Programe de finantare

PHARE este primul instrument financiar nerambursabil conceput de Uniunea Europeana pentru a sprijini Europa Centrala si de Est in evolutia catre o societate democrata si o economie de piata.

Programul se concentrează asupra a două aspecte:

  • Dezvoltarea instituţională, sprijinirea guvernelor ţărilor candidate în implementarea acquis-ului comunitar;
  • Investiţiile, sprijinirea ţărilor candidate în efortul de a-şi alinia activităţile industriale şi infrastructura de bază standardelor UE, prin mobilizarea investiţiilor solicitate.

ISPA - este unul din instrumentele prin care U.E. sprijină eforturile ţărilor candidate în realizarea acestor măsuri este ISPA - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare). ISPA se ocupă numai de sectoarele mediu şi transport şi s-a derulat pe o perioadă de 7 ani (2000-2006). Ministerul Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului a elaborat Planul Naţional de Mediu pentru implementarea instrumentului ISPA, document care stabileşte strategia României pentru identificarea şi selectarea de proiecte în:

  • domeniul tratării apelor uzate
  • surselor de apă potabilă
  • protecţiei calităţii aerului
  • managementului deşeurilor

Fondurile ISPA nu vor fi combinate cu alte instrumente financiare.

LIFE este un instrument financiar pentru trei domenii principale de acţiune: Mediu înconjurător, Natura şi Ţările terţe. Cu toate că toate cele trei domenii de acţiune urmăresc să îmbunătăţească situaţia mediului înconjurător, fiecare dintre acestea are priorităţi specifice.

LIFE+, noul instrument financiar pentru mediu, a intrat în vigoare o dată cu publicarea Regulamentului LIFE+ nr. 614/23 mai 2007 în Jurnalul Oficial L149 din 9 iunie 2007.

Cuprinde trei componente:

• LIFE+ Natură şi Biodiversitate

• Guvernare şi Politici de Mediu

• Informare şi Comunicare

Fonduri structurale

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune, instrumente financiare menite si contribuie la reducerea decalajelor economice şi sociale dintre Statele Membre UE. Pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu, România beneficiază de Fondul European de Dezvoltare Regională şi de Fondul de Coeziune.

Fondul European pentru Dezvoltare Regională contribuie la eliminarea dezechilibrelor regionale în Comunitatea Europeană, reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile mai puţin favorizate.

Fondul de Coeziune sprijină Statele Membre în vederea reducerii diferenţelor de dezvoltare economică şi socială şi stabilizării economiei naţionale.

Accesarea fondurilor comunitare este condiţionată de elaborarea de către Statele Membre a unor documente oficiale care să indice domeniile ce necesită sprijin financiar din partea UE.

Programul Operaţional Sectorial Mediu

Programul Operaţional Sectorial Mediu este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

Perioada de aplicare a programului este 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2013, prin realizarea de investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu.

Pentru informaţii detaliate despre Programul Operaţional Sectorial "Mediu", accesaţi site-ul www.posmediu.ro.

Fondul de Mediu

Fondul pentru mediu este un instrument economico - financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.Fondul pentru mediu este un fond public, deductibil din punct de vedere fiscal, iar veniturile acestuia constituie venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat, constituite printr-o lege specială care stabileşte şi destinaţiile acestora (O.U.G.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006).