9,96

2,2

 

         În luna martie 2015, la indicatorul pulberi sedimentabile, s-a înregistrat o depășirie de aproximativ 31% a limitei maxime admise, în punctul de prelevare Vărsătura.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

 

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum  urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe  Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 • Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

 

În urma monitorizarii precipitaţiilor, în luna martie 2015, s-au înregistrat: o cantitate totală de 391,1 l/mp și o cantitate medie de 39,1 l/mp.  Nu s-au înregistrat precipitații acide, valorile pH-ului variind în intervalul 7,3-7,53 upH.

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

 

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE                          AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna martie 2015 de la următorii agenţi economici:

 • Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea" - Brăila
 • SC" VARD Brăila" SA – Brăila
 • SC" Bona Avis" SRL – Ianca
 • SC" Ceprohart" SA – Brăila
 • SC" Mimbu" SRL - Brăila
 • SC" Tebu Consult Invest" SRL - Tufești

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea" - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise:

 • Staţia de epurare Movila Miresii: materii în suspensie (MTS), consum chimic de oxigen (CCOCr), consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot), substanțe extractibile  în solvenți organici, detergenţi sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH);
 • Staţia de epurare Însurăței: azot amoniacal (NH4+), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot), detergenţi sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH); .

 

   2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

Laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat agenţi economici a căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. În urma determinărilor efectuate, la majoritatea indicatorilor monitorizați nu s-au constatat depăşiri ale limitelor maxime admise prevăzute în Normativele şi actele de reglementare existente.

Excepție au făcut depășirile de la SC Crivalex SRL la indicatorii CBO5 și substanțe extractibile și la indicatorul  substanțe extractibile de la agenții economici SCM 1 Decembrie și SC Prodaliment SRL.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

 

         Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

 

Parametrii meteorologici monitorizaţi

      

În luna martie nu s-au măsurat parametrii meteorologici din cauza defecţiunilor existente.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

-

-

-

mg/m3

10

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.09

1.83

0.02

743

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.12

1.19

0.03

743

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

35.57

117.09

10.48

641

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.06

1.65

0.00

743

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

-

-

-

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

0.04

0.58

0.01

671

mg/m3

10

O3

-

-

-

-

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna martie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

În luna martie nu s-au efectuat măsurători la indicatorului NO2 deoarece analizoarele au fost defecte.

În luna martie nu s-au efectuat măsurători la indicatorului ozon deoarece analizoarele au fost defecte.

 

Evoluţia valorilor medii zilnice înregistrate automat pentru indicatorul PM10 este prezentată în graficul de iunie jos.

 

 

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

In luna  martie nu s-au efectuat masuratori gravimetrice deoarece analizoarele au fost defecte.

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului

 

 Staţia BR-1 TRAFIC adresa: Calea Galaţi nr. 53, Brăila

 

Scurt circuit alimentare energie electrica

 

 

 

Staţia BR-2 FOND URBAN adresa: Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-3 FOND SUBURBAN adresa: Sat Cazasu

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-4 INDUSTRIAL 1 adresa: Şoseaua Baldovineşti nr. 22, Brăila

 

Analizoare defecte

 

 

Staţia BR-5 INDUSTRIAL 2 adresa Sat Chiscani:

 

Analizoare defecte

 

 

 

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

În luna Martie 2015, conform programului de monitorizare nu s-au prelevat probe de sol.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

                         

Rezultatele măsurătorilor aferente lunii Martie sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nrcrt

           

PUNCT DE MĂSURARE

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

58,56

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

56,02

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

66,27

65

4

Comuna din Paris/Focşani

66,32

5

Chişinău/Grigore Alexandrescu

64,97

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

67,86

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

65,01

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

71,53

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

72,72

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

10

B-dul Dorobanţilor/Apollo

70,66

80

 

11

B-dul Independenţei - APM

58,56

12

Calea Călăraşi IAS-IMB

70,38

13

Calea Călăraşi/Dorobanţi

71,67

14

Calea Galaţi/Dorobanţi

70,42

15

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

73,06

16

Calea Călăraşi/ Griviţa

71,29

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneoclimateric

17

Parcul Grădina Mare

52,51

45

18

Parcul Monument

56,82

19

Faleza Dunării

53,57

20

Staţiunea Lacu - Sărat

51,16

21

Spitalul Sf. Spiridon

66,03

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

22

Liceul Gh. M. Murgoci

59,11

75

23

Liceul N. Iorga

61,09

24

Liceul N. Bălcescu

67,78

25

Şcoala Generală nr. 7

60,59

26

Şcoala Generală nr. 8

60,84

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

27

Piaţa Concordia

65,01

65

28

Piaţa Halelor

74,4

29

Piaţa Radu Negru

58,35

30

Piaţa Microhală

72,16

31

Restaurant Continental

65,7

32

Restaurant Swing

53,05

Incinte industriale

33

S.C. Progresu S.A.

63,31

65

34

S.C. Farex S.A.

56,13

35

S.C. Laminoru S.A.

64,94

36

Şantier Naval Aker

57,76

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

65,48

90

38

Supermarket Billa

66,83

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

61,18

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

56,57

41

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

53,05

42

Cartier Hipodrom

66,88

         

 

       

În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 

 • pe străzile de categorie tehnică III, limita admisă de 65 dB a fost depășită în 2 puncte Comuna din Paris/Focșani și Rahova/Biserica Sf. Constantin cu 2 %, datorită traficului;
 • pe străzile de categorie tehnică II, au fost înregistrate 2 depășiri dintre care maxima a fost înregistrată în punctul 1 Decembrie1918/Dorobanți și a fost de 3,9 %, față de limita admisă;
 • la limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita cu 46,7 % în punctul Spitalul Sf Spiridon;
 • la limita exterioară a piețelor și spațiilor comerciale, limita admisă de 65 dB a fost depășită în zona piețelor, maxima fiind de 14,5% înregistrată în punctul Piața Halelor;
 • în zonele rezidenţiale, care se află în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise în toate cele patru puncte expertizate. Valoarea maximă depăşeşte limita cu 33,8 % şi a fost înregistrată în zona rezidențială a cartierului Hipodrom.

 

CAPITOLUL 6

 

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare:
  • s-au analizat 4 documentaţii pentru emitere acte de reglementare pentru care s-au emis 2 puncte de vedere şi s-a participat la şedinţele CSC, CAT și ale grupurilor de lucru în cadrul procedurii SEA.
  • S-a participat la două verificări de amplasament în cadrul procedurii EIA pentru două proiecte: modernizarea unei ferme piscicole situată în ariile protejate  ROSPA0048 Ianca Plopu Sărat și ROSCI0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca și reparația unui pod situat în vecinătatea RO0145SPA Valea Călmățuiului.
  • S-a participat la grupurile de lucru organizate în vederea reglementării  PUG Însurăței şi PUG Zăton, al căror teritoriu se suprapun parțial cu arii protejate de interes comunitar.
 • S-au emis 4 autorizaţii pentru recoltare şi comercializare plante, pentru persoane fizice, în baza Ord. MMDD nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.
 • S-a continuat introducerea datelor in aplicatia SIM –secţiunea Conservarea Naturii, pe modulele grădini zoologice, derogări, autorizații, capturi și ucideri accidentale.
 • S-a întocmit şi transmis la ANPM raportul anual privind autorizațiile de mediu emise de APM Brăila în anul 2014 pentru activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare.
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la situația administrării ariilor protejate din județul Brăila în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor.
 • S-au analizat rapoartele de activitate pentru anul 2014 transmise de administratori/custozi și s-au transmisa informațiilor solicitate de ANPM pentru evaluarea activității custozilor.

 

DOMENIUL SOL- SUBSOL

 

 • În cadrul colaborării cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare s-a realizat, verificarea amplasamentului  și a documentației depuse pentru solicitarea autorizației integrate de mediu la Platforma de depozitare temporară a sedimentelor - Oprișenești a SC OMV Petrom SA.
 •  S-a solicitat operatorilor care desfășoară activități de extracție a petrolului și gazelor să urgenteze elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor din industria extractivă conform Directivei 2006/21 și prevederilor HG nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive.
 • S-au transmis informații privind normele legale ce trebuie respectate la realizarea amenajărilor pentru gestionarea gunoiului de grajd, în vederea accesării finanţării prin PNDR, pentru submăsura 6.1-Instalarea tânărului fermier.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: au fost analizate 7 documentaţii; pentru 5 documentații s-a participat la verificarea amplasamentului  pentru emiterea/revizuirea autorizației de mediu ( SC Remat Holdyng – punct de lucru Braila, APAN SRL, APDM - Sucursala Braila, SC Hercules SA Braila, Platforma de depozitare temporară a sedimentelor - Oprișenești a SC OMV Petrom SA); pentru 2documentații s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor grupurilor de lucru în cadrul procedurii SEA.
 • S-a emis un punct de vedere privind reutilizarea deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor de abandonare la sonde  ale SC OMV PETROM SA.
 • Au fost validate şi aprobate 10 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul Românie. S-au înregistrat în baza de date 238 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare DEEE- actualizarea listei operatorilor economici- trim I 2015
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului şi Raportul anual starea factorilor de mediu în judeţul Brăila;
 • Au fost acordate operatorilor economici 75 consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, completarea datelor în SIM;
 • Instruire pentru aplicatia „Deseuri VSU"- din cadrul proiectului SIM
 • S-a demarat colectarea datelor în  vederea realizării la nivel județean a inventarului agenților economici care dețin clădiri cu azbest sau articole care conțin azbest precum și a celor care desfăşoara activităţi cu substanţe reglementate prin Regulamentul CE nr. 1005/2009  privind substanţele care epuizează stratul de ozon(ODS).
 • Participare la o acţiune de preluare şi distrugere în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.

 

DOMENIUL DEZVOLTARE DURABILĂ

 • S-a analizat Planul de management al bazinului hidrografic Buzău Ialomița

 

CAPITOLUL 8

 

POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  martie 2015 la nivelul jud. Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

CAPITOLUL 9

 

CHELTUIELI ŞI INVESTIŢII PENTRU MEDIU

 

Progresul financiar al proiectelor de infrastructură de mediu din judeţul Brăila este prezentat în tabelul următor :

 

 

 

 

 

 

 

 

Progres proiecte de infrastructura de mediu actualizat la 31.12.2014

 

Nr. Crt.

Denumire proiect

Titular proiect

Localizarea proiectului

Valoarea proiectului  RON

Proiecte implementate       

 Perioada de implementare

sursa 1 /     valoare

sursa 2 / valoare

sursa 3 / valoare

sursa 4 / valoare

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in jud. Braila

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Judetul Braila (Aglomerarile Braila, Chiscani, Vadeni,  Faurei, Insuratei, Ianca, Viziru, Tufesti)

333.709.467,00

Fond de Coeziune 77,18%

Buget de Stat  11,80%

Buget Local 1,81%

Contributie Operator Regional 9,21%

2007-2013

257.540.530,00

39.388.552,00

6.059.777,00

30.720.608,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare realizari pana la 31.12.2014 (lei)

 

 

231.145.918,69

178.398.420,04

27.275.218,41

4.183.741,13

21.288.539,11

 

 

Progres financiar (%)

 

 

69,27%

69,27%

69,25%

69,04%

69,30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

 

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                     Aurel BĂNUȚĂ