Back

Respinsi -Casa verde 2016 - Pers. fizice Braila


1
Soare Gabi - Mariana
BR.00001.101016
Braila
Braila
Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.
2
Mocanu Stan
BR.00003.101016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
3
Nicolae Vasile
BR.00004.101016
Cazasu
Braila
Nu este completat tabelul cu cheltuielile detaliate din cererea de finantare (nu este precizata valoarea instalatiei).
4
Cracea Daniel
BR.00010.101016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
5
Patranoiu Florin - Aurel
BR.00014.101016
Faurei
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
6
Dumitrascu Daniel
BR.00016.101016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
Comisia de analiză în cadrul „Programului privindinstalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", constituită prin Dispoziţia Preşedintelui AFM nr. 23/2017
Centralizatorul proiectelor propuse spre respingere în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"

7
Balas Georgeta
BR.00017.101016
Braila
Braila
Declaraţia notarială, din care să reiasă că, pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere. Certificatul de deces prezentat nu este un document din care să rezulte date privind coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanţare. Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost depus în original aşa cum se solicită prin ghidul de finanţare.
8
Nemtanu Neculae - Valentin
BR.00020.101016
Braila
Braila
Nu a fost prezentată copia cărţii funciare însoţită de un extras de carte funciară individuală conform cerinţelor art.10, alin.2, din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.Nu a fost depus certificatul de atestare fiscală emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila
9
Pavel Sorin
BR.00022.101016
Braila
Braila
Declaraţia notarială, din care să reiasă că, pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.
10
Costache Teodor
BR.00026.101016
Cazasu
Braila
Imobilul pentru care se solicită finanţare nu este eligibil în cadrul Programului deoarece face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru informare prezentat.
11
Marusca Alexandru - Valentin
BR.00027.101016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
12
Popirtac Gheorghe
BR.00029.101016
Braila
Braila
Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
13
Rosioru Georgel
BR.00031.101016
Însuratei
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-construcţie (nu face dovada existenţei imobilului construcţie) pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.
14
Tunea Constantin
BR.00038.111016
Maxineni
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-construcţie pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere

15
Ivan Ionel
BR.00039.111016
Braila
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.Declaraţia notarială, din care să reiasă că pentru imobilul pentru care se solicită finanţare se va depune o singură cerere, nu este semnată de către toţi coproprietarii, ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanţare aferent sesiunii de depunere.
16
Lefter Marias
BR.00048.111016
Cazasu
Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului, deorece nu este proprietar/coproprietar al imobilului-teren pe care se implementează proiectul. Acest aspect, contravine prevederilor art. 10, alin.1, lit.b) din ghidul de finanţare aferent sesiunii de depunere.

 

Anexa nr. 2/BR
Sesiunea 2016
Nr. crt.
Solicitant
Nr. Înreg.
Localitatea
Județul
Motivele respingerii
0
1
2
3
4
5
1
Caragea Alexandru
BR.00051.121016
Braila
Braila
Declarația pe proprie răspundere nu respectă formularul Anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Extrasul de carte funciară pentru informare nu a fost prezentat în original sau copie legalizată. Extrasul de carte funciară prezentat nu este însuşit de emitent în sensul că nu poartă semnătura şi ştampila acestuia conform formularului prevăzut în anexa Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
2
Bibicu Cecilia - Stefania
BR.00053.121016
Braila
Braila
Din extrasul de carte funciară nr. 84487 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Solicitantul are doar drept de CONCESIUNE asupra imobilului teren pe o durata de 48 de ani. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii. In cererea de finantare nu este specificat tipul proiectului, conform art. 8 din Ghidul de finantare.
3
Bercaru Stefan
BR.00055.121016
Varsatura
Braila
Din extrasul de carte funciară nr. 75215 prezentat nu rezultă că solicitantul este proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.
4
Bulgaru Ioana
BR.00056.121016
Romanu
Braila
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarii ILIESCU TEODOR MIHAI și ILIESCU MONICA, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii.
5
Popa Camelia
BR.00063.131016
Insuratei
Braila
Din documentația depusă la dosarul de finanțare nu rezultă că solicitanta este proprietar/coproprietar asupra imobilului construcțe. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin. 1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.
6
Arsene Cati
BR.00071.131016
Braila
Braila
Declaraţia notarială din care să reiasă că pentru imobilul deţinut în coproprietate se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, nu este semnată de toţi coproprietarii imobilului pentru care se solicită finanțarea, respectiv nu este semnată și de către coproprietarii BIBICU EUGENIA și BIBICU MIHAI, ceea ce contravine Ghidului de finanțare aferent sesiunii.
7
Anghel Florin Petru
BR.00083.141016
Tudor Vladimirescu
Braila
Declarația pe proprie răspundere nu respectă formularul Anexei nr. 3 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii.
Comisia de analiză în cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", constituită prin Dispoziţia Preşedintelui AFM nr. 23/2017
Centralizatorul proiectelor propuse spre respingere în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"
 


8 Mihaiu Sorin BR.00091.171016 Corbu Vechi Braila
Solicitantul nu face dovada adresei imobilului pentru care se solicită finanțarea. Din extrasul de carte
funciară nr. 70069 prezentat nu rezultă că adresa imobilul este aceeași cu cea pentru care se solicită
finanțarea și anume Str. Siretului nr. 32, Loc. Corbu Vechi, Com. Maxineni, Jud. Brăila așa cum se
precizeaza în cererea de finanțare. Adeverința nr. 4015/14.10.2016 eliberată de Primăria Comunei
Maxineni nu atestă că adresa este aferentă imobilului înscris in cartea funciară nr. 70069.
9 Gagu Ion BR.00095.171016 Movila Miresii Braila
Din extrasul de carte funciară nr. 75644 prezentat nu rezultă că solicitantul GAGU ION este
proprietar/coproprietar asupra imobilului teren. Din extrasul de carte funciară nr. 75644 prezentat rezultă
că proprietar asupra imobilului teren este GAGU ELENA. Acest aspect contravine prevederilor art. 10, alin.
1, lit. b din ghidul de finanțare aferent sesiunii.
10 Mardale Marius - Georgi BR.00100.181016 Braila Braila
Solicitantul nu este eligibil în cadrul programului deoarece din documentația depusă la dosar reiese că pe
imobilul teren pe care se solicita implementarea proiectului exista doar o "baracă metalică - CONSTRUCȚIE
PROVIZORIE", incompatibilă cu scopul programului pentru care se solicită finanțare. Constructia provizorie
are o durată de existenţă limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire ceea ce poate impiedica
solicitantul să menţină investiţia realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puţin 1 an de la
data expirării contractului conform Art. 25 alin. (1).
2

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director.

Contestaţiile, transmise prin orice mijloc, se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare.

CONTESTAȚIILE vor fi întocmite de către solicitanti și pot fi transmise (tot de către solicitanți) în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei la AFM – București de către aceștia prin:

  1. curier sau depuse la registratura AFM - Bucuresti, în cazul în care solicitantul își susține contestația prin documente în original (cu condiția ca data înregistării documentelor la AFM să se încadreze în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare);
  2. e-mail, exclusiv la adresa ionela.ivan@afm.ro, dacă solicitantul nu își bazează contestația pe documente în original.