Back

Starea mediului Septembrie 2016

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

privind CALITATEA FACTORILOR DE mediu

 judeŢul BrĂila

 

SEPTEMBRIE

 

 

2016

 

Capitolul 1

 

1. REŢEAUA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII AERULUI ÎN      JUDEŢUL BRĂILA

REŢEAUA DE URMĂRIRE A PULBERILOR SEDIMENTABILE

Prelevări la imisii, conform STAS-ului 12574/87, se fac numai la pulberile sedimentabile monitorizate în reţeaua manuală. Aceasta este alcătuită din 10 puncte de control , amplasate astfel:

 1. Zona municipiului Brăila  - 7 puncte
 2. Localitatea Chiscani – 1 punct
 3. Localitatea Cazasu – 1 punct

4. Localitatea Vărsătura - 1 punct

Valorile înregistrate în cursul lunii septembrie 2016, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

 

Nr. crt.

Punct de monitorizare

PULBERI SEDIMENTABILE

 CMA = 17  g/m2/lună         

Concentraţia

medie lunară

Concentraţia medie pe luna anterioară

Tendinţa
mediei

1.

Sediu APM

1,27

4,76

0,2

2.

Uzina de apă Brăila

5,43

39,04

0,1

3.

Str. Gen. Gh.Avramescu

19,55

16,68

1,1

4.

Staţia Nord

3,18

9,84

0,3

5.

S.C. Hercules S.A.

43,05

22,73

1,9

6.

Str. Galaţi

7,83

6,58

1,1

7.

Primăria Brăila

8,89

9,20

0,9

8.

Cazasu

7,19

23,49

0,3

9.

Termocentrala Chiscani

5,58

7,52

0,7

10.

Vărsătura

13,01

12,93

1,0

 

Pulberile sedimentabile, în luna septembrie 2016, au înregistrat două depășiri ale concentrației maxime admise în punctele din Str. Gen.Gh. Avramescu și SC Hercules SA.  Tendința mediei este în creștere accentuată, în punctele în care s-au depășit valorile CMA,  acestea fiind situate în zone cu trafic rutier intens, trafic fluvial și activități portuare.

 

 

2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A PRECIPITAŢIILOR ATMOSFERICE

Această reţea este formată din 5 puncte de recoltare a probelor, amplasate după cum urmează:

 • Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.
 • Staţia Brăila 1- Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – trafic, care este amplasată pe Calea Galaţi, nr. 53
 • Staţia Brăila 3 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – suburban, care este situată în Comuna Cazasu, jud. Brăila;
 • Staţia Brăila 4 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti (Staţia Nord).
 •    Staţia Brăila 5 - Staţia de monitorizare a calităţii aerului de tip – industrial, care este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. CET S.A.

În luna septembrie 2016 s-a înregistrat o cantitate medie a precipitațiilor de 67,54 l/mp.  Nu s-au depistat precipitații acide, valorile pH-ului situându-se în intervalul 7,18-7,59 upH.

 

2.1 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ

         Evaluarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se face pe corpuri de apă cu frecvenţă semestrială.

2.2 REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE CARE SUNT DEVERSATE  ÎN CURSURI DE APĂ ŞI CANALIZĂRILE LOCALITĂŢILOR

Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului Brăila de:

                       · agenţi economici prin sisteme proprii de automonitorizare;

                       · în cadrul laboratorului A.P.M. – Brăila

2.2.1. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE  AGENŢII  ECONOMICI

APM -  Brăila a primit rezultatele automonitorizării calităţii apelor uzate pentru luna septembrie 2016 de la următorii agenţi economici:

 

 • SC” Tebu Consult Invest” SRL – Brăila
 • SC” Mimbu” SRL – Brăila
 • SC” Vard Brăila” SA – Brăila
 • CUP Dunărea Brăila pentru stațiile de epurare :
 1. Brăila
 2. Movila Miresii
 3. Făurei
 4. Însurăței
 • SC” Praktiker Romania” SRL – Brăila
 • SC” Ceprohart” SA – Brăila

 

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente Compania de Utilităţi Publice „ Dunărea” - Brăila a înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi constatate în buletinele de analiză transmise după cum urmează:

- la stația de epurare a municipiului Brăila : azotați (NO3-), azot total (Ntot), fosfor total (Ptot);

- la staţia de epurare Movila Miresii: materii în suspensii, consum chimic de oxigen (CCOCr), consum biochimic de oxigen (CBO5), substanțe extractibile în solvenți, detergenți sintetici biodegradabili și fenoli (C6H5OH);

- la stația e epurare Însurăței: azot amoniacal (NH4+), azot total (Ntot) și detergenți sintetici biodegradabili.

 

 

         2.2.2. REŢEAUA DE URMĂRIRE A CALITĂŢII APELOR UZATE DE CĂTRE    LABORATORUL APM BRĂILA

În luna septembrie 2016, laboratorul A.P.M Brăila a efectuat analize fizico-chimice la următoarele unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă: SC Durabet Construct SA, SC Group Omega Fish SRL, la Stațiile de Epurare de la Brăila, Movila Miresii, Făurei și Însurăței.

 Agenții ecomici care au înregistrat depășiri  ale valorilor limită admise pentru indicatorii monitorizați au fost:

 • SC Durabet Construct SA la indicatorii: pH, reziduu fix, CBO5, substanțe extractibile și suspensii;     
 • SC Group Omega Fish SRL la indicatorii: CBO5, CCOCr,substanțe extractibile, suspensii, detergenți;

         De asemenea, laboratorul A.P.M Brăila a monitorizat și agenţi economici a căror ape rezultate din procesul tehnologic sunt deversate în canalizarea oraşului. S-au constatat depășiri, ale  valorilor limită impuse de legislația în vigoare, pentru indicatorii: ph, CBO5, CCOCr, substațe extractibile de la SC Bona Avis SRL Ianca și SC Puvas Serv SRL Brăila.

 

  3. REŢEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI

Calitatea aerului în judeţul Brăila este monitorizată prin măsurători continue în cinci staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.

 

BR 3

         Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.   Rezultatele înregistrate sunt raportate la valorile limită prevăzute de Legea 104/2011.

 

Staţia Brăila 1- Staţia de trafic este amplasată pe Calea Galaţi nr. 53 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul, cu fluxuri medii şi ridicate, de pe străzile limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

Staţia Brăila 2 - Este amplasată în Piaţa Independenţei nr. 1, la distanţă de trafic şi de zone industriale sau surse punctuale mari. Monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, PM2,5, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

            Staţia Brăila 3 - Staţia este situată în Comuna Cazasu şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, Pb, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

       Staţia Brăila 4 - Staţia este amplasată pe Şoseaua Baldovineşti în incinta Staţiei de pompare ape uzate a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea - Brăila şi determină nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia Brăila 5 - Staţia este amplasată în Comuna Chiscani, în vecinătatea SC. Termoelectrica S.A. şi monitorizează nivelul de poluare a aerului din zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, o,m,p-xilen, etilbenzen.

 

Poluanţii monitorizaţi

Valorile medii lunare nu au fost calculate unde datele au fost insuficiente.

Staţia

Tipul staţiei

Tip poluant monitorizat

Media

Maxima

Minima

Număr măsurători

U.M.

Limita

BR1

Trafic

SO2

3.44

9.95

0.55

686

mg/m3

350

NO

-

73.86

2.63

403

mg/m3

200

NO2

-

83.10

2.13

403

mg/m3

200

Nox

-

162.86

7.04

403

mg/m3

30/an

CO

0.13

1.35

0.01

690

mg/m3

10

Benzen

-

4.74

0.71

96

mg/m3

5

PM10

16.03

75.85

7.00

720

mg/m3

50

BR2

Urban

SO2

2.71

7.29

1.47

689

mg/m3

350

NO

6.14

112.3

1.15

688

mg/m3

200

NO2

22.45

115.7

6.10

688

mg/m3

200

Nox

31.68

249.03

10.46

688

mg/m3

30/an

CO

0.11

1.78

0.01

686

mg/m3

10

O3

39.95

83.88

7.5

677

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

14.28

40.89

6.00

302

mg/m3

17

BR3

Suburban

SO2

-

39.78

2.44

461

mg/m3

350

NO

-

20.26

2.4

338

mg/m3

200

NO2

-

74.13

3.16

338

mg/m3

200

Nox

-

85.08

12.28

338

mg/m3

30/an

CO

0.05

0.49

0.00

566

mg/m3

10

O3

55.15

122.03

3.91

589

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

13.94

56.46

0.00

418

mg/m3

50

BR4

IND1

SO2

6.83

12.27

2.74

687

mg/m3

350

NO

-

-

-

-

mg/m3

200

NO2

-

-

-

-

mg/m3

200

Nox

-

-

-

-

mg/m3

30/an

CO

-

0.19

0.00

78

mg/m3

10

O3

58.97

120.56

1.45

676

mg/m3

120

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

BR5

IND2

SO2

-

11.18

0.05

499

mg/m3

350

NO

4.58

17.26

1.77

688

mg/m3

200

NO2

14.92

84.94

2.98

688

mg/m3

200

Nox

21.81

98.1

9.03

688

mg/m3

30/an

CO

0.04

0.35

0.00

688

mg/m3

10

O3

61.4

120.06

7.32

677

mg/m3

120

Benzen

-

-

-

-

mg/m3

5

PM10

-

-

-

-

mg/m3

50

 

 

 

 

 

Valorile înregistrate în luna septembrie pentru SO2 s-au situat sub valorile limită admise.

 

 

Valorile înregistrate în luna septembrie pentru NO2 s-au situat sub valorile limită zilnice admise de către OM 592/2002.

 

 

 

Limita la 8 h=10 mg /mc

 

Valorile înregistrate în luna septembrie pentru CO, se situează sub valorile limită admise.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.

 

 

În luna septembrie media orară a indicatorului ozon nu a depăşit pragul de informare de 180 mg/m3.

Pentru determinarea pulberilor in suspensie se aplică 2 metode, respectiv metoda automată şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

 

 

 

În luna septembrie, la indicatorul PM10 (măsurat în sistem continuu), nu s-au înregistrat depasiri ale valorii limită admise.

 

 

                                                                                                

CAPITOLUL 3

REŢEAUA DE RADIOACTIVITATE

 

Valorile înregistrate la staţia automată de monitorizare a dozei gama se încadrează în  limitele fondului natural.

CAPITOLUL 4

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI

 

Probele de sol din programul de monitorizare pentru luna septembrie nu s-au putut preleva din cauza umidității solului în urma precipitațiilor abundente căzute. Prelevarea și analiza probelelor de sol se va face în luna octombrie.

 

CAPITOLUL 5

REŢEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

 Rezultatele măsurătorilor aferente lunii Septembrie 2016  sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt

PUNCT DE MĂSURARE

NIVEL DE ZGOMOT, dB (A)

echivalent

Maxim admisibil

Stradă de categorie tehnică IV de deservire locală - lăţime 3m

1

Orientului/Poliţie

55,54

60

2

Rubinelor/Univ. Brâncoveanu

53,10

Stradă de categorie tehnică III de colectare - lăţime 7m

3

Rahova/Biserica Sf. Constantin

63,42

65

4

Chişinău/Grigore Alexandrescu

64,79

5

Roșiori - Sf. Constantin

59,77

Stradă de categorie tehnică II de legătură – lăţime 14m

6

Centură - IDMS

70,35

70

7

Calea Galaţi (Pţa. Traian)

67,94

8

1 Decembrie 1918/Griviţa

60,15

9

1 Decembrie 1918/Dorobanţi

57,21

10

Comuna din Paris/Focşani

64,27

Stradă de categorie tehnică I - lăţime 21m

11

B-dul Dorobanţilor/Apollo

70,46

80

12

B-dul Independenţei - APM

60,04

13

Calea Călăraşi IAS-IMB

72,97

14

Calea Călăraşi/Dorobanţi

68,49

15

Calea Galaţi/Dorobanţi

67,52

16

Calea Călăraşi/B-dul Independenţei

72,77

17

Calea Călăraşi/ Griviţa

67,58

Parcuri, zone de recreere, tratament medical şi balneoclimateric

18

Parcul Grădina Mare

45,13

45

19

Parcul Monument

54,47

20

Faleza Dunării

47,51

21

Staţiunea Lacu - Sărat

51,86

22

Spitalul Sf. Spiridon

57,23

 Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe, spaţii de joacă

23

Liceul Gh. M. Murgoci

58,53

75

24

Liceul N. Iorga

60,11

25

Liceul N. Bălcescu

63,73

26

Şcoala Generală nr. 7

56,38

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

27

Piaţa Concordia

57,77

65

28

Piaţa Halelor

69,40

29

Piaţa Radu Negru

55,53

30

Piaţa Microhală

59,69

31

Restaurant Continental

67,31

32

Restaurant Swing

52,15

Incinte industriale

33

S.C. PROMEX S.A.

52,05

65

34

S.C. FAREX S.A.

50,48

35

S.C. LAMINORU S.A.

52,64

36

S.C. VARD S.A.

58,78

Parcaje auto

37

Supermarket XXL

57,16

90

38

Supermarket Billa

66,76

Zone rezidenţiale

39

Teatrul Maria Filotti

56,24

50

40

Şoseaua Buzăului (Supermarket Billa)

52,47

41

Faleza Dunării (Direcţia de Finanţe)

50,55

42

Cartier Hipodrom

55,13

 

 

 

În urma măsurătorilor efectuate s-au constatat următoarele depăşiri:

 

 1. Pe străzile de categorie tehnică II limita admisă de 70 dB a fost depășită în punctul „Centură – IDMS”. Valoarea înregistrată depăşeşte limita maximă admisă cu  0,5% datorită traficului intens;
 2. La limita exterioară a parcurilor, zonelor de recreere, tratament medical şi balneoclimateric nivelul de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă de 45 dB în toate punctele expertizate. Cea mai mare valoare a nivelului de zgomot echivalent depăşeşte limita admisă cu 27,18% în punctul „Spitalul Sf. Spiridon”;
 3. La limita exterioară a piețelor, spațiilor comerciale, restaurantelor în aer liber, au fost înregistrate  2 depășiri, dintre care maxima înregistrată a fost în punctul „Piaţa Halelor”, punct în care a fost depășita limita admisă cu 6,77%;
 4. În zonele rezidenţiale, care se află în vecinătatea unor străzi intens circulate sau în apropierea unor pieţe şi supermarketuri, s-au înregistrat depăşiri ale limitei admise de 50 dB, în toate cele 4 puncte expertizate. Valoarea maximă a fost înregistrată în punctul „Teatrul Maria Filotti”, punct în care limita maximă admisă a fost depăşită cu 12,48%.

 

CAPITOLUL 6

PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

 

DOMENIUL BIODIVERSITATE – septembrie 2016

 

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 7 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au analizat 4 documentații – un plan PUG și 3 planuri de amenajament și s-a participat la ședințele grupurilor de lucru în procedura SEA
 • s-au emis 3 puncte de vedere pentru:
 • un proiect privind lucrări de exploatare experimentală a resurselor de nămol terapeutic din perimetrul Lacului sărat Movila Miresii situat în perimetrul ariilor protejate ROSCI 0305 Ianca Plopu Sărat Comăneasca și ROSPA 0048 Ianca Plopu Sărat.
 • un proiect pentru modernizare străzi situat în vecinătatea ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni
 • emiterea unei autorizații pentru lucrări agricole pentru o fermă situată în incinta Insula Mare a Brăilei situate în imediata vecinătate a ariilor protejate ROSPA 0040 Dunărea Veche Brațul Măcin și ROSCI 0012 Brațul Măcin
 • Participare la controlul organizat de CJGNM Brăila în ariile naturale protejate  ROSPA 0040 Dunărea Veche Brațul Măcin și ROSCI 0012 Brațul Măcin și ROSPA0006 Balta Tătaru
 • S-a încheiat cu  Asociatia Medio Pro Brașov un acord de parteneriat in vederea implementarii proiectului "Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca și ROSPA0048 Ianca - Plopu - Sărat" pentru care se va depune cerere de finanțare prin POIM Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.
 • S-a actualizat fișa Rezervației naturale Lacul Jirlău-Trup Vișani cod 2.260  și s-au furnizat informațiile solicitate pentru depunere proiecte cu finanțare POIM axa 4 –OS 4.1pentru Asociația Maximilian-custodele ariilor protejate ROSPA 0004 Balta Albă Amara Jirlău și ROSCI 0005  Balta Albă Amara Jirlău Lacu Sărat Câineni care includ și Rezervația .
 • S-au furnizat informațiile solicitate accesare fonduri nerambursabile prin POPAM pe măsura II. 10 pentru operatorul care administrează amenajarea piscicolă Lutu Alb situată în ariile protejate ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat și ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sărat – Comăneasca.
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

DOMENIUL SOL-SUBSOL

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare: s-au  analizat 5 documentații pentru care :
 • au fost emise cinci puncte de vedere pentru :
 • trei proiecte pentru instalații din industria petrolieră
 • un proiect pentru procesarea dejecțiilor rezultate de la ferme de creștere a suinelor
 • autorizarea unui operator pentru tratarea deșeurilor nepericuloase
 • S-au întocmit capitolele corespunzătoare domeniului din Raportul Fişa judeţului.

 

CAPITOLUL 7

 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI CHIMICALE

 • Colaborare cu Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii pentru elaborarea actelor de reglementare - s-au analizat 16 documentaţii pentru emitere acte de reglementare, pentru care:
 • s-au  făcut observaţii în cadrul  şedinţelor CAT
 • s-au analizat 4 documentații pentru avizare planuri ( trei planuri de amenejament silvic și un plan de urbanism ) și s-a participat la ședințele grupurilor de lucru în procedura SEA
 • s-au emis 12 puncte de vedere:
 • 2 pentru autorizarea a două puncte de colectare deșeuri, 1 pentru o fermă vegetală situată îm incinta Insula Mare a Brăilei, 2 pentru instalații de colectare, separare și distribuție a țițeiului și gazelor 2 pentru revizuirea autorizației de mediu pentru pentru o instalație de tratare a deșeurilor
 •  un punct de vedere pentru stabilirea obligatiilor de mediu la încetarea activității pentru o stație de colectare, separare și distributia a țițeiului și gazelor
 • 4 puncte de vedere pentru 4 proiecte referitoare la  o Instalație mobilă pentru tratarea deșeurilor cu conținut de mercur, procesarea dejecțiilor rezultate de la ferme de creștere a, lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces la sonde și un proiect de modernizare străzi în satele Gradiştea, Ibrianu şi Maraloiu com. Gradiştea

 

 • Au fost validate şi aprobate 11 formulare pentru transportul de deşeuri periculoase care se valorifică/reciclează/elimină în instalaţii din judeţul Brăila, conform HG 1061/2008, pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.  S-au înregistrat în baza de date 39 formulare de expediţie/transport substanţe periculoase.
 • S-au colectat, validat şi prelucrat datele şi informaţiile necesare, s-au întocmit inventarele specifice şi s-au făcut raportările corespunzătoare privind:
  • fluxul deşeurilor;
  • firme autorizate pentru colectare/tratare vehicule scoase din uz - actualizarea listei operatorilor economici;
  • capitolele corespunzătoare domeniului din raportul lunar Fişa judeţului;
  • Statistica deseurilor – introducerea în SIM  și validarea datelor aferente anului 2015
 • pentru actualizarea inventarului operatorilor economici care importă, produc sau utilizează substanțe chimice periculoase s-au introdus în SIM datele privind substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS) și gazele fluorurate cu efect de seră (GFS).
 • Participare la 2 acţiuni de preluare şi distrugere a deșeurilor în cadrul comisiilor de specialitate organizate conform OG 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  şi a normelor metodologice de aplicare stabilite prin HG 371/2007 Republicată.
 • Au fost acordate operatorilor economici consultaţii tehnice pentru diferite tematici privind gestiunea deşeurilor corespunzătoare inventarelor sau raportărilor realizate pe parcursul lunii sau conform altor solicitări de informaţii din partea publicului interesat, în domeniul de activitate, statistica deșeurilor, înscrierea în SIM, completarea datelor în SIM.

 

CAPITOLUL 8

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii  Septembrie  2016 la nivelul jud. Brăila nu s-au înregistrat poluări  accidentale.

 

 

 Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,

 

      Nicoleta ROADEVIN

                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                     Aurel BĂNUȚĂ