Descriere

Noţiunea de biodiversitate este complexă şi se referă atat la varietatea organismelor vii, specii de plante (floră) şi animale (faună), fie ele terestre sau acvatice care populează Pâmântul şi formează biosfera, cat si la varietatea complexelor ecologice din care fac parte –ecosistemele, la varietatea peisajelor dar si la diversitatea culturala umana.

 

Biodiversitatea reprezintă un rezervor genetic pentru generaţiile viitoare şi are rol în producerea oxigenului şi absorbţia dioxidului de carbon, precum şi în asigurarea unor produse esenţiale şi a unor beneficii economice prin produse şi servicii, inclusiv prin turism.

 

Conservarea biodiversităţii se poate asigura numai printr-un management durabil, care se materializează prin:

Øutilizarea resurselor naturale în limita capacităţii de suport a sistemelor ecologice;

Øexploatarea resurselor fără periclitarea capacităţii de refacere a acestora;

Øprotejarea sistemelor ecologice/biologice naturale de importanţă sau periclitate (crearea de arii naturale protejate);

Øreconstrucţia/reabilitarea ecologică a sistemelor ecologice degradate.

 

Judeţul Brăila deţine o mare varietate de ecosisteme terestre şi acvatice (păduri specifice de luncă, pajişti, bălţi şi lacuri, canale cu maluri aluviale), caracteristice regiunii biogeografice stepice.

 

Presiunile antropice asupra ecosistemelor naturale au indus în ultimele decenii modificarea compozitiei şi structurii ecologice, respectiv a capacităţii productive şi de suport a biodiversităţii. Principalii factori care au generat dezechilibre şi discontinuităţi în judeţul Brăila sunt reprezentaţi prin

§  Conversia terenurilorîn scopul dezvoltării urbane, industriale, agricole, turistice sau pentru transport;

§  Secareamultor ecosisteme acvatice;

§  Folosirea unor metode şi tehnici agricole inadecvate (folosirea pesticidelor, păşunat intensiv, păşunat neorganizat, arderea miriştilor, ş.a.).

 

Consecinţele majore asupra biodiversităţii se regăsesc într-o seamă de modificări semnificative de ordin calitativ şi cantitativ în structura şi funcţionarea ecosistemelor.


Natura 2000-SPA

NATURA 2000 

-ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ( SPA)-

Natura 2000 este o reţea de arii naturale protejate creată la nivelul Uniunii Europene in vederea implementării Directivelor  Habitate (Directiva privind conservarea habitatelor naturale,  a florei şi faunei sălbatice CE 92/43)şiPăsări (Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice 2009/147 CE). Astfel, această reţea protejează habitatele naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice periclitate la nivel european, fiind alcătuită din următoarele categorii de arii naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000) :

§         arii speciale de conservare care conservă habitate şi specii de plante şi animale, cu excepţia păsărilor, conform Directivei Habitate;

§         arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor, conform Directivei Păsări.

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România are obligaţia de a include în această reţea un anumit procent din spaţiul său natural pentru a-i asigura conservarea, dacă zonele respective adăpostesc habitate şi specii de interes comunitar.

 

PrinH.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, completată şi modificată prin HG nr. 971/2011, în judeţul Brăila au fost declarate următoarele arii, care au regim de arie naturală protejată:

Nr.crt.

Denumirea ariei

Codul ariei

UAT în care este localizată aria

1.       

Balta Albă - Amara - Jirlău

ROSPA0004

Galbenu, Gradiştea, Jirlău, Vişani

2.       

Balta Mică a Brăilei

ROSPA0005

Berteştii de Jos, Brăila, Chiscani, Gropeni, Măraşu, Stăncuţa

3.       

Balta Tătaru

ROSPA0006

Bărăganul, Ciocile, Cireşu, Dudeşti, Roşiori, Ulmu, Însurăţei

4.       

Dunărea Veche - Braţul Măcin

ROSPA0040

Frecăţei, Măraşu

5.       

Ianca - Plopu - Sărat

ROSPA0048

Ianca, Movila Miresii, Traian, Gemenele, Tudor Vladimirescu

6.       

Lunca Siretului Inferior

ROSPA0071

Măxineni, Siliştea, Vădeni

7.       

Măxineni

ROSPA0077

Măxineni

8.       

Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei

ROSPA0111

Berteştii de Jos, Victoria, Însurăţei

9.       

Valea Călmăţuiului

ROSPA0145

Bordei Verde, Cireşu, Însurăţei, Surdila-Greci, Ulmu, Zăvoaia, Dudeşti

 

Hărţile ariilor de protecţie specială avifaunistică (abreviate SPA) pot fi vizualizate prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000.