Back

starea mediului noiembrie 2016

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

NOIEMBRIE

 

 

2016

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

 

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

 

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct

4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

 

Valorile înregistrate în cursul lunii noiembrie 2016, pe puncte de prelevare sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

1,11

4,96

0,2

2.

Uzina de apă Brăila

7,56

3,94

1,9

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

6,14

3,48

1,7

4.

Staţia Nord

2,10

1,93

1,0

5.

S.C. Hercules S.A.

3,16

6,63

0,5

6.

Str. Galaţi

2,01

3,28

0,6

7.

Primăria Brăila

6,62

3,99

1,6

8.

Cazasu

1,15

2,14

0,5

9.

Termocentrala Chiscani

5,08

3,86

1,3

10.

Vărsătura

8,58

11,94

0,7

 

Pulberile sedimentabile, în luna octombrie 2016, nu au înregistrat depășiri ale concentrației maxime admise.  Tendința mediei, comparativ cu luna precedentă, este în creștere doar în punctul - Sediul APM Brăila unde valoarea lunară  înregistrată reprezintă 29% din valoarea limită.

 

 

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 1.  Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila;
 2. Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53;
 3. Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 4. Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord);
 5. Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A.

         Nu s-au depistat precipitații acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul (6,05 - 7,31) upH.

      S-au determinat și alți indicatori specifici: azotați, azotiți, amoniu, fosfați, cloruri, sulfați, etc. pentru a monitoriza prezența poluanților atmosferici.

                                                                                  

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

 

Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

 

2.2 REŢEAUA  DE  URMĂRIRE  A  CALITĂŢII  APELOR  UZATE  ÎN CURSURI  DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE  LOCALITĂŢILOR

 

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila:

               · de către agenţii economici, prin sistemele proprii de automonitorizare;

               · în cadrul laboratorului A.P.M – Brăila.

 

2.2.1. REŢEAUA  DE  URMĂRIRE A CALITĂŢII  APELOR  UZATE  DE CĂTRE AGENŢII  ECONOMICI

 

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pe luna noiembrie 2016 de la următorii agenţi economici:

 

 • CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA – Galați
 • CUP Dunărea Brăila pentru stațiile de epurare :
 1. Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 4. Însurăței
 • SC” Mimbu” SRL – Brăila
 • SC” Tebu Consult Invest” SRL – Brăila
 • SC” Vard Brăila” SA – Brăila

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise după cum urmează:

 • la stația de epurare a municipiului Brăila: azotați (NO3-), azot total (Ntot) și fenoli (C6H5OH);
 • la staţia de epurare Movila Miresii: materii în suspensii, consum chimic de oxigen (CCOCr), consum biochimic de oxigen (CBO5), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot), substanțe extractibile în solvenți și fenoli (C6H5OH);
 • la stația de epurare Făurei:  azotați (NO3-) .

         2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  LABORATORUL APM BRĂILA

 

În luna noiembrie 2016,  laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat agenţii economici a căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în sistemul de canalizare a municipiului Brăila.

La majoritatea agenților economici monitorizați s-au constatat depășiri ale valorilor limită impuse de legislația în vigoare pentru indicatorul substanțe extractibile, iar la Supermarket Carrefour Vărsătura –au fost depășiri la indicatorii pH și CCOCr .

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

 

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene. Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

 

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului, precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul municipiului Brăila. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Poluanţii monitorizaţi

 

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

 

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

2.58

17.14

0.73

689

mg/m3

350

NO

13.05

211.34

1.03

689

mg/m3

200

NO2

22.26

72.82

6.24

689

mg/m3

200

Nox

41.89

386.44

7.83

689

mg/m3

30/an

CO

0.21

3.47

0.02

668

mg/m3

10

Benzen

1.86

8.48

0.07

648

mg/m3

5

PM10

-

44.73

18.34

159

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

2.62

9.25

0.63

684

mg/m3

350

NO

-

56.45

0.51

443

mg/m3

200

NO2

-

73.88

2.11

443

mg/m3

200

Nox

-

158.78

3.7

443

mg/m3

30/an

CO

0.08

1

0.01

688

mg/m3

10

O3

26.62

51.39

6.53

688

mg/m3

120

Benzen

0.85

3.82

0.16

713

mg/m3

5

PM10

14.44

49.7

3.23

720

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

4.83

1.44

266

mg/m3

350

NO

5.73

171.74

1.96

672

mg/m3

200

NO2

17.11

89.04

1.8

672

mg/m3

200

Nox

25.72

304.69

6.01

672

mg/m3

30/an

CO

0.13

3.16

0.00

689

mg/m3

10

O3

33.69

77.59

2.99

689

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

29.11

166.13

4.36

640

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

-

13.61

0.02

300

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

3.73

0

364

mg/m3

10

O3

-

115.57

2.32

340

mg/m3

120

PM10

20.76

86.46

5

516

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

3.71

13.21

1.15

631

mg/m3

350

NO

-

10.38

0.28

432

mg/m3

200

NO2

-

21.77

0.22

432

mg/m3

200

Nox

-

31.15

1.1

432

mg/m3

30/an

CO

0.06

1.78

0.00

628

mg/m3

10

O3

43.41

88.58

9.19

632

mg/m3

120

Benzen

-

6.1

0.06

296

mg/m3

5

PM10

20.16

56.44

2.87

453

mg/m3

50

 

 

Valorile înregistrate în luna noiembrie 2016 pentru SO2 s-au situat sub valorile limită admise.

 

 

Valorile înregistrate în luna noiembrie 2016 pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise conform Legii nr. 104/2011.

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna noiembrie 2016 pentru CO, se situează sub valorile limită admise. Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

 

 În luna noiembrie 2016  media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

 

 

 

 

În luna noiembrie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu) nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită admise.

           

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

 

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

Conform programului de monitorizare al APM Brăila – Serviciul Monitorizare și Laboratoare, în cursul lunii noiembrie 2016 nu s-au prelevat probe de sol .

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 

În cursul lunii noiembrie 2016 nu au fost efectuate măsurători ale nivelului de zgomot .

 

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE

Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 2 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:

 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au emis 2 puncte de vedere pentru:
 • autorizarea unei stații de epurare  a apelor uzate orășenești situată în vecinătatea ariilor protejate ROSPA0160 și ROSCI0103 Lunca Buzăului cu evacuare în Rîul Buzău.
 • O cabană turistică situată în vecinătatea ariilor protejate ROSPA0005 și ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei
 • S-a analizat o documentație pentru toaletarea/doborărea unor arbori situați în Orășelul Copiilor din municipiul Brăila și s-a emis un punct de vedere.
 • Participare la instruirea organizată de către Agenția  Națională pentru Protecția Mediului în cadrul proiectului “Demonstrarea şi promovarea valorilor naturale pentru a sprijini procesul decizional în România” (N4D), finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian/EEA 2009-2014.

S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au  analizat două documentații referitoare la  pentru care :
 • un studiu de risc pentru un proiect pentru remedierea unui sit contaminat din industria petrolieră (fost depozit PECO)
 • un proiect pentru realizarea unei ferme de creștere a suinelor –analiza soluției de gestionare a dejecțiilor
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 4 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au emis 2 puncte de vedere pentru :
 • autorizarea unei spălătorii auto și a unei stații de epurare a apelor uzate orășenești
 • eliminarea unor deșeuri nepericuloase rezultate din județul Ialomița depozitul conform  Muchea al SC TRACON SRL
 • s-a participat la recepția lucrărilor pentru stația de transfer Însurăței realizată în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”.

 

 • Au fost validate şi aprobate 19 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.  S-au înregistrat în baza de date 52 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2015
  • ulei uzat-colectare date pentru introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2014
 • Participare la o acţiune de preluare şi distrugere a deșeurilor în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.
 • Au fost acordate operatorilor economici consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM.
 • Participare la vizita delegației oficiale a Ministerului Sârb al Agriculturii și Protecției Mediului în România în cadrul Memorandumului de înțelegere care urmărește transmiterea experienței acumulate în domeniul aplicării politicilor de mediu ale UE în domeniul gestionării deșeurilor (vizita la punctul de lucru al SC Setcar SA Brăila).

 

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

 

În cursul lunii  noiembrie 2016 la nivelul județului Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                      IOAN   Iren