Back

Starea mediului martie 2017

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

MARTIE

 

 

2017

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

 

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct

4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

 

Valorile înregistrate în cursul lunii martie 2017, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

2,34

3,00

0,7

2.

Uzina de apă Brăila

2,40

1,73

1,3

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

6,84

2,42

2,8

4.

Staţia Nord

4,61

1,1

4,1

5.

S.C. Hercules S.A.

4,90

4,23

1,1

6.

Calea Galaţi

6,13

3,39

1,8

7.

Primăria Brăila

6,52

1,52

4,2

8.

Cazasu

3,63

2,3

1,5

9.

Termocentrala Chiscani

2,33

1,28

1,8

10.

Vărsătura

15,08

9,66

1,5

 

În luna martie nu s-au înregistrat depășiri la acest indicator. Maxima lunară, din punctul de prelevare de la Vărsătura, reprezintă 88% din valoarea limitei impuse.

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 1.  Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila;
 2. Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53;
 3. Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 4. Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord);
 5. Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A.

                Precipitațiile nu au fost acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 7,44     – 7,80 upH.

 

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 

Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA  DE  URMĂRIRE  A  CALITĂŢII  APELOR  UZATE  ÎN CURSURI  DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE  LOCALITĂŢILOR

 

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila:

               · de către agenţii economici, prin sistemele proprii de automonitorizare;

               · în cadrul laboratorului A.P.M – Brăila.

 

2.2.1. REŢEAUA  DE  URMĂRIRE A CALITĂŢII  APELOR  UZATE  DE CĂTRE AGENŢII  ECONOMICI

APM   Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pentru  luna martie 2017 de la următorii agenţi economici:

 

 • SC” Diaverum Romania ” SRL – Brăila
 • CUP Dunărea Brăila pentru stațiile de epurare :
 1. Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 4. Însurăței
 • SC” Vard Brăila” SA - Brăila
 • SC” Lidl Discount ” SRL – Brăila
 • SC” Tebu Consult Invest ” SRL – Brăila
 • SC” Mimbu ” SRL – Brăila

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise după cum urmează:

 • la stația de epurare a municipiului Brăila : azotați (NO3-), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot) și fenoli (C6H5OH);
 • la staţia de epurare Movila Miresii: consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Ntot), substanțe extractibile  în solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili, cloruri (Cl-) și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Făurei : consum biochimic de oxigen (CBO5) și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Însurăței: fenoli (C6H5OH).

 

         2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  LABORATORUL APM BRĂILA

 

În luna martie 2017, laboratorul A.P.M  Brăila a efectuat analize fizico-chimice la SC Group Omega Fish  SRL, unitate care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă. S-au înregistrat depășiri la indicatorii reziduu fix, CBO5,CCOCr, detergenți, substanțe extractibile și materii în suspensie.

         De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat și agenţi economici ale căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. Depășiri s-au înregistrat la următorii agenți economici:

 - Carrefour Vărsătura sectoarele brutărie și măcelărie la indicatorii CBO5, CCOCr, substanțe extractile;

 - SC Vard SA la indicatorii CCOCr, substanțe extractile și suspensii;

 - SC Caș SRL, SC Alpiline SRL, SC Columbus Operațional SRL filialele 308 și 309 la indicatorul substanțe extractibile.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

 

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului, precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul municipiului Brăila. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Poluanţii monitorizaţi

 

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

3.79

11.09

1.45

709

mg/m3

350

NO

11.17

134.26

2.4

706

mg/m3

200

NO2

28.34

103.94

11.04

706

mg/m3

200

Nox

45.15

271.5

17.43

706

mg/m3

30/an

CO

0.15

0.21

0.02

709

mg/m3

10

Benzen

1.67

16.13

0.14

707

mg/m3

7

PM10 nef.

22.77

46.28

10

743

mg/m3

50

PM10 grv.

22.71

38.24

4.72

672

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

2.07

5.72

0.03

642

mg/m3

350

NO

5.7

69.11

1.54

663

mg/m3

200

NO2

18.46

95.81

3.69

663

mg/m3

200

Nox

27.02

171.45

7.86

663

mg/m3

30/an

CO

0.09

0.88

0.01

685

mg/m3

10

O3

30.51

70.62

0.66

684

mg/m3

120

Benzen

1.59

6.22

0.66

710

mg/m3

7

PM10

27.52

85.53

0.00

723

mg/m3

17

PM10 grv.

16.61

47.06

2.27

576

mg/m3

50

PM2.5 grv.

12.18

32.74

0.82

576

mg/m3

25

BR3

Suburban

SO2

4.69

18.42

2.63

367

mg/m3

350

NO

4.14

75.74

2.72

569

mg/m3

200

NO2

13.74

52.99

7.96

569

mg/m3

200

Nox

19.95

161.24

12.6

569

mg/m3

30/an

CO

0.1

0.99

0.00

710

mg/m3

10

O3

57.04

111.41

4.98

708

mg/m3

120

Benzen

3.21

23.55

1.32

714

mg/m3

7

PM10 nef.

25.71

117.37

4.86

695

mg/m3

50

PM10 grv.

24.33

47.85

3.94

672

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

3.08

10.4

0.39

393

mg/m3

350

NO

4.09

36.7

2.67

655

mg/m3

200

NO2

9.06

84.57

0.18

655

mg/m3

200

Nox

15.21

139.77

6.19

655

mg/m3

30/an

CO

0.1

2.96

0.01

653

mg/m3

10

O3

64.19

116.18

4.41

635

mg/m3

120

PM10 nef.

13.49

50.26

6

656

mg/m3

50

PM10 grv.

22.2

48.78

2.18

576

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

3.73

9.39

0.45

709

mg/m3

350

NO

3.47

10.56

0.89

709

mg/m3

200

NO2

12.4

38.78

5.62

709

mg/m3

200

Nox

17.61

42.7

10.86

709

mg/m3

30/an

CO

0.06

0.67

0.00

711

mg/m3

10

O3

66.8

119.93

13.49

707

mg/m3

120

Benzen

1.47

6.82

0.73

657

mg/m3

7

PM10

23.78

87.13

10.86

666

mg/m3

50

 

 

 

 

 

 

 

Valorile înregistrate în luna martie pentru SO2 s-au situat sub valorile limită admise.

 

 

Valorile înregistrate în luna martie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise de către Legea 104/2011.

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna martie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

În luna martie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

 

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

 

 

 

În luna martie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), nu s-au înregistrat depasiri ale valorii limită admise.

 

 

 

 

În luna martie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem gravimetric), nu s-au înregistrat depasiri ale valorii limită admise.

 

 

 

           

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

 

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

Conform programului de monitorizare al APM Brăila – Serviciul Monitorizare și Laboratoare, în luna martie 2017, nu s-au prelevat probe de sol.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

Rezultatele măsurătorilor aferente lunii Martie sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt

             

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

PUNCT DE MĂSURARE

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

55,74

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

55,51

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

56,35

65

4

Chişinău/Grigore Alexandrescu

69,87

5

Rosiori/Scolilor

60,39

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

71,60

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

65,39

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

67,52

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

69,20

10

Comuna din Paris/Focşani

65,81

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

11

B-dul Dorobanţilor/Apollo

70,77

80

12

B-dul Independenţei - APM

61,76

13

Calea Călăraşi IAS-IMB

71,25

14

Calea Călăraşi/Dorobanţi

69,46

15

Calea Galaţi/Dorobanţi

72,03

16

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

68,19

17

Calea Călăraşi/ Griviţa

66,67

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneoclimateric

18

Parcul Grădina Mare

49,64

45

19

Parcul Monument

60,06

20

Faleza Dunării

46,41

21

Staţiunea Lacu - Sărat

49,05

22

Spitalul Sf. Spiridon

61,78

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

23

Liceul Gh. M. Murgoci

56,43

75

24

Liceul N. Iorga

58,86

25

Liceul N. Bălcescu

65,78

26

Şcoala Generală nr. 7

51,62

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

27

Piaţa Concordia

59,43

65

28

Piaţa Halelor

56,01

29

Piaţa Radu Negru

53,35

30

Piaţa Pistruiatu

55,01

31

Terasa Dreams

56,60

32

Restaurant Swing

45,71

Incinte industriale

33

S.C. Promex S.A.

54,79

65

34

S.C. Farex S.A.

55,89

35

S.C. Laminoru S.A.

56,04

36

Şantierul naval VARD

61,81

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

54,85

90

38

Supermarket Billa/Praktiker

64,92

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

51,72

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

52,75

41

Cartier Hipodrom

57,10

42

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

56,31

 

 

În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 1. Pe străzile de categorie tehnică III, limita admisă de 65 dB a fost depășită cu 7,5% în punctul „Chişinău/Grigore Alexandrescu”, datorită traficului rutier intens;
 2. Pe străzile de categorie tehnică II, limita admisă de 70 dB a fost depășită cu 2,3% în punctul Centură - IDMS datorită traficului rutier;
 3. La limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric, nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă de 45 dB în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita maximă admisă cu 37,3% în punctul „Spitalul Sf. Spiridon”. Depăşirea se datorează traficului rutier intens existent în zonă.
 4. În zonele rezidenţiale, aflate în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise de 50 dB, în toate cele 4 puncte expertizate. Valoarea maximă a fost înregistrată în punctul „Cartier Hipodrom”, punct în care limita maximă admisă a fost depăşită cu 14,2 %.

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 2 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au emis 2 puncte de vedere pentru:
 • un proiect de desființare construcții situat în imediata vecinătate a ariilor naturale protejate  ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmăţuiului pentru care s-a participat și la verificarea amplasamentului
 • revizuirea unei autorizații  de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră pe raza Ocolului Silvic Brăila pentru parcele silvice situate în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei
 • s-au făcut completări la proiectul de aviz de mediu pentru două planuri PUG la capitolele spații verzi și arii protejate
 • S-au furnizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Brăila informații referitoare la situația administrării ariilor protejate din județul Brăila în vederea verificării respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru care se acordă plăţi directe agricultorilor.
 • S-au introdus in SIM-modulul ”Autorizatii” datele din autorizaţiile de mediu emise în anul 2016 pentru activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare conform Ord. nr. 410/2008.
 • Au fost analizate și transmise la Agenția Națională pentru Protecția Mediului rapoartele de  activitate ale custozilor ariilor naturale protejate ROSPA0077 Măxineni și ROSCI0307 Lacul Sărat – Brăila. 
 • Au fost informați gestionarii de fonduri cinegetice din județul Brăila cu privire la demararea acțiunilor de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică-modul de lucru și responsabilitățile instituțiilor implicate.
 • S-a stabilit suprapunerea fondurilor cinegetice cu ariile naturale protejate și s-au  furnizat informațiile solicitate de ITRSV Focșani și AJVPS Brăila .
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • S-au colectat datele și s-a actualizat inventarul siturilor contaminate, orfane sau abandonate și potențial contaminate, datele au fost introduse în SIM
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 9 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au emis 9 puncte de vedere pentru:
 • 4 proiecte pentru: o instalație mobilă pentru tratarea deșeurilor cu conținut de mercur, desființarea unor spații și instalații pentru stocarea și livrarea cerealelor, o instalație de tratare deșeuri periculoase și nepericuloase rezultate de la forajul sondelor situată în localitatea Traianu (pentru care s-a participat la verificarea amplasamentului)
 • emiterea autorizației de mediu pentru patru operatori care desfășoară lucrări agricole, depozitări și comerț cu produse de protecția plantelor și exploatare forestieră

 

 • Au fost validate şi aprobate 11 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.  S-au înregistrat în baza de date 42 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.

 

 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
 • fluxul deşeurilor;
 • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici, inventarul VSU colectate și tratate
 • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
 • statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2015
 • inventar ambalaje 2015
 • ulei uzat-colectare date pentru introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2014
 • Introducere în SIM și validare date privind gestionarea substanțelor chimice periculoase
 • deșeurilor de baterii și acumulatori 2016
 • s-a demarat actualizarea inventarului pentru anul  2016  al operatorilor care importă, produc, sau  utilizeaza  substante  periculoase  ca  atare  in  amestecuri  sau  in  articole, substante  care diminuează stratul de ozon, substante GFS, articole  cu  continut  de  substante  de  interes  major, amestecuri  periculoase  si  nepericuloase  cu  ingrediente  periculoase si  substante chimice periculoase și introducerea  datelor  corespunzătoare  in baza  de  date  aferenta  aplicației " SCP"  din  cadrul  SIM.
 • Au fost acordate operatorilor economici consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM.
 • S-a realizat o acțiune de educație ecologică despre deșeuri la Colegiul A. Aslan din municipiul Brăila.

 

DEZVOLTARE DURABILĂ/PROGRAME PROIECTE

S-a realizat planul de măsuri pentru realizarea Programului de guvernare 2017-2020 la solicitarea Prefecturii Brăila.

 

CAPITOLUL 8

 

        POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  Martie 2017 la APM Brăila nu s-au raportat poluări  accidentale produse pe raza județului Brăila.

 

 

 

 

Director executiv

 

Ciprian CUZMIN

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

          Nicoleta ROADEVIN

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                       

  Consilier Aurel BĂNUȚĂ