Back

Raport anual 2011 privind realizarea masurilor din programul de gestionare a calitatii aerului

RAPORT ANUAL
PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR ÎN ANUL 2011 DIN  PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI PENTRU LOCALITĂŢII DIN JUDEŢUL BRĂILA: MUNICIPIUL BRĂILA, CAZASU, CHISCANI, FRECĂŢEI, GROPENI, MĂRAŞU, ROMANU, TICHILEŞTI,TUDOR VLADIMIRESCU, VĂDENI

POLUANT: PULBERI ÎN SUSPENSIE - PM10
2011
CUPRINS
Capitolul I: Introducere

1.1. Necesitatea elaborării Programului de gestionare a calităţii aerului...........pag. 3
1.2. Autorităţi responsabile.................................................................................pag. 4  
1.3. Cadrul legislativ...........................................................................................pag. 4  
Capitolul II: Descriere fizico-geografică a judeţului  
2.1. Poziţie geografică..............................................................................pag. 4  
2.2. Relief.................................................................................................pag. 4
2.3. Clima.................................................................................................pag. 5
2.4. Reţeaua hidrografică.........................................................................pag. 5
2.5. Vegetaţie şi faună..............................................................................pag. 6
2.6. Resursele de sol................................................................................pag. 6
2.7. Date demografice..............................................................................pag. 6

Capitolul III: Descrierea situaţiei existente
3.1. Informaţii generale cu privire la inventarul emisiilor şi modelare.......pag. 7
3.2. Prezentarea staţiilor de monitorizare.................................................pag. 8
3.3. Evaluarea poluării  aerului cu pulberi în suspensie...........................pag. 11
Capitolul IV: Măsuri şi responsabilităţi realizate
4.1. Măsuri/acţiuni realizate pentru reducerea pulberilor în suspensie
 pentru anul 2011........................................................................................pag. 13


CAPITOLUL I - Introducere

1.1.    Necesitatea elaborării Programului de gestionare a calităţii aerului

În zonele şi aglomerările în care, în urma evaluării calităţii aerului, se constată că valorile concentraţiilor în aerul înconjurător pentru unul sau mai mulţi poluanţi depăşesc valorile limită şi/sau valorile ţintă, conform prevederilor HG nr. 543/2004, autoritatea publică teritorială de protecţie a mediului iniţiază elaborarea programului de gestionare şi, respectiv, a programului integrat de gestionare a calităţii aerului în cazul în care poluarea atmosferei se datorează mai multor poluanţi.
Programul de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor ce se desfăşoară în zonele şi aglomerările unde pentru unul sau mai mulţi dintre poluanţi se constată depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, în vederea încadrării sub aceste valori.

Programul de gestionare a calităţii aerului se iniţiază pe baza rapoartelor la studiile privind evaluarea calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer şi investigarea zonelor fierbinţi, realizate pentru anii 2007 şi 2008, studii în urma cărora s-au întocmite listele prevăzute în Ordinul nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, liste din care rezultă faptul că cea mai importantă problemă de calitate a aerului la nivelul judeţul Brăila este legată de depăşirea limitei prevăzute pentru pulberi în suspensie, fracţia PM10 în localităţile: Brăila, Cazasu, Chiscani, Vădeni, Frecăţei, Măraşu în anul 2007 şi: Brăila, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Chiscani, Tichileşti, Gropeni, Romanu, Vădeni, Frecăţei, Măraşu în 2008.

Iniţierea programului are drept scop să stabilească o listă cu măsuri/acţiuni de reducere a emisiilor de pulberi în suspensie, fracţia PM10.
Iniţierea programului a fost adusă la cunoştinţa următoarelor autorităţi:
?    Ministerul Mediului şi Pădurilor;
?    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
?    Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu;
?    Comisia Tehnică.

Propunerea de program s-a realizat în conformitate cu prevederile O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului şi H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.
Propunerea de program a fost elaborată de Comisia Tehnică a cărei componenţă a fost reactualizată prin Ordinul Prefectului judeţului Brăila nr. 240 din 15.04.2010.

Comisia Tehnică are atribuţiile conform ROF-ului stabilit şi aprobat.
Preşedintele Comisiei Tehnice este conducătorul APM Brăila – Manona Laura AVRAM. Şedinţele de lucru ale Comisiei Tehnice îşi desfăşoară activitatea la sediul APM Brăila. Hotărârile Comisiei Tehnice se iau doar în cadrul şedinţelor prin vot al membrilor. O hotărâre este considerată acceptată dacă este votată de jumătate +1 din numărul de membrii care alcătuiesc comisia.

Având în vedere importanţa participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, publicul este invitat să formuleze observaţii la propunerea de program de gestionare, în scris, şi să le transmită pe adresa autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, B-dul Independenţei nr.14, bloc B5, sau la adresa de e-mail office@apmbr.ro. Atât propunerea de program cât şi varianta finală a programului, se publică pe pagina de web a APM Brăila, www.apmbr.ro. Programul de gestionare a calităţii aerului în varianta finală se va supune dezbaterii publice.

1.2.    Autorităţi responsabile

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, prin conducătorul instituţiei, este responsabilă de coordonarea iniţierii, elaborării şi implementării programului de gestionare a calităţii aerului pentru poluantul pulberi în suspensie.
Responsabili de aplicarea programului de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie sunt autorităţile, organismele şi titularii de activitate nominalizaţi pentru a implementa fiecare măsură în cadrul Capitolului IV.
1.3. Cadrul legislativ

•    O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu completări şi modificări prin
Legea nr. 265/2006
•    Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei;
•    H.G. nr. 731/2004 privind adoptarea Strategiei Naţionale privind Protecţia Atmosferei
•    H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;
•    H.G. nr. 584/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA);
•    O.M nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător;
•    O.M. nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor
pentru evaluarea calităţii aerului în România;
•    O.M. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;
•    O.M.nr.1269/14.10.2008 privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România;
•    Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

CAPITOLUL II - DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI BRĂILA

2.1. Poziţia geografică
Cu o suprafaţă de 4.766 Km2 reprezentând 2 % din suprafaţa României, judeţul Brăila este situat în estul Câmpiei Române, la confluenţa Siretului şi Călmăţuiului cu Dunărea.
Judeţul Brăila se învecinează cu judeţul Buzău în vest, judeţul Vrancea în nord-vest, judeţul Galaţi în nord, judeţul Tulcea în est şi judeţele Constanţa şi Ialomiţa în sud.

2.2. Relieful
Câmpiile sunt cele care domină teritoriul judeţului Brăila, în ansamblu, relieful fiind constituit din spaţii interfluviale netede şi întinse, din terase fluviatile şi lunci .
Se disting mai multe subregiuni, şi anume:
 
•    Bărăganul Central (Câmpia Călmăţuiului);
•    Bărăganul de Nord (Câmpia Brăilei);
•    Câmpia Râmnicului;
•    Balta Brăilei;
•    Lunca Siretului;
•    Lunca Buzăului;
•    Lunca Călmăţuiului.  
 

2.3. Clima
 Brăila se află în zona climatică continentală, în ţinutul climei de câmpie, la contact cu clima specifică Luncii Dunării. Verile sunt călduroase şi uscate datorită maselor de aer continentale sub influenţa valorilor mari ale radiaţiei solare (125 Kcal/cm2), iar iernile sunt geroase, fiind marcate de viscole puternice fără strat de zăpadă stabil şi continuu.
Valorile temperaturii aerului, înregistrate în anul 2009, şi cantităţile de precipitaţii se regăsesc în tabelul de mai jos:

Temperatura
Medie    Temperatura maximă    Temperatura
minimă    Cantitatea de precipitaţii
Normala
climatologică    2009    absolută    2009
    absolută    2009
    Normala climatologică    2009
10,8°C    12,0°C    40,5°C
22.07.1943    38.0°C
24 .iulie    -26,5°C
08.01.1947    -16.9°C
22 dec.    441,8
 l/m²    420.2 l/m²

Regimul precipitaţiilor are o mare variabilitate în timp şi spaţiu, reflectând tipul de climat continental. Pentru anul 2009 cantitatea medie anuală de precipitaţii a fost de 141,75 l/mp, cu o medie lunară de 25,87 l/mp, valorile din anii anteriori ne indică faptul că, în decursul acestor ani nu s-au înregistrat precipitaţii acide.

Cantitatea l/m2    Lunile    anului
    I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII
2006    -    195,6    391    208,2    263,8    -    83,4    108,6    413,8    -    -    -
2007    -    -    -    -    124,5    -    -    249,6    102    243    83    -
2008    -    -    99    190    227,5    39,5    -    -    206    -    37,2    43,4
2009    126,6    104,6    72,8    28,0    160,1    156,6    161,7    76,0    259,1    151,1    115,4    289,1

Vântul predominant bate din direcţia NNE cu o frecvenţă medie anuală de 18,4 %, viteza medie anuală ce însoţeşte această direcţie fiind de 3,5 m/s. În intervalul octombrie – aprilie se înregistrează creşteri ale vitezei vântului. Astfel, în luna aprilie apare, în medie plurianuală, un număr de 5,5 zile cu viteze ale vântului de 11,5 – 20,5 m/s.

2.4. Resursele de apă
Principalele categorii ale resurselor de apă din judeţul Brăila sunt apele subterane, apele de suprafaţă şi lacurile.
Resursele de ape subterane sunt constituite din depozitele de apă existente în straturile acvifere freatice care dispune de o resursă totală de 8858,3 l/s şi în straturile de mare adâncime care are o resursă totală calculată de 4543,3 l/s.
Reţeaua hidrografică este organizată pe cele 5 bazine hidrografice: Dunărea, Siret, Buzău, Călmăţui şi Ialomiţa, reprezintă resursele de ape de suprafaţă ale judeţului Brăila :
     
Nr.
crt.    Denumire curs de apă    Lungime
(km)    Debit
(m3/s)
1    Fluviul Dunărea    222,5    6200
2    Râul Buzău    207    26,32
3    Râul Călmăţui    119    1,10
4    Râul Siret    55    220

Lacurile din judeţul Brăila sunt de trei categorii: clastocarstice, limanuri fluviatile şi lacuri de luncă. Din prima categorie fac parte: Ianca, Plopu, Movila Miresii Secu, Lutu Alb, Tătaru, Colţea, Plaşcu şi altele, iar din a doua: Jirlău, Ciulniţa şi Câineni, iar din a treia lacurile din lunca Dunării. O altă categorie a apelor de suprafaţă o constituie lacurile terapeutice sărate, cu nămol sapropelic. Acestea sunt: Lacu Sărat I şi II Brăila, Câineni Băi, Movila Miresii, Batogu. De asemenea, se mai întâlnesc lacuri cu apă dulce şi amenajări piscicole cum ar fi: Blasova, Şeicuţa, Plopu, Lacul Dulce, Popa respectiv amenajările piscicole Măxineni, Gradiştea, Lutul Alb, Vultureni, Iezna, Seaca, Zăvoaia şi Jirlău.

2.5. Vegetaţia şi Fauna
Aceasta se grupează în două mari areale biogeografice: arealul de stepă, reprezentat prin spaţiile interfluviale (Câmpia Brăilei şi Câmpia Călmăţuiului) şi arealul de luncă, bine reprezentat prin luncile Dunării, Siretului şi Buzăului.
Vegetaţia naturală de stepă se mai găseşte în prezent pe versanţii depresiunilor de tasare, în spaţiile dintre parcelele agricole, pe marginile drumurilor, în zonele necultivate temporar.
Vegetaţia de luncă este mult mai bogată. Datorită umidităţii mari a solului, aici se dezvoltă o vegetaţie arborescentă de esenţă moale şi ierboasă cu adaptări la condiţiile ecologice. Flora ierboasă de luncă se dispune pe benzi longitudinale sau concentrice, în cazul depresiunilor lacustre, în funcţie de gradul de umiditate.
Flora acvatică propriu-zisă este reprezentată prin macrofite care alcătuiesc adevărate pajişti.
Vegetaţia forestieră ocupă o suprafaţă de 27.170ha, ceea ce reprezintă circa 5% din suprafaţa judeţului. Habitatele cu vegetaţie forestieră sunt în general păduri tip zăvoi, de salcie, de amestec cu plop sau în regim de plantaţie sub forma perdelelor de protecţie. Dacă în pădurile izolate şi pe terasă predomină exemplarele din esenţele tari (ulm, stejar, frasin, salcâm), pădurile din luncă sunt alcătuite din plop şi salcie.  
Caracteristica faunei este dată de speciile iubitoare de terenuri deschise, mai uscate şi mai calde, venite din stepele şi silvostepele estice. Dintre reprezentanţii câmpurilor deschise cele mai bine reprezentate sunt mamiferele rozătoare  şi păsările granivore. Lunca din punct de vedere faunistic este mult mai bogată. În zăvoaiele de luncă, în plantaţiile de plop se pot întâlni lupi, vulpi, mistreţi şi iepuri, iar pe malurile râurilor : vidra şi nurca.
Păsările se concentrează mai ales în zona pădurilor de amestec, în bălţi şi în zonele mlăştinoase. Procentual, avifauna din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei reprezintă peste jumătate din cea a României, respectiv 53%. Păsările sunt bine reprezentate, majoritatea speciilor de păsări fiind migratoare (raţele şi gâştele sălbatice). Ihtiofauna importantă din punct de vedere economic este reprezentată prin peşti migratori: nisetrul, păstruga, morunul, păstrăvul de mare, scrumbia, mreana, somnul , plătica, babuşca, şalăul .

2.6. Resursele de sol
Condiţiile pedoclimatice din judeţul Brăila au determinat apariţia şi evoluţia unei cuverturi de soluri, diversă, dominată de solurile zonale de tip cernoziom, soluri azonale, soluri aluvionare, coluviale, neevoluate, psamosoluri, lăcovişti etc.
Judeţul Brăila posedă valoroase şi variate resurse de sol, distribuite deopotrivă pe cele două forme majore de relief: câmpie şi luncă. Ponderea principală a terenurilor din judeţul Brăila o deţin terenurile agricole (81,29%), urmate de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, (5,96%). Alte terenuri ocupă 12,75% (ape, drumuri şi căi ferate, curţi şi construcţii etc.)
 
2.7. Date demografice
Din punct de vedere administrativ-teritorial judeţul Brăila are în componenţă un municipiu cu trei oraşe ( Ianca, Însurăţei, Făurei), 40 comune, 140 sate. Localităţile, în număr de 144 sunt grupate în 44 de Unităţi Administrativ Teritoriale.
Se observă o scădere a numărului de locuitori ai judeţului, de la un an la altul.
Mediul    2005    2006    2007    2008    2009
Urban    242.756    241.389    239.377    237.399    234.169
 Rural    128.902    128.411    127.955    127.152    126.022
Total    371.658    369.800    367.332    36.4551    360.191

Populaţia din localităţile afectate de pulberi în suspensie
Nr.
crt.    Localitate    Sate componente    Suprafaţă totală administrată  (ha)    Total locuitori
1    Municipiul Brăila    -    3.329    216.814
2    Comuna Cazasu    -    2.688    3.221
3    Comuna Romanu    Romanu, Oancea    7.092    1.942
4.    Comuna Vădeni    Vădeni, Baldovineşti, Pietroiu    15.908    4.235
5.    Comuna Chiscani    Chiscani, Lacu Sărat, Vărsătura    2.994    3.665
6.    Comuna Tudor Vladimirescu    Tudor Vladimirescu
Scorţaru Vechi, Comăneasca    7.852    2.438
7.    Comuna Tichileşti    Tichileşti, Albina    4.189    4.037
8.    Comuna Gropeni    Gropeni, Gropenii Noi    10.077    3.970
9.    Comuna Frecăţei    Titcov, Frecăţei, Salcia, Agaua, Cistia şi Stoeneşti    43.056    1.650

10.    Comuna Măraşu    Măraşu, Băndoiu, Ţăcău, Măgureni, Plopi    6.112    3.674

CAPITOLUL III -  DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

3.1. Informaţii generale cu privire la inventarul emisiilor şi modelare
      În conformitate cu H.G. nr. 586/2004, evaluarea şi gestionarea calităţii aerului este asigurată prin Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA). SNEGICA cuprinde ca părţi integrante, două sisteme:
•    Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului (SNMCA);
•    Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici (SNIEPA).
Ordinul MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, stabileşte criteriile de clasificare a aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în cadrul Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului.
Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în vigoare se impune realizarea în mod continuu a evaluării calităţii aerului pe baza valorilor limită şi a valorilor de prag, în acord cu standardele naţionale, în scopul:
•    menţinerii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
•    îmbunătăţirii calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
•    adoptării măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului.
    Pe baza datelor privind calitatea aerului înconjurător provenite din Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare a Calităţii Aerului, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a realizat studii de evaluare a dispersiei poluanţilor în aer prin modelare şi investigarea zonelor fierbinţi. 
Modelarea dispersiei poluanţilor în aer s-a realizat pe baza inventarului surselor de poluare şi a emisiilor de poluanţi în atmosferă, realizate prin metoda bazată pe factori de emisie.
Inventarele de emisie reprezintă o sumă de informaţii cantitative asupra surselor şi a cantităţilor de poluanţi emise într-un interval de timp şi a substanţelor emise.
Inventarul este asociat unei multitudini de surse/activităţi, se referă la toţi poluanţii emişi de aceste surse/activităţi şi se elaborează pentru un interval de timp prestabilit.
Sursele de poluare sunt de trei tipuri:
?    Surse punctuale - estimările de emisii sunt asigurate pentru o sursă individuală sau o gură de emisie (de obicei mare);
?    Surse de suprafaţă – surse difuze de poluare mai mici sau mai multe pentru o suprafaţă de bază ;
?    Surse liniare – emisiile de la vehicule din transportul rutier, feroviar, naval sau aerian şi sunt elaborate pentru secţiuni de-a lungul căilor de transport.

3.2. Prezentarea staţiilor de monitorizare
Supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Brăila se realizează începând cu anul 2008 prin cinci staţii automate de monitorizare şi două panouri electronice de informare a publicului care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.
Poluanţii monitorizaţi sunt cei reglementaţi prin Ordinul 592/2002 care aprobă Normativul privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, şi care transpune directivele europene privind calitatea aerului.

Harta aglomerării Brăila şi amplasarea staţiilor de monitorizare


 

Tipul, locaţia precum şi parametri monitorizaţi de fiecare staţie în parte sunt:

Nr.
crt.    Denumire staţie    Tip
staţie    Localitatea    Strada şi coordonatele staţiei    Parametrii monitorizaţi
1    Brăila 1    Trafic    Brăila    Calea Galaţi nr. 53; latitudine 45°17'01.9" N şi longitudine  - 27°58' 16.0" E    NOx, CO,  PM10, COV, Pb, SO2
2    Brăila 2    Fond urban    Brăila    Piaţa Independenţei nr.1
latitudine 45°15'52.0" N şi longitudine - 27°58' 07.6" E    NOx, SO2, CO,O3, PM2,5, COV, Pb, parametri meteorologici
3    Brăila 3    Fond suburban    Cazasu    latitudine 45°16'15.1" N şi longitudine  - 27°53' 22.0" E    NOx, SO2, CO, PM10, O3, COV, Pb, parametri meteorologici
4    Brăila 4    Industrial 1    Brăila    Şoseaua Baldovineşti nr. 22
latitudine -  45° 17' 50.6" N  şi longitudine - 27° 56' 58.6" E    NOx, SO2, CO,O3, PM10, Pb, parametri meteorologici
5    Brăila 5    Industrial 2    Chiscani    DJ 212 Km 14
latitudine 45°10' 06.7" N şi longitudine - 27°55'21.2" E    NOx, SO2, CO, O3, COV, parametri meteorologici PM10

STATIA  BRĂILA 1 - este situată într-o zonă comercială în care numărul aproximativ de locuitori este de 85.231 şi monitorizează nivelele de poluare generate preponderent de emisiile din traficul rutier, cu fluxuri medii şi ridicate (între 2.000 şi 10.000 vehicule/zi), de pe străzile limitrofe,  pe o arie de reprezentativitate: 10 - 100m

STATIA  BRĂILA  2  -  este situată într-o zonă rezidenţială în care numărul aproximativ de locuitori este de 63.158 şi monitorizează nivelele medii de poluare din zona urbană datorate emisiilor din interiorul oraşului precum şi contribuţiile posibil semnificative datorate unor fenomene de transport a poluanţilor atmosferici proveniţi din exteriorul oraşului, pe o arie de reprezentativitate: 1 – 5km

STATIA  BRĂILA  3  - este situată într-o zonă rezidenţială în care numărul aproximativ de locuitori este de 2.145 şi monitorizează nivelele medii de poluare din interiorul zonei suburbane datorate unor  fenomene de transport a poluanţilor ce provin din municipiul Brăila. Monitorizarea se realizează în vederea evaluării expunerii populaţiei şi a vegetaţiei din localităţile de la marginea zonei urbane, localităţi unde pot apărea fenomene de poluare fotochimică, pe o arie de reprezentativitate: 25 – 150km

STATIA  BRĂILA  4  - este situată în zona industrială nord a municipiului şi monitorizează nivelul de poluare provenit de la sursele industriale din zonă sau din zonele limitrofe, pe o arie de reprezentativitate: 100m – 1km

STATIA  BRĂILA  5  - este situată în zona industrială a localităţii în care numărul aproximativ de locuitori este de 5.288 şi monitorizează nivelul de poluare a aerului în zona învecinată emisiilor de pe Platforma Industrială Chiscani, pe o arie de reprezentativitate: 100m – 1km

Valori limită, valori ţintă, marja de toleranţă, perioade de mediere stabilite potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 592/2002.

Poluant    Perioada de mediere    Valoare
limită
(VL)
(μg/m3)    Valoarea limită +
Marja de toleranţă
(VL+MT)
(μg/m3)    Număr de depăşiri permise
SO2    1 h    350    350    24 ori/an
    24 h    125    125    3 ori/an
    An    20    20    Nu e cazul
NO2    1 h    200    225    18 ori/an
    An    40    45    Nu e cazul
NOx    An    30    30    Nu e cazul
PM10    24 h    50    50    35 ori/an
    An    40    40    Nu e cazul
Pb    An    0,5    0    Nu e cazul
C6H6    An    5    6,25    Nu e cazul
CO    Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore    10 mg/m3    10 mg/m3    Nu e cazul
O3    Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore    Valoare ţintă 120    -    25 ori/an

Măsurarea în puncte fixe a poluanţilor menţionaţi se face aplicând metodele de referinţă astfel:
?    pentru SO2 conform ISO/FDIS 10498 „Aer înconjurător - determinarea dioxidului de sulf ” – metoda fluorescenţei în ultraviolet;
?    pentru NO2, NOx conform ISO 7996/1985 „Aer înconjurător – determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot ” – metoda prin chemiluminiscenţă;
?    pentru Pb conform ISO 9855/1993 „Aer înconjurător – determinarea conţinutului de plumb din aerosoli colectaţi pe filtre” – metoda spectroscopiei cu absorbţie atomică;
?    pentru PM10 conform EN 12341 „Calitatea aerului – procedura de testare pe teren pentru a demonstra echivalenţa de referinţă a metodelor de prelevare a fracţiunii PM10 din pulberi în suspensie” – principiul de măsurare se bazează pe colectarea pe filtre a fracţiunii PM10 a pulberilor în suspensie şi determinarea masei acestora cu ajutorul metodei gravimetrice;
?    pentru benzen este metoda standardizată de CEN, de prelevare prin aspirare printr-un cartuş absorbant – metoda gaz-cromatografică;
?    pentru CO conform ISO 4224 – metoda spectrometrică în infraroşu nedispersiv (NDIR);
?    pentru O3 conform ISO 13964 – metoda fotometrică în UV.Monitorizarea poluanţilor în staţiile automate  se realizează cu:
Nr.
crt.    Poluant    Denumire echipament
1    SO2    Analizor de SO2  ME 9850 B Monitor Europe
2    NOx    Analizor de NOx ME 9841 B Monitor Europe
3    O3    Analizor de O3  ME 9810 B Monitor Europe
4    COV    Analizor de BTEX – BTX 2000- PID
5    PM10/PM2,5    Analizor pentru praf şi particule în suspensie LSPM10 - UNITEC
6    CO    Analizor de CO  ME 9830 B Monitor Europe
    Parametru    Denumire echipament
7    Temperatura    Senzor de temperatură HD 9008 TR
8    Viteza vântului    Senzor viteza vântului TP-V1
9    Direcţia vântului    Senzor direcţia vântului TP-D1
10    Umiditatea relativă    Senzor de umiditate relativă HD 9008 TR
11    Presiunea atmosferică    Senzor presiune atmosferică HD 9408 Tbaro
12    Radiaţia solară    Senzor radiaţie solară LPPYRA03AC
13    Precipitaţii    Senzor de precipitaţii (ploaie)

•    Calibrarea echipamentelor se realizează automat şi manual:
?    NOx, SO2 – verificare zilnică automată a calibrării cu tub de permeaţie (calibrare de zero şi span) şi calibrare lunară – manual cu gaz din butelie;
?    CO – calibrare automată la 3 zile cu gaz din butelie şi calibrare lunară - manual cu gaz din butelie;
?    BTX – verificare la 15 zile a calibrării cu gaz din butelie şi calibrare lunară manual cu gaz din butelie;
?     O3 – verificare zilnică automată a calibrării cu generator de ozon intern şi calibrare manuală multipunct cu generator de ozon extern la 3 luni.

3.3 Evaluarea poluării aerului cu pulberi în suspensie, fracţia PM10
Pulberile în suspensie reprezintă un indicator de bază în aprecierea calităţii aerului înconjurător. Pulberile în suspensie sunt particule solide şi lichide cu diametrul cuprins între 100 şi 0,001µ. Cele cu diametrul de la 5-10 µ (PM10) la 2,5-5 µ (PM2,5) prezintă un risc crescut pentru sănătate deoarece pătrund în aparatul respirator şi sunt reţinute la nivelul alveolelor pulmonare. Consecinţele expunerii la pulberi în suspensie constau în afectarea tuturor grupelor de vârstă prin favorizarea apariţiei şi accelerarea/agravarea evoluţiei unor afecţiuni ca: bronşita acută şi cronică, emfizemul pulmonar, astmul bronşic, bronhopneumopatia obstructivă cronică, cancerul pulmonar. În cazul copiilor determină crearea unei predispoziţii precoce la infecţii respiratorii şi astmă bronşic.
Surse de poluare cu pulberi:
?    naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor şi dispersia polenului;
?    antropice: activităţile industriale, procesele de combustie din sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termice, traficul rutier prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete.
Evaluarea calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în atmosferă folosind un model combinat meteorologie-dispersie efectuată pe baza inventarului surselor de poluare şi a emisiilor de poluanţi, a identificat că sursele de suprafaţă (încălzirea rezidenţială a locuinţelor şi industrie mică) sunt principalele surse responsabile pentru depăşirea concentraţiilor valorilor limită la PM10, atât în 2007 cât şi în 2008.
       
Repartiţia emisiilor de  pulberi în suspensie pe tipuri de surse
Tip sursă    2007    2008
    tone    pondere    tone    pondere
surse de suprafaţă    6149    97,23    6098,73    97,41
surse liniare    128    2,02    107,71    1,72
surse punctuale    48    0,75    54,49    0,87
Total    6324        6260,93    

Tendinţa evoluţiei pulberilor în suspensie, atât din punct de vedere a cantităţilor rezultate din inventarele de emisie, cât şi a concentraţiilor rezultate din monitorizare, este descrescătoare.
Evoluţia concentraţiilor de PM10 rezultate din monitorizare
 

PM10 nefelometric (?g/m3)    BR1    BR3    BR4    BR5
2008 Medii anuale     28,54    32,54    38,29    24,76
2009 Medii anuale    22,64    22,25    27,16    28,87
PM10 gravimetric (?g/m3)    Br1    Br3    Br4    Nu se determină
2008 Medii anuale     25,50    8,97    21,3    
2009 Medii anuale    21,5    23    27,3     
CAPITOLUL IV – MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

    4.1. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE PENTRU ANUL 2011 LA NIVELUL U.A.T.
PENTRU REDUCEREA PULBERILOR ÎN SUSPENSIE

4.1.1. MUNICIPIUL BRĂILA

Nr. crt.    Măsura    Acţiunea    
Responsabil    Termen de
realizare    Costuri/
Sursa de
finanţare    Stadiul
 realizării    Rezultat aşteptat/
Indicator monitorizat
1    Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţele individuale şi comune.    Reabilitarea termică de  blocuri de locuinţe şi locuinţele individuale
1) “Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 24 - Brăila”2) “Reparaţii capitale la Liceul cu Program Sportiv Brăila”3)“Extindere pe verticală (mansardare) Şcoala cu clasele I-VIII Vlaicu Vodă - Brăila”

4) “Consolidarea şi reabilitare Grup Şcolar Grigore Moisil - Brăila”    Primăria municipiului
Brăila    2010 cu finalizare 2011


    1) Total proiect
1.316.522,88 lei
FEDR-85%;
B.S.  - 13%;
B.L.  - 2%
2)Total proiect
1.935.365,3 lei
FEDR-85%;
B.S.  - 13%;
B.L.  - 2%

3)Total proiect
4.804.630,04
lei
FEDR-85%;
B.S.  - 13%;
B.L.  - 2%
4)Total proiect
4.689.071lei
FEDR-85%;
B.S.  - 13%;
B.L.  - 2%    1) Realizat

2) Realizat

3) Realizat

4) Realizat
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire

Indicator monitorizat:    
- s-a finalizat proiectarea pentru 6 blocuri de locuinţe

- clădiri publice reabilitate termic – 1                                                                                                                                                         
2    Promovarea surselor de energie alternativă (panouri solare) – proiect
Casa Verde
    1. “Reabilitarea sistemului de producere a energiei termice prin utilizarea surselor de energie regenerabila la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”, - Lacul Sărat, Judeţul Brăila”    Primăria municipiului Brăila    Începere 2010 - termen de finalizare 2011
    1.685.257,89 lei    Lucrările nu au inceput incă
- realizare proiect tehnic    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire
Indicator monitorizat:
- cantitate de combustibil înlocuită prin folosirea surselor de energie regenerabilă
        2. Instalaţie solară pentru prepararea apei calde menajere în cadrul:
- Spitalului de Obstetrică si Ginecologie Brăila
- Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila–Pavilion A
- Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila–Pavilion B    Consiliul Judeţean Brăila    Începere 2010 - termen de finalizare 2011
    3.597.535 lei    Lucrările nu au început încă, acţiunea aflandu-se în faza de realizare a proiectului tehnic    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire
Indicator monitorizat:
- cantitate de combustibil înlocuită prin folosirea surselor de energie regenerabilă
3    Îmbunătăţirea gospodăririi energiei (Creşterea eficienţei cazanelor la SC CET SA Brăila )    Dispozitive eficiente de încălzire, sisteme eficiente de generare a apei calde, contoare şi MĂSURI de control pentru încălzire
- În trimestrul I al anului 2010, la instalaţia de producere a apei fierbinţi cu o putere termică de 15 Gcal / h, realizată în anul 2008 s-a montat un sistem de tratare a apei , în vederea eliminării impurităţilor din agentul termic transportat la consumator     Primăria municipiului Brăila,
Serviciul public de alimentare cu energie termică
Operator S.C. „CET” S.A. Brăila    2010    Surse proprii
33.558 lei     S-au urmarit indicatorii de eficienţa energetica în conformitate cu ord. 225 / 15.09.2009  , raportare realizata de operatorul CET SA trimestrial, catre U.A.T. Braila;
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire
Indicator monitorizat:    
-    Factor de performanţa realizat 2010 = 1205 g CO2 / MWe
- Cantitate de combustibil economisită nu a putut fi cuantificată, deoarece calculul acesteia implică finalizarea Bilanţului energetic.
4    Reabilitarea şi modernizarea
sistemului centralizat de termoficare
în municipiul Brăila  prin:
-reabilitarea conductelor aferente
reţelei de distribuţie
- reabilitarea punctelor termice
- introducerea modulelor termice la
nivel de clădire    - continuarea lucrărilor de modernizare a punctelor termice
    Primăria municipiului Brăila,
Serviciul public de alimentare cu energie termică
Operator S.C. „CET” S.A. Brăila
    2010    Surse proprii
1.720.000 lei
    S-au modernizat puncte termice cu transmiterea la distanţa a datelor, facându-se posibila urmarirea cantitaţilor de energie consumata şi livrata
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumului de combustibil
Indicator monitorizat:    
-    29 puncte termice reabilitate, automatizate

5    Întreţinere şi reparaţii curente străzi    Reparaţii prin plombări asfaltice, înlocuit borduri, dalat, etc.    Primăria municipiului Brăila
    2010    Buget local
16.302.030lei

    Realizat
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
- 139 km străzi reparate din total de 284 km
- lungime borduri înlocuite: 3525 m
6    „Reabilitare şi modernizare str. Griviţei din municipiul Brăila” proiect accesat prin P.O.R. Axa 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”    Modernizare cale rutieră
3.242 m.
Reabilitare reţele distribuţie apă
3.242 m.
Reabilitare reţele canalizare şi a apelor pluviale - 3.242 m.    Primăria municipiului Brăila    2010
cu finalizare în 18 luni de la semnarea contractului de execuţie    20.735.200
din care
FEDR - 85%;
B.S.    - 13%;
B.L.    - 2%    Realizat     Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
- 700 m (fără stratul de uzură) lungime cale rutieră  modernizată din total 3242 m lungime
7
    „Modernizarea Bulevardului Dorobanţilor din municipiul Brăila”, proiect accesat prin P.O.R. Axa 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”    Modernizare cale rutieră 4,7 Km.
Modernizare cale rulare tramvai
4 Km.
Reabilitare reţele apă. Reabilitare reţele de canalizare.
Reabilitare canal colector Germany.    Primăria municipiului Brăila
    2010
cu finalizare în 36 luni de la semnarea contractului de execuţie    24.772
(mii Euro fără TVA)
din care
FEDR - 85%;
B.S.    - 13%;
B.L.    - 2%    Realizat in proportie de
21 %
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
- lungime cale rutieră  modernizată din total lungime
- lungime linie de tramvai  modernizată din total lungime Lucrarile au inceput in data de 07.03.2011, termenul de executie fiind de 24 de luni.

8    Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoare în vederea fluidizării traficului    Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente ajungându-se la un nr.
-7431 locuri de parcare personalizate obiectivul pentru anul 2010 fiind realizarea a  încă  300;
-830 locuri de parcări publice    Primăria municipiului Brăila
(D.A.G.L. Brăila)    2010    Nu este cuantificat    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
- număr locuri de parcare noi: 309
- număr locuri de parcare reabilitate: 60
- total amenajate: 7584
9    Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun uzate, eficientizarea consumurilor energetice şi materiale,creşterea standardului de calitate a serviciilor în acest domeniu.    - Promovarea transportului  public ecologic, utilizarea combustibilului tip biodiesel, înlocuirea parcului de autobuze noneuro;
    Primăria municipiului Brăila
(S.C. BRAICAR S.A.)    2010     F.E.
Buget local
Surse proprii SC Braicar SA
Aproximativ 1.000 mii Euro fara TVA    Realizat     Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
- număr autobuze achiziţionate -10
10    Introducerea unui management eficient al activităţii de transport public local de calatori la  nivelul localităţilor.    Program municipal permanent  de  transport public local de călători, cu asigurarea de trasee care să satisfacă nevoile de transport a călătorilor în municipiu,  prin servicii regulate şi mijloace auto moderne.    Primăria municipiului Brăila
(S.C. BRAICAR  S.A.,
S.T.P.L.C Brăila)    2010    Nu necesită fonduri    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic
Indicator monitorizat:    
- numar trasee - 5
- lungimea  totală a traseelor este de  76 km.
11    Eliberarea spatiilor de parcare si a străzilor ocupate de maşini abandonate / scoase din uz    Ridicarea maşinilor abandonate de pe străzi    Primăria municipiului Brăila    2010    Nu se pot  estimata costurile    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic
Indicator monitorizat:
- 977 autovehicule abandonate sau scoase din uz,  identificate pe teren
- 4 autoturisme ridicate
12    Fluidizarea traficului
şi reducerea emisiilor prin întreţinerea  semaforizării intersecţiilor    Întreţinerea şi menţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de semaforizare aferente intersecţiilor de pe raza municipiului;    Primăria municipiului Brăila
(D.A.G.L. Brăila)    2010    Buget local
118.676 lei    Realizat
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic
Indicator monitorizat:
-    10 intersectii noi aflate in garanţie care urmează a fi predate catre SUPDAGL pentru întreţinere
- 15 intersecţii semaforizate monitorizate
13    Curăţirea şi întreţinerea străzilor (Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit în timpul iernii;
Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate    Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat) din care
- zilnic 30 %
- periodic(5 ori pe săptămână) 40%
- periodic(3 ori pe săptămână) 30%
    Primăria municipiului Brăila (D.A.G.L. Brăila)
    2010    Surse proprii
4.964.722 lei
    Realizat
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
- lungimea căilor rutiere salubrizate – 350 km/zi
- număr controale de monitorizare a activităţii celor 3 operatori de salubrizare: SC ECO SA., SC Brai -Cata SA şi SC RER Ecologic Service, realizată de către  DAGL Brăila
- vara: de 2 ori/zi
- în restul anului: zilnic
14    Organizarea şantierelor de construcţii şi a celor de lucrări de reabilitare a
căilor rutiere respectând legislaţia de mediu. Măsura va fi impusă
executanţilor din faza de contractare a lucrării
    Izolarea şantierelor,
umectarea căilor de acces şi spălarea anvelopelor la ieşire, transportarea
materialelor pulverulente în mijloace acoperite.    Primăria municipiului Brăila    2010    Nu sunt necesare fonduri    Realizat     Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din demolări şi construcţii
Indicator monitorizat:
- adoptarea HCLM nr. 5/30.01.2003 privind Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie cu privire la Organizarea şantierelor de construcţii şi a celor de reabilitare a căilor rutiere
- număr de controale - necuantificat
- Poliţia Locală efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizatia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale, incusiv organizarea şantierelor de construcţii;
- Efectuează controale pentru indentificarea lucrărilor de construcţie executate fără autorizatie de construire sau desfiinţare.
15    Întreţinere şi amenajat spaţii verzi aferente municipiului Brăila    Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazonat, udat, toaletat arbori, etc.    Primăria municipiului Brăila    2010    Buget local
4.316.720 lei    Realizat
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat
Indicator monitorizat:
- 3668 arbori plantaţi;
- 11280 arbuşti plantaţi
- lungime gard viu 2676 m
- suprafaţa acoperită cu gazon 30.000 mp
16    “Extindere spaţii verzi prin realizarea unui Parc în Cartierul Lacu Dulce - Municipiul Brăila”    Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi la nivelul municipiului (St=40.699 mp),  în vederea realizării suprafeţei de 26 mp pe cap de locuitor până în anul 2013;    Primăria municipiului Brăila    2010    3.630.590, 95 lei


    Realizat
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat
Indicator monitorizat:
- număr arbori/arbuşti plantaţi -645
- suprafaţa creată ca spaţiu verde – 19.274 mp
17    Restricţionarea traficului greu (peste 3, 5 to) în municipiul Brăila şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h    Dispoziţia Primarului nr.37709.07.08.2008 privind devierea circulaţiei traficului rutier greu(peste 3, 5 to)  şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h    Primăria municipiului Brăila    2010    Nu necesită fonduri     Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic
- nr controale – necuantificat
Politia Locală sprijină structurile teritoriale ale Poliţiei Române in asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi a celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă (inclusiv trafic greu)
18    Instituirea taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice pentru tranzitarea zonelor prevăzute cu restricţie pentru  traficul greu (peste 3, 5 to)    - Conform  HCL nr. 381/16.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale; reglementare şi aplicare taxe speciale(taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice)    Primăria municipiului Brăila    2010    Nu necesită fonduri    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic
Indicator monitorizat:
- 374 de permise de liberă trecere eliberate


4.1.2. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A
COMUNEI CAZASU

Nr.
crt.    Măsură    Acţiunea    Responsabil    Termen de
realizare    Costuri/
Sursa de
finanţare    Stadiul
realizării    Rezultat aşteptat/
Indicator monitorizat
1    Modernizare străzi    Reprofilare şi pietruire drumuri comunale – 3 km, 15.000 mp    UAT CAZASU
    2010    210.000/ Fonduri proprii    Realizat    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic
Indicator monitorizat:
- 4,5 km drum pietruit

2    Extindere spaţii verzi    Extindere livada pomi fructiferi – plantare 13,5 ha    SC Prod Fruit Trade SRL    2010    30.000 euro/ha/
Surse proprii
    Nu s-a realizat    Rezultat aşteptat :  Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din procesul de resuspensie a solului4.1.3. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI CHISCANI

Nr.
crt.    Măsura    Acţiunea    Responsabil    Termen
de realizare    Costuri/
Surse
de finanţare    Stadiul
 realizării    Rezultat aşteptat/
Indicator monitorizat
1    Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în locuinţele individuale     Reabilitarea termică a 100 de  locuinţe    Proprietarii de locuinţe    2010    320000 lei/
proprietari cu surse proprii    90%    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din arderea combustibilului
Indicator monitorizat:    
- 68 locuinţe reabilitate termic
2    Racordarea la reţeaua de distribuţie gaze naturale a construcţiilor noi     Racordarea unui număr de 36 locuinţe    Persoane fizice şi juridice
    2010    343440 lei/
proprietari cu surse proprii    80%    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din arderea combustibilului solid
Indicator monitorizat:    
- 28 de locuinţe s-au racordat la reţeaua de gaze
3    Curăţirea şi întreţinerea străzilor    Stropirea şi întreţinerea a 31,15 km străzi zilnic
    UAT Chiscani
    2010    10.654 lei/
angajaţii din cadrul serviciului de paza al comunei Chiscani
    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate
Indicator monitorizat:
- 31,15 km de străzi salubrizate
- 217 zile când se face salubrizarea străzilor
4    Ecologizarea
DJ 212, Malul Stâng al Fluviului Dunărea,     Curăţirea de  resturi vegetale, gunoi de grajd şi deşeuri de orice fel     UAT
Chiscani
    2010    654 lei/
angajaţii din cadrul serviciului de pază al comunei     Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate
Indicator monitorizat:
- 8200 mp mal ecologizat
- 6,2 km DJ ecologizat
5    Promovarea proiectului de achiziţionare de autoturisme noi prin Programul Naţional  RABLA    Înlocuirea  unui număr de 70 autoturisme vechi prin Programul Naţional  RABLA    Persoane fizice
    2010    201.000 lei/
proprietari cu surse proprii    Realizat    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic
Indicator monitorizat:
- 86 autoturisme înlocuite
6    Introducerea unui management eficient al traficului rutier în interiorul localităţilor    MĂSURI de fluidizare a traficului rutier, reducerea, devierea, interzicerea traficului rutier în zonele unde se impune acest lucru.    UAT Chiscani
Post Politie Chiscani
IPJ BRAILA
    Permanent în situaţii de aglomerare trafic    Nu este estimat    Nu au fost situaţii de aglomerări în trafic în cursul anului 2010    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic
Indicator monitorizat:
- număr acţiuni privind devierea traficului
- număr controale pentru verificarea emisiilor de la autovehiculule din trafic
        Realizarea de controale în trafic, având drept scop verificarea emisiilor de poluanţi în mediu şi starea tehnică a autovehiculelor care se deplasează pe drumurile publice.    UAT Chiscani
Post Politie Chiscani
IPJ BRAILA
    Periodic    Nu este estimat    Nu s-a realizat întrucât este de competenţa ARR Bucureşti filiala Brăila    
7    Introducerea unui management eficient al lucrărilor de construire şi demolare a clădirilor în interiorul localităţilor    În procedura de eliberare a autorizaţiilor de construire pentru activităţi care presupun emisii de pulberi în atmosferă, se vor stabili MĂSURI concrete pentru evitarea de emisii de pulberi, sau reducerea acestora la un nivel acceptabil    UAT Chiscani
    2010    Nu este estimat    Realizat parţial -
    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din demolări şi construcţii
Indicator monitorizat:
- adoptarea şi publicarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind obligativitatea realizării măsurilor stabilite
Regulamentul local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau reviziurea  Planurilor urbanistice a fost  aprobat in sedinta de  Consiliului Local Chiscani prin  Hotararea nr.16/28.04.2011 si a Planului de amenajare a teritoriului aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.59/20004.1.4. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  FRECĂŢEI

Nr.
crt.    Măsura    Acţiunea    Responsabil    Termen
de
 realizare    Costuri/
Surse de finanţare    Stadiul realizării    Rezultat aşteptat/
Indicator monitorizat

1    Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice în clădirile publice şi locuinţe individuale şi comune
    Lucrări de săpare canal de evacuare a apelor colectate din ploi, topirea zăpezilor şi infiltraţiilor  Frecăţei
= 1800 mc    UAT
 FRECĂŢEI    01-04-
2010
30-04-
2010    Bugetul local
Fact.nr. 383/2010
= 72.590 lei    Realizat

    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiilor de PM10
        Lucrări de montare uşi şi ferestre termopan la clădirea Consiliului Local FRECĂŢEI    UAT
 FRECĂŢEI    30-03
2010-
02-04-2010    Bugetul local
Fact. Nr. 179/2010
= 4450 lei    Realizat
    Prin etanşarea uşilor şi ferestrelor se realizează reducerea consumului de lemne pentru foc  şi scăderea concentraţiilor de PM10
2    Modernizare şi reabilitare străzi şi drumuri comunale    Lucrări de nivelare pe drumul comunal DC 57 şi străzile localitatilor  FRECĂŢEI, Agaua, Titcov - lungime
13400 m, lăţime 5,5m suprafaţa carosabilă = 73700 mp    UAT
FRECĂŢEI    01-04
2010
20-04  
2010    Bugetul local
Factura nr. 382/30-04-2010= 73.066 lei    Realizat
    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic
Indicator monitorizat:
- 73700 mp străzi şi drumuri  reabilitate şi/sau modernizate
3    Asigurarea necesarului de locuri de parcare    Amenajat parcare betonată Consiliul Local FRECĂŢEI în suprafaţă de 234 mp.    UAT
FRECĂŢEI    01-04
2010 -
25-05-
2010    Bugetul local
Contr. nr. 1113/2010
=64.000 lei    Realizat

    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10
- parcare 234,5 mp
- 30 locuri parcare

4.1.5. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI GROPENI

Nr.
crt.    Măsura    Acţiunea    Responsabil    Termen
de realizare    Costuri/
Surse
de finanţare    Stadiul realizării    Rezultat aşteptat/
Indicator monitorizat
1    Pietruire străzi    Pietruire a 400 m.l  străzi din comuna      UAT GROPENI    2010    84.000 lei/ Buget local    Realizat

    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic
Indicator monitorizat:
- 400 ml străzi pietruite şi pregătit pentru pietruire 10 km
2    Ecologizarea străzilor din comuna    Curăţirea şi întreţinerea periodica a străzilor comunale, 5 km    UAT GROPENI
Personal deservire legea 76/2006 şi Legea 416/2001    2010    110.340 lei salubrizare
73.000 lei plantări puieti
Buget local    Realizat
Costuri
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate
Indicator monitorizat:
- 5 km de străzi salubrizate
- plantat 5 ha puiet DJ 255 A
3    Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor     Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării, HCL 41/31.04.2009    UAT GROPENI
Prin Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Gropeni    2010    19.000 lei/
Buget local    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate
Indicator monitorizat:
- 3 acţiuni de conştientizare
- nu s-au efectuat controale
4    Creşterea gradului  de izolare a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în cladirile publice     Reabilitarea termica a sediului Scolii de arte şi meserii Gropeni    UAT GROPENI
Se realizează cu personalul încadrat conform legii
76/2002 şi al Legii nr. 416/2001    2010    107789 lei/
Buget de stat şi local    Realizat
Reabilitare
Primărie, Şcoala cu clasele I-VII    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din arderea combustibilului
- cantitate de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a izolării termice – necuantificat
5    Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor selective     Amplasarea de pubele pentru eliminarea selectivă a deşeurilor    UAT GROPENI    2010    14.280 lei/
Buget local    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concen-traţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate
Indicator monitorizat:
- 12 pubele amplasate

4.1.6. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  MĂRAŞU

Nr.
Crt.    Măsură    Acţiunea    Responsabil    Termen de
realizare    Costuri/
Sursa de
finanţare    Stadiul realizării    Rezultat aşteptat/
Indicator monitorizat
1    Modernizarea sistemelor de încălzire cu combustibil solid    Construirea unei şcoli în satul Băndoiu dotate cu sistem de încălzire centralizat cu centrale pe combustibil solid    UAT Măraşu    2010    470.000 lei /
surse proprii şi de la  Ministerul Educaţiei    Realizat 70 %
Costuri
570.000 lei    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de combustibili solizi şi prin eficientizarea procesului de combustie

2    Modernizare şi asfaltare străzi    Modernizarea şi asfaltarea a 8,5 km DC 62    UAT Măraşu

    2010    5.700.000 lei/
HG.577/
1997    Proiectul este in faza de licitatie    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate
Indicator monitorizat:
- km de străzi asfaltate din totalul lungimii străzilor comunale
- km de străzi modernizate din totalul lungimii străzilor comunale
3    Încurajare utilizare transport public prin înlocuirea parcului de autovehicule uzate şi creşterea gradului de calitate a serviciilor în acest domeniu    Introducerea a 2  autobuze noi pentru transportul public    UAT Măraşu

    2010    114.790 Euro    Realizat
    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic
Indicator monitorizat:
- număr autovehicule achiziţionate -2
4    Curăţirea şi întreţinerea străzilor, spaţiilor verzi, şi a zonei de protecţie a fluviului Dunărea    Efectuarea de acţiuni de curăţire străzi , şanţuri, podeţe, colectat şi îndepărtat deşeuri     UAT Măraşu
Măsura se va realiza cu ajutorul cetăţenilor beneficiari ai schemei de ajutor social Legea nr. 416    2010    Aprox. 150.000 lei    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate
Indicator monitorizat:
- 15 km de străzi salubrizate
- 1 zi/săptămână se face salubrizarea străzilor
- 2 acţiuni de curăţire, igienizere a 8 km dig mal fluviu Dunărea
5    Informarea populaţiei cu privire la arderea miriştilor      Întâlniri publice org. de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Măraşu    UAT Măraşu

    permanent    Nu sunt necesare fonduri    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate
Indicator monitorizat:
- 70 acţiuni de conştientizare
- 98 de controale efectuate


4.1.7. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI ROMANU
    
Nr.
crt.    Măsură    Acţiunea    Responsabil    Termen de
realizare    Costuri/
Sursa de
Finanţare    Stadiul
realizării    Rezultat aşteptat/
Indicator monitorizat
1    Creşterea gradului  de izolare termică a clădirilor în vederea eficientizării  energetice în clădirile publice     Izolarea clădirilor vechi şi a celor în curs de construire    UAT
ROMANU    2010    100.000 lei/
Surse proprii    Realizat
Costuri
65208 lei
Izolate termic – Sediul Primăriei noi şi vechi, Dis-pensar medi-cal uman, Grădiniţă, locuinţe proprietari    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea arderilor pentru încălzire
Indicator monitorizat:
-15 clădiri izolate termic
- cantitatea de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a izolării termice - necuantificat
2    Ecologizarea străzilor din comună    Curăţirea şi întreţinerea străzilor din satele Romanu şi Oancea    UAT
ROMANU    2010    100.000 lei/
Surse proprii    Realizat
Costuri
5100 lei- pentru ecologizarea străzilor
2.000.000 lei reparat străzi
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate
Indicator monitorizat:
- 8 km străzi reparate
3    Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor     Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării    UAT
ROMANU    2010        Realizat
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate
Indicator monitorizat:
- 8 acţiuni de conştientizare


4.1.8. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  TICHILEŞTI

Nr.
crt.    Măsura    Acţiunea    Responsabil    Termen
de realizare    Costuri/
Surse
de finanţare    Stadiul realizării    Rezultatul aşteptat

1    Înlocuirea combustibilului solid (lemn) cu combustibil gazos (gaze naturale)    Extindere reţelei de alimentare cu gaze naturale    UAT Tichileşti+
SC GDF SUEZ SA    2010    88.394 lei/ cofinanţare
CL Tichileşti
-SC GDF SUEZ SA    Realizat    Rezultat aşteptat :
Reducerea emisiilor de  PM10 prin reducerea consumului de com-bustibili solizi şi prin eficientizarea proce-sului de combustie
Indicator monitorizat:
- 45 clădiri racordate la reţeaua de gaze
- 14.000 ml reţea gaze extinsă
        Racordarea locuinţelor la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale    UAT Tichileşti+
SC P&G Construct SRL        1.500-1.800 lei/ branşament    Realizat    
2    
Modernizare străzi    - 4 km străzi comunale    UAT Tichileşti    2010    73.000 lei/
Surse proprii    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei   PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate
Indicator monitorizat:
- 4 km străzi modernizate
3    Salubrizarea străzilor    Curăţarea şi întreţinerea periodică a străzilor comunale.    UAT Tichileşti    2010    15.408 lei/
Surse proprii    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei   PM10
Indicator monitorizat:
- 22 km străzi curăţate
5    Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor    Acţiuni de conştientizare a cetăţenilor de a nu incendia miriştile şi resturile vegetale din gospodării    UAT Tichileşti    2010    Fără costuri    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate
Indicator monitorizat:
- 2 acţiuni de conştientizare
- 10 controale efectuate
6    Extinderea spaţiului verde    Plantare pomi    UAT Tichileşti    2010    5.250 lei/
Surse proprii    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10,diminuarea pulberilor resuspendate prin menţinerea spaţiului verde
Indicator monitorizat:
- 400 puieţi salcie plantaţi
4.1.9. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  VĂDENI

Nr.
crt.    Măsura    Acţiunea    Responsabil    Termen
de realizare    Costuri/
Surse
de finanţare    Stadiul realizării    Rezultat aşteptat/
Indicator monitorizat
1    Introducerea unui management eficient al traficului rutier în interiorul  localităţilor    Acţiuni de fluidizare a traficului rutier, reducerea, traficului rutier în zonele unde se impune acest lucru. Achiziţionarea de indicatoare rutiere    UAT
VĂDENI    Permanent
2010    5.000 lei/
Buget local    Realizat
Costuri
1200 lei
Instituire taxa specială liberă trecere H.C.L. nr. 82/31.10.2009     Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic
Indicator monitorizat:
- 9 indicatoare achiziţionate şi montate
- 470 lei încasaţi din taxe
2    Modernizare şi asfaltare străzi    2,5 km străzi    UAT
VĂDENI    2011    210.000lei/
H.G. 577
    Realizat 95 %
în anul 2010
Cost
120339,43 lei    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic
Indicator monitorizat:
- 5240 mp străzi pietruite
3    Curăţirea şi întreţinerea străzilor    27 km        2010
Permanent    50.000 lei
Buget local    Realizat
Contract încheiat cu RER Ecologic service SRL Brăila
( nr. 1587/19.05.2010)    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10
Indicator monitorizat:
- 27 km de străzi salubrizate
- 28 zile/lună se face salubrizarea străzilor
4    Extindere reţele gaze naturale    Sat Vădeni - 1,5 km.
Sat Baldovineşti - 3,07 km    U.A.T
VĂDENI
Distrigaz      2010    450.000lei/
Buget local    Realizat 35 %    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10
Indicator monitorizat:
- 1,6 km de reţea
- 60 locuinţe racordate
5    Salubrizare comunală    Precolectarea, colectarea selectivă transportul şi depozitarea deşeurilor menajere
    U.A.T
VĂDENI
S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Brăila
    2010
Permanent        Realizat
Contract încheiat cu RER Ecologic service SRL Brăila
( nr. 1587/19.05.2010)    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10
Indicator monitorizat:
- 27 km de străzi salubrizate
-  28 zile/ lună se face salubrizarea străzilor
- 73 controale efectuate de primărie pentru verificarea salubrizării
6    Întreţinerea spaţiilor verzi    Curăţirea permanentă, irigare, refacere după caz (aliniamente stradale, parcuri)    U.A.T
VĂDENI    2010
Permanent    20.000 lei/
Buget local    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10
Indicator monitorizat:
- 1,9 km aliniamente, stradale, parcuri refăcute
7    Prevenirea eliminării prin ardere a deşeurilor      Preluarea de la populaţie a deşeurilor reciclabile    U.A.T +
S.C. Sevenature S.R.L. Braila    2010
Permanent        Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10
Indicator monitorizat:
- 7 acţiuni de preluare
- 212 kg deşeuri reciclabile preluate
8    Întreţinerea spaţiilor verzi, pădurii    Ecologizare şi udare    U.A.T.+
Romsilva

    2010            Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10
Indicator monitorizat:
- suprafaţa de 9071 mp ecologizată şi udată din total 17429071 mp suprafaţă
- suprafaţa de 17420000 mp ecologizată


4.1.10. MĂSURI/ACŢIUNI REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI  TUDOR VLADIMIRESCU

Nr.
crt.    Măsura    Acţiunea    Responsabil    Termen
de
realizare    Costuri/
Surse
de finanţare    Stadiul
realizării    Rezultatul aşteptat

1    Creşterea gradului de izolare a clădirilor în vederea eficientizării energetice     Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe    UAT Tudor Vladimirescu+
Asociaţia de locatari    2010
2011    Buget local    Nu s-au început lucrările    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din arderea combustibilului
Indicator monitorizat:
- număr blocuri de locuinţe şi clădiri publice reabilitate
- cantitate de combustibil redusă pentru încălzire ca urmare a reabilitării termice
        Reabilitarea termică a grădiniţelor din Scorţaru Vechi şi T. Vladimirecu    UAT Tudor Vladimirescu
    2011    Buget local    Realizat şi aprobat proiectul în şedinţa CL
    
        Reabilitarea termică şcoala – Scorţaru Vechi            Buget local    Realizat şi aprobat proiectul în şedinţa CL    
2    Asigurarea curăţeniei pe domeniul public şi întreţinerea spaţiilor verzi    Ridicarea deşeurilor, curăţarea străzilor şi şanţurilor pluviale
Întreţinerea spaţiilor verzi din comună DN2.
Încheierea contractului cu
S.C. RER ECOLOGIC S.R.L nr. 646/10.02.2010    UAT Tudor Vladimirescu    2010    3.718 lei/
- buget local 30%  (1.115,40  lei)
- A.J.O.F. 70%
(2602,60 lei)    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea ponderii pulberilor resuspendate
Indicator monitorizat:
-  15 km de străzi salubrizate
- 4 zile/
săptămână
- nu s-au efectuat controale de verificare a agentului de salubritate
3    Promovare energia verde    Înfiinţare parc eolian    UAT Tudor  Vladimirescu+
S.C. EOLEN VEST S.R.L    2010        Nu s-a realizat    Rezultat aşteptat :Scăderea concentraţiilor de PM10 prin utilizarea surselor alternative de energie
Indicator monitorizat:
- realizarea investiţiei
4    Informarea populaţiei cu privire la interzicerea arderii miriştilor     - Emitere Hotărâre de Consiliu Local
- Acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei
    UAT Tudor
Vladimirescu    2010    Nu sunt necesare fonduri    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din incendiile necontrolate
Indicator monitorizat:
- 8 acţiuni de conştientizare
- 5 controale efectuate
5    Modernizare străzi     Reprofilare şi pietruire drumuri comuna
T. Vladimirescu    UAT Tudor
Vladimirescu    Dec.
2010    200.000 lei/
Bugetul local    Realizat
Costuri
300.000 lei    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din trafic
Indicator monitorizat:
- 3,8 km străzi reprofilate, pietruite
        Asfaltarea 7,5 km drum comunal    UAT Tudor
Vladimirescu    2010    2,5 mil. euro/
Bugetul local+
Fonduri UE    Nu s-a rea-lizat din lipsă de fonduri    
6    Extindere spaţii verzi
şi amplasare panouri voltaice    Înfiinţarea de spaţii verzi în localitatea Tudor Vladimirescu
- Plantarea de material vegetativ (gazon)
- Montare stâlpi iluminat prevăzuţi cu panouri voltaice    UAT Tudor
Vladimirescu    2010-2011    500.000 lei/
Fondul de mediu    S-a întocmit studiul de fezabilitate urmând a se demara lucrările    Rezultat aşteptat :  Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din procesul de resuspensie a solului
Indicator monitorizat:
- suprafaţa amenajată ca spaţiu verde
4.2. MĂSURI/ACŢIUNI PROPUSE PENTRU  PERIOADA 2011-2014

MUNICIPIUL BRĂILA
Nr. crt.    Măsură    Acţiunea    Responsabil    Termen de
Realizare    Estimare costuri/
Sursa de
finanţare    Stadiul realizarii    Rezultat aşteptat/
Indicator monitorizat
/ Observatii
1    Realizarea unei surse noi de producere a agentului termic  în sistem cogenerativ    Optimizarea producerii agentului termic la o capacitate termică instalată de 100 Gcal/h corespunzătoare consumului actual în municipiul Brăila
S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008    Primăria Municipiului Brăila,
Serviciul public de alimentare cu energie termică
Operator S.C. „CET” S.A. Brăila    Nu se poate specifica cu exactitate termenul de realizare a acestui obiectiv de investitii.
Se preconizeaza a se derula pe o perioada mai indelungata (mai multi ani calendaristici)    7.625,36
(mii Euro fără TVA)
F.E.;
B.S.;
B.L.;
Alte surse atrase

    Derularea activitaţilor propuse a fost îngreunata deoarece cadrul legislativ referitor la investiţii derulate prin parteneriat public privat, a fost modificat şi completat la sfârşitul lunii octombrie/ 2011.    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru încălzire
Indicator monitorizat:    
-    cantitate de combustibil economisită prin folosirea agentului termic în sistem cogenerativ
Hotărâri adoptate de C.L.M. Brăila în 2011:
- H.C.L.M. nr. 59/31.01.2011 privind „Aprobarea Studiului de fundamentare privind <<Eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Brăila>>, întocmit conform Legii nr. 178/2010, legea parteneriatului public-privat şi a HGR nr. 1.239/2010 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2010;
- H.C.L.M. nr. 60/31.01.2011 privind „Aprobarea documentelor care stau la baza proiectului de parteneriat public-privat, privind „Eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Brăila”, prevăzute la punctul 1 din Anexa nr. 1 la HGR nr. 1.239/2010.
- Prin H.C.L.M. nr. 62/21.02.2011 , Anexa nr.7 privind “LISTA PROGRAM a obiectivelor de investitii pe anul 2011 cu finanţare partiala sau integrala de la bugetul local” a fost aprobata  suma de 200,00 mii lei,  reprezentand contributia de la bugetul local  la   proiectul de parteneriat public-privat susmentionat; (multianual)
2    Modernizare reţele secundare de distribuţie energie termică, prin înlocuire cu conducte preizolate şi sistem de achiziţie date şi monitorizare pentru PT-uri    Modernizarea reţelelor secundare în scopul reducerii pierderilor în sistemul de distribuţie
S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008    Primăria municipiului Brăila,
Serviciul public de alimentare cu energie termică
Operator S.C. „CET” S.A. Brăila    Nu se poate specifica cu exactitate termenul de realizare a acestui obiectiv de investitii    2.193,63
(mii Euro fără TVA)/
FE;
B.S.;
B.L.
    În derulare procedura de atribuire a contractului de execuţie lucrari pentru Modernizare reţele secundare PT 1 Dorobaţi, valoare estimata a lucrarilor 270 mii euro, data PIF – august 2012.
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic
Indicator monitorizat:    
-    lungime reţele secundare modernizate din total lungime reţele secundare de distribuţie agent termic
Pana la momentul actual, in 2011:
-s-a realizat modernizarea retelelor secundare de distibutie energie termica aferente unui nr. de 14 PT-uri
- Prin H.C.L.M. nr. 62/21.02.2011 , Anexa nr.7 privind “LISTA PROGRAM a obiectivelor de investitii pe anul 2011 cu finanţare partiala sau integrala de la bugetul local” a fost aprobata  suma de 1500,00 mii lei,  reprezentand contributia de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea sistemului de productie si distributie a energiei termice din municipiul Braila”
3    Modernizarea reţelei primare de transport a energiei termice aferentă zonei Calea Galaţi, transformarea CT-urilor de cvartal în PT-uri şi racordarea la reţeaua CET    Modernizarea reţelelor primare în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport
S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008    Primăria municipiului Brăila,
Serviciul public de alimentare cu energie termică
Operator S.C. „CET” S.A. Brăila    Nu se poate specifica cu exactitate termenul de realizare a acestui obiectiv de investitii    1.107,39
(mii Euro fără TVA)

F.E.;
B.S.;
B.L.;
Alte surse atrase    Pana la momentul actual, in 2011:
- nu exista surse de finantare  pentru   obiectivul „Modernizarea reţelei primare de transport a energiei termice aferentă zonei Calea Galaţi”;
- Este  in curs de realizare  transformarea unui nr. de 14 CT-uri de cvartal în PT-uri şi racordarea la reţeaua CET;

Au fost reînnoite autorizaţiile de mediu pentru 9 centrale termice de cvartal, restul au fost închise datorita lipsei de consumatori.    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic
Indicator monitorizat:    
- lungime reţele primare modernizate din total lungime reţele primare de distribuţie agent termic
- număr de CT-uri transformate în PT-uri


4    Reabilitare magistrală de termoficare din zona străzii Decebal    Modernizare magistrală de termoficare în scopul reducerii pierderilor în sistemul de tran’sport a energiei termice
S.F. aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2008    Primăria municipiului Brăila,
Serviciul public de alimentare cu energie termică
Operator S.C. „CET” S.A. Brăila    2011    355,94
(mii Euro fără TVA)

B.S.;
B.L.;
Alte surse atrase    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic
Indicator monitorizat:    
- lungime magistrală modernizată din total lungime magistrală de transport agent termic
5    Eficientizarea sistemului de transport prin modernizarea reţelelor primare, în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport
    Reabilitare reţeaua primară de transport din zona Calea Călăraşilor între B-dul Independenţei şi B-dul Dorobanţilor
    Primăria municipiului Brăila,
Serviciul public de alimentare cu energie termică
Operator S.C. „CET” S.A. Brăila    Nu se poate specifica cu exactitate termenul de realizare a acestui proiect
(12 luni de la finalizarea procedurii de achizitie publica, respectiv semnarea contractului de execuţie)    Soluţie în evaluare
Surse proprii ale S.C. „CET” S.A. Brăila    Lucrarile nu se mai realizeaza – lipsa finanţare.    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic
Indicator monitorizat:    
- lungime reţele primară modernizată din total lungime reţele primară de transport agent termic
- Lucrările pentru realizarea acestui obiectiv se vor desfăşura în paralel cu proiectul „Modernizare şi reabilitare str. Calea Călăraşilor din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între B-dul Dorobanţilor şi B-dul Independenţei”.
- Contractul de finanţare pentru acest proiect a fost semnat la data de 30.12.2010;
- termenul de realizare al acestui proiect este de 12 luni de la finalizarea procedurii de achizitie publica, respectiv semnarea contractului de execuţie;  
6    Eficientizarea sistemului prin modernizarea reţelelor primare, în scopul reducerii pierderilor în sistemul de transport
    Reabilitare reţea primară de transport din zona Platou Piaţa Independenţei
Lucrările se vor desfăşura în paralel cu proiectul ,,Reabilitare pasaj pietonal Piaţa Independenţei”    Primăria municipiului Brăila,
Serviciul public de alimentare cu energie termică
Operator S.C. „CET” S.A. Brăila    Nu se poate specifica cu exactitate termenul de realizare a acestui proiect
(12 luni de la finalizarea procedurii de achizitie publica, respectiv semnarea contractului de execuţie)    Soluţie în evaluare
Surse proprii ale S.C. „CET” S.A. Brăila    Lucrarile nu se mai realizeaza – lipsa finanţare.    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM10 prin diminuarea emisiilor din reducerea consumurilor energetice pentru producere agent termic
Indicator monitorizat:    
-lungime reţele primară modernizată din total lungime reţele primară de transport agent termic

- Lucrările pentru realizarea acestui obiectiv se vor desfăşura în paralel cu proiectul ,,Reabilitare pasaj pietonal Piaţa Independenţei”
- Termenul de realizare al acestui proiect este de 12 luni de la finalizarea procedurii de achizitie publica, respectiv semnarea contractului de execuţie;  

7    Reabilitare reţele de apă şi canalizare.
Reabilitare sistem rutier.
Reabilitare cale de rulare tramvai.
Reabilitare pasaj superior auto.
Reabilitare pasaj superior tramvai.    Modernizare şi reabilitare str. Calea Galaţi din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între B-dul Dorobanţilor şi str. Mircea Mălăeru colţ cu str. Costache Negruzzi.
(Proiect inclus în P.I.D.U. cu finanţare prin P.O.R. - Axa 1)    Primăria municipiului Brăila,
Operator S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila
    Nu se poate specifica cu exactitate termenul de realizare a acestui proiect
(24 luni de la semnarea contractului de execuţie)    1.773,98
(mii Euro fără TVA)
din care
FEDR -85%;
B.S.   - 13%;
B.L.    - 2%    - Contractul de finanţare pentru acest proiect a fost semnat la data de 30.12.2010.

Lucrarile la obiectivul de executie au demarat in data de 17.07.2011, durata de executie fiind de 11 luni.
Menţiuni (în momentul actual-07.11.2011)
Realizat in proportie de
20 %    Rezultat aşteptat : Scăderea
concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
- lungime cale rutieră  modernizată din total lungime
- lungime linie de tramvai  modernizată din total lungime
8    Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane.
Modernizarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti.
    Modernizare şi reabilitare str. Calea Călăraşilor din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între B-dul Dorobanţilor şi B-dul Independenţei.
(Proiect inclus în P.I.D.U. cu finanţare prin P.O.R. - Axa 1)    Primăria municipiului Brăila,
Operator S.C. Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A. Brăila
    Nu se poate specifica cu exactitate termenul de realizare a acestui proiect
(12 luni de la semnarea contractului de execuţie)    7.173,6
(mii Euro fără TVA)
din care
FEDR - 85%;
B.S.    - 13%;
B.L.
 2%    - Contractul de finanţare pentru acest proiect a fost semnat la data de 30.12.2010.
Lucrarile la obiectivul de investitie au demarat in data de 20.07.2011, având termen de execuţie 9 luni.   

Menţiuni (în momentul actual-07.11.2011)
Realizat in proportie de
40 %    Rezultat aşteptat : Scăderea
concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
- lungime cale rutieră  modernizată din total lungime
- număr copaci plantaţi pe aliniamentul străzii


9    Reabilitare pasaj pietonal Piaţa Independenţei.
(Proiect inclus în P.I.D.U. cu finanţare prin P.O.R. - Axa 1)    Modernizare sistem  ornamental de iluminat public pe Platoul din faţa Primăriei.
Refacere suprafaţă dalată şi trepte de acces.
Amplasare jeturi de apă prevăzute cu jocuri de lumini şi melodii.
Reamenajare spaţii verzi.
Amplasare bănci iluminate    Primăria Municipiului Brăila,
    Nu se poate specifica cu exactitate termenul de realizare a acestui proiect
(12 luni de la semnarea contractului de execuţie    1.024,10
(mii Euro fără TVA)
din care
FEDR -85%;
B.S.    -13%;
B.L. - 2%
    - Contractul de finantare a fost semnat in data de 25.05.2011.
Lucrările la obiectivul de investitie au demaratin data de 11.07.2011, avand termen de executie 8 luni.
Menţiuni (în momentul actual-07.11.2011)
Realizat in proportie de
48 %    Rezultat aşteptat : Scăderea
concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat
Indicator monitorizat:    
-    suprafaţa spaţiilor verzi reamenajate

10    Asigurarea spatiilor de parcare cu respectarea normelor în vigoare în vederea fluidizării traficului    Amenajarea de noi parcări si reabilitarea celor existente     Primăria Municipiului Brăila
(S.U.P.D.A.G.L. Brăila)    2011    Nu este cuantificat    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Pana la momentul actual in 2011 s-au realizat
Indicator monitorizat:    
- număr locuri de parcare noi:394
- total amenajate:7825
11    Încurajarea utilizării transportului public prin înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun uzate, eficientizarea consumurilor energetice şi materiale,creşterea standardului de calitate a serviciilor în acest domeniu
    - Promovarea transportului  public ecologic, utilizarea combustibilului tip biodiesel, înlocuirea parcului de autobuze noneuro;
Achiziţie mijloace de transport moderne şi ecologice (10 buc.).    Primăria Municipiului Brăila
(S.C. BRAICAR  S.A.)    2011-2013    Cca. 1.000 (mii Euro fără TVA)

F.E.;B.L.;
Surse proprii
S.C. Braicar S.A.    -    Pana la momentul actual au fost achizitionate 10 autobuze de mare capacitate alimentate cu GPL
- Se desfasoara procedura de achzitie publica a 10 autobuze  ecologice noi
    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
-    număr autobuze achiziţionate 10

Prin H.C.L.M. nr. 62/21.02.2011 , Anexa nr.7 privind “LISTA PROGRAM a obiectivelor de investitii pe anul 2011 cu finanţare partiala sau integrala de la bugetul local” a fost aprobata  suma de 900,00 mii lei, in vederea achiziţiei a 10 buc. mijloace de transport moderne şi ecologice(autobuze)

12
    Eliberarea spatiilor de parcare si a străzilor ocupate de maşini abandonate / scoase din uz
    Ridicarea maşinilor abandonate de pe străzi    Primăria Municipiului Brăila    2011    Nu se pot  estimata costurile    -    1020 identificate pe
-    teren
-    - 6 autoturisme ridicate    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic
Indicator monitorizat:
- număr de autovehicule abandonate sau scoase din uz care au fost ridicate:

13
    Fluidizarea traficului
şi reducerea emisiilor prin întreţinerea  semaforizării intersecţiilor    Întreţinerea şi menţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de semaforizare aferente intersecţiilor de pe raza municipiului;    Primăria Municipiului Brăila
(S.U.P.D.A.G.L. Brăila)    2011    Nu se pot  estimata costurile    Realizat
25 intersectii semaforizate monitorizate    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic
Indicator monitorizat:
-număr de instalaţii de semaforizare monitorizate si întreţinute:

14    Curăţirea şi întreţinerea străzilor (Îndepărtarea în timp real a materialului antiderapant folosit în timpul iernii;
Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de curăţire mecanizate;
Stropirea străzilor – în perioada caldă conform normei de igienă privind starea de sănătate a populaţiei;    Curăţirea şi întreţinerea a 350 km de străzi (conform graficelor din programul de salubrizare aprobat) din care
- zilnic 30 %
- periodic (5 ori pe săptămână) 40%
- periodic (3 ori pe săptămână) 30%
    Primăria Municipiului Brăila (S.U.P.D.A.G.L. Brăila)
    2011    Surse proprii


707.500 lei    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat datorită traficului
Indicator monitorizat:    
- lungimea căilor rutiere salubrizate: 350 km/zi
- număr controale de monitorizare a activităţii celor 3 operatori de salubrizare: SC ECO SA., SC Brai -Cata SA şi SC RER Ecologic Service, realizată de către  SUPDAGL Brăila:
 -vara: de 2 ori pe zi
- in cursul anului: zilnic
15    Întreţinere şi amenajat spaţii verzi aferente municipiului Brăila    Plantat arbori şi arbuşti, garduri vii, gazonat, udat, toaletat arbori, etc.    Primăria Municipiului Brăila    2011    Buget local
(5.760.000 lei total)

4.629.230 lei

    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii de praf resuspendat
Indicator monitorizat:
- număr arbori plantati: 3269 buc
număr arbuşti plantaţi: 34502 buc
- lungime gard viu: 4219 ml
- suprafaţa acoperită cu gazon: 18.488 mp    

16
    Organizarea şantierelor de construcţii şi a celor de lucrări de reabilitare a
căilor rutiere respectând legislaţia de mediu. Măsura va fi impusă
executanţilor din faza de contractare a lucrării
    Izolarea şantierelor,
umectarea căilor de acces şi spălarea anvelopelor la ieşire, transportarea
materialelor pulverulente în mijloace acoperite.    Primăria Municipiului Brăila    2011    Nu sunt necesare fonduri    Realizat    Rezultat aşteptat : Reducerea emisiilor de  PM10 rezultate din demolări şi construcţii
Indicator monitorizat:

- adoptarea şi publicarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind obligativitatea realizării măsurilor stabilite:

La nivelul municipiului Brăila există adoptată şi publicată H.C.L.M. nr. 5/30.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind „Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie, savarsite prin incalcarea normelor de gospodarie si transport pe teriroiul Municipiului Braila”, litera I, prevede masuri contraventii cu privire la Organizarea santierelor de constructii si a celor de lucrari de reabilitare a cailor rutiere;
- număr controale privind realizarea măsurilor stabilite prin HCL:(necuantificat)
Politia Locala efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale, incusiv organizarea santierelor de constructii;
Efectueaza controale pentru indentificarea lucrarilor de constructie executate fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu;

17    Restricţionarea traficului greu (peste 3, 5 to) în municipiul Brăila şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h    Dispoziţia Primarului nr.37709.07.08.2008 privind devierea circulaţiei traficului rutier greu (peste 3, 5 to)  şi instituirea limitei de viteză-maxim 40 km/h    Primăria Municipiului Brăila    2011    Nu necesită fonduri    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic
Indicator monitorizat:
- număr controale de verificare a respectării deciziei (necuantificat)
- Politia Locala sprijina structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si a celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta (inclusiv  restrictiţionarea traficului greu)
18    Mentinerea taxei speciale pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice pentru tranzitarea zonelor prevăzute cu restricţie pentru  traficul greu (peste 3, 5 to)    - Conform  HCLM nr. 418 / 12.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicate in anul fiscal 2011; (taxa specială pentru eliberarea permisului de liberă trecere respectiv transporturi agabaritice)    Primăria Municipiului Brăila    2011    Nu necesită fonduri    Realizat    Rezultat aşteptat : Scăderea concentraţiei de PM 10 prin diminuarea cantităţii emisiilor din trafic
Indicator monitorizat:
- număr de permise de liberă trecere eliberate: 436