Back

draftac

 

DRAFTURI ACTE DE REGLEMENTARE

(decizii ale etapei de incadrare/acorduri de mediu)

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 23.03.2017

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresată de PRIMĂRIA CHISCANI prin primar Cojea Busuioc Costica, cu sediul în județul Brăila, comuna Chiscani, sat Chiscani, str. Principală nr. 224, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 2478/02.03.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în urma consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 23.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul „Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Chiscani, judetul Braila”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Chiscani, sat Chiscani,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează conform prevederilor H.G. nr. 445/2009, Anexa 2, la pct. 10 - Proiecte de infrastructură, lit. b) (proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto);  construcţia drumurilor, porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1) și pct. 13 lit. a) (orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului),
 • proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, si nu a fost demarata procedura de evaluare adecvata deoarece amplasamentul nu se afla in perimetrul sau vecinatatea unor arii naturale protejate de interes comunitar si  nu este susceptibil sa afecteze asemenea zone.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului:

Proiectul prevede modernizarea a cinci străzi in interiorul localității Chiscani:

Nr. Crt.

Strada

Lungime stradă propusă pt. modernizare prin proiect (m)

1

Mateiu Caragiale

1042

2

Vasile Alecsandri

221

3

Sf. Dumitru

532

4

Campului

2440

5

Scolii

2503

 

Total

6.738m

 

Profilul străzilor modernizate va avea următoarele caracteristici:

 • pantă transversală dubla  2,5 %;
 • pantă acostamente 4%
 • 6 cm strat de mixtură asfaltică din BAD20;
 • 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică BA16.
 • strat piatră spartă  grosime – 12 cm
 • strat balast grosime – 15 cm
 • strat de forma din balast 15cm
 • lăţimea platformei – 5, 6 și 7 m (în funcție de caracteristicile strazilor);
 • lăţimea pării carosabile – 4, 5 și 6 m(în funcție de caracteristicile străzilor);
 • acostamente din balast, consolidate cu beton - 2 x 0,50m;
 • șanțuri beton - 2 x 0,9x0.3m stânga – dreapta.

Prin proiect se vor mai realiza:

 • 34 intersecţii cu drumurile laterale, pe porţiuni de 10 m;
 • 13276 m șanțuri pereate cu pante longitudinale de aproximativ 1% pentru captarea apelor pluviale care cad pe platforma drumului sau se scurg spre aceasta dinspre terenurile și străzile învecinate;
 • 30 bucăți podețe tubulare f300mm, cu L=6m, montate pentru a respecta continuitatea şanţurilor precum şi accesul la proprietăți (acces auto și/sau pietonal;

Organizarea de șantier se va amplasa pe un teren situat la ieșirea din Chiscani spre Tichilesti pe partea dreapta a drumului judetean DJ212 și va cuprinde containere personal – vestiare, container grup sanitar și dușuri, spații de depozitare, parcări utilaje.

b) Cumularea cu alte proiecte: în vecinătatea străzilor supuse modernizării nu au fost identificate proiecte prezente/propuse care ar putea sa determine un impact cumulat.

c) Utilizarea resurselor naturale: în cadrul proiectului vor fi utilizate următoarele resurse naturale:  balast, nisip, piatră spartă, apă. Resursele sunt necesare numai în faza de construire.

d) Producţia de deşeuri:

În urma lucrărilor proiectului vor rezulta următoarele categorii de deșeuri:

 • cod 17 05 04 – Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
 • cod 17 01 01– Beton
 • cod 17 04 05 – Deșeuri metalice feroase  (provenite de la armături)
 • cod 17 03 02– Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
 • cod 20 03 01 – deșeuri municipale amestecate (menajere de la organizarea de șantier)

Deşeurile generate vor fi colectate selectiv în containere şi vor fi valorificate/eliminate prin operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort:

 Factorul de mediu aer - În  perioada de execuţie a lucrărilor  poluarea aerului ar putea fi provocată de emisii de gaze de eșapament de la maşinile şi utilajele de construcții, pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate în urma activităţilor de construcții şi a transportului de materiale de construcții și deșeuri. Aceste emisii de noxe și pulberi vor fi localizate în zonele de desfășurare a activităților. Prin proiect, modernizarea drumului se va face pe străzi, pe lungimi limitate, astfel încât traficul sa nu fie blocat complet, astfel încât efectele pentru pentru zona de lucrări sa fie limitată în timp, cu impact redus asupra atmosferei și asupra zonelor vulnerabile (zone locuite).

Zgomot şi vibraţii - Sursele de zgomot și vibrații în perioada de execuție vor fi utilajele de construcții și mijloacele de transport, zgomotul şi vibraţiile produse de acestea se vor cumula cu cele generate de traficul normal al zonei. Având în vedere ca intensitatea celor doua surse de zgomot și vibratii este la un nivel comparabil, creșterea nivelului de zgomot nu este foarte mare, și se va manifesta pe perioade limitate de timp în zona de execuție a lucrărilor.

Factorul de mediu sol. Sursele de poluare ale solului în perioada de execuţie a lucrărilor, ar putea fi utilajele de construcții, care datorită funcționarii/întreţinerii neadecvate ar putea produce scurgeri de lubrefianți și combustibili pe sol. De asemenea, solul ar putea fi poluat datorită depozitării necorespunzătoare a materialelor de construcții și/sau a deșeurilor. În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de execuţie, a întreținerii utilajelor (inspecții tehnice la zi) și a manipulării corespunzătoare a materialelor și a deşeurilor se estimează că impactul asupra solului din zona amplasamentului va fi redus.

Factorul de mediu apă. În perioada de execuție factorul de mediu apă nu va fi afectat, dacă se vor respecta etapele de execuţie a proiectului, disciplina tehnologică, precum și condițiile impuse prin prezentul act de reglementare și prevederile legislației de mediu în vigoare.

f) Riscul de accident: la execuția lucrărilor nu vor fi utilizate materiale și compuși periculoși ce ar putea crea risc de accident. S-au prevăzut măsuri de semnalizare corespunzătoare a tronsoanelor supuse modernizării pentru a reduce riscul de accident ca urmare a traficului rutier. Lucrările se vor realiza cu utilaje verificate tehnic pentru prevenirea deversărilor accidentale de produse petroliere generate de defecțiuni tehnice.

2) Localizarea proiectului: proiectul se va derula in intravilanul localității Chiscani, pe cele cinci străzi care fac obiectul acestuia (Mateiu Caragiale, Vasile Alecsandri, Sf. Dumitru, Campului, Școlii).

2.1. Utilizarea existentă a terenului – proiectul se va implementa pe calea rutieră existentă, organizarea de șantier se va face pe teren cu destinația curți constructii, proiectul nu necesită utilizarea altor terenuri sau schimbarea destinației acestora.

 2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - proiectul nu afectează resursele naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului:

a) zonele umede – proiectul nu se propune in perimetrul sau vecinatatea unor zone umede;

b) zonele costiere - nu este cazul, proiectul nu se implementează în zonele costiere;

c) zonele montane şi cele împădurite – ne este cazul, proiectul nu se propune în zone montane sau împădurire;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul, în zone protejate;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specialănu este cazul, proiectul nu se propune in zone de protecţie specială;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – proiectul se va implementa în zonă rezidențiala, în mod etapizat pentru a reduce la cel mai mic nivel efectele generate de lucrări și are ca scop îmbunătățitea condițiilor de trafic care vor duce la diminuarea zgomotului și vibratiilor;

i) peisaje cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

a) Extinderea impactului - impactul se va manifesta local, pe suprafețe bine stabilite, numai în zonele de lucru și nu se va extinde asupra altor zone sau areale sensibile, în condițiile respectării celor impuse prin prezenta decizie; 

b) Natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontieră;

c) Mărimea şi complexitatea impactului – impactul va fi redus (generat de lucrările de construcții pe perioada execuției), în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie;

d) Probabilitatea impactului – probabilitatea de apariție a impactului este redusă, numai în timpul execuției proiectului;

e) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul se va manifesta ca durată numai în timpul execuției (1 an) dar pe timp limitat pentru fiecare tronson (în functie de lungime), iar prin îmbunatațirea conditiilor de rulare a vehiculelor, proiectul va avea un impact pozitiv.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Începerea lucrărilor se va face după obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate, conform prevederilor certificatului de urbanism şi cu respectarea condiţiilor impuse prin acestea.
 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus.
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Se vor respecta etapele de execuţie a proiectului conform documentatiei ce a stat la baza emiterii actului de reglementare si a disciplinei tehnologice.
 • Se va evita încărcarea/descărcarea materialului pulverulent la viteze ale vântului mai mari de 3m/s, pentru limitarea emisiilor de particule solide.
 • Se vor lua măsuri de reducere a emisiilor de pulberi în atmosferă atât in timpul realizării lucrărilor de execuție, cât și pe timpul manipulării materialelor și deșeurilor ce conțin pulberi;
 • Executarea lucrărilor se va realiza fără afectarea vecinătăților, precum și a altor instalaţii tehnologice şi utilităţi existente pe traseul proiectului.
 • Nu se vor depozita materiale, echipamente, deseurile rezultate in urma lucrarilor pe spatiile pietonale, spatiile verzi sau in zonele de carosabil adiacente zonei de lucru si se vor lua masuri pentru a nu bloca traficul pietonal sau al autovehiculelor;
 • Executarea lucrărilor generatoare de vibrații si zgomote de intensitate mare se va face in afara orelor de liniste, atunci când acestea se desfășoară in zona rezidențială;
 • Vor fi prevăzute materiale absorbante specifice pentru produse petroliere în zonele de lucrări şi se va avea în vedere utilizarea corectă a acestora, dacă va fi necesar.
 • Utilajele ce vor deservi activitățile de construcții-montaj vor deține toate inspecțiile tehnice la zi care să ateste funcționarea corespunzătoare și legală a echipamentelor.
 • Depozitarea stratului de sol vegetal în grămezi separate, acolo unde se fac excavații (șanțuri, gropi) pentru montarea montarea conductelor de trecere a podetelor etc. şi  reutilizarea acestuia pe amplasament, după finalizarea lucrărilor, cu readucerea terenului la starea inițială.
 • Încadrarea nivelului de zgomot generat pe amplasament în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981.
 • Lucrările vor fi conduse astfel încât să se prevină depozitarea accidentală de materiale de construcție sau deșeuri în afara organizării de șantier.
 • Se va întocmi evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate din lucrările proiectului, conform prevederilor HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare și se va realiza raportarea anuală a acesteia (până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea) sau la finalizarea lucrărilor proiectului, la A.P.M.Brăila.
 • Se vor utiliza prelate la autovehiculele care vor transporta deșeuri astfel încât să nu se producă împrăștierea acestora pe căile rutiere sau în aer, în timpul transportului.
 • Pentru prevenirea poluării factorilor de mediu, în perioada executării lucrarilor pe amplasament se vor asigura/amenaja spații special destinate, prevăzute cu recipienți adecvați, pentru colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din realizarea proiectului și se va evita stocarea timp îndelungat a acestora pe amplasament.
 • Deseurile rezultate se vor stoca numai in cadrul organizării de șantier până la predarea operatorilor autorizați pentru valorificarea/eliminarea acestora;
 • Se va gestiona orice categorie de deșeuri rezultate în urma executării lucrărilor proiectului, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea umană, fără a genera riscuri pentru factorii de mediu, iar valorificarea/eliminarea acestora se va realiza prin operatori economici autorizaţi, pe bază de contracte de prestări servicii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Apele uzate menajere de la organizarea de șantier vor fi vidanjate pe bază de contract de prestări servicii de către un operator autorizat din punct de vedere al protecției mediului.
 • Pentru a se evita exercitarea unui impact cumulat asupra mediului datorat suprapunerii cu alte proiecte ce ar putea fi dezvoltate ulterior, se va respecta planul și durata de execuție a proiectului.
 • Respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Înştiinţarea autorităţii pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor de investiţie, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform prevederilor art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010.
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

Prezenta decizie nu exonerează de răspunderea contravențională sau penală, după caz, proiectantul, constructorul şi/sau titularul, în cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale privind protecția mediului.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii ei, este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr.  …..   din   ……… 

             Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cu sediul în Municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladire City Gate, Turn de Nord, et. 7-18, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1656/13.02.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în urma consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 09.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul ”Rețea FTTH în localitățile Baldovinești și Pietroiu, jud. Brăila”,  amplasat în extravilan com. Vădeni, satele Baldovinești si Pietroiu, județul Braila,

nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

• proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 pct. 13, lit. a  (Orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.),

• proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost demarată deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să afecteze asemenea zone.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 

1) Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului: Proiectul propune extinderea magistralei de legatura între localitati a retelelei de comunicatii electronice cu cablu fibra optica în tubulatura îngropata și consta în instalarea a doua tronsoane de cablu cu fibra optica între localitatile Braila, Baldovinesti pana la intrare loc. Pietroiu. Proiectul prevede realizarea pe partea dreapta a drumului DJ221B, de la km 1+002, a unei canalizatii din HDPE d=40mm pentru protectia cablului din fibra optica, în lungime de 1594 de m, pana la km 1+774, subtraversare DJ221B la km 1+774, a doua subtraversare DN2B la km 115+670.

Primul tronson va fi instalat pe partea dreapta a DJ221B. La km 1+002, se instaleaza o camereta prefabricata, din beton, C1, la 7 m din axul DJ221, care intercepteaza cablul cu fibra optica existent. De la camereta C1 se construieste o canalizatie 1 HDPE d=40mm, in lungime de 772 m, pana la km 1 + 774, unde va fi instalata o camereta prefabricata din beton, C2.  Sectiunea transversala a santului in care se instaleaza canalizatia este 1, 2 m x 0,35 m. Pe acest tronson canalizatia va fi instalata in zona de protectie a DJ221, la o distanta intre 7 -11mm din axul drumului. Din camereta C2, se executa o subtraversare a DJ221B, in lungime de 12m, dupa care se continua canalizatia pana la stalpul de lemn existent, St.1, pe str. Panait Istrati din loc. Baldovinesti. Lugimea canalizatiei între camereta C2 si St1 este de 20m.

Tronsonul DN2B – Pietroiu propune ca pe partea dreapta a DN2B, la km 115+670, sens Baldovinesti – Vadeni sa se instaleaza camereta prefabrica, din beton, C3, la distanta de 10 m din axul drumului national. Din camereta C3 se executa o subtraversare a DN2B, la km 115+670, in lungime de 24 de m pana la gropa de foraj, la adancimea de 1,60m de partea superioara a partii carosabile si se executa o sapatura cu sant deschis în lungime de 5 m pana în camereta prefabricată, din beton, C4. Din cameretea C4 se executa o canalizatie 1 HDPE d=40mm, in lungime de 756 m, pe partea stanga a DC6, sens DN2B – loc. Pietroiu, la distanta de 15 m din ax DC, pana in camereta C5. Din cameretea C5 se executa o subtraversare a DC6, in lungime de 15 m pana la stalpul de beton, St.2, de pe partea cealalta a DC6.

Subtraversarile drumurilor vor fi facute prin foraj orizontal dirijat, prin executarea gropilor de plecare-lansare si de capat de sosire amplasate de o parte si de alta a zonei de subtraversare si la dimensiunile cerute de utilajul de foraj orizontal.

b) cumularea cu alte proiecte: amplasamentul este în extratravilanul localitații, iar în vecinatate nu sunt în derulare si nu sunt prevazute alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale: realizarea proiectului nu prevede utilizarea de resurse naturale, canalizatia se va aseza direct pe fundul santului dupa care va fi astupata cu pamantul rezultat din sapatura.

d) producţia de deşeuri - Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de execuţie a proiectului sunt următoarele:

- ambalaje de hârtie şi carton – cod 15 01 01;

- ambalaje de materiale plastice - cod 15 01 02;

- pămant si pietre - cod 17 05 04;

- Deşeuri menajere de la organizarea de şantier – cod. 20 03 01.

Deseurile menajere vor fi colectate în containere si transportate de catre operatorul serviciului de salubritate la staţia de transfer/depozitul ecologic.

Deseurile de pămant si pietre, vor fi utilizate pe amplasament, restul deșeurilor valorificabile (ambalaje) vor fi predate unor operator autorizați.

Se va ţine evidenţa deşeurilor rezultate din proiect, conform HG 856/2002, modificata si completata de HG 210/2007. Transportul deşeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pe perioada de execuție a lucrărilor, sursele de poluare sunt:

-  atmosferă: in cadrul proiectului nu se vor genera emisii de noxe semnificative.  Emisiile de la motoarele termice vor fi reduse, fiind necesare doar mijloace de transport pentru materiale.

- zgomot și vibrații: la realizarea proiectului nu sunt utilizate utilaje generatoare de vibratii si zgomote semnificative ca valoare, iar săpăturile vor fi realizate manual.

f) riscul de accident – riscul de accident in timpul realizarii proiectului va fi redus deoarece nu se vor utiliza substanțe și/sau preparate periculoase și nici tehnologii cu potențial ridicat de risc.

 

2) Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului – proiectul se va implementa în extravilanul localitatii Baldovinesti, de-a lungul DJ221B, intre km 1+002 – km 1+774, subtraversare DJ221B la km 1+774; subtraversare DN2B la km 115+670; intravilanul si extravilanul localitatii Pietroiu, de-a lungul DC6 intre DN2B si intrare in localitatea Pietroiu, în zona de siguranță și de protecție a drumurilor, terenurile sunt necultivate si fata plantatii de arbori. 

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - proiectul propus nu este amplasat în zone umede sau în vecinatate.

b) zonele costiere - proiectul propus nu este amplasat în zone costiere;

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul propus nu este amplasat în zone împădurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor zone protejate prin legislaţia în vigoare;

f) zonele de protecţie specială – proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor zone de protecţie specială;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate  - proiect este amplasat în afara zonei rezidentiale

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

3.Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - impactul se va manifesta local, lucrările se vor efectua pe amplasament, fara a avea nevoie de alte terenuri, organizarea de șantier urmând să se realizeze pe amplasamentul executantului; 

b) natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și funcționării, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a legislației de mediu în vigoare;

d) probabilitatea impactului – probabilitatea de apariție a impactului este redusă pe perioada execuției și funcționării, respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a legislației de mediu în vigoare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și funcționării, respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a legislației de mediu în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

• Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului și a documentației tehnice depuse, a normativelor si prescripțiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus;

• În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate, conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi se va informa APM Brăila, GNM-CJ Brăila,  populaţia din zonă, imediat după identificarea acestora.

• Pentru prevenirea poluării factorilor de mediu, în perioada executării lucrarilor, pe amplasament, se vor asigura/amenaja spații special destinate, prevăzute cu recipienți adecvați, pentru colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din realizarea proiectului și se va evita stocarea a acestora pe amplasament.

• Materialele/deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor vor fi colectate separat, stocate pe platforme betonate si transportate la locul de valorificare/eliminare in condiții de siguranța pentru mediul înconjurător si pentru sănătatea oamenilor, prin operatori economici autorizați, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Deşeurile de constructii nepericuloase (pamant), rezultate din realizarea proiectului, vor fi valorificate pe amplasament ca material umplutură.

• Se va tine evidenta deșeurilor rezultate conform prevederilor HG nr. 856/2002 modificata de HG nr. 210/2007 si va fi raportata la APM Brăila.

• Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, adoptând, după caz, măsuri adecvate de reținere și neutralizare a poluanților atmosferici și pulberilor sedimentabile și în suspensie în zonele de lucru (umectare spații lucru, curățare căi acces, curățare mijloace de transport).

• Obținerea tuturor avizelor și acordurilor specifice ale administrației publice locale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, conform  prevederilor legale;

• Conform prevederilor Ord. MMP nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor aveți obligația instiintarii autoritatilor competente pentru protecția mediului (APM Brăila) în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii;

• Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifica si completează OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata cu modificări si completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare „de a notifica autoritatea competenta pentru protecția mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

• Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

• Se vor lua masuri de evitare a poluării fonice și de încadrare în normativele standard pentru vibrații și zgomote nr. 10009/1988 si 12025/2/1981.

• Executarea lucrărilor  poiectului se va realiza fără afectarea altor instalaţii, utilităţi edilitare, cladiri existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

• Titularul va respecta următoarele acte normative:

• OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

• OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

• Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scose din uz;

• Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

• Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

• OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

• HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

• HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

• HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

• HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

• HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

• HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

• STAS nr. 10009/1988 si STAS nr. 12025/2/1981

• Normelor de igienă și privind mediul de viață al populației aprobate de Ordinul MS nr. 119/2014

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de derulare a proiectului si poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PROIECT DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr.  …..   din   ………

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cu sediul în Municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladire City Gate, Turn de Nord, et. 7-18, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1655/13.02.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în urma consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 09.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul Rețea FTTH, localitatea Vădeni, jud. Brăila”,  amplasat în extravilan Vădeni,  județul Braila,

nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 pct. 13, lit. a  (Orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.),
 • proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost demarată deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să afecteze asemenea zone.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 

1) Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului: Proiectul propune extinderea magistralei de legatura între localitati a retelelei de comunicatii electronice cu cablu fibra optica în tubulatura îngropata și consta în instalarea unui cablu cu fibra optica între localitatile Baldovinesti si Vadeni prin realizarea pe partea dreapta a drumului DN2B, de la km 114+750, a unei canalizatii din HDPE d=40mm pentru protectia cablului din fibra optica, în lungime de 5860 de m, pana la km 120+610 până la intersectia cu drumul de acces DC4, catre loc. Vadeni. Canalizatia se va executa în zona de protectie a DN2B, la distanta de 10m din axul drumului. Sectiunea transversala a santului in care se instaleaza canalizatia este 1, 2 m x 0,35 m. Traseul se continua pe pertea dreapta a DC4, drumul de acces din DN2B catre loc. Vadeni, cu acelas tip de canalizatie  HDPE d=40mm, în lungime de 170 m ce va fi instalata la distanta de 2 m din marginea drumului, pana la intrarea în loc. Vadeni. Sectiunea transversala a santului in care se instaleaza canalizatia se pastreaza (1, 2 m x 0,35m). Lungimea totala a canalizatiei tc. proiectate este de 6030 m. La capatul canalizatiei va fi instalata o camereta din care se va instala cablul optic pana la staltul din apropiere.

Subtraversarile drumurilor vor fi facute prin foraj orizontal dirijat, prin executarea gropilor de plecare-lansare si de capat de sosire amplasate de o parte si de alta a zonei de subtraversare si la dimensiunile cerute de utilajul de foraj orizontal.

b) cumularea cu alte proiecte: amplasamentul este în intravilanul localitații, iar în vecinatate nu sunt în derulare si nu sunt prevazute alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale: realizarea proiectului nu prevede utilizarea de resurse naturale, canalizatia se va aseza direct pe fundul santului dupa care va fi astupata cu pamantul rezultat din sapatura.

d) producţia de deşeuri - Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de execuţie a proiectului sunt următoarele:

            - ambalaje de hârtie şi carton – cod 15 01 01;

- ambalaje de materiale plastice - cod 15 01 02;

- pămant si pietre - cod 17 05 04;

            - Deşeuri menajere de la organizarea de şantier – cod. 20 03 01.

Deseurile menajere vor fi colectate în containere si transportate de catre operatorul serviciului de salubritate la staţia de transfer/depozitul ecologic.

Deseurile de pămant si pietre, vor fi utilizate pe amplasament, restul deșeurilor valorificabile (ambalaje) vor fi predate unor operator autorizați.

Se va ţine evidenţa deşeurilor rezultate din proiect, conform HG 856/2002, modificata si completata de HG 210/2007. Transportul deşeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pe perioada de execuție a lucrărilor, sursele de poluare sunt:

-  atmosferă: in cadrul proiectului nu se vor genera emisii de noxe semnificative.  Emisiile de la motoarele termice vor fi reduse, fiind necesare doar mijloace de transport pentru materiale.

- zgomot și vibrații: la realizarea proiectului nu sunt utilizate utilaje generatoare de vibratii si zgomote semnificative ca valoare, iar săpăturile vor fi realizate manual.

f) riscul de accident – riscul de accident in timpul realizarii proiectului va fi redus deoarece nu se vor utiliza substanțe și/sau preparate periculoase și nici tehnologii cu potențial ridicat de risc.

 

2) Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului - Amplasamentul proiectului este în extravilan localitatii Vădeni, de-a lungul DN 2B intre km 114 + 750 - km 120+610 și de-a lungul DC4 intre DN2B si intrare în comuna Vadeni în zona de  de siguranță și de protecție a drumurilor, terenurile sunt necultivate si fata plantatii de arbori

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - proiectul propus nu este amplasat în zone umede sau în vecinatate.

b) zonele costiere - proiectul propus nu este amplasat în zone costiere;

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul propus nu este amplasat în zone împădurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor zone protejate prin legislaţia în vigoare;

f) zonele de protecţie specială proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor zone de protecţie specială;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate  - proiect este amplasat în afara zonei rezidentiale

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

3.Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - impactul se va manifesta local, lucrările se vor efectua pe amplasament, fara a avea nevoie de alte terenuri, organizarea de șantier urmând să se realizeze pe amplasamentul executantului; 

b) natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și funcționării, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a legislației de mediu în vigoare;

d) probabilitatea impactului – probabilitatea de apariție a impactului este redusă pe perioada execuției și funcționării, respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a legislației de mediu în vigoare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și funcționării, respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a legislației de mediu în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului și a documentației tehnice depuse, a normativelor si prescripțiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus;
 • În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate, conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi se va informa APM Brăila, GNM-CJ Brăila,  populaţia din zonă, imediat după identificarea acestora.
 • Pentru prevenirea poluării factorilor de mediu, în perioada executării lucrarilor, pe amplasament, se vor asigura/amenaja spații special destinate, prevăzute cu recipienți adecvați, pentru colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din realizarea proiectului și se va evita stocarea a acestora pe amplasament.
 • Materialele/deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor vor fi colectate separat, stocate pe platforme betonate si transportate la locul de valorificare/eliminare in condiții de siguranța pentru mediul înconjurător si pentru sănătatea oamenilor, prin operatori economici autorizați, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Deşeurile de constructii nepericuloase (pamant), rezultate din realizarea proiectului, vor fi valorificate pe amplasament ca material umplutură.
 • Se va tine evidenta deșeurilor rezultate conform prevederilor HG nr. 856/2002 modificata de HG nr. 210/2007 si va fi raportata la APM Brăila.
 • Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, adoptând, după caz, măsuri adecvate de reținere și neutralizare a poluanților atmosferici și pulberilor sedimentabile și în suspensie în zonele de lucru (umectare spații lucru, curățare căi acces, curățare mijloace de transport).
 • Obținerea tuturor avizelor și acordurilor specifice ale administrației publice locale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, conform  prevederilor legale;
 • Conform prevederilor Ord. MMP nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor aveți obligația instiintarii autoritatilor competente pentru protecția mediului (APM Brăila) în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii;
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifica si completează OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata cu modificări si completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare „de a notifica autoritatea competenta pentru protecția mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;
 • Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
 • Se vor lua masuri de evitare a poluării fonice și de încadrare în normativele standard pentru vibrații și zgomote nr. 10009/1988 si 12025/2/1981.
 • Executarea lucrărilor  poiectului se va realiza fără afectarea altor instalaţii, utilităţi edilitare, cladiri existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Titularul va respecta următoarele acte normative:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scose din uz;
 • Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 • HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
 • HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
 • STAS nr. 10009/1988 si STAS nr. 12025/2/1981
 • Normelor de igienă și privind mediul de viață al populației aprobate de Ordinul MS nr. 119/2014

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de derulare a proiectului si poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Alexandru CHIRIL

 

PROIECT Decizia etapei de încadrare

Nr. ............. din 16.03.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SOUFFLET FACILITIES ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în jud. Buzău, mun. Buzău, DN 2B, km 9+900, înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr. 1916/20.02.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul „Schimbare parțială  a acoperișului construcției C1", propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Şos. Baldovineşti, nr. 9, lot 2

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 -  pct. 13, lit. a) - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
 • proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu a fost demarată procedura de evaluare adecvată.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. caracteristicile proiectului:

            a) mărimea proiectului:

            - terenul pe care se află construcția C1 are o suprafață totală de 99.374 mp, este situat în intravilanul municipiului Brăila și aparține titularului. Construcția C1 are rolul de magazie de depozitare a cerealelor și are o suprafață construită de 2.925 mp.

            - proiectul prevede schimbarea parțială, pe o suprafață de cca. 1.600 mp a acoperișului existent, constituit din plăci de azbociment cu foi de tablă ondulată.

            - asigurarea utilităților – implementarea proiectului nu necesită asigurarea cu utilități, dar amplasamentul este racordat la întreaga gamă (apa în scop potabil și social-menajer este asigurată din rețeaua publică municipală, apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare stradală, alimentarea cu energie electrică și gaze naturale se realizează de la rețelele respective existente în zonă).

b) cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului nu există în prezent alte proiecte în derulare;

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producţia de deşeuri: în urma executării lucrărilor de schimbare a acoperișului vor rezulta deşeuri de materiale de construcţie cu conţinut de azbest, Cod 17 06 05* - cca. 1.600 mp, care vor fi gestionate conform prevederilor HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, până la preluarea acestora pentru eliminare, de către operatori autorizaţi; deșeuri menajere, Cod 20 03 01, colectate în pubele, în vederea preluării periodice de către operatorul de salubrizare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort: pe perioada realizării proiectului nivelul de emisii, zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării legislației de mediu în vigoare și a condițiilor impuse prin prezenta decizie;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: realizarea proiectului nu implică utilizarea unor substanțe sau preparate periculoase și nici a unor tehnologii cu potențial ridicat de risc.

2. localizarea proiectului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 184/14.02.2017, terenul aferent proiectului este situat în intravilanul mun. Brăila și se află în proprietatea titularului;

2.1. utilizarea existentă a terenuluiterenul are categoria de folosință de curți-construcții;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – obiectivul nu se învecinează cu așezări umane;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul.

3. caracteristicile impactului potenţial:

 • extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - impactul asupra componentelor de mediu pe perioada de realizare a lucrărilor va fi local, în zona amplasamentului, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie; 
 • natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontalier;
 • mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuției lucrărilor propuse de construcții pe și ulterior, din activitatea desfășurată pe amplasament;
 • probabilitatea impactului – riscul apariției unui accident cu impact asupra mediului este redus;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va fi redus, pe termen scurt în timpul execuției lucrărilor.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice lucrărilor propuse prin proiect;
 • Pentru lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect;
 • Colectarea separată și stocarea temporară a deşeurilor rezultate în urma executării lucrărilor,  în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în scopul valorificării/eliminării prin operatori economici autorizaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Respectarea prevederilor HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările şi completările ulterioare (deşeurile cu conţinut de azbest vor fi ambalate în saci din plastic sau folie de polietilenă, funcţie de dimensiuni, etichetate şi stocate temporar în condiţii și spații corespunzătoare, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest, până la predarea acestora către societăţi eliminatoare autorizate);
 • Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • Luarea măsurilor de evitare a poluării fonice şi de încadrare în normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981, atât pe perioada de execuție a proiectului cât și pe perioada de funcționare. Se vor asigura și respecta valorile limită ale indicatorilor de zgomot, astfel încât activitatea să nu creeze disconfort fonic, conform prevederilor art. 16 din Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014.
 • Se va ţine evidenţa deşeurilor rezultate în urma execuării lucrărilor propuse prin proiect, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare și se va raporta la A.P.M. Brăila, la finalizarae lucrărilor;
 • Se vor asigura lucrările şi dotările ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

 

Intocmit,

 

Steluta Mardale

 

proiect Decizia  etapei de încadrare

nr.  …..   din   ……… 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  AMEROPA GRAINS S.A., cu sediul în jud. Constanța, municipiul Constanța, str. Theodor Burada, nr. 25, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 1233/02.02.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnică Brăila din data de 16.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul “Desființare construcții”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Cireșu, sat Cireșu, cvartal 36, parcele 532/1 și 523,

 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 - pct. 13, lit a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
 • proiectul propus  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat în vecinătatea Ariei de protecție specială avifaunistică Valea Călmățuiului și a Sitului de importanță comunitară Valea Călmățuiului.

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

 

1.Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului

Prin proiect se propune demolarea unor clădiri amplasate în intravilanul localității Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila, pe un teren aflat în estul localității, cu destinația curți-construcții.

Suprafațele de teren ocupate de construcțiile ce vor fi desființate sunt următoarele:

Parcela

Suprafața totală (m2)

Suprafața construită (m2)

Suprafața desființată (m2)

523

9323,43

2765,44

2728,78

532/1

51284

10551

8876,04

Total

60607,43

13316,44

11604,82

 

Caracteristicile construcțiilor propuse pentru demolare sunt următoarele:

Număr cladire

Suprafața (mp)

Destinația clădirii

Sistem constructiv

Parcela 523

C1

21,42

WC

construcție parter, cu două încăperi și un hol, din cărămidă, pe fundație de beton și acoperiș din beton armat

C2+C3

113,52

magazie+laborator

magazie parter, construcție din tablă; laborator parter, cu șase camere și un hol, din cărămidă, pe fundație de beton, cu acoperiș din lemn și tablă

C4

19,42

cabină basculă

construcție parter și un etaj, compusă din trei camere, un balcon și o scară exterioară, din cărămidă la parter și lemn la etaj, pe fundație de beton, cu acoperiș din lemn și învelitoare din tablă;

C7

2574,42

depozit de cereale

construcție parter, cu două încăperi, din cărămidă, cu centură și fundație de beton, cu acoperiș din lemn și azbociment

Parcela 532/1

C1

24,49

casierie

construcție parter cu o cameră și o scară exterioară, din caramidă, pe fundație de beton, cu acoperiș din lemn și tablă

C3

34,88

cabină basculă

construcție parter, cu o cameră din cărămidă, pe fundație de beton, cu acoperiș din lemn și tablă

C5+C6

2568,95

pătule

66 construcții parter cilindrice din metal, cu acoperiș din tablă

C7

74,61

atelier mecanic

construcție parter compusă din patru camere, din cărămidă, cu centură și fundație de beton

C9

63,47

magazie cereale

construcție parter din două camere, din cărămidă, cu acoperiș din lemn și azbociment

C11-C17

4111,50

pătule

7 construcții parter din beton, cu fundații izolate și acoperiș din beton

C18

295,00

magazie

construcție parter din cărămidă, cu fundație de beton și acoperiș din lemn și azbociment

C19-C24

1703,14

pătule

6 construcții parter din beton, cu fundații izolate din beton

C25

440,61

grajd

construcție parter din cărămidă, cu fundație de beton și acoperiș din lemn și azbociment

           

 

Construcțiile prezintă grade diferite de degradare, iar o parte dintre ele au pereții demolați, fiind identificate pe amplasament numai fundațiile acestora.

Realizarea proiectului implică demolarea mecanică a pereților și acoperișului, desființarea fundațiilor, acoperirea spațiilor rezultate cu pământ existent pe amplasament și sistematizarea amplasamentului cu deșeurile nepericuloase din construcții rezultate. Se vor folosi utilaje specifice lucrărilor de demolare, precum: excavator, macara, încărcător frontal, stivuitor, picamer. Se estimează că lucrările se vor derula pe o perioadă de cca 4 luni.

Organizarea de șantier se propune în parcela 523, pe o suprafață betonată existentă, în cadrul căreia se vor amplasa utilajele folosite și se vor stoca selectiv deșeurile rezultate până la valorificarea pe amplasament sau predarea către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării.  

b) Cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului proiectului se desfășoară activități zootehnice, precum și circulație feroviară de mică intensitate; se poate produce o cumulare a zgomotului generat, însă acesta este generat  dicontinuu, iar durata proiectului va fi redusă, de cca 4 luni.

c) Utilizarea resurselor naturale - realizarea proiectului prevede utilizarea:

- apei din puțul forat existent pe amplasament, în scopul stropirii terenului în perioadele în care rezultă pulberi;

- pământului de pe amplasament pentru acoperirea spațiilor rezultate din desființarea fundațiilor, fiind estimată o cantitate necesară de cca 50 t.

 

d) Producţia de deşeuri:

Prin realizarea proiectului vor rezulta următoarele deșeuri din construcții și demolări:

Nr. crt.

Denumire deșeu

Cod deșeu

Cantitate estimată (t)

 1.  

beton

17 01 01

334,2

 1.  

caramizi

17 01 02

573,1

 1.  

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 01 07

51,0

 1.  

lemn

17 02 01

74,8

 1.  

fier și oțel

17 04 05

24,2

 1.  

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 06 05*

7,5

 

Deșeurile vor fi stocate selectiv pe platforma betonată din cadrul organizării de șantier până la valorificarea pe amplasament sau predarea către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării. O parte din deșeurile nepericuloase rezultate vor fi valorificate pe amplasament pentru sistematizarea terenului și refacerea împrejmuirii. Cele nevalorificate, precum și deșeurile menajere rezultate în cadrul organizării de șantier, vor fi preluate de S.C. Recorwood S.R.L., conform contractului anexat la documentație. Materialele de construcție cu continut de azbest vor fi predate în vederea eliminării către S.C. Eco Fire Sistems S.R.L. în baza contractului încheiat între cei doi operatori economici.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Pe perioada realizării lucărilor vor rezulta emisii de gaze în atmosferă din arderea combustibililor folosiți de utilajele implicate, precum și pulberi, zgomot și vibrații din demolarea construcțiilor și sistematizarea terenului.

Durata de realizare a proiectului se estimează la cca 4 luni, iar titularul a stabilit măsuri de limitare a emisiilor referitoare la starea tehnică a utilajelor stropirea terenului în timpul realizării lucrărilor generatoare de pulberi.

Lucările propuse nu vor genera ape uzate tehnologic.

f) Riscul de accident

 • pe perioada realizării proiectului pot apărea accidente tehnice sau umane care pot fi prevenite dacă se vor respecta normele privind protecția muncii, igiena în construcții, de pază și stingerea incendiilor;
 • există riscul poluărilor accidentale cu produse petroliere provenite de la utilajele folosite în situația în care acestea nu vor avea o stare tehnică și întreținere corespunzătoare; alimentarea cu combustibil nu se va realiza pe amplasament;

 

2.Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului - Terenul pe care se va realiza investiţia este situat în judeţul Brăila, comuna Cireșu, intravilan localitatea Cireșu, categoria curți – construcții; în prezent este parțial betonat și parțial pietruit, cu construcții în diferite stadii de degradare.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul deoarece amplasamentul este parțial betonat și parțial pietruit.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului:

a) Zonele umede - proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor zone umede.

b) Zonele costiere - proiectul propus nu este amplasat în zone costiere;

c) Zonele montane şi cele împădurite - proiectul propus nu este amplasat în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau împădurite;

d) Parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu este propus în vecinătatea unor parcuri naturale/naționale sau rezervații naturale;

e) Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) Zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) Ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) Ariile dens populate – amplasamentul proiectului se află în intravilanul localității Cireșu, la o distanță de cca. 100 m de zona de locuit de care este separată prin cale ferată; proiectul se va derula pe o perioadă de 4 luni și au fost propuse măsuri privind gestionarea deșeurilor rezultate, programul de lucru și pentru diminuarea zgomotului și a emisiilor în aer.

i) Peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

 

3.Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - impactul se va manifesta local, în zona amplasamentului proiectului; 

b) natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției lucrărilor, cauzat prin generarea de deșeuri, zgomot și emisii de pulberi;

d) probabilitatea impactului - probabilitatea de a se produce impact pe perioada execuției va fi redusă, cu condiția respectării măsurilor de diminuare a efectelor asupra mediului stabilite de titular referitoare la gestionarea deșeurilor, limitarea zgomotului și a emisiilor de pulberi;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus manifestat numai pe perioada execuției lucrărilor prevăzute prin proiect și reversibil, cu condiția respectării măsurilor stabilite de titular pentru protecția factorilor de mediu, precum și a condițiilor din prezenta decizie, precum și un impact pozitiv pe perioada existenței proiectului.

 

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:

 

- Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat în vecinătatea Ariei de protecție specială avifaunistică Valea Călmățuiului și a Sitului de importanță comunitară Valea Călmățuiului;

- În imediata vecinătate a ariilor se propune numai desființarea fundațiilor unor pătule (construcțiile C5 și C6 din parcela 532/1); pe terenul cu statut de protecție din apropiere nu au fost identificate habitatele sau speciile pentru care ariile au fost desemnate, zona fiind puternic antropizata și utilizată în scop zootehnic; celelalte construcții ce vor fi demolate se află la distanța de 200-300 m de limita zonelor cu statut de protecție;

- Lucrările se vor derula pe o perioadă de cca 4 luni;

- Organizarea de șantier se va amplasa în parcela 523, pe o suprafață betonată existentă pe amplasament, la cca. 200 m de limita ariilor naturale protejate menționate, fără a implica amenajări speciale;

- Nu se folosesc resurse naturale din ariile naturale protejate sau de care depinde diversitatea biologică;

- Utilajele folosite la realizarea lucrărilor nu se vor alimenta cu combustibil pe amplasament;

- Deșeurile rezultate se vor stoca selectiv în cadrul organizării de șantier până la valorificarea celor nepericuloase pe amplasament și predarea celorlalte către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării conform contractelor încheiate, astfel încât nu vor afecta speciile și habitatele pentru care au fost declarate ariile protejate din vecinătate;

- Se vor genera zgomot si emisii in aer însă au fost propuse măsuri de limitare a acestora referitoare la starea tehnică a utilajelor folosite și stropirea amplasamentului;       

- Proiectul nu va provoca deteriorarea unor habitate de interes comunitar sau afectarea semnificativă a unor specii de interes comunitar;

- Proiectul nu determină bariere fizice în arii protejate și nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

­ În zona proiectului se desfășoară activități zootehnice ce creează o barieră între arii și amplasament și limitează prezența unor specii de interes comunitar în vecinătate; traficul feroviar de la limita vestică a amplasamentului este redus și nu se va manifesta un impact cumulat având în vedere caracteristicile acestei activități (nu generează emisii sau deșeuri) și durata de realizare a lucrărilor din proiect, iar generarea zgomotului va fi discontinuă.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 

 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de demolare propuse, fără afectarea altor constructii, instalații sau echipări edilitare din vecinătate, fără a cauza prejudicii mediului, persoanelor fizice sau juridice, precum și fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană.
 • Amplasamentul se va delimita cu un sistem care sa reducă emisiile de pulberi în vecinătate; acesta, precum și terenul pe care se vor executa lucrări se vor stropi cu apă în timpul activităților generatoare de praf. 
 • Se vor folosi utilaje şi echipamente corespunzătoare, astfel încât funcţionarea acestora să nu permită evacuarea de poluanţi în mediu sau poluare sonoră;
 • Se vor lua măsurile necesare pentru manipularea corespunzătoare și menținerea tuturor utilajelor si a mijloacelor de transport în parametrii de omologare (prin verificări periodice și întreținere adecvată), astfel încât emisiile de la motoarele termice să nu depăseacă valorile limită pentru care au fost omologate și să se prevină poluarea accidentală a solului cu produse petroliere.
 • Se vor adopta măsuri pentru eliminarea cauzelor şi minimizarea efectului negativ asupra factorilor de mediu în cazul oricărei disfuncţionalități, inclusiv dotarea cu materiale absorbante.
 • Deşeurile rezultate se vor stoca selectiv în cadrul organizării de șantier, până la valorificarea pe amplasament sau predarea către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării/eliminăriiîn condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificari și completari ulterioare.
 • Deșeurile reciclabile (hârtie, metal, plastic şi sticlă) se vor stoca separat şi valorifica prin operatori autorizaţi.
 • Reutilizarea și valorificarea deșeurilor se vor realiza cu respectarea ierarhiei acestora.
 • Valorificarea se va efectua inclusiv prin operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale; se vor valorifica minimum 30% din deșeurile generate dacă proiectul se finalizează în  anul 2017 și min. 45% pentru anul 2018, conform art. 17, alin.(3) din Legea nr. 211/2011 și anexei 6 la aceasta.
 • Deşeurile cu conținut de azbest se vor stoca separat acoperite și se vor gestiona conform prevederilor legale; acestea nu vor fi valorificate, ci se vor preda în vederea eliminării într-un depozit autorizat care acceptă deșeuri periculoase.
 • Transportul deșeurilor se va realiza numai pe baza „formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase”  prevăzut în anexa 3 a HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
 • Mijloacele de transport ale deșeurilor se vor asigura cu prelată pentru evitarea împrăştierii pe traseu sau antrenarea în atmosferă a prafului şi/sau fibrelor de azbest
 • Se vor asigura trasabilitatea deșeurilor generate de la locul de generare la destinaţia finală, precum și evidența acestora conform HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 • Nivelurile de zgomot și vibrații generate pe amplasament și în vecinătatea acestuia se vor încadrarea în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981.
 • Personalul angajat pentru implementarea proiectului se va instrui cu privire la măsurile impuse pentru protejarea speciilor sălbatice și a habitatelor naturale cu statut de protecție;
 • Sunt interzise:

- abandonarea deşeurilor și eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

- vătămarea, deteriorarea, distrugerea, recoltarea, uciderea, perturbarea intenţionată a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea/distrugerea cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări;

- culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- amplasarea și efectuarea de reparaţii utilajelor în perimetrul sau imediata vecinătate a ariilor naturale protejate;

- stocarea deșeurilor rezultate în afara amplasamentului, în perimetrul sau imediata vecinătate a ariilor naturale protejate;

- deversarea substanțelor petroliere, a apelor uzate și fecaloid menajere în perimetrul sau vecinătatea ariilor naturale protejate;

 • În cazul deținerii accidentale a unor exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora, se va informa imediat Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu, conform  HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
 • Proiectul se va implementa cu respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificari și completari ulterioare;
 • H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările ulterioare;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind  regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • planului de management şi a regulamentului aprobate pentru ariile naturale protejate din vecinatatea amplasamentului;
 • STAS nr. 10009/1988 - Acustică urbană: limite admisibile ale nivelului de zgomot şi 12025/2/1981 - Acustica în construcții: efectele vibrațiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau părților de clădiri, limite admisibile;
 • Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
 • H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 • În situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii deciziei sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Braila, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • La finalizarea lucrărilor
 • se va transmite evidența gestiunii deșeurilor generate , conform art. 49 din Legea 211/2011, republicată, cu modificările ulterioare;
 • se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Braila în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. M.M.P nr. 135/2010;

 

În cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare, răspunderea contravențională sau penală, revine proiectantului, constructorului și/sau titularului, după caz.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Intocmit,

Mihaela Risnoveanu

Postat 17.03.2017

 

 

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxx din14.03.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu,  adresată de SC OMV PETROM SA, Municipiul București, Sector 1, str. Coralilor nr. 22, prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, cu sediul în Municipiul București, B-dul Basarabia nr. 250, Bl. Trup LA 4, etaj 4, Sector 3, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 601 Oprisenesti”, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 761/25.01.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în urma  consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 09.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 601 Oprisenesti” amplasat în județul Brăila, extravilan oras Ianca (T 180),

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

-           proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2, pct. 13, lit. a (orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului),

-           proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 

1. Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului:

In cadrul proietului se vor realiza atat lucrarile de demolare/desfiintare a elementelor prezente pe amplasamentul  sondei 601 Oprisenesti, cat si lucrarile de remediere si reabilitare a terenului aferent.

Elementele prezente pe amplasament, propuse a fi demolate/desființate sunt:

-           Dale mici (10 buc) ;

-           Rest beton (cca 0,5 mc);

-           Stalp SE 10 (1 buc);

-           Stalp SE4 (1 buc);

-           Conducta (2 buc);

-           Dig (cca 82 ml);

Intrucat in cadrul amplasamentului a fost identificata poluare istorica cu produse petroliere conform investigatiilor realizate pe amplasament, constand in executia de foraje si prelevarea de probe de sol, se propun urmatoarele actvitati pentru remediere si reabilitare a terenului aferent amplasamentului:

•          Excavare pamant contaminat in amestec cu pietris:

-           Suprafața de excavare în zona forajelor P1 si P4: 80.00[mp] – adâncime de excavare 0.60[m] - rezulta un volum de pamant contaminat de Vs= 80.00[mp] x 0.60[m] = 48[mc].

-           Suprafața de excavare în zona forajelor P2 si P3: 80.00[mp] – adâncime de excavare 0.30[m] - rezulta un volum de pamant contaminat de Vs= 80.00[mp] x 0.30[m] = 24[mc].

-           Suprafața de excavare în zona forajului P5: 60.00[mp] – adâncime de excavare 1.20[m] - rezulta un volum de pamant contaminat de Vs= 60.00[mp] x 1.20[m] = 72[mc].

Total volum de pamant contaminat in amestec cu pietris: 144 [mc].

•          Incarcare si transport pamant contaminat cu mijloace de transport autorizate catre statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizati in acest sens.

•          Umplerea excavatiei si aducerea terenului amplasamentului la starea initiala, pana la cotele terenurilor invecinate. Umplerea se va realiza cu pamant provenit de la statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizati sau cu pamant curat furnizat din surse autorizate in acest sens. Indicatorii de calitate ai solului utilizat pentru umplutura vor fi similari cu cei ai solului invecinat amplasamentului. Ultimii 15 cm de la suprafata se vor umple cu sol curat.

b) Cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului proiectului nu există în prezent alte proiecte în execuție sau proiectate.

c) Utilizarea resurselor naturale: realizarea proiectului prevede utilizarea solului curat;

d) Producţia de deşeuri. În urma lucrărilor proiectului vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri și cantitățile estimate ale acestora:

-           deșeuri din construcții și demolări (betoane) – cod 17 01 01;

-           amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03- cod 17 09 04

-           sol contaminat cu hidrocarburi în amestec cu pietriș - cod 17 05 03*;

-           deșeuri din construcții și demolări, respectiv amestecuri sau fracții separate de beton, cu conținut de substanțe periculoase (betoane contaminate cu țiței ) – cod 17 01 06*;

-           amestecuri metalice cod 17 04 07

-           deșeuri municipale (organizare de șantier) – cod 20 03 01.

Deşeurile vor fi colectate selectiv şi vor fi valorificate/eliminate prin operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului, inclusiv la cea mai apropiată stație de bioremediere ce aparține titularului sau altor agenți economici autorizați, după caz.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 Factorul de mediu aer. În  perioada de execuţie a lucrărilor poluarea aerului ar putea fi provocată de: emisii de gaze provenite de la arderea combustibilului în motoarele cu ardere internă a maşinilor şi utilajelor  folosite și pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate în urma activităţilor de excavare, remediere şi a transportului de deșeuri. Emisiile menționate vor avea loc pe perioadă de executie a lucrarulor, va fi discontinuu si pe perioade limitate de timp functie de lucrarea executata. Impactul va fi local, temporar, reversibil şi de intensitate relativ mică.

Zgomot şi vibraţii. Sursele de zgomot și vibrații vor fi generate de utilajele specifice de lucru și mijloace de transport (buldoexcavator, compactor, camioane). Avand in vedere durata redusa necesara realizarii operatiunii, se estimează că impactul zgomotului și vibrațiilor generat, va fi redus, intermitent, local şi temporar pe intreaga durata de executie a lucrarilor.

Factorii de mediu sol și apă . În perioada de execuţie a lucrărilor, impactul negativ asupra solului poate rezulta în urma gestionării necorespunzătoare a deşeurilor, precum și ca urmare a funcționarii/întreţinerii neadecvate a utilajelor specifice, prin producerea de eventuale scurgeri de lubrefianți și combustibili. În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de execuţie, a întreținerii utilajelor și a manipulării corespunzătoare a deşeurilor se estimează că impactul asupra solului și a apelor subterane din zona amplasamentului va fi redus.

f) Riscul de accident: riscul de accident va fi redus deoarece nu se vor utiliza substanțe sau preparate periculoase și nici tehnologii cu potențial ridicat de risc.

 

2. Localizarea proiectului:

Amplasamentul proiectului este în extravilanul localitatii Ianca, județul Brăila.

2.1. Utilizarea existentă a terenului – terenul are categoria de folosinţă actuala confor Certificatului de Urbanism, careu sonda și va fi modificată în urma realizării lucrărilor propuse prin proiect in categoria de folosinta pasune.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – proiectul nu va afecta resursele naturale, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului:

a) zonele umede – proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor zone umede;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau impadurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naturale/naționale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – cele mai apropiate zone locuite se află amplasate la cca. 1,1 km de obiectiv;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

 

3. Caracteristicile impactului potenţial:

-           extinderea impactului - impactul asupra componentelor de mediu se va manifesta pe perioada de realizare a lucrărilor proiectului, va fi temporar şi local, în zona amplasamentului;

-           natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontieră;

-           mărimea şi complexitatea impactului – din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului va genera un impact redus asupra mediului și nu va avea impact asupra stării de confort și sănătate a populației, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare și a prezentei decizii;

-           probabilitatea impactului – probabilitatea de apariție a impactului este redusă în timpul execuției;

-           durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va fi redus pe durata de execuţie a proiectului (cca. 12 zile), de mică intensitate şi reversibil.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

-           Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus.

-           Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.

-           Utilajele ce vor deservi activitățile de demolare vor deține toate inspecțiile tehnice la zi care să ateste funcționarea corespunzătoare a echipamentelor;

-           În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate, conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi se va informa APM Brăila, GNM-CJ Brăila, AN Apele Române, populaţia din zonă, imediat după identificarea acestora.

-           Pentru asigurarea prevenirii poluării factorilor de mediu, în perioada executării lucrarilor, pe amplasament, se vor amenaja spații special destinate depozitării temporare a deșeurilor rezultate și se va evita stocarea îndelungată a acestora pe amplasament.

-           Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor se vor colecta si stoca temporar selectiv, pe o platformă / spațiu special amenajat, de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate, catre operatori economici autorizaţi in vederea valorificarii/eliminarii (după caz, conform tabelului IV.8.1. din memoriu de prezentare) în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

-           Se va ține evidența gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate, eliminate conform HG nr. 856/2002 și se va raporta la APM Brăila la finalizarea proiectului se vor raporta cantitățile de deșeuri rezultate

-           Gestionarea și transportul deșeurilor rezultate ca urmare a realizării proiectului se va face conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase cu modificările şi completările ulterioare și  HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

-           Se vor amenaja spații corespunzatoare pentru colectarea deșeurilor menajere/tehnologice și eliminarea lor de pe amplasament, în condiții de siguranță pentru mediu;

-           Se vor lua măsuri pentru a se evita poluarea solului (nu se vor stoca direct pe sol materialele contaminate, nu se vor depozita substanțe și preparate periculoase pe amplasament, alimentarea cu combustibil se va face la stații specializate, lucrările de întreținere a utilajelor se vor face de către firme specializate);

-           Umplerea excavației și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face  până la cotele terenurilor învecinate.

-           Calitatea materialului de umplutură provenit de la stații de bioremediere va fi dovedită de rapoarte de încercare emise de laboratoare acreditate RENAR;

-           Solul curat utilizat pentru umplutură (ultimii 30 cm, conform proiectului) trebuie să aibă categoria similară cu cea a solului învecinat amplasamentului;

-           Executarea lucrărilor poiectului se va realiza fără afectarea altor instalaţii tehnologice şi utilităţi edilitare existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul, așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

-           Respectarea prevederilor: HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului și ale Ordinului MAPPM nr. 756/1997.

-           Încadrarea nivelului de zgomot generat pe amplasament în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981.

-           Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, conform prevederilor certificatului de urbanism şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea.

-           Dotarea organizării de șantier cu materiale absorbante specifice pentru produse petroliere şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

-           Utilizarea prelatelor la autovehiculele care vor transporta deșeuri astfel încât să nu se producă împrăștierea acestora pe căile rutiere sau în aer, în timpul transportului;

-           Înştiinţarea autorităţii competente pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor de investiţie, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform prevederilor art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010.

-           Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

-           Redarea terenului în circuitul agricol (teren cu folosință sensibilă) numai în situația încadrării concentrațiilor de poluanți sub nivelul de alertă, conform Reglementării privind evaluarea poluării mediului, aprobată prin Ord. MAPPM nr. 756/1997.

 

Prezenta decizie nu exonerează de răspunderea contravențională sau penală, după caz, proiectantul, constructorul şi/sau titularul, în cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale privind protecția mediului.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii ei, este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Alexandru CHIRIL

 

Proiect Decizia  etapei de încadrare

Nr.  xxx   din   xx.03.2017 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC ECO SA, cu sediul în județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Independenței nr. 136, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 12645/06.10.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 17/2012,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnică Brăila din data de 23.02.2017 și a analizării completărilor depuse cu adresa nr. 815/02.03.2017 (nr. APM Brăila 2532/03.03.2017) în ședința internă de analiză a documentațiilor din 06.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul ” Construire platforma destinată garării utilajelor din dotare”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Chiscani, satul Vărsătura, T72, P427/13 lot 2 și P427/13 lot ½,

 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13. lit a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar și nu a fost demarată procedura de evaluare adecvată.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului: prin proiect se propune realizarea unei platforme betonate destinată garării autovehiculelor și utilajelor din dotare în suprafață de 140 mp. Platforma betonată va fi prevăzută cu rigole de scurgere, cu panta de 2%, ce vor prelua apele pluviale de pe suprafața acesteia și le vor dirija spre un separator de hidrocarburi, din care vor fi evacuate în rețeaua de canalizare municipală. Platforma betonata va fi realizata dintr-un strat de piatra sparta  (sort 0/63 mm) cu grosimea de 35 cm compactată cu rulou compresor, un strat de savura  (sort 0/8 mm) si ca strat de uzură se va turna un strat de beton B400 cu grosimea de 20  cm, strat de beton ce va fi armat cu două straturi de plase sudate (Ø 8mm). Separatorul de hidrocarburi va avea un volum total de 340 l și dimensiunile 90*60*60 cm.

Terenul pe care se va realiza proiectul, se află situat în județul Brăila, comuna Chiscani, satul Vărsătura, T72, P427/13 lot 2 și P427/13 lot ½ și se află în folosința ECO SA în baza in Contractului de locațiune nr. 1537/12.04.2016 încheit cu dl Vasile Marian Ciprian.

Asigurarea cu utilităţi:

 • alimentarea cu apa in scop potabil și igienico-sanitar se face din rețeaua de alimentare cu apă municipală.
 • evacuarea apelor pluviale, potențial impurificate și care vor fi preepurate într-un separator de hidrocarburi, se va face în rețeaua de canalizare municipală.
 • alimentarea cu energie electrica se face din rețeaua de distribuție existentă în zonă. b)Cumularea cu alte proiecte: În zona amplasamentului proiectului nu au fost identificate proiecte care să genereze un impact cumulat asupra factorilor de mediu.

c)Utilizarea resurselor naturale: pentru realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale din categoria de materiale de construcții (balast, nisip, lemn pentru cofrare, apă, etc.) pentru turnarea platformei betonate.

d) Producţia de deşeuri:

În timpul execuției lucrărilor, se vor genera deșeuri de construcții, pământ rezultat din săpătură, deseuri menajere care se vor stoca selectiv in incinta amplasamentului apoi se vor încărca în mijloace de transport si vor fi transportate în locațiile indicate de către autoritatea locală sau vor fi predate la operatori economici autorizați.

Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Factorul de mediu aer – In perioada executiei lucrărilor vor fi emisii in atmosfera provenite de la mijloacele de transport si utilajele folosite la executia lucrărilor și pulberi de la manevrarea materialelor de constructii. Aceste emisii de noxe și pulberi vor fi în principal localizate în zona de desfășurare a lucrărilor de construcție, cu impact redus asupra atmosferei, dacă se vor respecta etapele de execuţie a proiectului, disciplina tehnologică, se vor respecta  măsurile prevăzute în proiect (utilizarea mijloace de transport si utilaje dotate cu motoare cu filtru de particule si care respecta normele EURO 5; toate vehiculele si utilajele vor avea inspectia tehnica periodica in termen; se va evita manevrarea materialelor de constructii in perioadele cu vant puternic; suprafetele generatoare de praf vor fi mai intai stropite cu apa inainte de interventia asupra lor;  transportul deseurilor generatoare de pulberi se va face numai cu mijloace de transport acoperite cu prelate, dupa caz) precum și dacă se vor respecta condițiile impuse prin prezentul act de reglementare și prevederile legislației de mediu în vigoare privind protecția atmosferei.

În perioada functionării proiectului, vor fi emisii in atmosfera provenite de la mijloacele de transport și utilajele cu care societatea desfasoara activitatea de salubrizare în municipiul Brăila. Aceste emisii vor fi reduse cantitativ, dacă vehiculele si utilajele vor avea inspectia tehnica periodica in termen, dacă se va respecta disciplina tehnologică, precum și dacă se vor respecta condițiile impuse prin prezentul act de reglementare și prevederile legislației de mediu în vigoare privind protecția atmosferei.

Zgomot şi vibraţii - Sursele de zgomot și vibrații în perioada de execuție vor fi utilajele de construcții și mijloacele de transport și se vor manifesta pe perioade limitate de timp în zona de desfășurare a lucrărilor de construcție; pe perioada de funcționare sursele de zgomot și vibrații vor fi mijloacele de transport și utilajele din dotarea societătii cu care se desfășoară activitatea de salubrizare în municipiul Brăila. Impactul nu va fi semnificativ în condițiile în care utilajele și mijloacele de transport auto folosite șunt întreținute și exploatate corespunzător.

Factorul de mediu sol. Sursele de poluare ale solului în perioada de execuţie a lucrărilor, ar putea fi utilajele de construcții, care datorită funcționarii/întreţinerii neadecvate ar putea produce scurgeri de lubrefianți și combustibili pe sol. De asemenea, solul ar putea fi poluat datorită depozitării necorespunzătoare a deșeurilor. În perioada de funcționare a proiectului sursele de poluare a solului ar putea fi funcționarea/întreținerea neadecvata a mijloacelor de transport și utilajelor din dotare. Impactul va fi redus dacă se va respecta disciplina tehnologică (atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare a proiectului), precum și dacă se vor respecta condițiile impuse prin prezentul act de reglementare și prevederile legislației de mediu în vigoare privind protecția solului.

Factorul de mediu apă. În perioada de funcționare a proiectului vor rezulta ape uzate de tip fecaloid-menajer de la grupul sanitar precum și ape pluviale potențial impurificate colectate de pe platforma de garare a utilajelor din dotare, care vor fi evacuate în rețeaua de canalizare municipală. Pentru reducerea impactului s-a prevăzut un separator de hidrocarburi pentru preepurarea apelor pluviale colectate de pe platforma de garare.

f) Riscul de accident – pe perioada realizării proiectului, dar și în timpul funcționării acestuia, pot apărea accidente, însă riscul de producere va fi minim dacă se vor respecta normele legale în vigoare.

2.Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului - conform certificatului de urbanism (CU) nr. 141/05.10.2016, emis de Primaria comunei Chiscani, terenul pe care se va realiza proiectul se afla in intravilanul satului Vărsătura, comuna Chiscani și destinația acestuia este de teren arabil.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – terenul pe care se propune realizarea proiectului a fost încadrat ca teren neproductiv (conform CF 72568)..

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului:

a) zonele umede - proiectul propus nu este amplasat în zone umede.

b) zonele costiere - proiectul propus nu este amplasat în zone costiere.

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul propus nu este amplasat în zone montane și/sau împădurite.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - proiectul nu este propus în perimetrul sau în vecinătatea unor arii clasificate sau zone protejate prin legislația în vigoare.

f) zonele de protecţie specială proiectul nu este propus în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul.

h) ariile dens populate proiectul este propus la o distanță mai mare de 300 m, față de cea mai apropiată locuință.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potenţial

a)extinderea impactului – impactul va fi pe suprafețe bine stabilite, numai în zonele de lucru și nu se va extinde asupra altor zone sau areale sensibile, în condițiile respectării celor impuse prin prezenta decizie. 

b)natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere.

c)mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și existenței obiectivului/funcționării, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie.

d)probabilitatea impactului - probabilitatea de a se produce impact pe perioada execuției și a funcționării va fi redusă, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a prevederilor legale specifice în vigoare.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus și reversibil pe perioada execuției și existenței obiectivului/funcționării, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus.
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Stocarea separată a deşeurilor rezultate numai in cadrul organizarii de santier şi predarea catre operatori autorizati in vederea valorificarii/eliminarii, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare.
 • Executarea lucrărilor  poiectului se va realiza fără afectarea altor instalaţii tehnologice şi utilităţi edilitare existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Luarea de măsuri pentru menținerea tuturor utilajelor și a mijloacelor de transport în parametrii de omologare, prin verificări periodice, dar și prin întreținerea corespunzătoare pe toată durata de execuție a lucrărilor, astfel încât emisiile de la motoarele termice să nu depăseacă valorile limită pentru care au fost omologate.
 • Interzicerea efectuării de reparaţii/întreţinere a autovehiculelor si utilajelor pe amplasament.
 • Stropirea cu apă a suprafețelor de șantier generatoare de pulberi, precum și reducerea lucrărilor care produc mult praf în perioadele cu vânt puternic.
 • Interzicerea încărcării/descărcării materialului pulverulent la viteze mari ale vântului, pentru limitarea emisiilor de particule solide.
 • Luarea măsurilor de reducere a emisiilor de pulberi în atmosfera atat în timpul realizării lucrărilor de execuție, cât și pe timpul manipulării materialelor și deșeurilor ce conțin pulberi.
 • Luarea de măsuri pentru evitarea poluărilor accidentale ale solului cu produse petroliere provenite de la utilajele şi mijloacele de transport utilizate la realizarea proiectului ca urmare a manipulării defectuoase sau a unor situații aflate in afara condițiilor normale de desfășurare a activităților.
 • Dotarea cu materiale absorbante specifice pentru produse petroliere pe perioada de construire și de funcționare a proiectului şi utilizarea corectă a acestora, dacă va fi necesar.
 • Asigurarea cu prelate a mijloacelor de transport materiale și deșeuri pentru evitarea împrăştierii de particule.
 • Respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
 • Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată;
 • HG nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările și modificările ulterioare.
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.
 • Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea.

 

Prezenta decizie nu exonerează de răspunderea contravențională sau penală, după caz, proiectantul, constructorul şi/sau titularul, în cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale privind protecția mediului.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit

Liliana Maria Ioan

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxx din 06.03.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu de către S.C. ELDOMIR IMPEX SRL, cu sediul în județul Braila, com. Tufești, str. Primăriei, nr. 98, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1761/15.02.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în urma consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 23.02.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul ”Schimbare destinație din camin nefamiliști în hotel, recompartimentare, modificare fațade, construire balcoane și mansardare”,  amplasat în com. Chiscani, DN 21 km.7, Stațiunea Lacu Sărat, județul Braila,

nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 pct. 13, lit. a  orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
 • proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost demarată deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să afecteze asemenea zone.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 

1) Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului: Proiectul constă în reamenajarea unei constructii existente in vederea schimbarii destinatiei din camin în hotel in urma efectuarii urmatoarelor lucrari:

- Parterul si etajele 1-4 vor fi reamenajate astfel, se vor demola peretii interiori ai grupurilor sanitare, se vor dezafecta instalatiile de incalzire, instalatia electrica, instalatiile de canalizare si instalatia de apa, urmand ca sa fie reamenajate în fiecare camera o baie, cu o suprafata  mai mare, cca 4.5 mp, realizata cu pereti din rigips, pe profile metalice si izolate cu vata minerala .

- Camerele aflate pe fatada principala, vor fi extinse pana la limita actuala a balconului prin desfiintarea peretele exterior, la nivelul actual al balconului va fi va fi amplasat peretele exterior al camerei, din rama PVC, geam si usa din profil pvc, cu geam termopan si panouri din pvc.

- Pe fatada principala, vor fi construite balcoane noi din beton armat , cu structura-stalpi proprii de rezistenta; pana la limita trotuarului perimetral al cladirii, suprafata noilor balcoane va fi de cca 2.5 mp si vor fi placate cu gresie .

- Se vor reface pe toate cele 5 nivele instalatiile elctrice , instalatiile de apa si canalizare, se vor monta în camere instalatii de aer conditionat inventor, se vor reface zugravelile interioare si placarile din interiorul bailor.

- Pe fatada din spatele cladirii vor fi construite balcoane din beton armat în consola .

- Mansardarea se va realiza pe structura din metal, compartimentarea interioara se va realiza din placi din gips carton, fixate pe profile metalice, cu izolatie din vata minerala;

- Sarpanta va fi din lemn si invelitoare cu tabla profilata, protejata anticoroziv, membrana de protectie si izolatatie din vata minerala;

- Fatadele vor fi izolate cu poliesteren expandat, cu grosimea de 100 mm si vor fi refacute finisajele exterioare.

- Tamplaria existenta din lemn si metal  va fi inlocuita cu tamplarie cu geam termopan.

- La demisol se vor pastra cele trei centrale existente Ferolli si se va monta un chiller.

- Se va extinde cosul de evacuare a gazelor de ardere cu 4 m.

b) cumularea cu alte proiecte: amplasamentul este în intravilanul stațiunii Lacu Sarat, iar în vecinatate nu sunt în derulare si nu sunt prevazute alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale: realizarea proiectului nu prevede utilizarea de resurse naturale.

d) producţia de deşeuri - Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de execuţie a proiectului sunt următoarele:

 • amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06- cod 17 01 07 cca 95mc rezultate din demolarea peretilor interiori si lucrarile de constrire
 • lemn - cod 17 02 01 cca 10mc rezultat din demaolarea tamplariei
 • sticla – cod 17 02 02 cca3 mc
 • materiale plastice – cod 17 02 03  cca 5mc rezultate din dezafectarea instalatiilor
 • cupru, bronz, alama- cod 1 7 04 0 1 cca 200kg
 • fier şi otel – cod 17 04 05 cca 500 kg
 • amestecuri metalice- cod 17 04 07 cca 50kg
 • materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 –cod 17 06 04 cca 4 mc
 • materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 – cod 17 08 02 cca 2,5mc
 • amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 – cod 17 09 04 cca 0.5 mc
 • gudron de huila şi produse gudronate – cod 17 03 03* cca 12 mc proveniti de la decopertarea acoperisului
 • ambalaje ele hârtie şi carton – cod 15 01 01
 • ambalaje de materiale plastice – cod 15 01 02
 • ambalaje metalice –cod 15 01 04
 • ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase – cod 15 01 10* provenite de la cutiile de lacuri si vopseluri cca 20kg
 • echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 – cod 16 02 14 cca 50 kg
 • componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15- cod 16 02 16 cca 100 kg
 • deşeuri municipale amestecate -  cod 20 03 01 cca 4mcDeseurile menajere vor fi colectate în containere si transportate de catre operatorul serviciului de salubritate la staţia de transfer/depozitul ecologic.

Deseurile valorificabile (ambalaje, fier si oțel, cupru) vor fi predate unor operator autorizați. Deșeurile inerte nevalorificate vor fi eliminate prin depozitare definitiva în locuri indicate de administratia publica locala. Se va ţine evidenţa deşeurilor rezultate din proiect, conform HG 856/2002, modificata si completata de HG 210/2007. Transportul deşeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pe perioada de execuție a lucrărilor, sursele de poluare sunt:

-  atmosferă: în cadrul proiectului nu se vor genera emisii de noxe semnificative.  Emisiile de la motoarele termice vor fi reduse, fiind necesare doar mijloace de transport pentru materiale de cosntrucții si pentru eliminarea de pe amplasament a deseurilor rezultate.

- zgomot și vibrații: la realizarea proiectului nu sunt utilizate utilaje generatoare de vibratii si zgomote semnificative ca valoare. Demolarea peretilor interiori se va realiza cu scule electrice portabile

f) riscul de accident – riscul de accident in timpul realizarii proiectului va fi redus deoarece nu se vor utiliza substanțe și/sau preparate periculoase și nici tehnologii cu potențial ridicat de risc.

 

2) Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului - Amplasamentul proiectului este în intravilan com. amplasat în com. Chiscani, Stațiunea Lacu Sărat, județul Braila,  proiecul nu modifica destinatia terenului si nici indicii de utilizare

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - proiectul propus nu este amplasat în zone umede sau în imediata vecinatate.

b) zonele costiere - proiectul propus nu este amplasat în zone costiere;

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul propus nu este amplasat în zone împădurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor zone protejate prin legislaţia în vigoare;

f) zonele de protecţie specială proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor zone de protecţie specială;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate  - proiect este amplasat la limita zonei rezidentiale dominată de cladiri unifamiliare (cca. 50 m), avand in imediata vecinatate gradini si diverse constructii anexe;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

3.Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - impactul se va manifesta local, lucrările se vor efectua pe amplasament, fara a avea nevoie de alte terenuri, organizarea de șantier urmând să se realizeze pe amplasamentul existent; 

b) natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și funcționării, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a legislației de mediu în vigoare;

d) probabilitatea impactului – probabilitatea de apariție a impactului este redusă pe perioada execuției și funcționării, respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a legislației de mediu în vigoare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și funcționării, respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a legislației de mediu în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului și a documentației tehnice depuse, a normativelor si prescripțiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus;
 • În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate, conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi se va informa APM Brăila, GNM-CJ Brăila,  populaţia din zonă, imediat după identificarea acestora.
 • Pentru prevenirea poluării factorilor de mediu, în perioada executării lucrarilor, pe amplasament, se vor asigura/amenaja spații special destinate, prevăzute cu recipienți adecvați, pentru colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din realizarea proiectului și se va evita stocarea a acestora pe amplasament.
 • Materialele/deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor vor fi colectate separat, stocate pe platforme betonate si transportate la locul de valorificare/eliminare in condiții de siguranța pentru mediul înconjurător si pentru sănătatea oamenilor, prin operatori economici autorizați, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Deşeurile de moloz si beton (nepericuloase), rezultate din realizarea proiectului, vor fi valorificate pe amplasament ca material umplutură pentru construcții..
 • Se va tine evidenta deșeurilor rezultate conform prevederilor HG nr. 856/2002 modificata de HG nr. 210/2007 si va fi raportata la APM Brăila.
 • Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, adoptând, după caz, măsuri adecvate de reținere și neutralizare a poluanților atmosferici și pulberilor sedimentabile și în suspensie în zonele de lucru (umectare spații lucru, curățare căi acces, curățare mijloace de transport).
 • Obținerea tuturor avizelor și acordurilor specifice ale administrației publice locale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, conform  prevederilor legale;
 • Conform prevederilor Ord. MMP nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor aveți obligația instiintarii autoritatilor competente pentru protecția mediului (APM Brăila) în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii;
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifica si completează OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata cu modificări si completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare „de a notifica autoritatea competenta pentru protecția mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;
 • Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
 • Se vor lua masuri de evitare a poluării fonice și de încadrare în normativele standard pentru vibrații și zgomote nr. 10009/1988 si 12025/2/1981.
 • Executarea lucrărilor  poiectului se va realiza fără afectarea altor instalaţii, utilităţi edilitare, cladiri existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Titularul va respecta următoarele acte normative:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scose din uz;
 • Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 • HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
 • HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
 • STAS nr. 10009/1988 si STAS nr. 12025/2/1981
 • Normelor de igienă și privind mediul de viață al populației aprobate de Ordinul MS nr. 119/2014

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de derulare a proiectului si poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Alexandru CHIRIL

PROIECT Decizia etapei de încadrare

Nr. xxxx din 02.03.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CURCĂ MARIAN, cu domiciliul în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Griviței, nr. 66, înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr. 831/25.01.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul „Schimbare de destinație din spațiu comercial parter, garaj parter, spațiu sortare și depozitare cereale P+M, în spațiu alimentație pubică parter și spații cazare mansardă, extindere locuință – intrare în legalitate", propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. G-ral David Praporgescu (c/c Șos. de Centură), nr. 160, lot 2176.

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 -  pct. 10, lit. b) - proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;
 • proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu a fost demarată procedura de evaluare adecvată.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. caracteristicile proiectului:

            a) mărimea proiectului:

            - terenul aferent proiectului are o suprafață totală de 835 mp (730 mp proprietatea titularului și 105 mp în concesiune de la Primăria municipiului Brăila) și este situat în intravilanul municipiului Brăila. Vecinătățile amplasamentului sunt: locuință proprietatea titularului și imobil proprietate privată nelocuit – la Nord, imobil proprietate privată - la Nord-Est, str. G-ral David Praporgescu – la est, Șoseaua de Centură - la Vest.

            - proiectul prevede intrarea în legalitatea a schimbării de destinație din spațiu comercial parter, garaj parter, spațiu sortare și depozitare cereale P+M, în spațiu alimentație pubică parter și spații cazare mansardă, extindere locuință. În urmare schimbării de destinație, obiectivul are următoarea structură:

- la parter: spațiu comercial (magazin alimentar și spații anexe) cu Sc=43,09 mp; spațiu alimentație publică: garderobă, hol, sală de mese cu capacitatea de 152 locuri și Sc=183,20 mp, bucătărie cu Sc=34,07 mp,  diverse spații de depozitare, vestiare, grupuri sanitare, sală billiard cu Sc=33,77 mp etc;

- la etaj: cinci camere de cazare cu diferite suprafețe construite (16,30 mp÷31,76 mp), dotate cu grupuri sanitare proprii; cameră rufe curate; cameră rufe murdare; spațiu tehnic și hol,  conform documentației.

            - asigurarea utilităților:

 • alimentarea cu apă în scop potabil și social-menajer este asigurată din rețeaua publică municipală. Apa caldă este asigurată prin intermediul centralelor termice.
 • apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare de pe str. G-ral David Praporgescu;
 • alimentarea cu energie electrică și gaze naturale se realizează din rețelele respective existente în zonă;
 • energia termică este asigurată prin intermediul a patru centrale termice murale, cu funcționare pe combustibil gazos.

b) cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului nu există în prezent alte proiecte în derulare;

c) utilizarea resurselor naturale: pentru finalizarea lucrărilor aferente schimbării de destinație sunt necesare cantități mici de apă, balast, piatră spartă etc. pentru amenajarea spațiilor de parcare în limita parcelei, așa cum prevede certificatul de urbanism;

d) producţia de deşeuri:

 • pe perioada de finalizare a execuţiei lucrărilor se va asigura colectarea separată a deşeurilor rezultate (beton - moloz - Cod 17 01 01; amestecuri de deşeuri de la construcţii  - Cod 17 09 04; deșeuri de ambalaje de hârtie și carton - Cod 15 01 01; deșeuri de ambalaje din mase plastice - Cod 15 01 02; materiale ceramice - Cod 17 01 03; materiale plastice - Cod 17 02 03; sticlă Cod 17 02 02; fier și oțel - Cod 17 04 05; materiale izolante - Cod 17 06 04; deșeuri menajere - Cod 20 03 01 etc.), în vederea valorificării/eliminării, după caz, prin operatori autorizaţi, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în perioada exploatării spațiilor de cazare deșeurile rezultate (deşeuri de ambalaje de hârtie-carton - Cod 15 01 01, deșeuri de ambalaje de materiale plastice - Cod 15 01 02, deșeuri de ambalaje de sticlă - Cod 15 01 07, deșeuri de ambalaje metalice-doze din aluminiu - Cod 15 01 04, deșeuri de uleiuri şi grăsimi comestibile - Cod 20 01 25, deşeuri biodegradabile de la bucătării - Cod 20 01 08 și deşeuri menajere - Cod 20 03 01) vor fi colectate separat, în recipiente adecvate, în vederea valorificării sau eliminării (în cazul celor menajere) prin operatori autorizați.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort: pe perioada finalizării lucrărilor aferente schimbării de destinație nivelul de emisii (pulberi, emisii de la utilajele și mijloacele de transport), zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării legislației de mediu în vigoare și a condițiilor impuse prin prezenta decizie. În timpul funcționării se va asigura atât gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate, cât și încadrarea nivelului de zgomot în limitele admisibile;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: realizarea proiectului nu implică utilizarea unor substanțe sau preparate periculoase și nici a unor tehnologii cu potențial ridicat de risc.

2. localizarea proiectului: în intravilanul municipiului Brăila, pe str. G-ral David Praporgescu (c/c Șos. de Centură), nr. 160, lot 2176, conform Certificatului de urbanism nr. 767/09.05.2016 emis de Primăria municipiului Brăila;

2.1. utilizarea existentă a terenuluiterenul are categoria de folosință de curți-construcții și este liber de construcții la data emiterii prezentei decizii;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – obiectivul se învecinează în părțile de nord, nord-vest și est (peste str. G-ral David Praporgescu), cu imobile proprietăți private, primele două nefiind locuite la data emiterii prezentei rezoluții/. Impactul asupra vecinilor va fi redus atât pe perioada execuției lucrărilor, cât și în perioada de funcționare a obiectivului, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul.

3. caracteristicile impactului potenţial:

 • extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - impactul asupra componentelor de mediu pe perioada de realizare a lucrărilor nefinalizate la data emiterii prezentei rezoluții va fi local, în zona amplasamentului, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie; 
 • natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontalier;
 • mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, generat de lucrările de construcții pe perioada execuției și ulterior, din activitatea desfășurată pe amplasament;
 • probabilitatea impactului – riscul apariției unui accident cu impact asupra mediului este extrem de redus;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va fi redus, pe termen scurt în timpul finalizării lucrărilor; proiectul va genera un impact redus, reversibil, pe perioada funcționării, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus;
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Colectarea separată și stocarea temporară a deşeurilor rezultate atât în urma finalizării  lucrărilor de amenajare și dotare a spațiilor de cazare, cât și la funcționarea obiectivului, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în scopul valorificării/eliminării prin operatori economici autorizaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Luarea măsurilor de evitare a poluării fonice şi de încadrare în normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981, atât pe perioada de execuție a proiectului cât și pe perioada de funcționare. Se vor asigura și respecta valorile limită ale indicatorilor de zgomot, astfel încât activitatea să nu creeze disconfort fonic, conform prevederilor art. 16 din Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014.
 • Se va ţine evidenţa deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurată, conform HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Se vor asigura lucrările şi dotările ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;
 • Înştiinţarea autorităţii competente pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor de investiţie, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010;
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

 

 •  

Steluta Mardale

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  xxx    din   xx.02.2017

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CODINTENSIV SRL cu sediul in județul Brăila, municipiul Brăila, strada Rahovei, nr. 435, construcția C2,  inregistrată la APM Brăila cu nr. 1505/08.02.2017,

            În baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările ulterioare, 

            APM Brăila decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.02.2017 că proiectul  „Extindere investiție existentă ferma pui de carne, propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Făurei T31, P153, lot 1,

 

se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

 

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 -  pct. 13, lit. a) -Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, pct. 1, lit. e) - instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1;
 • proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu a fost demarată procedura de evaluare adecvată.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) Caracteristicile proiectului :

a)mărimea proiectului: - proiectul se va realiza pe un teren cu suprafața totală de 40000 mp aflat în proprietatea societatii. Proiectul prevede construirea şi amenajarea următoarelor:

In cadrul proiectului de extindere a investitiei ferma pui de carne se urmareste constructia a :

 • 2 hale de productie pe structura metalica si cu acoperis din panouri termoizolante cu dimensiunile la sol de : 97.78 m x 14.56 m (1423,68 mp/hala) fiecare dotate cu:
 • un buncar de stocare furaje cu capacitate de 30 mc, scara de vizitare, sistem pneumatic de incarcare, celule de cantarire
 • un transportor de furaje, echipat cu motor si intrerupator de siguranta
 • 3 linii de furajare si 4 linii de adapare
 • Sistem de ventilatie si microclimat format din :
 • Instalatie de exhaustare: 5 ventilatoare de coama cu debit de 11.500 mc/h, 8 ventilatoare montate pe fronton de 40.000 mc/h si 1 ventilator de 20.000 mc/h;
 • Instalatie de admisie aer proaspat : 60 clapeti tip flansa, plasa antivrabii si 10 jaluzele pentru ventilatia de iarna;
 • Instalatie de incalzire: 4 aeroterme pe gaz natural cu comanda de operare din calculator.
 • Sistem de racire pentru sezonul cald
 • Sistem de siguranta la incendiu
 • Instalatie comanda microclimat
 • Sistem iluminat
 • Sistem alarma
 • Platforma de gunoi;
 • Depozit de asternut (272.69 mp);
 • sistem de alimentare cu apa tehnologica;
 • doua foraje de observatie montate amonte si aval de platforma de gunoi
 • sistem de canalizare ape tehnologice
 • Bazin metalic subteran 100 mc pentru stocarea apelor tehnologice;
 • Cantar rutier;
 • Sistem de colectarea apelor tehnologice si un bazin metalic de 100 mc;
 • Drum pietruit, alei betonate in fata si in spatele halelor;

Capacitatea proiectata a celor 2 hale noi: 26.242 locuri/hala/serie, 52.484 locuri/serie, 6 serii/an, 314.904 pui/an.

Alimentarea cu apă va fi asigurată din sursa existentă pe amplasament – put forat.

Apele pluviale de incinta vor fi colectate prin canale si rigole si vor fi deversate pe spatiile verzi ale incintei.

Instalatia de canalizare interioara s-a prevazut a se executa din tuburi de polipropilena cu diametre cuprinse intre 30 mm si 110 mm. De asemenea s-au prevazut pe coloane piese de curatire si dispozitive de aerisire automate din polipropilena. Pe coloanele de scurgere sunt prevazute piese de curatire inainte sau dupa derivatiile principale si in dreptul zonelor de schimbare a directiei.

Reteaua de canalizare va fi executata din tuburi de PVC cu mufa, Dn=110-200mm, cu imbinare cu garnitura de cauciuc si va fi pozata in pamant la adancimea minima de inghet pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Pe traseul retelei sau prevazut camine de vizitare din beton cu capace din fonta, carosabile, cu garnituri de cauciuc si balama de inchidere.

Proiectul nu necesită racordarea la reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare.

Producţia de deşeuri: - pe perioada construirii şi a funcţionării vor fi generate deşeuri specifice acestor activităţi. Se va analiza gestionarea si impactul acestora asupra mediului, ţinându-se cont de amplasarea în perimetrul de protecţie hidrogeologică a Lacului Sărat  Brăila.

Impactul emisiilor poluante pe perioada de construire şi pe  perioada de funcţionare, poate fi semnificativ avand în vedere amplasarea proiectului în perimetrul de protecţie hidrogeologică a Lacului Sărat 1 Brăila.

                b) cumularea cu alte proiecte: proiectul reprezinta extinderea unei ferme existente de crestere a puilor pentru carne apartinand CODINTENSIV SRL, pentru care a fost emisă Autorizația integrată de mediu nr. 2/22.10.2015; în vecinătatea amplasamentului (la cca 110 m) funcționează ferma de crestere pui pentru carne aparținând SC ECOAVIS BEST PROIECT SRL , pentru care a fost emisă Autorizația integrată de mediu nr. 1/25.11.2013.

c) utilizarea resurselor naturale: pentru realizarea lucrărilor aferente proiectului se vor utiliza agregate de carieră (pietriș, nisip, apă) pentru amenajarea fundațiilor/structurilor construcțiilor propuse;

d) producţia de deşeuri:

 • pe perioada de execuţie a lucrărilor deseurile rezultate vor fi de tipul: Cod 17.01.07 – amestecuri de beton, caramizi, tabla, materiale ceramic, respectiv Cod 17.05.08 – resturi de balast, care se vor colecta in incinta organizării de santier de unde vor fi preluate si transportate pentru valorificare/eliminare de un operator autorizat; în perioada de funcționare: dejecții animaliere provenite de la cele hale de crestere a puilor pentru carne ce vor fi stocate pe platforma de beton;  cadavre de animale stocate inaintea predării către operatori autorizați in camera frig; deseurile metalice provenite din acivitatea de intretinere vor fi depozitate temporar intr-un loc amenajat si predate firmelor specializate; deseurile menajere vor fi stocate temporar in pubele si predate firmei de salubritate; deseurile medicale de uz sanitar veterinar vor fi stocate temporar intr-un spatiu special amenajat in cadrul farmaciei veterinare si predate firmelor specializate pentru distrugere; deseurile de ambalaje reciclabile se vor colecta selectiv in pubele urmand sa fie valorificate prin firme specializate. etc.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 • pe perioada realizării proiectului: emisiile generate în atmosferă pot apare de la mijloacele de transport utilizate pentru aprovizionarea cu materiale, de la executarea săpăturilor si manevrarea materialelor pulverulente; zgomotul şi vibraţiile ar putea fi  rezultate de la mijloacele de transport utilizate;
 • în perioada de funcționare:

- emisiile in aer vor fi determinate in special de depozitarea dejectiilor in suspensie, separarea acestora si stocarea fractiei lichide in laguna, respectiv a celei solide pe plarforma. Totodata, administrarea dejectiilor pe terenurile agricole, indiferent unde sunt localizate acestea, va determina apariția mirosurilor specifice. În aer vor fi emiși și poluanți proveniți atât de la incineratorul de cadavre, cât și de la arderea paielor.

- poate exista riscul de contaminare a solului și a apelor (subterane și de suprafață) în urma exploatării și întreținerii necorespunzătoare a instalațiilor și aplicării necorespunzătoare a dejecțiilor mineralizate pe terenuri agricole;

f) riscul de accident: poate exista riscul producerii de infiltrații/exfiltrații în/din platforma de stocare dejecții.

2. localizarea proiectului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 45/07.04.2016, terenul aferent proiectului este situat în intravilanul orașului Făurei, jud. Brăila și se află în proprietatea titularului .

2.1. utilizarea existentă a terenuluiterenul aferent proiectului are folosința– curți construcții  .

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – cele mai apropiate locuințe învecinate cu obiectivele proiectului sunt situate la o distanță de cca. 750 m (orașul Făurei).;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

3. caracteristicile impactului potenţial:

 • extinderea impactului: pe perioada de realizare a lucrărilor impactul asupra componentelor de mediu va fi local, dar pe perioada de funcționare impactul este extins, ținând cont de creșterea numărului de persoane posibil a fi afectate la administrarea  dejecțiilor (în fracții); 
 • natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontalier;
 • mărimea şi complexitatea impactului – ținând cont de tipul, dimensiunea și complexitatea lucrărilor ce se vor executa, precum și de activitatea ce se va desfășura după finalizarea investiție, impactul poate fi semnificativ;
 • probabilitatea impactului – există probabilitatea apariției impactului asupra mediului atât pe perioada de execuție, cât mai ales pe perioada funcționării obiectivului;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul se poate manifesta atât pe perioada execuției, cât și în perioada de funcționare; în urma elaborării raportului privind impactul asupra mediului vor fi stabilite durata, frecvenţa si reversibilitatea impactului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ÎNTOCMIT,

 

Liliana Maria IOAN

 

 

PROIECT Decizia  etapei de încadrare

din   17.02.2017 

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC AGRINOVA SRL, cu sediul în județul Brăila, comuna Vădeni, lot 1, tarlaua 131, parcela 1086/1/1, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 4509/11.06.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnică Brăila din data de 16.02.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul “Amplasare centrală eoliană”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Movila Miresii, tarlaua 88, parcela 17,

 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 - 3 lit. i) -Instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene (parcuri eoliene);
 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 

1.Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului:

Proiectul propune amplasarea unei turbine eoliene în scopul producerii de energie electrică  din sursă regenerabilă, precum și executarea instalației de racordare la rețeaua de energie electrică din zonă. Terenul aferent proiectului are o suprafață de 19421 mp, este în prezent liber de construcții și nu este traversat de rețele edilitare care să impună restricții de construire sau asigurarea de distanțe de protecție.

Accesul la centrala eoliană propusă se va face pe latura din sud a amplasamentului din, drumul de acces existent. Vecinătățile amplasamentului sunt următoarele:

            -la nord: drum de exploatare

            -la sud: drum de acces

            -la vest: teren agricol

            -la est: teren agricol

            Caracteristicile centralei eoliene sunt:

           

Putere nominală

900 kW

Înălțime turn

73,8 m

Diametru rotor (pale)

52,2 m

Înălțime maximă ansamblu

99,8 m

Centrala eoliană este compusă din piesa înglobată în fundație, tronsoanele componente ale turnului, ansamblul nacelă și elementele rotorului. Suprafața construită propusă prin pproiect este de 310 mp, din care 149 mp este suprafața ocupată de platforma centralei eoliene și 161 mp suprafeșe pentru circulații carosabile și pietonale.

Transportul energiei electrice de la centrala eoliană propusă  în sistemul energetic (rețeaua electrică din zonă) se va face prin cablu electric subteran în lungime de cca. 1300 m, traseul acestuia urmând traseul drumului de exploatare existent până la limita fermei piscicole din vecinătate.

b) Cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului proiectului nu există în derulare proiecte similare care să genereze un impact cumulat asupra factorilor de mediu; în zonă se desfășoară activități agricole, precum și creștere intensivă pește, dar care nu conduc la un impact cumulat.

c) Utilizarea resurselor naturale: realizarea proiectului prevede utilizarea de resurse naturale din categoria de materiale de construcții-balast, nisip;

d) Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate din perioada de execuție - în urma realizării proiectului vor rezulta deșeuri încadrate în clasa 17 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI în HG nr. 856/2002. Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare şi H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Pe perioada realizării proiectului, nivelul de emisii (pulberi, emisii de la utilaje și mijloace de transport), zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării legislației de mediu în vigoare și a condițiilor impuse prin prezenta decizie.

Lucrările de construcții vor genera zgomote si vibrații produse de utilajele de construcții și de mijloacele auto de transport utilizate. Nivelul de zgomot generat va fi redus, pe o perioadă determinată și nu va avea efecte  semnificative asupra stării de confort și sănătate a populației.

f) Riscul de accident – nu este cazul, având în vedere ca nu se vor utiliza substanțe periculoase sau tehnologii generatoare de risc de accident.

 

2.Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului - Terenul pe care se va realiza investiţia este situat în judeţul Brăila,  comuna Movila Miresii, tarlaua 88, parcela 17. Destinația inițială a terenului a fost de teren agricol, aceasta fiind modificată prin Hotărârea nr. 53/01.09.2016 a Consiliului Local al comunei Movila Miresii de aprobare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism afernt PUZ “Amplasare centrală eoliană”, precum  și prin Decizia nr. 733/07.02.2017 privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol emisă de Direcția pentru Agricultură Brăila.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul, întrucât amplasamentul proiectului este constituit din teren din categoria curți construcții;

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului:

a) Zonele umede - proiectul propus nu este amplasat în perimetrul sau vecinatatea unor zone umede;

b) Zonele costiere - proiectul propus nu este amplasat în zone costiere;

c) Zonele montane şi cele împădurite - proiectul propus nu este amplasat în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau împădurite;

d) Parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale;

e) Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) Zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) Ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) Ariile dens populate – amplasamentul proiectului se află la o distanță de cca. 1030 m față de zonele locuite.

i) Peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

 

3.Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - impactul se va manifesta local, în zona amplasamentului proiectului; 

b) natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie;

d) probabilitatea impactului - probabilitatea de a se produce impact pe perioada execuției va fi redusă, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus manifestat numai pe perioada execuției lucrărilor prevăzute prin proiect, reversibil, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice și a condițiilor din prezenta decizie, precum și un impact pozitiv pe perioada existenței proiectului, prin producerea de energie electrică din surse regenerabile.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus;
 • Stocarea separată a deşeurilor rezultate în urma executării lucrărilor şi predarea catre operatori autorizati in vederea valorificarii/eliminarii, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata cu modificari si completari ulterioare;
 • Executarea lucrărilor  poiectului se va realiza fără afectarea altor construcții, instalaţii şi utilităţi edilitare existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Desfășurarea lucrărilor propuse prin proiect cu luarea tuturor măsurilor pentru a nu deranja vecinătăţile;
 • Luarea de măsuri pentru menținerea tuturor utilajelor și a mijloacelor de transport în parametrii de omologare prin verificări periodice, cât și prin întreținerea corespunzătoare pe toată durata de execuție a lucrărilor, astfel încât emisiile de la motoarele termice să nu depăseacă valorile limită pentru care au fost omologate.
 • Interzicerea:
 1. efectuării de reparaţii/întreţinere a autovehiculelor  si utilajelor pe amplasament;
 2. organizării de depozite de combustibili în incinta șantierului; alimentarea cu combustibili se va face de la distribuitori autorizati;
 • Încadrarea nivelului de zgomot generat pe amplasament în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981.
 • Luarea măsurilor de reducere a emisiilor de pulberi în atmosferă atât în timpul realizării lucrărilor de execuție, cât și pe timpul manipulării materialelor și deșeurilor ce conțin pulberi;
 • Luarea de măsuri pentru evitarea poluărilor accidentale ale solului cu produse petroliere provenite de la utilajele şi mijloacele de transport utilizate la realizarea proiectului ca urmare a manipulării defectuoase sau a unor situații aflate în afara condițiilor normale de desfășurare a activităților.
 • Asigurarea cu prelată a mijloacelor de transport materiale pentru evitarea împrăştierii de particule;
 • Respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;
 • Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea;

 

În cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare, răspunderea contravențională sau penală, revine proiectantului, constructorului și/sau titularului, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Întocmit,

 

Teodora DUMINICĂ

 

 

 

 

PROIECT din 03.02.3017

DE REVIZUIRE A DeciziEI etapEI de încadrare

Nr. 17529 din 18.12.2012

 

Ca urmare a solicitării de revizuire a Deciziei etapei de incadrare nr. 17529 din 18.12.2012, adresată de SC OMV PETROM SA, cu sediul în Municipiul București, Sector 1, str. Coralilor nr. 22, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 7737/13.06.2016, emisă pentru proiectul „Lucrări de dezafectare și ecologizare a terenului aferent sondei 379 Oprișenești”, propus a fi amplasat în județul Brăila, oraș Ianca, localitatea Oprișenești, tarlaua 146, parcelele 996 și 997, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în urma consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 02.02.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul cu noua denumire  „Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 379 MMPG Oprișenești”, propus a fi amplasat în județul Brăila, oraș Ianca, localitatea Oprișenești, tarlaua 146, parcelele 996 și 997,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2, la pct. pct. 13, lit. a), (orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului),
 • proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost demarată deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să afecteze asemenea zone.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului:

Proiectul prevede realizarea lucrărilor de abandonare de suprafață a sondei 379 MMPG Oprinești, care presupun desfiinţarea careului sondei, a drumului de acces, precum şi remedierea și reabilitarea terenului aferent acestei sonde.

Amplasamentu proiectului are o suprafață totală de 957 mp, reprezentând atât careul sondei cât și drumul de acces la aceasta.

Lucrările de abandonare de suprafaţă propuse sunt: curăţarea şi securizarea beciului de sondă, prin umplerea acestuia cu pământ curat de împrumut, decopertarea platformei tehnologice din careul sondei şi a racordului la drumul de exploatare, prin îndepărtarea amestecului de piatră spartă, piatră de râu şi pământ, demolarea platformelor din dale de beton, eliminarea deşeurilor din amplasament, excavarea solului infestat în vederea bioremedierii/ eliminării prin societăţi autorizate, umplere, nivelare.

Construcțiile prezente pe amplasament, propuse a fi desființate sunt următoarele:

 • beci betonat (V=2,88 mc) și dale din beton peste beci (6 buc. în suprafață de 1,5 mp);
 • platformă dale din beton în careul sondei;
 • platformă dale beton de pe amplasamentul drumului (17 buc. în suprafață de 1,5 mp);
 • stâlp SE10;
 • platformă pământ în amestec cu pietriș în incinta careului pe o suprafață de 120 mp  și h=0,3 m;
 • dig de pământ (V=24 mc);
 • conductă amestec din oțel (lungimea estimată până la marginea careului de 15 m);
 • fundație ancoraj-1 buc.;
 • platformă pământ în amestec cu pietriș pe drumul de acces pe o suprafață de 50 mp  și h=0,3 m.

Desființarea construcțiilor menționate mai sus va cuprinde următoarele lucrări și activități specifice:

 • dezgroparea fundațiilor echipamentelor și a elementelor subterane;
 • demolarea fundațiilor și a beciului sondei;
 • încărcarea și transportarea resturilor de beton pentru a fi valorificate sau eliminate, după caz;
 • dezafectarea platformelor de pământ în amestec cu pietriș și a drumului pietruit, încărcarea și transportarea deșeurilor rezultate din dezafectare pentru a fi valorificate sau eliminate, după caz.

Având în vedere faptul că: 

 • rezultatele analizelor efectuate, prezentate în cadrul rapoartelor de încercare, depășesc pragul de intervenție pentru folosința mai puțin sensibilă, conform Ordinului MAPPM nr. 756/1995;
 • lucrările de desființare, remediere și reabilitare propuse prin proiect corespund recomandărilor transmise de ANPM pentru situații similare, prin adresa nr. 1/3009/MF/05.09.2013, în care se precizează că ”stratul de sol curat de la suprafață de aproximativ 30-50 cm va avea caracteristicile solului pentru folosința inițială a zonei”,

lucrările de remediere/reabilitare teren vor cuprinde:

 • excavarea solului contaminat în amestec cu pietriș în volum total Vtotal= 50,3 m3, din care: Vbeci=6 m3; zonă excavare în zona forajului P1 - h=-0,3 m, S=31 m2, Vh-0,3m= 9,3 m3; zonă excavare în zona forajului P2 - h=-0,2 m, S=54 m2, Vh-0,2m= 10,8 m3; zonă excavare în jurul forajului P3 – h=0,4 m, S=48 m2, Vh-0,4m= 19,2 m3; zonă excavare în jurul forajului P5 – h=0,2 m, S=25 m2, Vh-0,2m= 5 m3.
 • încărcarea și transportarea solului contaminat în amestec cu pietriș la cea mai apropiată stație de bioremediere disponibilă;
 • umplerea golurilor din amplasament cu pământ provenit de la stațiile de bioremediere. Ultimii 30 cm de la suprafață vor fi umpluți cu sol curat, de categorie similară cu cea a solului din vecinătatea amplasamentului;
 • la finalizare terenul va fi nivelat și înierbat.
 • folosința viitoare a terenului dupa realizarea proiectului – folosință mai puțin sensibilă (se menține folosința actuală).

b) Cumularea cu alte proiecte: la o distanță de cca. 5,34 km față de zona amplasamentului proiectului se vor executa lucrări de desființare și remediere aferente sondei 227, lucrări care nu determină un impact cumulat, întrucât acestea nu se desfășoară concomitent.

c) Utilizarea resurselor naturale: realizarea proiectului prevede utilizarea solului curat;

d) Producţia de deşeuri. În urma lucrărilor proiectului vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri și cantitățile estimate ale acestora:

 • deșeuri din construcții și demolări (betoane) – cod 17 01 01 –  40  m3;
 • sol contaminat cu hidrocarburi în amestec cu pietriș - cod 17 05 03* - 50,3 m3;
 • deșeuri din construcții și demolări, respectiv amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi etc. cu conținut de substanțe periculoase (betoane contaminate cu țiței ) – cod 17 01 06* - 8 m3;
 • resturi de balast, altele decât cele specificate la codul 17 05 07 (balast) – 17 05 08 – 103 m3;
 • deșeuri din construcții și demolări, respectiv  resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase (balast contaminat) – 17 05 07* - 19 m3.

De asemenea vor mai rezulta cantități reduse de deșeuri de fier și oțel (rest conductă amestec) – cod 17 04 05 și deșeuri municipale (organizare de șantier) – cod 20 03 01.

Deşeurile vor fi colectate selectiv şi vor fi valorificate/eliminate prin operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului, inclusiv la cea mai apropiată stație de bioremediere ce aparține titularului sau altor agenți economici autorizați, după caz.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 Factorul de mediu aer. În  perioada de execuţie a lucrărilor  poluarea aerului ar putea fi provocată de: emisii de gaze provenite de la arderea combustibilului în motoarele cu ardere internă a maşinilor şi utilajelor  folosite și pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate în urma activităţilor de excavare, remediere şi a transportului de deșeuri. Emisiile menționate vor avea loc pe perioadă scurtă de timp (timp execuție conform graficului de lucrări – cca 12 zile), impactul va fi local, temporar, reversibil şi de intensitate relativ mică.

Zgomot şi vibraţii. Sursele de zgomot și vibrații vor fi generate de utilajele specifice de lucru și mijloace de transport (excavator, buldoexcavator, camioane). Se estimează că impactul zgomotului și vibrațiilor generat în timpul lucrărilor va fi redus, intermitent, local şi temporar (cca. 12 zile). Având în vedere că s-au prevăzut măsuri de limitare a vitezei utilajelor, de oprire a motoarelor la staționare, de compactare fără funcția vibrații, iar cea mai apropiată zonă locuită (sat Perișoru) se află amplasată la cca. 2,3 km de obiectiv,  nu se va produce disconfort  populației din zonă.

Factorii de mediu sol și apă. În perioada de execuţie a lucrărilor, impactul negativ asupra solului poate rezulta în urma gestionării necorespunzătoare a deşeurilor  precum și datorită funcționarii/întreţinerii neadecvate a utilajelor specifice, prin producerea de eventuale scurgeri de lubrefianți și combustibili. În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de execuţie, a întreținerii utilajelor și a manipulării corespunzătoare a deşeurilor se estimează că impactul asupra solului și a apelor subterane din zona amplasamentului va fi redus.

f) Riscul de accident: riscul de accident va fi redus deoarece nu se vor utiliza substanțe,  preparate periculoase, tehnologii cu potențial ridicat de risc, iar din memoriul depus la documentație nu a fost identificată probabilitatea generării unor eventuale deșeuri periculoase.

2. Localizarea proiectului:

Amplasamentul proiectului este în comuna oraș Ianca, localitatea Oprișenești, tarlaua 146, parcelele 996 și 997, județul Brăila.

2.1. utilizarea existentă a terenuluiterenul are categoria de folosinţă curți-construcții și nu va fi modificată în urma realizării lucrărilor propuse prin proiect.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestoraproiectul nu va afecta resursele naturale, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor zone umede;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau impadurite

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naturale/naționale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – cele mai apropiate zone locuite se află amplasate la cca. 5,05 km de obiectiv;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

 • extinderea impactului: aria geografică - impactul asupra componentelor de mediu pe perioada de realizare a lucrărilor proiectului va fi temporar şi local, în zona amplasamentului;
 • natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontier;
 • mărimea şi complexitatea impactului – din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului va genera un impact redus asupra mediului și nu va avea impact asupra stării de confort și sănătate a populației, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare și a prezentei decizii;
 • probabilitatea impactului – probabilitatea de apariție a impactului este redusă în timpul execuției;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va fi redus pe durata de execuţie a proiectului (cca. 12 zile), de mică intensitate şi reversibil.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus.
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Utilajele ce vor deservi activitățile de demolare vor deține toate inspecțiile tehnice la zi care să ateste funcționarea corespunzătoare a echipamentelor;
 • În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate, conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi se va informa APM Brăila, GNM-CJ Brăila, AN Apele Române, populaţia din zonă, imediat după identificarea acestora.
 • Pentru asigurarea prevenirii poluării factorilor de mediu, în perioada executării lucrarilor, pe amplasament, se vor amenaja spații special destinate depozitării temporare a deșeurilor rezultate și se va evita stocarea îndelungată a acestora pe amplasament.
 • Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor se vor colecta si stoca temporar selectiv, pe o platformă / spațiu special amenajat, de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate, catre operatori economici autorizaţi in vederea valorificarii/eliminarii (după caz, conform tabelului IV.8.1. din memoriu de prezentare) în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
 • Se va ține evidența gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate, eliminate conform HG nr. 856/2002 și se va raporta la APM Brăila la finalizarea proiectului se vor raporta cantitățile de deșeuri rezultate
 • Gestionarea și transportul deșeurilor rezultate ca urmare a realizării proiectului se va face conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase cu modificările şi completările ulterioare și  HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 • Se vor amenaja spații corespunzatoare pentru colectarea deșeurilor menajere/tehnologice și eliminarea lor de pe amplasament, în condiții de siguranță pentru mediu;
 • Se vor lua măsuri pentru a se evita poluarea solului (nu se vor stoca direct pe sol materialele contaminate, nu se vor depozita substanțe și preparate periculoase pe amplasament, alimentarea cu combustibil se va face la stații specializate, lucrările de întreținere a utilajelor se vor face de către firme specializate);
 • Umplerea excavației și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face  până la cotele terenurilor învecinate.
 • Calitatea materialului de umplutură provenit de la stații de bioremediere va fi dovedită de rapoarte de încercare emise de laboratoare acreditate RENAR;
 • Solul curat utilizat pentru umplutură (ultimii 30 cm, conform proiectului) trebuie să aibă categoria similară cu cea a solului învecinat amplasamentului;
 • Executarea lucrărilor poiectului se va realiza fără afectarea altor instalaţii tehnologice şi utilităţi edilitare existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul, așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Respectarea prevederilor: HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului și ale Ordinului MAPPM nr. 756/1997.
 • Încadrarea nivelului de zgomot generat pe amplasament în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981.
 • Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, conform prevederilor certificatului de urbanism şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea.
 • Dotarea organizării de șantier cu materiale absorbante specifice pentru produse petroliere şi utilizarea acestora în caz de nevoie.
 • Utilizarea prelatelor la autovehiculele care vor transporta deșeuri astfel încât să nu se producă împrăștierea acestora pe căile rutiere sau în aer, în timpul transportului;
 • Înştiinţarea autorităţii competente pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor de investiţie, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform prevederilor art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010.
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.
 • Redarea terenului în circuitul agricol (teren cu folosință sensibilă) numai în situația încadrării concentrațiilor de poluanți sub nivelul de alertă, conform Reglementării privind evaluarea poluării mediului, aprobată prin Ord. MAPPM nr. 756/1997.

Prezenta decizie nu exonerează de răspunderea contravențională sau penală, după caz, proiectantul, constructorul şi/sau titularul, în cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale privind protecția mediului.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii ei, este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.PROIECT

 

ÎNTOCMIT,

 

Teodora DUMINICĂ

 

 

Decizia  etapei de încadrare

 

Nr.  XXXX  din   26.01.2017 

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC ROMMETAL COM SRL, cu sediul în județul Ilfov, localitatea Popești Leordeni, Șoseaua Olteniței, nr. 202 A, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 14086/09.11.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnică Brăila din data de 26.01.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul “Dezmembrare pentru următoarele mijloace fixe: 1. Instalația tehnologică pentru transport păcură, abur, compusă din conducte propriu-zise și instalația de forță-medie tensiune (6kV); 2. Instalație de iluminat extern; 3. Conducta evacuare nămol”, amplasat în județul Brăila, comuna Chiscani, localitatea Chicani,

 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 - pct. 13, lit a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
 • proiectul propus  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind amplasat parțial în perimetrul și imediata vecinătate a Ariei de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei și a Sitului de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei – arii naturale protejate de interes comunitar;

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 

1.Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului:

Mijloacele fixe ce fac obiectului prezentului proiect,  conform contractului de vânzare –cumpărare nr. 32/16.08.2016 sunt:

 • Instalația tehnologică pentru transport păcură, abur, compusă din conductele propriu-zise și instalația de forță-medie tensiune (6 kV),
 • Instalația de iluminat extern care a asigurat iluminatul de siguranță pe traseul estacadei
 • Conducta evacuare nămol din canalul de aducțiune a asigurat evacuarea nămolului format din sediment din apa de Dunăre (suspensii solide)  rezultat dn canalul de aducțiune în timpul operațiilor de curătare a canalului de aducțiune.

Proiectul propune dezmembrarea numai a conductelor, cablurilor electrice, structurilor metalice aferente celor trei instalatii (traverse, platforme acces, scări acces, stâlpi susținere cabluri electrice, pasarele).  Structurile de beton armat ale mijloacelor fixe (stâlpi, chituci) rămân la poziție conform adresei ELECTROCENTRALE GRUP S.A  nr. 3331/26.10.2016.

Instalația tehnologică pentru transport păcură, abur, compusă din conductele propriu-zise (conductele de păcură, condens și de abur) și instalația de forță-medie tensiune (6 kV) se dezmembrează   între estacada S1 aflata la limita ELECTROCENTRALEI CHISCANI, pana la limita incintei activului portul Oil Terminal, estacadă 204. Instalatia parcurge traseul aflat pe terenul proprietate a Electrocentrale Grup S.A. până la intersecția cu drumul județean Brăila- Tichilești, unde traversează canalul de evacuare pe o pasarelă, își continuă traseul de-a lungul drumului județean și intră în incinta ELECTROCENTRALEI Chiscani pana la axul 1 al estacadei. Lungimea traseului ce urmeaza a fi dezafectat este de 2300m.

Instalația de iluminat extern a fost dispusă parțial pe traseul estacadei mai sus menționate dezmembrarea avand ca rezultat demontarea suporțiilor elementelor de iluminat (Fev).

Structura de rezistență a estacadei pentru instalația tehnologică de transport păcură, abur, și instalația de iluminat extern este alcătuită în principal din stâlpi dubli de beton armat legați cu traverse metalice în zonele curente și în zona lirelor orizontale si complet metalică în zonele de traversare drumuri, canal apă și liră verticală.

În lungul traseului estacadei sunt dispuse în anumite zone structuri metalice (platforme acces, scări acces, stâlpi susținere cabluri electrice, pasarele), structuri care fie reazemă pe stâlpii estacadei, fie pe socluri din fundații din beton armat.

Conducta evacuare nămol din canalul de aducțiune

Conducta de evacuare nămol în lungime de 950m și are traseul cuprins între limita canalului de aducțiune, traverseaza partial incinta CELHART DONARIS SA, terminându-se la fluviul Dunărea. Pe ultima porțiune conducta este pozată subteran, inclusiv sub digul de protecție al fluviului Dunărea.  După străpungerea digului, conducta este pozată pe chituci până la luciul apei.

Structura de rezistență a estacadei care sustine conducta de evacuare namol este alcătuită din chituci din beton armat, grinzi longitudinale din beton armat (axe B-C),  stâlpi din beton armat a căror dimensiune asigură traversarea peste conductele de păcură și peste drum (axe C-E)  si zona în care conducta străbate subteran terenul de lângă digul de protecție al Dunării (axe H-I).

Dezmembrarea conductei de evacuare nămol se va face pe întreg traseul cu excepția zonei subtraversării digului de protecție (Axe H-I), unde se va avea în vedere păstrarea și blindarea  la capete a acesteia.

Amplasamentul pentru organizarea de șantier care va fi pus la dispoziție de către societatea Electrocentrale Grup SA în incinta obietivului in suprafata de cca 500m unde este amenajata o pletforma de macadam. Amplasamentul organizării de șantier se află la cca. 950 m de limita ariilor naturale protejate din zonă.

La executarea lucrărilor de dezmembrare se vor folosi aparate de taire cu flaca si două utilaje pentru manipularea si transportul deseurilor rezultate: un încărcător frontal (buldoexcavator) și o automacara pe pneuri. În cadrul organizării de șantier nu vor exista depozite de carburanți, alimentarea utilajelor cu combustibil se va efectua de la stațiile de distribuție carburanți din vecinătatea amplasamentului proiectului.

Încărcarea în camioane a deșeurilor rezultate din dezmembrarea instalațiilor se va realiza în zona de dezmembrare de-a lungul traseului instalatiilor, căile de accesa fiind drumuri betonate sau asfaltate. Se vor utiliza camioane speciale, echipate cu containere metalice si mecanisme ABROLL de descărcare sau ridicare a containerelor.

Deșeurile rezultate din dezmembrare ar putea fi stocate termporar în zona amplasamentului organizării de șantier doar în cazuri exceptionale, stocarea fiind doar temporară, controlat în containerele metalice ale camioanelor, urmând a fi expediate în cel mai scut timp posibil în vederea valorificării/eliminării.

b) Cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului proiectului nu există în derulare proiecte similare care să genereze un impact cumulat asupra factorilor de mediu. În zona proiectului se desfășoară activitatea de producere energie electrică din energie solară (parc fotovoltaic), activitate care nu determină un impact cumulat având în vedere caracteristicile acestei activități (nu generează emisii sau zgomot, iar deșeurile se produc numai din asigurarea mentenanței).

 

c) Utilizarea resurselor naturale: realizarea proiectului nu prevede utilizarea de resurse naturale;

d) Producţia de deşeuri:

Deşeurile care rezultă din activitatea de dezmembrare  sunt:

Denumire deşeu

Provenienţă deşeu

Cantitatea

estimată a fi generată

[ tone ]

Stare

fizică

Cod deşeu, conform H.G. nr. 856/2002

Managementul deşeurilor

-cantitate prevăzută a fi generată-

[ tone ]

valorificată

eliminată

Fe, oţel

Demontare tronsoane de conducte, platbanda, inele antitasante, tablă protecție izolație  stălpi structuri metalice 

925

S

17 04 05

925

-

Al

 

Demontare capace ale Corpurilor de  iluminat 

0,01

S

17 04 02

0,01

-

Vată minerală

 

Dezmembrare izolație conducte

33

S

17 06 04

-

33

Segmente de cabluri electrice

Dezmembrare cabluri electrice

13

S

17 02 03

13

-

Deşeuri menajere

Activităţi menajere

0,01

S

20 03 99

-

0, 01

Total deșeuri valorificabile

938,01

 

Total deșeuri  nevalorificabile

33,01

 

 

Deşeurile metalice și deșeul de cablu electric vor fi depozitate temporar în containere, iar apoi transportate  pentru valorificarea acestora.

Deşeurile de vată minerală,  vor fi stocate temporar în containere, în vederea predării către firme specializate autorizate pentru eliminarea acestora.

Deşeurile menajere sunt colectate şi depozitate controlat, fiind evacuate periodic, de către firma specializată pentru preluarea de deșeuri menajere cu care beneficiarul va încheia contract.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Pe perioada realizării proiectului, nivelul de emisii (pulberi, emisii de la utilaje și mijloace de transport), zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării legislației de mediu în vigoare și a

condițiilor impuse prin prezenta decizie.

Lucrările propuse vor genera zgomote și vibrații produse de utilajele de construcții și de mijloacele auto de transport utilizate. Nivelul de zgomot generat va fi redus, pe o perioadă determinată și nu va avea efecte  semnificative asupra stării de confort și sănătate a populației.

f) Riscul de accident – nu este cazul, întrucât în anul 2004 conductele de transport păcură din cadrul instalației au fost golite și suflate cu abur tehnologic, conform procedurilor curente de exploatare a instalațiilor de transport păcură așa cum este precizat în adresa SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA Sucursala ELECTROCENTRALE CHISCANI nr. 6517 din 04.11.2015.

Oxigenul și acetilenă utilizate pentru debitarea structurilor metalice se vor aproviziona zilnic în recipientele originale, fără a se realiza o stocare/depozitare în cadrul organizării de șantier.

2.Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului - Terenul pe care se va realiza investiţia este situat în judeţul Brăila, comuna Chiscani, localitatea Chiscani, intravilan, având destinaţia de teren din categoria curți construcții.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul, întrucât amplasamentul proiectului este constituit din teren din categoria curți construcții, conform prevederilor certificatului de urbanism;

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului:

a) Zonele umede - proiectul propus este amplasat parțial în perimetrul și imediata vecinătate a Parcului Natural Balta Mică a Brăilei care are statut și de zonă umedă de importanță internațională; în zona de subtraversare a digului de protecție a Dunării de către conducta de evacuare nămol se va interveni doar prin debitarea și blindarea acesteia la ambele capete. Se vor genera zgomote si emisii în aer de la lucrările de tăiere a conductelor;  având în vedere mărimea lucrărilor propuse, utilajele ce vor fi folosite și durata lucrărilor din perimetrul și vecinătatea ariilor protejate (cca 15 zile), emisiile în aer și perturbarea prin zgomot vor fi nesemnificative.

b) Zonele costiere - proiectul propus nu este amplasat în zone costiere;

c) Zonele montane şi cele împădurite - proiectul propus nu este amplasat în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau împădurite;

d) Parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul este propus în vecinătatea Parcului Natural Balta Mică a Brăilei;

e) Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – Proiectul nu presupune evacuări de ape în fluviul Dunărea și nici lucrări în albia acestuia. Nu se folosesc resurse naturale din ariile naturale protejate de care depinde diversitatea biologică;

f) Zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) Ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) Ariile dens populate – amplasamentul proiectului se află în intravilanul localității Chiscani, la o distanță de cca. 300 m de zona locuită. Prin măsurile luate de constructor privind realizarea lucrărilor și modul de gestionare al deșeurilor, lucrările de dezafectare a mijloacelor fixe/instalațiilor nu vor avea un impact semnificativ asupra populației.

i) Peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

3.Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - impactul se va manifesta local, în zona amplasamentului proiectului; 

b) natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere;

c) mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie;

d) probabilitatea impactului - probabilitatea de a se produce impact pe perioada execuției va fi redusă, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus manifestat numai pe perioada execuției lucrărilor prevăzute prin proiect, reversibil, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice și a condițiilor din prezenta decizie.

 

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:

 - Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat parțial în perimetrul și imediata vecinătate a Ariei de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei și a Sitului de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei;

- În perimetrul ariilor se va dezafecta prin blindare conducta subterană de nămol pe o lungime de 30 m din lungimea totală de 950 m (reprezentând cca 3 % din toată conducta), iar lucrarea se va finaliza într-o zi; deoarece nu se va interveni asupra conductei prin dezmembrare, nu se vor produce modificari fizice în arii;

- În vecinătatea ariilor se vor dezmembra:

 1. instalația tehnologică pentru transport păcură, condens și abur, precum și instalația forță-medie și iluminat exterior, pe lungime de 100 m din lungimea totală de 2300 m (reprezentând cca 4 % din toată lungimea instalației); nu se vor produce modificari fizice în arii;
 2. conducta de nămol pe o lungime de 600 m din lungimea totală de 950 m (reprezentând cca 63% din toată conducta);

- Lucrările din vecinătatea zonei cu statut de protecție se vor derula pe o perioadă de cca 15 zile;

- Organizarea de șantier se va amplasa la cca. 950 m de limita ariilor naturale protejate menționate;

- Nu se folosesc resurse naturale din ariile naturale protejate sau de care depinde diversitatea biologică;

- Pentru tăierea cu flacără a structurilor metalice se vor folosi oxigen și acetilenă, care se vor aproviziona zilnic în tuburi metalice;

- Vor rezulta deșeuri nepericuloase, care se vor stoca temporar în containere ce vor fi transportate în vederea valorificării/eliminării, astfel încât nu vor afecta speciile și habitatele pentru care au fost declarate ariile protejate din vecinătate;

- Se vor genera zgomot si emisii in aer de la lucrările de tăiere a conductelor;  având în vedere mărimea lucrărilor propuse, utilajele ce vor fi folosite și durata lucrărilor din perimetrul și vecinătatea ariilor protejate (cca 15 zile), emisiile în aer și perturbarea prin zgomot vor fi nesemnificative;             

- Proiectul nu va provoca deteriorarea unor habitate de interes comunitar sau afectarea semnificativă a unor specii de interes comunitar;

- Proiectul nu determină bariere fizice în arii protejate și nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

­ În zona proiectului se desfășoară activitatea de producere energie electrică din energie solară (parc fotovoltaic) și nu se va manifesta un impact cumulat având în vedere caracteristicile acestei activități (nu generează emisii sau zgomot, iar deșeurile se produc numai din asigurarea mentenanței), precum și mărimea lucrărilor propuse prin proiect.

Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei a emis avizul favorabil nr. 473/14.02.2017 pentru executarea lucrărilor prevăzute prin proiect.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus;
 • Se vor delimita zonele de lucru, se vor semnaliza și avertiza contra pericolelor
 • Stocarea separată pe categorii a deşeurilor rezultate în urma executării lucrărilor şi predarea catre operatori autorizati in vederea valorificarii/eliminarii, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata cu modificari si completari ulterioare;
 • Executarea lucrărilor  poiectului se va realiza fără afectarea altor constructii, instalaţii şi utilităţi edilitare existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Reutilizarea și valorificarea deşeurilor cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;
 • Aveți obligația colectării separate cel puţin a următoarelor categorii de deşeuri provenite din deșeurile menajere și asimilabile acestora generate de propria activitate: hârtie, metal, plastic şi sticlă;
 • În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor vor rezulta deșeuri periculoase sau deșeuri de echipamente electrice și electronice care nu au fost identificate de către titularul proiectului, aveți obligația evidențierii acestora conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, precum și a valorificării/eliminării acestora prin agenți economici de profil autorizați;
 • Pentru asigurarea trasabilității, predarea/comercializarea deșeurilor se va realiza prin documente întocmite conform legii care să evidențieze clar scopul pentru care a fost preluat deșeul (reutilizare sau valorificare), acestea constituind documente justificative pentru evidența gestiunii deșeurilor;
 • Valorificarea deşeurilor se va face numai prin  operatori autorizaţi;
 • Deşeurile care nu vor fi valorificate se vor supune unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului; vata minerală rezultată din dezafectarea conductei se poate elimina pe un depozit autorizat de deșeuri nepericuloase, eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop şi abandonarea deşeurilor fiind interzisă;
 • Transportul deșeurilor către operatorul economic care realizează operaţia de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare sau eliminare numai pe baza „formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase”  prevăzut în anexa 3 a HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • Instruirea personalului angajat pentru realizarea lucrărilor cu privire la măsurile impuse pentru protejarea speciilor sălbatice si a habitatelor naturale;
 • În cazul de deținere accidentală a unor exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora, se va anunța  imediat Comisariatului Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu, pentru aplicarea procedurii de declarare HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind  regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • Proiectul se va implementa cu respectarea: OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; planului de management și regulamentului Parcul Natural Balta Mică a Brăilei;
 • Luarea de măsuri pentru menținerea tuturor utilajelor și a mijloacelor de transport în parametrii de omologare prin verificări periodice, cât și prin întreținerea corespunzătoare pe toată durata de execuție a lucrărilor, astfel încât emisiile de la motoarele termice să nu depăseacă valorile limită pentru care au fost omologate.
 • Sunt interzise:
 1. vătămarea, deteriorarea, distrugerea, recoltarea, uciderea, perturbarea intenţionata a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 2. deteriorarea/distrugerea cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări;
 3. culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 4. recoltarea, tăierea, distrugerea sau  arderea vegetației din perimetrul și imediata vecinătate a ariilor naturale protejate;
 5. stocarea în perimetrul ariilor naturale protejate a materialelor utilizate sau a deșeurilor rezultate;
 6. deversarea substanțelor petroliere, a apelor uzate și fecaloid menajere în perimetrul sau vecinătatea ariilor naturale protejate;
 • Încadrarea nivelului de zgomot generat pe amplasament în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981.
 • Luarea de măsuri pentru evitarea poluărilor accidentale ale solului cu produse petroliere provenite de la utilajele şi mijloacele de transport utilizate la realizarea proiectului ca urmare a manipulării defectuoase sau a unor situații aflate in afara condițiilor normale de desfășurare a activităților.
 • Asigurarea cu prelată a mijloacelor de transport pentru evitarea împrăştierii deșeurilor pe traseu și în special antrenarea în atmosferă a materialelor din compoziția izolației de vată minerală;
 • Deșeurile din desființări, categoria 17 se vor valorifica conform Legii nr. 211/2011 art. 17 alin.(3) și anexa 6 lit. a), pentru anul 2017 fiind prevăzut un procent minim de valorificare de  30% din cantitatea rezultată  din lucrări;
 • Respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările ulterioare;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 • HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind  regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 • Planului de management şi a regulamentului aprobate pentru ariile naturale protejate din vecinatatea amplasamentului;
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;
 • Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea;

 

În cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare, răspunderea contravențională sau penală, revine proiectantului, constructorului și/sau titularului, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ÎNTOCMIT,

 

Teodora DUMINICA

 

 

PROIECT DeciziA etapEI de încadrare

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu,  adresată de SC OMV PETROM SA, cu sediul în Municipiul București, Sector 1, str. Coralilor nr. 22, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 15126/06.12.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în urma  consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 02.02.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 398 Oprișenești” propus a fi amplasat în județul Brăila, Orașul Ianca, extravilan,

 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2, la pct. 13, lit. a) (orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului),
 • proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost demarată deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să afecteze asemenea zone;

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

Terenul pe care se va executa proiectul are o suprafață totală de 1657,23 m2 reprezentând careul sondei și drumul de acces la aceasta.

Lucrările de remediere/reabilitare teren vor cuprinde:

 • excavarea solului contaminat (pentru care valorile deteminate ale TPH depășesc pragul de intervenție – 2000 mg/kg s.u. prevăzut de Ord. 756/1997, pentru terenuri cu folosințe mai puțin sensibile) în volum total Vtotal= 140 m3, din care: volum movilă pământ Vm=2 m3; zonă excavare h=-0,2 m, S=72 m2, Vh-0,2m= 15 m3; zonă excavare h=-0,4 m, S=67 m2, Vh-0,4m= 27 m3; zonă excavare h=-0,5 m, S=64 m2, Vh-0,5 m= 32 m3; zonă excavare h=-1,00 m, S=64 m2, Vh-1 m= 64 m3;
 • încărcarea și transportarea solului contaminat la cea mai apropiată stație de bioremediere disponibilă;
 • umplerea golurilor din amplasament si aducerea terenului la starea initiala, pana la cotele terenurilor invecinate. Umplerea se va realiza cu pământ provenit de la stațiile de bioremediere. Ultimii 15 cm de la suprafata se vor umple cu sol curat de categorie similară cu cea a solului din vecinătatea amplasamentului. La finalizare terenul va fi nivelat și înierbat .

La terminarea lucrarilor proiectului, categoria de folosinta a terenului nu va fi schimbată.

b) cumularea cu alte proiecte: în vecinătatea amplasamentului proiectului nu au fost identificate proiecte prezente/viitoare.

c) utilizarea resurselor naturale: realizarea proiectului prevede utilizarea solului curat;

d) producţia de deşeuri. În urma lucrărilor proiectului vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri și cantitățile estimate ale acestora:

 • sol contaminat cu hidrocarburi în amestec cu pietriș - cod 17 05 03* - cca. 140 m3;
 • deșeuri municipale  – cod 20 03 01 – cca. 1 m3.

Încărcarea și transportul solului contaminat cu hidrocarburi în amestec cu pietriș se va realiza fără stocare temporară pe amplasament cu mijloace de transport autorizate, la cea mai apropiată stație de bioremediere ce aparține titularului sau altor agenți economici autorizați, după caz. Deşeurile menajere (produse de angajati) vor fi colectate şi se vor preda pentru eliminare unui operator economic autorizat.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort:

 Factorul de mediu aer. În  perioada de execuţie a lucrărilor  poluarea aerului ar putea fi provocată de: emisii de gaze provenite de la arderea combustibilului în motoarele cu ardere internă a maşinilor şi utilajelor  folosite și pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate în urma activităţilor de excavare, remediere şi a transportului de deșeuri. Emisiile menționate vor avea loc pe perioadă scurtă de timp, iar impactul va fi local, temporar, reversibil şi de intensitate relativ mică.

Zgomot şi vibraţii. Sursele de zgomot și vibrații vor fi generate de utilajele specifice de lucru în construcții și mijloace de transport. Se estimează că impactul zgomotului și vibrațiilor generat în timpul lucrărilor va fi redus, intermitent, local şi temporar . Având în vedere că s-au prevăzut măsuri de limitare a nivelului de zgomot prin alegerea unor utilaje mai putin zgomotoase, omologate si conforme cu normele tehnice in vigoare, nivelul de zgomot si vibratii produse se va situa in limite legale.

Factorii de mediu sol și apă . În perioada de execuţie a lucrărilor, impactul negativ asupra solului poate rezulta în urma gestionării necorespunzătoare a deşeurilor  precum și datorită funcționarii/întreţinerii neadecvate a utilajelor specifice, prin producerea accidentală de scurgeri de lubrefianți și combustibili. În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de execuţie, a întreținerii utilajelor (verificari tehnice la zi) și a manipulării corespunzătoare a deşeurilor se estimează că impactul asupra solului și a apelor subterane din zona amplasamentului va fi redus.

f) Riscul de accident: riscul de accident va fi redus deoarece nu se vor utiliza substanțe și/sau preparate periculoase și nici tehnologii cu potențial ridicat de risc.

 

2. Localizarea proiectului:

Amplasamentul proiectului este în Orașul Ianca, extravilan, județul Brăila (coordonate Stereo 70 X=405914,9; Y=700094,13).

2.1. utilizarea existentă a terenuluiterenul are categoria de folosinţă curți-construcții, nu va fi modificată în urma realizării lucrărilor propuse prin proiect, fiind destinat  accesului la sondă;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestoraproiectul nu va afecta resursele naturale, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora, având în vedere folosința actuală a terenului;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor zone umede;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor zone împadurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naturale/naționale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – proiectul se propune la o distanță mare față de zonele locuite;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

 

3. Caracteristicile impactului potenţial:

 • extinderea impactului - impactul asupra componentelor de mediu pe perioada de realizare a lucrărilor proiectului va fi temporar şi local, în zona amplasamentului;
 • natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontieră;
 • mărimea şi complexitatea impactului – din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului va genera un impact redus asupra mediului și nu va avea impact asupra populației, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare și a prezentei decizii;
 • probabilitatea impactului – probabilitatea de apariție a impactului este redusă în timpul execuției;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va fi redus pe durata de execuţie a proiectului, de mică intensitate şi reversibil.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de remediere ale obiectivului, conform proiectului propus.
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Utilajele ce vor deservi activitățile vor deține toate inspecțiile tehnice la zi care să ateste funcționarea corespunzătoare a echipamentelor;
 • În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate, conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi se va informa APM Brăila și GNM-CJ Brăila, imediat după identificarea acestora.
 • Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor se vor colecta selectiv şi se vor transporta la locurile de tratare/valorificare/eliminare în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, prin operatori economici autorizaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Întocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate conform prevederilor HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare și raportarea acesteia la A.P.M.Brăila, la finalizarea lucrărilor.
 • Executarea lucrărilor  poiectului se va realiza fără afectarea altor instalaţii tehnologice şi utilităţi edilitare existente pe amplasament sau în vecinătatea acestuia, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Respectarea prevederilor: HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului și ale Reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului aprobate prin Ordinul MAPPM nr. 756/1997.
 • Încadrarea nivelului de zgomot generat pe amplasament în limitele stabilite de STAS 10009/1988 şi STAS 12025/2/1981.
 • Dotarea executantului cu materiale absorbante specifice pentru produse petroliere şi utilizarea acestora în caz de nevoie.
 • Utilizarea prelatelor la autovehiculele care vor transporta deșeuri, astfel încât să nu se producă împrăștierea acestora pe căile rutiere sau în aer, în timpul transportului.
 • Înştiinţarea autorităţii competente pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor proiectului, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform prevederilor art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010.
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.
 • Redarea terenului în circuitul agricol (teren cu folosință sensibilă) numai în situația încadrării concentrațiile de poluanți sub nivelul de alertă, conform Reglementării privind evaluarea poluării mediului, aprobată prin Ord. MAPPM nr. 756/1997.

 

Prezenta decizie nu exonerează de răspunderea contravențională sau penală, după caz, proiectantul, constructorul şi/sau titularul, în cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale privind protecția mediului.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii ei, este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Intocmit,

Costea Valentin

 

 

 

 

DRAFT Decizia etapei de încadrare

din 25.01.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de O.U.A.I. CÂINENI BĂI, cu sediul in jud. Brăila, com. Viziru, satul Viziru, înregistrată la APM Brăila cu nr. 8963/17.08.2015, în baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.06.2016, că proiectul Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații aparținând O.U.A.I. Câineni Băi, județul Brăila, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Vișani,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Ø proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr. 2 - pct. 1, lit. c)- proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări

proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat in imediata a Sitului de Importanta Comunitara (SCI) Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacu Sărat Câineni, a Sitului de importanta comunitara Lunca Buzaului si a Ariei de protectie speciala avifaunistica Lunca Buzaului,  si a fost demarata procedura de evaluare adecvată.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a HG nr. 445/2009 sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului: proiectul prevede modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de pompare SPP7, SPP8, SPP8AE şi a reţelei de conducte de distribuţie si deserveste o suprafata amenajata  de 860 ha brut/783 ha net; conform documentaţiei, lucrări propuse constau în:

 • Instalatii electrice şi de automatizare
 1. pentru statiile SPP8 si 8Ae:  inlocuirea tablourilor electrice existente de 0,4kV, dotarea cu 3 convertizoare de frecventa, amplasarea langa containerele existente a cate unui container de 16” (5,00×2,40×2,50m) cu izolatie termica si fonica optima, care vor fi destinate exclusiv statiilor electrice;
 2. pentru statia SPP7: se va inlocui convertizorul existent (master), ramanand in functiune 5 softstartere.
 3. pentru toate statiile au fost prevazute cartele de comunicatie (ce se vor monta in convertizorul master) si traductoare de presiune si nivel (pentru functionarea automata in bucla);
 4. se vor inlocui 9 motoare electrice aflate intr-o stare de uzura avansata (3buc-SPP8, 4buc-SPP8Ae si 2buc-SPP7);
 5. se vor monta indicatoare locale de presiune (manometru 0÷10bar, tout inox, Ø160mm) pentru supravegherea presiunilor pe antene si CP-uri;
 6. se vor inlocui manometrele existente amplasate pe refularea pompelor (13buc - 0÷10bar, tout inox, Ø100mm);
 7. se vor inlocui toate cablurile de forta cu cabluri dimensionate corespunzator, din cupru de tip CYAbY sau similare;
 8. Se vor reface instalatiile interioare de iluminat si prize in spatiile existente;
 9. se vor reface prizele de pamant la fiecare statie in parte.
 10. se vor amenaja platforme betonate în jurul staţiilor de pompare şi incinta staţiilor si se va realiza împrejmuirea staţiilor de pompare
 • Sistemul de conducte de distribuţie apă pentru irigaţii

PLOT 7

a) Reabilitarea tronsoanelor uzate/avariate din conductele de distribuţie CP-PREMO Dn 400 şi AZBOCIMENT Dn 250 mm prin montarea unor conducte noi, din PE 100 Pn 10 cu D=400 mm şi D=355 mm până la Antena nr.3 iar în continuare PE 100 Pn 10 D=160 mm până la capăt.

Conductele nou proiectate se vor monta în paralel cu conductele existentă, la o distanţă de cca.1,50 m între generatoarele acestora, cu menţinerea pe poziţia actuală a conductelor existente.

Reabilitare CP cu CPa                                                                                                       Tab.nr.1                 

CP

exist.

CP propus

Material

exist.

Diam.

interior

exist.

-mm-

Lung.

exist.

- ml -

 

Material

propus

 

Diam.

exterior

propus

-mm-

Lung.

propusa

- ml -

CP

CPa

PREMO

AZBO

400

250

650

790

PE 100 Pn 10

PE 100 Pn 10

PE 100 Pn 10

400

355

160

400

412

560

 TOTAL=                                                                  

                1440

                                                     1372

     b) Reabilitarea unor antene din cadrul Amenajarii pentru irigaţii O.U.A.I. CÂINENI BĂI, prin montarea unor conducte noi, din PE 100, Pn 10, cu diametre  D=160 mm si 225mm la o distanţă de cca.1,0 m între generatoarele acestora, cu menţinerea pe poziţia actuală a conductelor existente.

Diametrele si lungimile antenelor reabilitate precum si a hidrantilor ce deservec sistemul se prezinta in tabelul nr.2 de mai jos:

Reabilitarea antenelor  A1, A2, A3, A4                                                        Tab. nr.2

          SITUATIE EXISTENTA

          SITUATIE PROPUSA

Hidranţi existenti

Anexa 1B

Dn 100

-buc-

Hidranţi propusi

D=110

D=160

-buc-

Antena

exist.

Lung.

Antena

pe teren

Material

exist.

Diam.

interior

exist.

-mm-

Lung.

Exist.

Anexa 1B

- ml -

Antena

propusa

Material

propus

Diam.

exterior

propus

-mm-

Lung.

propusa

- ml -

A1

1188m

AZBO

PVC

200

160

540

648

A1a

PE 100

Pn 10

225

 

1188

 

17

17

-

A2

1476m

AZBO

PVC

200

160

828

648

A2a

PE 100

Pn 10

160

 

300

 

20

4

-

A3

936m

AZBO

PVC

200

160

648

288

A3a

PE 100

Pn 10

225

 

750

 

14

-

5

A4

1470m

AZBO

AZBO

PVC

250

200

160

534

648

288

A4a

PE 100

Pn 10

160

 

 

700

 

 

20

5

-

A5

612m

AZBO

PVC

200

288

324

288

-

-

-

-

9

-

A6

1116m

AZBO

PVC

200

160

828

288

-

-

-

-

16

-

TOTAL =

   6798

 

   2938

96

31

 

      c) Refacerea „nodurilor hidrotehnice” dintre conductele CPa cu antenele aferente, prin realizarea unor cămine noi din beton, în care se vor monta vane cu corp oval pe antenele noi, astfel încât să se poate interveni eficient, în cazuri  de necesitate.

     d) Se va monta dispozitiv DAD şi se vor realiza masive de ancoraj din beton la schimbarea de direcţie şi capete de conducte.

     f) Procurarea şi montarea hidranţilor din PE D=110 mm pe antenele nr.1a, 2a, 4a şi D=160 mm pe Antena nr.3a.

       g) Montarea în incinta staţiei de pompare în cămine de beton, îngropate, a 3 debitmetre: 1 debitmetru Dn 400 mm pe CPa, 1 debitmetru Dn 200 mm pe Antena 1a şi 1 debitmetru Dn 150 mm pe Antena nr.2a.

            PLOT  8

 • Sistem conducte racordat la SPP8

            a) Reabilitarea tronsoanelor uzate/avariate din conducte de distribuţie CP-PREMO Dn 400 prin montarea unor conducte noi, din PE 100 Pn 10 cu D=400 mm şi D=355 mm până la Antena nr.2

Conductele nou proiectate se vor monta în paralel cu conductele existente, la o distanţă de cca.1,50 m între generatoarele acestora, cu menţinerea pe poziţia actuală a conductelor existente.

Reabilitare CP cu CPa                                                                                                       Tab.nr.1                 

CP

exist.

CP propus

Material

exist.

Diam.

interior

exist.

-mm-

Lung.

exist.

- ml -

 

Material

propus

 

Diam.

exterior

propus

-mm-

Lung.

propusa

- ml -

CP

CPa

PREMO

 

400

 

750

 

PE 100 Pn 10

PE 100 Pn 10

PE 100 Pn 10

400

355

315

880

88

150

 TOTAL=                                                                  

                750

                                                     1118

            b) Reabilitarea parţială a Antenei nr.2 D=160 mm, prin montarea unor conducte noi, din PE 100, Pn 10 la o distanţă de cca.1m între generatoarele acestora, cu menţinerea pe poziţia actuală a conductelor existente.

            c) În anul 2012, beneficiarul O.U.A.I. CÂINENI BĂI a realizat reabilitarea Antenei nr.1 existente pe o lungime de 1490 m din totalul de 1548 m existenţi, din fonduri proprii ale O.U.A.I  CÂINENI BĂI, prin montarea mai jos cu 230 m a unei conducte din PE 100 Pn 10 cu D=225 mm.

Se propune prelungirea Antenei nr.1 reabilitate în anul 2012 cu o conductă din PE 100 Pn 10 D=160 mm pentru a putea fi irigate o suprafaţă de 15 ha care nu avut sistem de irigaţii.

În continuarea CP-ului nou proiectat se propune realizarea unei antene noi în lungime de 450 m din conducte de PE 100 Pn 10 cu D=160 mm pentru irigarea suprafeţei de 49 ha care nu avut sistem de irigaţii.

            d) Pentru a putea fi irigate 35 ha care nu au avut sistem de irigaţii se propune realizarea unei antene noi cu lungimea de 550m din conducte de PE 100 Pn10 cu D=160

mm.Diametrele si lungimile antenelor precum si a hidrantilor ce deservec sistemul se prezinta in tabelul nr.2 de mai jos:

                                                                                                                                Tab. nr.2

          SITUATIE EXISTENTA

          SITUATIE PROPUSA

Hidranţi existenti

Anexa 1B

Dn 100

-buc-

Hidranţi propusi

D=110

D=160

-buc-

Antena

exist.

L Antena

pe teren

Material

exist.

Diam.

interior

exist.

-mm-

Lung.

Exist.

Anexa 1B

- ml -

Antena

propusa

Material

propus

Diam.

exterior

propus

-mm-

Lung.

propusa

- ml -

A2

868m

AZBO

PVC

PVC

150

300

160

180

400

288

A2a

PE 100

Pn 10

160

 

550

 

7

3

-

A1

ream

plasat

1490m

PE 100

Pn 10

 

200

 

1490

 

Prelungire A1 cu

Antena „C” nouă

PE 100

Pn 10

160

 

450

 

7

5

-

-

 

-

 

-

 

-

 

Antena „D”

nouă

PE 100

Pn 10

160

 

450

 

-

5

-

-

 

-

 

-

 

-

 

Antena „A”

nouă

PE 100

Pn 10

160

 

550

 

-

3

-

TOTAL =

   2358

 

   2000

14

16

            e) Refacerea „nodurilor hidrotehnice” dintre conductele CP cu antenele aferente, prin realizarea unor cămine noi din beton, în care se vor monta vane cu corp oval pe antenele noi, astfel încât să se poate interveni eficient, în cazuri  de necesitate.

            f) Se va monta dispozitiv DAD şi se vor realiza masive de ancoraj din beton la schimbarea de direcţie şi capete de conducte.

            g) Procurarea şi montarea hidranţilor din PE D=110 mm.

            h) Montarea în incinta staţiei de pompare în cămin de beton, îngropat, a unui debitmetru cu Dn 400 mm.

 • Sistem conducte racordat la SPP8AE

            a) Reabilitarea tronsoanelor uzate/avariate din conductele Antenei nr.4  din tuburi  AZBOCIMENT Dn 150 mm, Dn 200 mm şi PVC D=160 mmm prin montarea unor conducte noi, din PE 100 Pn 10 cu D=315 mm şi D=280 mm.

Mărirea diametrului conductelor nou proiectate faţă de conductele existente se justifică prin faptul că O.U.A.I. CÂINENI BĂI are în dotare o instalaţie de irigat achiziţionată de tip LINIAR -T-L-SUA de 400 m lungime care are nevoie pentru irigat de 400 mc/ha.

Conductele nou proiectate se vor monta în paralel cu conductele existente, la o distanţă de cca.1,50 m D=315 mm şi cca.1m D=280 mm între generatoarele acestora, cu menţinerea pe poziţia actuală a conductelor existente.

            b) Reabilitarea totală a Antenei nr.3 din tuburi  AZBOCIMENT Dn 150 mm, Dn 200 mm şi PVC D=160 mmm, prin montarea unor conducte noi, din PE 100, Pn 10 cu D=280 mm la o distanţă de cca.1m între generatoarele acestora, cu menţinerea pe poziţia actuală a conductelor existente.

            c) Pentru a putea fi irigate 29 ha care nu au avut sistem de irigaţii se propune realizarea unei antene noi cu lungimea de 180 m din conducte de PE 100 Pn 10 cu D=225 mm, care se va amplasa în partea opusă tronsonului cu D=280 mm a Antenei nr.4 reabilitate.

Diametrele si lungimile antenelor precum si a hidrantilor ce deservec sistemul se prezinta in tabelul nr.3 de mai jos:           

                                                                                                                                                                                                                               Tab. nr.3

          SITUATIE EXISTENTA

          SITUATIE PROPUSA

Hidranţi existenti

Anexa 1B

Dn 100

-buc-

Hidranţi propusi

D=110

D=160

-buc-

 

Antena

exist.

Lung.

Antena

pe teren

Material

exist.

Diam.

interior

exist.

-mm-

Lung.

Exist.

Anexa 1B

- ml -

Antena

propusa

Material

propus

Diam.

exterior

propus

-mm-

Lung.

propusa

- ml -

 

A3

1548m

AZBO

AZBO

PVC

200

150

160

  900

  360

  288

A3a

PE 100

Pn 10

280

225

 

  864

1523

22

23

-

 

A4

2164m

AZBO

AZBO

PVC

200

150

160

  252

1336

  576

A4a

PE 100

Pn 10

315

280

225

655

939

540

7

-

9

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Antena „E”

nouă

PE 100

Pn 10

225

 

200

 

-

3

-

TOTAL =

   3.712

 

   4.721

29

35

 

                                       

            d) Refacerea „nodurilor hidrotehnice”, prin realizarea unor cămine noi din beton, în care se vor monta vane cu corp oval pe antenele noi, astfel încât să se poate interveni eficient, în cazuri  de necesitate.

            e) Se vor monta dispozitive DAD şi se vor realiza masive de ancoraj din beton la schimbarea de direcţie şi capete de conducte.

            f) Procurarea şi montarea hidranţilor din PE D=110 mm şi D=160 mm pe tronsonul Antenei nr.4a reabilitate cu D=280 mm.

            g) Montarea în incinta staţiei de pompare în cămine de beton, îngropate, a  2 debitmetre: 1 debitmetru Dn 315 mm pentru Antena 4a, 1 debitmetru Dn 250 mm pe Antena nr.3a.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt urmatoarele:

- Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat parțial în perimetrul și imediata vecinătate a Sitului de importanță comunitară Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni (preluat în custodie de Asociația Maximilian Buzău), precum și în imediata vecinătate a Sitului de importanță comunitară Lunca Buzăului și a Ariei de protecție specială avifaunistică Lunca Buzăului (care nu au un administrator);

- Stațiile de pompare ce vor fi reabilitate sunt amplasate la următoarele distanțe față de limita Sitului de importanță comunitară Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacu Sărat Câineni: SPP 7 – 250m, SPP 8AE – 350 m, SPP 8 – 700 m; în cadrul acestora se vor realiza și organizările de șantier;

- Antena A4 aparținând plotului SPP7 va fi amplasată pe o distanță de 200 m (din lungimea totală de 700 m) în perimetrul  Sitului de importanță comunitară Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, precum și în vecinătatea acestuia; extremitatea nordică a Antenei A2 a se va amplasa la o distanță de 50 m față de limita sitului;     lucrările nu vor determina modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar deoarece conductele existente vor fi menținute, cele noi vor fi amplasate în șanțuri, iar terenul va  fi readus la starea inițială prin acoperire cu solul excavat, inclusiv cel vegetal depozitat separat;

- În vecinătatea Sitului de importanță comunitară Lunca Buzăului, precum și a Ariei de protecție specială avifaunistică Lunca Buzăului se propun extremitățile nordice ale antenelor D (la o distanță de 250 m) și C (la cca 50 m) aparținând SPP8;

- Amplasamentul este constituit din terenuri agricole cultivate intensiv cu diferite culturi, iar proiectul nu va provoca deteriorarea unor habitate de interes comunitar sau afectarea semnificativă a unor specii de interes comunitar;

- Nu se folosesc resurse naturale din ariile naturale protejate sau de care depinde diversitatea biologică;

- Lucrările nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate de interes comunitar din vecinătate au fost desemnate;

- Vor rezulta deșeuri nepericuloase în cantități reduse, care nu vor afecta speciile și habitatele pentru care au fost declarate ariile protejate din vecinătate;

- Având în vedere mărimea lucrărilor propuse și utilajele ce vor fi folosite, emisiile în aer și perturbarea prin zgomot vor fi nesemnificative;           

- Proiectul nu determină bariere fizice în arii protejate sau lucrări într-un habitat natural și nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

­ În zona proiectului se desfășoară activități de cultivare a terenurilor și nu se va manifesta un impact cumulat având în vedere caracteristicile proiectului (mărimea și amplasamentul).

-Asociația Maximilian Buzău a emis punctul de vedere nr. 575/18.01.2017.

 • Organizarea de santier: pentru realizarea proiectului va fi necesară o singură organizare de șantier pe amplasamentul proiectului, iar lucrările de organizare ce se vor desfășura vor cuprinde:

-amplasare barăci, utilaje și echipamente ale antreprenorului care să-i permită satisfacerea obligațiilor de execuție și calitate precum și cele privind controlul execuției,

-asigurarea tuturor materialelor, instalațiilor și dispozitivelor, sistemelor de control necesare execuției în conformitate cu prevederile din proiect și normativele în vigoare,

-asigurarea utilitatilor: necesarul de apă potabilă va fi asigurat de către contractor (apa imbuteliata); canalizarea apelor uzate menajere se va realiza în cadrul grupurilor sanitare mobile (toalete ecologice) ce vor fi amplasate în cadrul organizării de șantier.

 • Asigurarea cu utilitati:

-alimentarea cu apă pentru irigaţii se realizează din canalul de irigatii CA1-G1, având ca sursă de apă raul Buzau;

-asigurarea cu energie electrica se realizeaza din postul trafo existent in cadrul statiei, pe baza de contract cu furnizorul acesteia;

b) cumularea cu alte proiecte: în vecinătatea amplasamentului nu se implementeaza alte proiecte care sa genereze un impact cumulat.  

c) utilizarea resurselor naturale: realizarea lucrărilor și montarea elementelor propuse în cadrul proiectului nu prevede utilizarea efectivă a resurselor naturale, întrucât componentele necesare vor fi betoane și agregate, achizitionate de la producători autorizați; apa pentu irigatii este preluata din canalul de irigatii CA1-G1, având ca sursă de apă raul Buzau;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate:

-17 01 07 amestecuri de  beton, caramizi si materiale ceramice (de la reparatiile cladirii Statiei electrice), altele decit cele specificate la 17 01 06   

-17 02 01, Iemn, de la reparatiile cladirii Statiei electrice      

-17 02 02 sticla, de la reparatiile cladirii Statiei electrice       

-17 02 03 materiale plastice, de la reparatiile cladirii Statiei electrice           

-17 04 05, metale (fier si otel), care vor rezulta de la demontarea instalatiilor care se inlocuiesc    

-20 03- alte deseuri municipale (de la muncitorii constructori)                     

-20 03 01 deseuri municipale amestecate

deșeurile vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata şi H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: pe perioada realizării proiectului nivelul de emisii (pulberi, emisii de la utilaje și mijloacele de transport), zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării legislației de mediu în vigoare și a condițiilor impuse prin prezenta decizie;

f)riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: în perioada realizării proiectului riscul de accident soldat cu poluarea factorilor de mediu va fi redus deoarece nu se vor utiliza substanțe sau preparate periculoase și nici tehnologii cu potențial ridicat de risc.

2. Localizarea proiectului

Amplasamentul proiectului este în jud. Brăila, extravilan com. Vișani;

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul are categoria de folosinţă arabil, iar aceasta nu va fi modificată în urma realizării lucrărilor propuse prin proiect; suprafața de teren pentru care s-a solicitat certificat de urbanism este de 38225.00 mp;

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: terenuri arabile cultivate; resursele naturale nu vor fi afectate deoarece terenul va fi ocupat temporar si in afara perioadelor de cultivare;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a)zone umede –nu se propune in perimetrul sau vecinatatea unor zone umede;

b)zone costiere – nu este cazul;

c)zonele montane și cele împădurite – zona sudica a SPP8 se afla in vecinatatea unor terenuri impadurite cu specii de amestec de artar, mesteacan, ulm, maces;

d)parcurile și rezervațiile naturale – Statiile de pompare ce vor fi reabilitate sunt amplasate la urmatoarele distante fata de limita Sitului de Importanta Comunitara (SCI) Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacu Sărat Câineni: SPP 7 – 250m, SPP 8AE – 350 m, SPP 8 – 700 m. Extremitatea nordica a conductelor aferente statiei SPP 7 se afla in imediata vecinatate a ariei, zona cu statut de protectie fiind un teren cu vegetatie ruderala, precum si exemplare frecvente de catina rosie si salcioara. Antena C este propusa in imediata vecinatate a a Sitului de importanta comunitara Lunca Buzaului si a Ariei de protectie speciala avifaunistica Lunca Buzaului.

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f)zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)ariile dens populate – amplasamentul proiectului este situat în extravilanul orasului Visani, la o distanta de cca. 1000m de cea mai apropiata localitate;

i)peisaje cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: impactul asupra componentelor de mediu pe perioada de realizare a proiectului va fi local și redus, în zona amplasamentului și nu se va extinde asupra altor zone sau areale sensibile, în condițiile respectării celor impuse prin prezenta decizie; 

b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu vor avea efecte transfrontieră;

c) mărimea şi complexitatea impactului – din analiza impactului asupra factorilor de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului va genera un impact redus asupra mediului și asupra stării de confort și sănătate a populației, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie și a prevederilor legale în vigoare;

d) probabilitatea impactului – probabilitatea unui accident cu impact asupra mediului va fi redus, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie și a prevederilor legale în vigoare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va fi pe durata de execuţie a proiectului (cca. 18 luni), cu intensitate redusă şi reversibil, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie și a prevederilor legale de protecție a mediului în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Executarea lucrarilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus.
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Deseurile rezultate se vor stoca numai in cadrul organizarii de santier pana la predarea operatorilor autorizati pentru valorificarea/eliminarea acestora;
 • Se va gestiona orice categorie de deșeuri rezultate în urma executării lucrărilor proiectului, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea umană, fără a genera riscuri pentru factorii de mediu, iar valorificarea/eliminarea acestora se va realiza prin operatori economici autorizaţi, pe bază de contracte de prestări servicii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată.
 • Se va întocmi evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate din lucrările proiectului, conform prevederilor HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare și raportarea acesteia la A.P.M.Brăila, la finalizarea lucrărilor.
 • Începerea lucrărilor se va face după obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate, conform prevederilor certificatului de urbanism şi cu respectarea condiţiilor impuse prin acestea.
 • Dotarea amplasamentului proiectului cu materiale absorbante specifice pentru produse petroliere şi utilizarea corectă a acestora, dacă va fi necesar.
 • Depozitarea stratului de sol vegetal în grămezi separate, acolo unde se fac excavații (șanțuri, gropi) pentru montarea instalațiilor proiectului şi reinstalarea acestuia pe amplasament, după finalizarea lucrărilor.
 • Utilizarea prelatelor la autovehiculele care vor transporta deșeuri astfel încât să nu se producă împrăștierea acestora pe căile rutiere sau în aer, în timpul transportului.
 • Încadrarea nivelului de zgomot generat pe amplasament în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981.
 • Apele uzate fecaloid-menajere provenite de la personalul implicat în activitatea de șantier vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în zona organizării de șantier. La nevoie, acestea vor fi vidanjate pe baza de contract de prestări servicii de către un operator autorizat din punct de vedere al protecției mediului.
 • Personalul angajat pentru implementarea proiectului va fi instruit cu privire la măsurile impuse pentru protejarea speciilor sălbatice și a habitatelor naturale;
 • Solul vegetal excavat va fi depozitat în condiții corespunzătoare în vederea folosirii pentru acoperirea șanțurilor în care se vor amplasa conductele, fără a fi amestecat cu sterilul din adâncime; la acoperire se va respecta ordinea de utilizare, respectiv în adâncime steril, iar solul fertil la suprafața terenului;
 • Sunt interzise:

- vătămarea, deteriorarea, distrugerea, recoltarea, uciderea, perturbarea intenţionata a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea/distrugerea cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări;

- culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- recoltarea, tăierea, distrugerea sau  arderea vegetației din perimetrul ariilor naturale protejate;

- stocarea în perimetrul sau vecinătatea ariilor naturale protejate a materialelor utilizate sau a deșeurilor rezultate;

- deversarea substanțelor petroliere, a apelor uzate și fecaloid menajere în perimetrul sau vecinătatea ariilor naturale protejate;

 • În cazul de deținere accidentală a unor exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora, se va anunța  imediat Comisariatului Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu, pentru aplicarea procedurii de declarare HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind  regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • Proiectul se va implementa cu respectarea: OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; planului de management și regulamentului aprobate pentru Situl de importanță comunitară Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, Situl de importanță comunitară Lunca Buzăului și Aria de protecție specială avifaunistică Lunca Buzăului;
 • Înştiinţarea APM Braila la finalizarea lucrărilor de investiţie, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform prevederilor art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord.MMP nr. 135/2010.
 • Notificarea APM Braila dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii, înainte de realizarea modificării, conform art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • H.G nr. 124 /2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, art. 21 alin (4), răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul, constructorul şi titularul, în cazul producerii unor accidente în timpul lucrărilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

                                                                    Felicia RADU

 

PROIECT Decizia etapei de încadrare

Nr. xxx din 12.01.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. IOLUBO TRADE S.R.L., cu sediul în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Polonă, nr. 30, înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr. 15822/21.12.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 12.01.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul „Construire structură de cazare", propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Danubiului, nr. 13 bis.

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 -  pct. 10, lit. b) - proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;
 • proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu a fost demarată procedura de evaluare adecvată.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. caracteristicile proiectului:

            a) mărimea proiectului:

            - terenul pe care se propune realizarea proiectului are o suprafață de 345 mp este situat în intravilanul municipiului Brăila și aparține titularului. Vecinătățile amplasamentului sunt: teren Primăria municipiului Brăila (taluz) – la Nord,  str. Danubiului – la Sud, imobil proprietate privată - la Est, teren liber de construcții - la Vest.

            - proiectul prevede realizarea unui imobil cu Sc=200 mp și Sd=620 mp, în regim de înălțime parter + două etaje, cu destinația de structură de cazare.

Clădirea destinată activităților de cazare de tipul apart-hotel va avea următoarea structură funcțională: sală recepție (amplasată la parter), patru apartamente (Sc=44 mp, amplasate câte două la etajul 1 și 2), șase camere tip garsonieră (Sc=30 mp, amplasate câte două la fiecare nivel), spații destinate personalului, camera utilitară,lift, holuri etc. Toate cele 10 unități de cazare vor fi dotate cu bucătărie și baie proprie.

Corpul de clădire va fi realizat cu o structură de cadre de beton armat cu închideri de zidărie de cărămidă şi fundaţii continue de beton. Nivelul plăcii parterului va fi cu 0,40 m mai ridicat decât cota trotuarului, iar acoperirea clădirii se va realiza în terasa termoizolată şi hidroizolată. Spaţierea şi închiderile interioare vor fi realizate din pereţi fonoizolaţi. La exterior se va monta tâmplărie din PVC cu geam termopan, iar la interior tâmplărie din lemn.

             Obiectivul va fi prevăzut cu împrejmuire, patru locuri de parcare și spații verzi amenajate.

            - asigurarea utilităților:

 • alimentarea cu apă în scop potabil și social-menajer va fi asigurată din rețeaua publică municipală. Apa caldă va fi asigurată și prin intermediul panourilor solare, propuse a fi montate pe acoperișul clădirii.
 • apele uzate menajere vor fi evacuate în rețeauade canalizare stradală;
 • alimentarea cu energie electrică și gaze naturale se va realiza prin branșarea obiectivului la rețelele respective existente în zonă;
 • energia termică va fi asigurată prin intermediul unei centrale termice, cu funcționare pe combustibil gazos.

b) cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului nu există în prezent alte proiecte în derulare;

c) utilizarea resurselor naturale: pentru realizarea proiectului sunt necesare: apă, balast, piatră spartă etc., toate achiziționate de la stații/furnizori autorizați;

d) producţia de deşeuri:

 • pe perioada de execuţie a lucrărilor se va asigura colectarea separată a deşeurilor rezultate, în vederea eliminării/valorificării, după caz, prin operatori autorizaţi;
 • în perioada exploatării spațiilor de cazare vor rezulta deșeuri menajere și asimilabile acestora.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort: pe perioada realizării proiectului nivelul de emisii (pulberi, emisii de la utilajele și mijloacele de transport), zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării legislației de mediu în vigoare și a condițiilor impuse prin prezenta decizie. În timpul funcționării se va asigura atât gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate, câ și încadrarea nivelului de zgomot în limitele admisibile;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: realizarea proiectului nu implică utilizarea unor substanțe sau preparate periculoase și nici a unor tehnologii cu potențial ridicat de risc.

2. localizarea proiectului: în zona centrului istoric al municipiului Brăila, pe str. Danubiului, nr. 13 bis, iar conform Certificatului de urbanism nr. 2253/12.12.2016 emis de Primăria municipiului Brăila, acesta are categoria de folosință de curți-construcții;

2.1. utilizarea existentă a terenuluiterenul are folosința de curți-construcții și are o suprafață constriută de 76 mp (casă nelocuită).

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – obiectivul se învecinează în partea de est cu un imobil (posibil locuibil) și în partea de sud cu locuințe (situate peste str. Danubiului), iar  impactul asupra vecinilor va fi redus atât pe perioada execuției lucrărilor aferente, cât și în perioada de funcționare a acestuia, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

3. caracteristicile impactului potenţial:

 • extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - impactul asupra componentelor de mediu pe perioada de realizare a lucrărilor va fi local, în zona amplasamentului, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie; 
 • natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontalier;
 • mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, generat de lucrările de construcții pe perioada execuției și ulterior, din activitatea desfășurată pe amplasament;
 • probabilitatea impactului – riscul apariției unui accident cu impact asupra mediului este extreme de redus;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va fi redus, pe termen scurt în timpul execuției lucrărilor; proiectul va genera un impact redus, reversibil, pe perioada funcționării, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus;
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Colectarea separată și stocarea temporară a deşeurilor rezultate atât în urma executării lucrărilor, cât și la funcționarea obiectivului, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în scopul valorificării/eliminării prin operatori economici autorizaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Luarea măsurilor de evitare a poluării fonice şi de încadrare în normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981, atât pe perioada de execuție a proiectului cât și pe perioada de funcționare. Se vor asigura și respecta valorile limită ale indicatorilor de zgomot, astfel încât activitatea să nu creeze disconfort fonic, conform prevederilor art. 16 din Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014.
 • Se va ţine evidenţa deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurată, conform HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare și se va raporta anual la A.P.M. Brăila;
 • Respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Se vor asigura lucrările şi dotările ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;
 • Înştiinţarea autorităţii competente pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor de investiţie, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform prevederilor art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010;
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

 

Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul, constructorul şi titularul, în cazul producerii unor accidente în timpul lucrărilor de construire.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, art. 21 alin. (4), răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Steluta  MARDALE

 

PROIECT Decizia  etapei de încadrare

Nr.  XXXXX   din   xx.01.2017 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC CATVIZANA SRL, cu sediul în județul Brăila, comuna Viziru, sat Viziru, tarla 124, parcela 634, ferma nr. 7, construcția C2, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 7898/16.06.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 17/2012,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnică Brăila din data de 12.01.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul ”Construire a 2 silozuri pentru cereale”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Viziru, Ferma 2 Lanurile,

 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13 lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
 • proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar și nu a fost demarată procedura de evaluare adecvată.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1.Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului:

Terenul pe care va fi amplasat obiectivul, se afla in com. Viziru, Ferma 2 Lanurile și are o suprafață totală de 6192,00 mp. Suprafaţa construită existentă este de 526,70 mp si suprafata construita propusa este de 80.38 mp.

Proiectul consta in realizarea unei capacitati de stocare cereale formată din două silozuri de stocare cu sistem de ventilare centrifugal și snec descarcare.

Caracteristici tehnice ale capacității de stocare sunt:

- Silozuri (2 buc.) model FBS 1280/9,  cu diametru de 12800 mm, înălțime totală de 12063 mm,

înălțime la streașină de 8190 mm și volumul de 1212 mc; capacitate de stocare cu factor de compactare 6% pentru grâu 1028 tone iar pentru porumb 925 tone; capacitate de stocare fără factor de compactare pentru grâu 970 tone iar pentru porumb 873 tone; două guri de acces pe acoperiș și pe laterală;

- Sistem de ventilare centrifugal compus din exhaustoare tip ciuperca pe acoperis (4 buc), sistem de centrifugare (1buc), motor (GAMAK- 1buc) cu putere de 7,5 KW, 380 V, grilaje aerare la baza silozului;

- Snec descarcare (1 buc) cu lungimea de 790 cm, o trapa de descarcare principala (1 buc), trapă de descărcare intermediara (2 buc), sistem (cu comanda exterioara) de descarcare mecanica (1 buc) format din motor (GAMAC -1 buc) cu putere de 3 KW si 380 V, snec de dimensiune 180X180X48mm;

- Scara siloz, exterioară, cu colivie de protecție, cu trepte de 35X5 cm.

Cele doua silozuri de cereale se vor amplasa pe o platforma betonată cu suprafața totala de 80,38 mp.

Accesul este asigurat din drumul national DN 21, prin intermediul unui drum cu lungimea de 277,69 m.

Asigurarea cu utilităţi:

 • alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar se va face dintr-o fântana existentâ pe amplasament;
 • apa potabila va fi asigurată la PET-uri.
 • alimentarea cu energie electrica se va face prin intermediul unui generator electric cu puterea de 75 KVa amplasat pe o platforma betonata de 4 x 6 mp. Generatorul va functiona intermitent în funcție de umiditatea cerealelor depozitate si temperatura exterioara; generatorul este cu funcționare pe motorină.
 • pe amplasament există amplasată o toaleta ecologică.

Organizarea de șantier va fi amenajată pe amplasament, fără a afecta proprietățile învecinate și rețelele edilitare existente, cu o dotare minima care va cuprinde un container compartimentat in birou si magazie. Toate mijloacele de transport si utilajele folosite la executia lucrarilor vor fi alimentate cu carburant in afara santierului. In eventualitatea unor defectiuni, care au ca rezultat deversarea de produse petroliere pe santier vor fi utilizate produse petroabsorbante.

 b)Cumularea cu alte proiecte: În zona amplasamentului proiectului nu au fost identificate proiecte care să genereze un impact cumulat asupra factorilor de mediu.

c)Utilizarea resurselor naturale: pentru realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale din categoria de materiale de construcții (balast, nisip, lemn pentru cofrare, apă, etc.); pentru platformele betonate sunt necesare: 26 tone de otel beton și 200 mc beton care va fi preparat intr-o statie de betoane autorizată; proiectul va fi realizat pe un teren aflat în folosința SC CATVIZANA SRL.

d) Producţia de deşeuri:

În timpul execuției lucrărilor, se vor genera deșeuri de pământ rezultat din săpătură, resturi de beton prelins prin spațiile dintre cofraje, otel beton rezultat de la fasonarea locala a armaturilor, după cum urmează:

 • cod 170101 beton ~ 0,3 tone
 • cod 170504 pamant si pietre altele decat cele specificate la 170503 ~ 18 tone
 • cod 170508 resturi de balast altele decat cele specificate la 170507 ~ 0,5 tone
 • cod 17 04 05 fier si otel ~ 50 kg
 • deseuri menajere provenite de la personalul constructorului ~ 150 kg

Toate aceste deseuri se vor stoca selectiv in incinta amplasamentului apoi se vor încărca în mijloace de transport si vor fi transportate in locatiile indicate de catre autoritatea locala sau vor fi predate la operatori economici autorizați. Deseurile menajere rezultate de la personalul muncitor vor fi depozitate in recipienti de plastic si preluate de un operator de salubritate autorizat.

Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Factorul de mediu aer – In perioada executiei lucrărilor vor fi emisii in atmosfera provenite de la mijloacele de transport si utilajele folosite la executia lucrărilor și pulberi de la manevrarea materialelor de constructii. Aceste emisii de noxe și pulberi vor fi în principal localizate în zona de desfășurare a lucrărilor de construcție, cu impact redus asupra atmosferei, dacă se vor respecta etapele de execuţie a proiectului, disciplina tehnologică, se vor respecta  măsurile prevăzute în proiect (utilizarea mijloace de transport si utilaje dotate cu motoare cu filtru de particule si care respecta normele EURO 5; toate vehiculele si utilajele vor avea inspectia tehnica periodica in termen; se va evita manevrarea materialelor de constructii in perioadele cu vant puternic; suprafetele generatoare de praf vor fi mai intai stropite cu apa inainte de interventia asupra lor;  transportul deseurilor generatoare de pulberi se va face numai cu mijloace de transport acoperite cu prelate, dupa caz) precum și dacă se vor respecta condițiile impuse prin prezentul act de reglementare și prevederile legislației de mediu în vigoare privind protecția atmosferei. In perioada functionării proiectului, vor fi emisii in atmosfera provenite de la mijloacele de transport cereale si pulberi nepericuloase de la descarcarea acestora in silozuri. Aceste emisii vor fi extrem de reduse cantitativ, pe perioade scurte de timp (in perioada campaniilor agricole) datorita mijloacelor auto dotate corespunzator si verificate periodic; emisiile se vor manifesta local si nu vor afecta populatia localitatii Lanurile, avand in vedere distanta de 229,84 m, estimată de titular pana la cea mai apropiata locuinta; impactul va fi redus  dacă se va respecta disciplina tehnologică, precum și dacă se vor respecta condițiile impuse prin prezentul act de reglementare și prevederile legislației de mediu în vigoare privind protecția atmosferei. Prin proiect nu se prevad echipamente pentru conditionarea cerealelor ci numai o stocare si aerare.

Zgomot şi vibraţii - Sursele de zgomot și vibrații în perioada de execuție vor fi utilajele de construcții și mijloacele de transport și se vor manifesta pe perioade limitate de timp în zona de desfășurare a lucrărilor de construcție; pe perioada de funcționare sursele de zgomot și vibrații vor fi mijloacele de transport cereale si instalațiile de încărcare și ventilare a silozurilor și se vor manifesta pe perioade limitate de timp în zona de desfășurare a activității.

Factorul de mediu sol. Sursele de poluare ale solului în perioada de execuţie a lucrărilor, ar putea fi utilajele de construcții, care datorită funcționarii/întreţinerii neadecvate ar putea produce scurgeri de lubrefianți și combustibili pe sol. De asemenea, solul ar putea fi poluat datorită depozitării necorespunzătoare a deșeurilor. În perioada de funcționare a proiectului sursele de poluare a solului ar putea fi funcționarea/întreținerea neadecvata a mijloacelor de transport, alimentarea cu motorină a generatorului de curent electric. Impactul va fi redus la minim dacă se va respecta disciplina tehnologică (atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare a proiectului) precum și dacă se vor respecta condițiile impuse prin prezentul act de reglementare și prevederile legislației de mediu în vigoare privind protecția atmosferei.

Factorul de mediu apă. În perioada de construire și de funcționare a proiectului vor rezulta ape uzate de tip fecaloid-menajer de la toaleta ecologică, care vor fi preluate ori de câte ori este nevoie, de un operator economic autorizat.

f) Riscul de accident – pe perioada realizării proiectului cat și a funcționării acestuia pot apărea accidente tehnice sau umane care vor fi reduse la minim dacă se vor respecta normele privind protecția muncii, igiena în constructii, de paza și stingerea incendiilor.

2.Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului - conform certificatului de urbanism (CU) nr. 6/26.04.2016, emis de primaria comunei Viziru, terenul pe care se va realiza proiectul se afla in intravilanul comunei Viziru ca trup ce formeaza ferma nr. 2 – sat Lanurile; terenul se afla intr-o zona unde nu sunt cladiri rezidentiale si nu sunt restrictii pentru construirea celor doua silozuri.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul; avand in vedere tipul si marimea lucrarilor propuse, proiectul nu va afecta resursele naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului:

a) zonele umede - proiectul propus nu este amplasat în zone umede.

b) zonele costiere - proiectul propus nu este amplasat în zone costiere.

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul propus nu este amplasat în zone montane și/sau împădurite.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - proiectul nu este propus în perimetrul sau în vecinătatea unor arii clasificate sau zone protejate prin legislația în vigoare.

f) zonele de protecţie specială proiectul nu este propus în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul.

h) ariile dens populate proiectul este propus la o distanță de 229,84 m, estimată de titular pana la cea mai apropiata locuinta și prevede masuri pentru prevenirea/reducerea impactului asupra vecinătătilor, referitoare la funcționarea mijloacele de transport utilizate, gestionarea deșeurilor, reducerea emisiilor în atmosferă, aprovizionarea și depozitarea materialelor folosite, reducerea zgomotului. Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila a emis Acordul nr. 240/02.11.2016.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potenţial

a)extinderea impactului - pe suprafețe bine stabilite, numai în zonele de lucru și nu se va extinde asupra altor zone sau areale sensibile, în condițiile respectării celor impuse prin prezenta decizie. 

b)natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere.

c)mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și existenței obiectivului/funcționării, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie.

d)probabilitatea impactului - probabilitatea de a se produce impact pe perioada execuției și a funcționării va fi redusă, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie și a prevederilor legale specifice în vigoare.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus și reversibil pe perioada execuției și existenței obiectivului/funcționării, cu condiția respectării prevederilor documentației tehnice, a condițiilor din prezenta decizie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus.
 • Stocarea separată a deşeurilor rezultate numai in cadrul organizarii de santier şi predarea catre operatori autorizati in vederea valorificarii/eliminarii, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare.
 • Executarea lucrărilor fără afectarea altor construcții, instalații și utilități utilitare amplasate în vecinătate.
 • Luarea de măsuri pentru menținerea tuturor utilajelor și a mijloacelor de transport în parametrii de omologare, prin verificări periodice, cât și prin întreținerea corespunzătoare pe toată durata de execuție a lucrărilor, astfel încât emisiile de la motoarele termice să nu depăseacă valorile limită pentru care au fost omologate.
 • Interzicerea efectuării de reparaţii/întreţinere a autovehiculelor si utilajelor pe amplasament.
 • Stropirea cu apă a suprafețelor de șantier generatoare de pulberi, precum și reducerea lucrărilor care produc mult praf în perioadele cu vânt puternic.
 • Interzicerea încărcării/descărcării materialului pulverulent la viteze mari ale vântului, pentru limitarea emisiilor de particule solide.
 • Luarea măsurilor de reducere a emisiilor de pulberi în atmosfera atat în timpul realizării lucrărilor de execuție, cât și pe timpul manipulării materialelor și deșeurilor ce conțin pulberi.
 • Luarea de măsuri pentru evitarea poluărilor accidentale ale solului cu produse petroliere provenite de la utilajele şi mijloacele de transport utilizate la realizarea proiectului ca urmare a manipulării defectuoase sau a unor situații aflate in afara condițiilor normale de desfășurare a activităților.
 • Dotarea cu materiale absorbante specifice pentru produse petroliere pe perioada de construire și de funcționare a proiectului şi utilizarea corectă a acestora, dacă va fi necesar.
 • Asigurarea cu prelată a mijloacelor de transport materiale pentru evitarea împrăştierii de particule.
 • Respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
 • Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată;
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.
 • Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ÎNTOCMIT,

Liliana Maria IOAN

 

PROIECT Decizia  etapei de încadrare

din 12.01.2017

Ca urmare a solicitării depuse de ELTINI CONSTRUCT SRL cu sediul  in mun. Brăila, str. Gh. Constantinescu nr. 31, jud Brăila, înregistrată la APM Brăila cu nr. 14756/28.11.2016, în baza H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Braila din data de  12.01.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila decide că proiectul ,,Construire restaurant, spatiu organizare evenimente, imprejmuire si bransamente, utilitati”, , amplasament propus a fi implementat în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Vărsătura, Șoseaua de Centură

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

- proiectul se încadrează conform prevederilor H.G. nr. 445/2009, Anexa 2, la pct. 10 - Proiecte de infrastructură, lit. a) (proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto);

-proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să aibă impact semnificativ asupra acestora.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

1) Caracteristicile proiectului

a)Mărimea proiectului: se propune construirea unui spațiu (restaurant, locație pentru organizare evenimente) cu regim de înălțime parter, înălțime 4,3 m, cu Sc= 1343.10 mp; Steren= 2475,00 mp; amplasamentul se va împrejmui la stradă cu gard tip fier forjat cu stâlpi metalici, iar pe celelalte trei laturi din panouri plasă gard; coeficienții terenului propuși: POT=50% (procentul de ocupare) și  CUT=0,5 (coeficientul de utilizare).

Suprafața construită se va compartimenta astfel:

 • sector 1 -  cca 107,5mp (lungimea unei travei) -  bar de zi cu acces, grupuri sanitare;
 • sector 2 - cca 967mp, împărțit in 2 spații de servire pentru cca 300 persoane și un compartiment spațiu de dans;
 • sector 3 - cca 268 mp pentru activități anexe și administrative ( bucătărie, oficiu de servire,  camera frigorifică, depozit veselă și materiale, spațiu pentru centrala termică, rezervă de apa, vestiare personal, grupuri sanitare pe sexe pentru personal și clienti etc).

Alte funcțiuni propuse pe amplasament: cca 495 mp spații verzi, cca 118 mp alei pietonale, cca 519 mp - suprafața carosabilă și parcaje în incintă.

Ca și elemente ale soluției constructive, se pot menționa:

 • Pereți exteriori de închidere - panouri tip sandwich izopan - poliuretan ignifugat sau cu vată minerală; tâmplăriile exterioare - din aluminiu și geam termoizolant; finisaje - vopsea lavabilă (albă)
 • Pardoseli: parchet laminat în spațiile de servire, pardoseli ceramice (holurile de acces principal), gresie ceramică porțelanată antiderapantă (scări, holuri accese secundare, grupuri sanitare, bucătărie etc.) și beton elicopterizat în spațiile tehnice.
 • Instalațiile sanitare interioare de apă caldă și rece se vor realiza din țevi de polipropilenă.

Asigurarea utilităților:

            Alimentarea cu apă rece a imobilului este realizată din rețeaua municipală prin intermediul unui cămin de apometru pentru consumul menajer și  pentru incendiu:

            Evacuarea apelor uzate menajere se face gravitațional prin conducte de scurgere interioară din PVC și polipropilenă spre căminul de canalizare existent, amplasat în curtea imobilului și de la acesta la rețeaua municipală; apele uzate provenite de la bucătărie se preepurează în separator de grăsimi, cu debitul de 0.20 l/s.

            Apele pluviale provenite de la parcari, se vor preepura prin doua separatoare de hidrocarburi existente pe amplasament.

            Apa caldă menajeră se asigură prin centrala termică murală cu tiraj fortat, pe gaz metan, cu capacitatea de 40 kw, care va asigura parțial și încălzirea spațiilor; este prevăzută și posibilitatea de amplasare a unui ciler cu funcții cald rece care va asigura atât încălzirea spațiilor iarna și climatizarea vara;

b)cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului proiectului nu au fost identificate proiecte similare care să genereze un impact cumulat asupra factorilor de mediu;

c)utilizarea resurselor naturale: realizarea lucrărilor și montarea elementelor propuse în cadrul proiectului nu prevede utilizarea efectivă a resurselor naturale;

d)producţia de deşeuri: deşeurile rezultate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata şi H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort: pe perioada realizării proiectului si functionarii acestuia nivelul de emisii (pulberi, emisii de la centraal termica si bucatarie), zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării legislației de mediu în vigoare și a condițiilor impuse prin prezenta decizie;

f)riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului - proiectul va fi realizat în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Vărsătura, Șoseaua de Centură; amplasamentul este situat în intravilanul localității, având destinația actuală curți-construcții;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul; amplasamentul este intravilan, cu folosință actuală curți-construcții și nu afectează resursele naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)zonele umede – proiectul nu se va implementa în perimetrul sau vecinătatea unei zone umede;

b)zonele costiere - proiectul nu se va implementa în zone costiere;

c)zonele montane şi cele împădurite - proiectul nu se va implementa în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau împădurite;

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – proiectul nu se va implementa în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naturale/naționale sau rezervații naturale;

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f)zonele de protecţie speciala - nu este cazul;

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h)ariile dens populate amplasamentul proiectului are acces din Șoseaua de centură și nu este într-o zonă dens populată; în perioada implementării proiectului nu se vor genera emisii semnificative, deșeurile rezultate se vor colecta pe categorii și depozita în spatii special amenajate de unde vor fi  ridicate de operatori autorizati.

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potenţial

a)extinderea impactului - impactul se va manifesta local, numai în zona amplasamentului în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie; 

b)natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere;

c)mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și functionării proiectului în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie;

d)probabilitatea impactului - impact redus pe perioada execuției și functionării proiectului în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie;

e)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus si reversibil pe perioada execuției și funcționării proiectului în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului  conform proiectului propus.
 • Începerea lucrărilor se va face după obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate, conform prevederilor certificatului de urbanism şi cu respectarea condiţiilor impuse prin acestea.
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Se vor respecta etapele de execuţie a proiectului conform documentatiei ce a stat la baza emiterii actului de reglementare si a disciplinei tehnologice.
 • Deşeurile rezultate (inclusiv în perioada de funcționare) vor fi stocate selectiv, stocate şi transportate la locul de valorificare/eliminare în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, prin operatori economici autorizaţi.
 • Se vor lua masuri de reducere a emisiilor de pulberi în atmosferă atât în timpul realizării lucrărilor de execuție, cât și pe timpul manipulării materialelor și deșeurilor ce conțin pulberi.
 • Nu se vor depozita materiale, echipamente, deșeurile rezultate în urma lucrărilor pe spațiile pietonale, spațiile verzi sau în zonele de carosabil adiacente zonei de lucru și se vor lua măsuri pentru a nu bloca traficul pietonal sau al autovehiculelor.
 • Utilajele ce vor deservi activitățile de construcții-montaj vor deține toate inspecțiile tehnice la zi care să ateste funcționarea corespunzătoare și legală a echipamentelor.
 • Proiectul se va implementa cu respectarea prevederilor Normativelor standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981;
 • Lucrările vor fi conduse astfel încât să se prevină depozitarea accidentală de materiale de construcție sau deșeuri în afara organizării de șantier.
 • Se vor realiza spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor produse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată
 • Deşeurile rezultate vor fi stocate temporar numai in spatiile special amenajate şi transportate la locul de valorificare/eliminare în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, prin operatori economici autorizaţi.
 • Se vor lua măsuri pentru a nu deranja vecinătăţile atât în perioada de construire, cât și în perioada de funcționare.
 • Se vor respecta prevederilor art 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.
 • La finalizarea lucrărilor de construire vor fi luate toate măsurile pentru readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială și se va igieniza amplasamentul.
 • Conform prevederilor art. 49, alin 3, din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va înştiinţa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila în vederea  verificarii  respectării prevederilor prezentei decizii.

Prezenta decizie nu exonerează de răspunderea contravențională sau penală, după caz, proiectantul, constructorul şi/sau titularul, în cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale privind protecția mediului.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii de incadrare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie a fost emisa in trei exemplare, intră în vigoare la data emiterii, este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA

 

DRAFT ACORD DE MEDIU

Afisat in 09.01.2017

 

 Ca urmare a solicitării depuse de SC OLSUIN SRL  cu sediul în jud. Buzau, oras Ramnicu Sarat, str. Topliceni, nr. 2, pentru înregistrată la APM Brăila cu nr. 3779/28.03.2016, în baza OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a H. G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

ACORD DE MEDIU

 1.  pentru proiectul: “Construire 5 hale de crestere porci, hala pentru filtru sanitar, spatii administrative si spatiu pentru preparare hrana lichida, coridoare tehnologice, executia a 3 foraje de apa si imprejmuire”, amplasament jud. Brăila, comuna Salcia Tudor, extravilan, T 52, P 268/3,
 2. titular: S.C. OLSUIN S.R.L. Cod de inregistrare in Registrul de la Oficiul Comertului: J39/345/20.05.2016, Cod unic de inregistrare: RO24267600,
 3. în scopul: stabilirii condiţiilor şi măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea si functionarea proiectului,
 1. vecinătăţi:nord- canal, sud- drum exploatare, est si vest- teren proprietate U.A.T. com Salcia Tudor.
 2. accesul în incintă se realizează din drumul judeţean 202 A, prin drumul de exploatare existent în partea de sud a amplasamentului.

 

I.                    DESCRIEREA PROIECTULUI, LUCRĂRILE PREVĂZUTE DE PROIECT, INCLUSIV INSTALAŢIILE ŞI ECHIPAMENTELE

Proiectul constă în construirea unei ferme de creştere a porcilor, cu o suprafaţă totală construită de 23.913.80mp, suprafata desfasurata 24.245,65 mp, suprafata utila de 23.220.40 mp pe un amplasament de 70.000 mp, pe care mai exista o ferma de crestere porci cu cap. de 1950 cap. ale aceluiasi titular; terenul are funcţiunea de teren arabil si curti constructii si este situat la de cca. 1700 m faţă de zona rezidenţială.

Capacitatea proiectată a fermei este de 6021 locuri (respectiv 5900 locuri pentru scroafe, 110 locuri pentru scroafe bolnave/izolare, 11 locuri pentru vieri) sau 5991 locuri (respectiv 5880 locuri pentru scrofițe, 100 locuri scrofițe bolnave/izolare, 11 locuri vieri).

Componentele proiectului sunt urmatoarele:

A.HALE DE PORCI de forma dreptunghiulară executate din cadre metalice, cu fundații izolate din beton armat care adăpostesc utilajele și animalele fermei. Închiderile laterale si compartimentarile interioare sunt din zidărie de BCA de 15 cm, cu un soclu din beton armat de 1,20 m înălțime, termoizolați cu termosistem de 11 cm. Învelitoarea este din panouri termoizolante, tristrat cu spuma poliuretanică tip sandwich.

A1.Hale de  gestație (H1 si H2) - fiecare hala va avea 2 compartimente cu 36, respectiv 28 de boxe comune pentru scroafe sau scrofițe (64 boxe x 25 scroafe/35 scrofițe = 1600 scroafe / 2240 scrofite) și 1 compartiment pentru scroafe bolnave cu 10 boxe (10 boxe x 3 scroafe/5 scrofite = 30 scroafe/50scrofițe), cu o capacitate maxima de 1630 de scroafe/2290 scrofițe. Halele vor fi prevăzute cu pardoseală perforata din grătare din beton (dimensiuni de 3000x50x10 cm), pardoseală din beton elicopterizat și cate 2 cuve din beton armat pentru colectare dejectii de 720mc/cuva, respectiv 860mc/cuva.

A2.Hală de inseminare H3- hala va avea 10 compartimente cu 140 de boxe individuale pentru scroafe (10 compartimente x 140 boxe x 1 scroafă = 1400 scroafe), 1compartiment pentru scroafe bolnave cu 16 boxe (16 boxe x 3 scroafe/5 scrofite =30 scroafe/50scrofițe) și 11 boxe pentru vieri (11 vieri), cu o capacitate maximă de 1400 de scroafe, scrofițe, 11 vieri și 64 scroafe bolnave. Hala va fi prevăzută cu pardoseală perforată din grătare din beton (dimensiuni de 1800x50x10 cm sau 3000x50x10 pentru boxele vierilor), pardoseală din beton elicopterizat și 2 cuve din beton armat de 608mc respectiv  si 854mc.

A3.Hală de maternitate (H4 si H5)- fiecare hala va avea 5 compartimente cu 130 boxe individuale (5 compartimente x 130 x 1 scroafă/boxă = 650 scroafe), cu o capacitate maxima de 650 de scroafe. Halele vor fi prevăzute cu pardoseală partial perforate (grătare din PVC), din beton elicopterizat și cate 2 cuve din beton armat de 566mc/cuva si  845mc/cuva.

A5.Hală  filtru sanitar, spații administrative și spațiu preparare hrană lichidă (H6)- hala este compartimentata in filtru sanitar, spații administrative, spațiu preparare hrană lichidă si cu un sector pentru livrarea purceilor, ocupat temporar, alcătuit din 4 compartimente a câte 16 boxe cu cate 26 de locuri, in total 64 boxe fiind prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din PVC și pardoseală din beton cu panta pentru scurgerea dejecțiilor in cuva de suba hala de 106 mc. Boxele sunt echipate cu sisteme de încălzire în pardoseală, reprezentate de „covorașe" pentru microclimat de 2,16 m x 1,5 m, pardoseala de sub acestea fiind încălzită prin conducte cu apă fierbinte tip PE 20 x 2 mm. Temperatura pardoselii va fi controlată atât prin intermediul valvelor, cât și prin senzorii de temperatură amplasați în pardoseală. Încălzirea spațiului se face prin conducte galvanizate Spiraflex. Temperatura în compartiment este controlată printr-o valvă acționată de un motor sub comanda computerului de climat. Agentul termic este asigurat de o central termica ce apartine SC Gulsuin Impar SRL.

Fiecare hala este dotata cu:

 • Sistem de furajare format dintr-o instalatie de transport furaje (spre compartimentele din hale), amplasate pe coridorul tehnologic central al halelor, 30 de buncăre tampon cu V= 2 t situate in fiecare compartiment din hale si 30 de seturi de umectare a furajului uscat care se compun din: rezervor de amestec (500 l) cu agitator, sistem electronic de cântărire furaje, doze tensiometrice montate sub rezervor, pompa de hrănire, supapă de injectie apa, tubulaturi, calculator de hrănire.
 • Sistem de adapare format dintr-o linie de adapare automata din PEHD Dn 25/32 (pentru fiecare compartiment), prevazuta cu filtru si manometru pentru evitarea blocarii, regulator de presiune, by pass pentru activarea dozatorului de medicamente, dozator de medicamente; sistemul de adapare este de tip suzeta si nu permite risipa de apa.
 • Sistem de ventilatie care cuprinde guri de admisie aer montate in acoperisul halelor si grile de transfer montate in peretii laterali ai halelor pentru ventilatie naturala, si ventilatoare de coama montate axial pe acoperis (18buc/H1-H5 si 6buc/H6) automatizate de tip FC063-6ET(S), ce asigura un volum maxim de exhaustare de 12 400 mc/h, alimentate 230 V cu o putere instalata de Pi = 560 W fiecare pentru ventilatie fortata; pentru măsurarea parametrilor interiori si furnizarea de informatii catre calculatorul de proces se vor monta senzori de umiditate şi temperatură în toate compartimentele interioare ale halelor.
 • Sistem de colectare dejectii semilichide-dejecţiile semilichide provenite de la porcine vor fi colectate printr-un sistem de canalizare format din cuve dimensiunate corespunzator şi conducte PVC, Dn 315L canal dejectii interior=1050 m, prevăzut cu un sistem de vacuum.

 

B.SISTEM DEPOZITARE SI TRANSPORT FURAJE  format din:

 • 3 silozuri pentru depozitare cereale: V=3 x 1000 to
 • sistem de transport si descarcare furaj in si din din silozuri

C.GOSPODĂRIA DE APĂ compusă din:

 • trei foraje de medie adâncime: H = 90 m, Q=1,5-1,6l/s, Nhs=-0,00+1,00m exploatate de cate o elecropompa submersibilă cu Dn=4’’, Pmot=1,5kwX380V, Qref=6mc/h, H=40mCA
 • un rezervor suprateran, realizat din plăci de oțel galvanizat, având capacitatea de 200 mc dotat cu sistem de pompare (1+1), Pmot=2X5,5kwX380V, Q=30mc/h, H=60mCA
 • retea de distributie a apei PE-HD, Dn 63-32-25mm, L=1200m

D.SISTEM DE STOCARE SI TRANSPORT DEJECTII SEMILICHIDE SI APE UZATE:

 • pentru ape uzate tehnologice si dejectii exista bazin îngropat betonat etanş cu dimensiunile 8,00 x 4,5 x 3,00 m ,V= cca. 100 mc ce va fi prevăzut cu agitator submersibil cu elice pentru mixarea/omogenizarea dejecţiilor; deasupra bazinului se va afla staţia de pompare dejecţii care va fi dotata cu electropompe submersibile pentru drenaj cu debit de refulare variabil, Q = 20 - 190 mc/h care trimit dejecţiile (slamul) printr-o conducta din PVC KG, Dn 315 mm si lungime de 730 m către SC Gulsuin Impar SRL pentru procesare si stocare temporara a fractiei lichide si solide;
 • pentru ape uzate menajere- rețea de canalizare și bazin betonat ingropat, vidanjabil de 30 mc.
 • pentru apele pluviale-drenuri perpendiculare pe teren paralele cu axele lungi ale halelor cu descarcare in canalul de desecare de la partea de nord: conducte perforate din PVC , Dn 315 mm cu L=680 m si o panta de scurgere de 3%0, cu 14 camine de inspectie Dn 800 mm descareca apele colectate intr-o retea din PVC Dn 500 mm L=245 m cu panta de scurgere de 5%0; pe aceasta retea au fost prevazute 7 camine de vizitare Dn 800 mm; conducta Dn 500 mm descarca apele drenate si pluviale colectate de pe acoperisurile halelor in bazin etans din beton armat subteran de cca 120 mc de unde vor fi pompate cu electropompa submesibile de drenaj Q=60 mc/h , in canalul de desecare riveran; apele pluviale de pe acoperisurile constructiilor vor fi preluate prin jgheaburile si olanele si descarcate prin conducte PVC De110 mm L=174 m in cele 14 camine de inspectie Dn 800 mm prevazute pe reteaua de drenare , avand acelasi traseu cu apa drenata cu evacuare in canalul de desecare riveran.

     E.DOTĂRI/CLĂDIRI ANEXE:

 • filtru sanitar (vestiare, grupuri sanitare, dusuri, bucatarie, oficiu, sala de mese, depozit),
 • post trafo 20/0,4 kV de 100 KVA existent pe amplasament in zona SC SABSUIN SRL pentru alimentarea cu energie electrica asigurata din sistemul electroenergetic national; inainte de punerea in functiune, obiectivul se va dota cu un PCTZ de 1600 KVA ce se va amplasa in zona Halei 6, la limita de sud a proprietatii. Fiecare spatiu de productie va fi alimentat prin tabloul general, prevazut cu circuite separate pentru iluminat si pentru alimentare echipamente,
 • dezinfector rutier de 43,92 mp,
 • două foraje de monitorizare în zona halelor,
 • centrala electrica de 24 kw pentru furnizarea agentului termic si incalzirea spatiului administrativ din hala 6;

F.ÎMPREJMUIRE SI AMENAJARE CAI DE ACCES: imprejmuirea amplasamentului și împrejmuirea zonei de biosecuritate este realizată din stâlpi metalici cu fundație din beton slab armat și plasă metalică bordurată;  lungimea împrejmuirii amplasamentului este de 1175 m iar a zonei de biosecuritate este de 500 m.

G.PERDEA DE PROTECTIE SI AMENAJARE SPATII VERZI- se vor planta perdele de arbori de talie mijlocie-mare avand atat rol estetic, cat si de protectie pe laturile de N si E impotriva emisiilor; spatiile care nu sunt ocupate de constructii vor fi amenajate ca spatii verzi pe care se vor planta arbusti si plante ornamentale.

Organizarea de santier: pentru lucrările de construire propuse sunt necesare următoarele amenajări:

 • şopron acoperit pentru depozitare materiale de construcții - 1 buc.
 • baraca şantier (container birou dimensiuni: 6x2,5 m) - 1 buc.
 • container vestiar-dormitor (dimensiuni: 6x2,5 m) - 1 buc.
 • platforma depozitare materiale.
 • WC ecologic -1 buc.
 • panou identificare șantier-dimensiuni minim 60x90 cm.

II.    MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI, PRINTRE ALTELE ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU CALITATEA ŞI CONCLUZIILE/RECOMANDĂRILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ŞI ALE PARTICIPĂRII PUBLICULUI

 • proiectul se regăseşte în planul/programul/strategia........adoptat(ă) de către o autoritate publică şi a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform H.G. nr. 1076/2004 care transpune Directiva 2001/42/CE

-amplasamentul proiectului se regăseşte în zona studiata a planului urbanistic de detaliu PUD „Construire adapost pentru ingrasarea suinelor” şi a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform H.G. nr. 1076/2004 care transpune Directiva 2001/42/CE, reglementat din punct de vedere al protecţiei mediului de APM Brăila cu Decizia nr. 14364/13.10.2008.

 

 • proiectul intră sub incidenţa:

Ø H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 1, pct 17. lit. c): Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcinelor având cel puţin 900 de locuri pentru scroafe si Anexa 2, pct. 2. lit. d.iii): Industria extractivă- foraje de adâncime, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului, în special foraje pentru alimentarea cu apă;

 • Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, fiind încadrat în anexa 1, pct. 6.6. lit. c)-instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor, cu capacitati de peste 750 de locuri pentru scroafe;

Ø Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificarile ulterioare, fiind încadrat in Anexa 1, pct.  20-Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor, având cel puţin 900 de locuri pentru scroafe.

 • proiectul nu intra sub incidența:
 • art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament;

-utilizarea tehnologiilor BAT/BREF,

-respectarea Codului bunelor practici agricole privind sistemul de colectare și stocare a dejecțiilor și valorificarea acestora ca îngrăsământ natural pe terenuri agricole.

-disponibilitatea terenului pentru amplasarea fermei aflat la o distanţă de cca. 1700 m faţă de zona rezidenţială;

 • încadrarea în BAT, BREF

-sistemul de constructie al halelor, tipurile de echipamente, sistemele de hranire, adapare, ventilare, iluminat, incalzire respectiv tehnici de nutritie (hranirea in faze diferentiate pe faze de crestere) si managementul dejecţiilor sunt în concordanţă cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în documentul de referinţă BAT/BREF;

 

 • respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională

-proiectul asigură respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională, prin:

 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii si acumulatori cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice;
 • HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulteriore;
 • Ord. MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosfere, ai Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • concluziile la Raportul privind impactul generat de proiect asupra asupra factorilor de mediu, biodiversităţii şi peisajului

Proiectul va avea un impact redus asupra calității factorilor de mediu deoarece:

-se vor respecta procesele tehnologice de crestere a porcilor

- se vor  respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

- se vor respecta recomandarile BAT;

-proiectul nu are efecte transfrontiere;

-prin masurile luate atât în perioada de construcţie şi de functionare apele de suprafaţă şi subterane   nu vor fi afectate;

-toate apele uzate vor fi colectate prin reţeaua de canalizare si sistemul de stocare temporara;

-deseurile rezultate vor fi colectate separat si valorificate/eliminate prin operatori autorizati;

-prin masurile luate emisiile de poluanti in mediu nu vor afecta factorii de mediu si sanatatea populatiei;

-impactul asupra peisajului se va manifesta prin modificări locale permanente, dar reduse;

-nu va fi afectată semnificativ vegetaţia sau fauna din zona amplasamentului în perioada de realizare a proiectului;

-impactul asupra mediului social şi economic va fi pozitiv prin crearea de noi locuri de munca;

-impactul vizual va fi redus datorită distanţei la care se situează receptorii şi a topografiei arealului;   

 • cum răspunde/respectă obiectivele de protecţia mediului din zonă pe aer, apa, sol etc;

-infiintarea unei perdele vegetale de protectie pe latura de nord si est precum si distanta de 1700m de la amplasament pana la cea mai apropiata locuinta răspunde obiectivelor de protecţie a mediului pentru factorul de mediu aer şi sănătatea populaţiei;

-realizarea  unui sistem adecvat de colectare si stocare temporara a dejectiilor, a bazinului de stocare ape uzate menajere,  executarea forajelor de observaţie a freaticului, colectarea separata si stocarea temporara in locuri special amenajate a deseurilor rezultate, răspund obiectivelor de protecţie a mediului pentru factorii de mediu sol, apă şi apă freatică;

 • compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000, după caz;

-amplasamentul proiectului nu se află în perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate declarate.

 • luarea în considerare a impactului cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă

-efectul cumulat al proiectului în raport cu cele 3 ferme de porci existente si un proiect de procesare si stocare temporara dejectii in curs de executie propus în zonă va fi redus  deoarece:

 • poziționarea fermelor la sud-est faţă de localitatea Gulianca in raport cu direcţia predominantă a vânturilor (nord-est si sud-vest) determina  dirijarea emisiilor generate în partea opusă localității; vanturile din directia de est si care transporta poluantii atmosferici spre satul Gulianca, au o frecventa forate mica (5,7%);
 • fermele sunt amplasate într-o zona liberă, favorizând o bună dispersie a emisiilor si la distanta de cca 1700m fata de cea mai apropiata localitate distanta care determina diminuarea mirosurilor;
 • proiectele propuse vor avea perioade diferite de implementare;
 • se va realiza perdea de protecție vegetală de protecție care conduce la  reţinerea emisiilor şi a  mirosurilor neplăcute generate de activitate;

-nu a fost identificat un impact cumulat semnificativ al celor trei ferme de porci existente in zona si nu au fost sesizari sau reclamatii legate de activitatea fermelor existente.

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ŞI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

 1. Măsuri în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului şi efectul implementării acestora:

 1. Pentru factorul de mediu apă:

-organizarea corespunzatoare de şantier: gestionarea deşeurilor conform prevederilor legale, amplasarea de toalete ecologice, vidanjarea periodică a apelor uzate socio-menajere;

-realizarea sistemului de colectare și stocare temporară a apelor uzate menajere format din conducte de colectare și bazin betonat vidanjabil;

-realizarea sistemului de colectare și stocare temporară a apelor uzate tehnologice si dejectiilor format din conducte de colectare și bazin betonat, suprateran, etans;

-realizarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale in canalul de desecare riveran;

-verificarea periodică a stării tehnice a întregului sistem de colectare și stocare ape uzate;

-prevenirea supraîncărcării bazinelor de colectare ale apelor uzate si dejectiilor prin verificarea starii tehnice a sistemului de pompare;

-vidanjarea periodică a apelor uzate menajere de către o firmă autorizată şi evacuarea acestora la o staţie de epurare;

-referitor la utilajlele de exploatare şi mijloacelele de transport:  

 • sa fie verificate tehnic şi să nu prezinte defecţiuni care sa conduca scurgeri de motorină, uleiuri etc;
 • alimentarea cu motorină şi schimbul de ulei se va face în locuri special amenajate;
 • reparaţiile se vor executa în ateliere speciale;
 • spalarea autovehiculelor se va face în spălătorii special amenajate, cu conditii speciale de protecţie şi colectare a apelor;
 • orice utilaj sau autovehicul care nu prezintă siguranţă în exploatare din punct de vedere al protecţiei mediului va fi oprit sa lucreze;
 • mecanicii de utilaje şi soferii vor fi instruiti în acest sens;
 1. Pentru factorul de mediu aer:

-utilizare masinilor si utilajelor rutiere si nerutiere in stare buna de funcţionare si cu toate reviziile făcute la zi;

 -stropirea drumurilor de acces in incinta santierului pentru evitarea ridicării prafului in timpul perioadei de decopertare si construcţie;

-manipularea materialelor de constructii pulverulente in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; materialele se vor aproviziona treptat pe masura utilizarii acestora;

-stropirea cu apa a materialelor, program de control al prafului in perioadele uscate pentru suprafetele de teren cu imbracaminte asfaltica nedecvata, cu ajutorul camioanelor cisterna;

-asigurarea functionării motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză si incărcătură);

-utilizarea unor carburanti cu continut redus de sulf;

-masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces;

-se interzice depozitarea de agregate minerale  in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

-colectarea dejectiilor sub pardoseala halelor  pe pat de apa  pentru controlul emisiilor rezultate de la stocarea temporara a acestora;

-evacuarea periodică, pentru mineralizare, a dejectiilor și apelor uzate din bazinul de stocare temporara;

-evitarea manipulării dejecţiilor in perioade defavorabile dispersiei(inversiuni termice, ceaţă), cand mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi;

-valorificarea dejectiilor procesate ca îngrășământ pe terenurile agricole;

-utilizarea tehnicilor BAT de crestere a porcilor;

-utilizarea aditivilor (cu pondere in sezonul cald) pentru reducerea emisiilor de amoniac si hidrogen sulfurat;

-utilizarea de procedee de producţie, a mijloace tehnice adecvate (automatizări, etanşeizări, echipamente individuale de protecţie) şi respectarea tehnologiei de preparare a hranei şi hrănire a suinelor (respectarea compoziţiei şi cantităţii de furaje oferite grăsunilor, respectarea proiectului în ceea ce priveşte stocarea şi eliminarea de pe amplasament a dejecţiilor);

-gestionarea corespunzătoare  a  deşeurilor  şi  materiilor prime  astfel  încât prin descompunere aerobă să nu producă gaze cu efect poluant;

-menţinerea curăţeniei la nivelul amplasamentului;

-eliminarea periodica a dejecţiilor din bazinul de stocare de sub hală si din laguna in functie de necesitate.

-crearea unei perdele vegetale de protectie;

c)Pentru factorul de mediu sol, subsol şi ape subterane:

-realizarea de platforme amenajate pentru amplasarea organizării de șantier;

-amenajarea de spații special destinate pentru stocarea temporară a deșeurilor;

-dotarea halelor cu cuve betonate impermeabile pentru colectarea apelor  uzate si dejectiilor;

-asigurarea de spatii suficiente de depozitare a apelor  uzate si dejectiilor;

-impermiabilizarea cailor de acces rutiere și a spațiilor de manevră a utilajelor;

-utilizarea mijloacelor de transport si utilajelor si folosite in stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil si lubrefianti direct sau indirect;

-gestionarea conform prevederilor legale a cadavrelor;

-amenajarea de spaţiil verzi;

-executarea a doua foraje de monitorizare a apei subterane, amplasate în amonte si aval de halele de crestere porci;

-planificarea operaţiilor de întreţinere şi reparare pentru instalaţiile/echipamentele şi amenajările din halele de creştere a porcilor;

-aplicarea dejectiilor mineralizate pe terenurile agricole se va face numai in baza unui studiu pedologic;

d)Pentru zgomot şi vibraţii

-efectuarea inspecţiilor tehnice şi întreţinerea în parametrii normali de zgomot la utilajele şi mijloacele de transport;

-oprirea motoarelor utilajelor/vehiculelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

-folosirea de utilaje cu capacităţi adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate;

-utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot şi pentru care s-a realizat revizia tehnică;

e)Pentru gestionarea deşeurilor

-amenajarea unor spații special destinate, betonate pentru colectarea separate a deșeurilor rezultate din perioada de construcție și de funcționare  și valorificarea acestora prin societăți autorizate de profil;

-cantitățile de deşeuri generate, codurile acestora  și modul de gestionare a acestora sunt prezentate  în tabelele următoare:

 

Denumire deşeu

Cantitatea (t/an)

Cod deşeu

Managementul deşeurilor

în perioada de construcţie

deşeuri de piatră şi spărturi de piatră;

Cantități variabile

01 04 08

stocate temporar într-un spaţiu special

amenajat, pe platformă betonată și valorificate/eliminate prin societăți autorizate 

beton, cărămizi, materiale ceramice

17 01 07

lemn

17 02 01

materiale plastice

17 02 03

amestecuri metalice

17 04 07

deşeuri amestecate de materiale de construcţie

17 09 00

în perioada de funcţionare

dejecţii

cca 16087 m3/an

02 01 06

Colectate si stocate temporar in bazin betonat si pompate cu pompa tocator  la SC Gulsuin Impar SRL pentru procesare prin separare in faza lichida (stocata in laguna) şi faza solida (platforma betonata) si valorificate  fertilizant in agricultura.

cadavre

cca 6

02 01 02

Colectate zilnica in containere metalice cu roti si preluate de SC Gulsuin Impar SRL pentru stocare temporara in spatiu special amenajat si eliminate prin firme specializate.

deşeuri menajere

2,5

20 03 01

Stocate temporară în pubele, și eliminate prin depozitare finală prin societăți autorizate

deseuri textile

20

15 02 03

 

deseuri medicale

1

02 01 09

 Colectate separat de medicul veterinar si se eliminate prin firme specializate

deşeuri din activitatea

sanitar-veterinar

100

18 02 02*

Colectate si stocate temporar într-un spaţiu special amenajat şi eliminate prin societăți autorizate

         

 

f)Pentru biodiversitate-proiectul nu se situează în perimetrul sau vecinătatea unor zone protejate din punct de vedere al biodiversităţii;

i)Pentru peisaj

-utilizarea materialelor si finisajelor constructiilor al caror aspect sa se integreze cromatic cu peisajul,

-amenajarea ca spatii verzi a terenului care nu este ocupat de constructii (se vor planta arbusti si plante ornamentale),

-plantarea perimetrala de perdele de arbori de talie mijlocie-mare specifici zonei de campie.

j)Pentru patrimoniul cultural şi istoric-în zona amplasamentului nu există elemente de patrimoniu cultural şi istoric care să fie afectate de implementarea proiectului;

k)Pentru factorul de mediu sănătatea populaţiei:

-amplasamentul proiectului respecta prevederile Ord. MS nr. 19/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei; distanta pana la cea mai apropiata locuinta de este de cca. 1700m,

-dotarea cu sisteme BAT de colectare si stocare temporara a dejectiilor care reduc emisiile de amoniac,

-incadrarea nivelului de zgomot de la limita amplasamentului în limitele admise de legislaţia de mediu în vigoare.

2. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Planul de închidere a activităţi şi de refacere a amplasamentului urmareste realizarea urmatoarelor masuri:

 • Curăţarea şi dezinfectarea halei: spălarea şi dezinfectarea halei va respecta aceeaşi tehnologie ca în cazul unei depopulări obişnuite, mai puţin acţiunile de pregătire a halei pentru repopulare.
 • Golirea conţinutului de dejecţii lichide din toate structurile subterane şi supraterane: rezervoare, conducte şi bazine colectoare şi de stocare:
 • Spălarea şi igienizarea bazinelor colectoare şi a celor de stocare:
 • Demolarea halelor şi a celorlalte structuri supraterane si subterane; în funcţie de destinaţia ulterioară este posibil să se demoleze toate structurile, cu parcurgerea următoarele etape si anume:

-elaborarea proiectului de demolare;

-obţinerea autorizaţiei de demolare cu parcurgerea corespunzătoare a procedurii de obţinere a acordului de mediu care va impune măsurile necesare;

-dezafectarea utilajelor

-demolarea construcțiilor

-dezafectare retele de conducte tehnologice

-dezafectare instalatii electrice si de automatizare

-evacuarea din incintă a tuturor instalaţiilor care au deservit activitatea de reproducţie a porcilor;

-colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor prin societati autorizate;

-aducerea terenului la starea initiala: testarea solului şi a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri în vederea redării zonei aşa cum este definită în raportul iniţial al amplasamentului.

           

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

 • realizarea proiectului se va face cu respectarea datelor tehnice prezentate în documentaţia de solicitare a acordului de mediu;
 • elaborarea Planului de prevenire a poluărilor accidentale şi instruirea personalul implicat în lucrările de construcţie pentru respectarea prevederilor acestuia (inclusiv dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de poluări accidentale);
 • utilizarea materialelor absorbante pentru colectarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol și predarea acestora catre societăți autorizate de profil;
 • verificarea periodică a echipamentelor a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului;
 • colectarea și vidanjarea apelor uzate prin societăți autorizate;
 • colectarea separată a deseurilor rezultate și valorificare/eliminarea acestora prin societăți autorizate de profil;

 

 1. în perioada de construcţie

a)condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

 • Directiva Consiliului nr. 91/630/CEE, codificata si inlocuita de Directiva Consiliului 120/2008/CEE de stabilire a normelor minime de protectie a porcilor prin Ordinul ANSVSA nr. 202/2006:
 • halele vor fi prevăzute cu pardoseli etanşe, betonate, sisteme de ventilatie forţată, sisteme de alimentare cu apă fără scurgeri;
 • respectarea suprafatelor libere totale de pardoseala disponibile pentru fiecare categorie de porc,
 •  ȋnţărcarea purceilor după vȃrsta de 21 zile, cȃnd aceştia consumă ȋn medie 200 g nutreţ combinat/zi şi au atins o greutate medie de 7kg,
 • sistem de ventilatie dimensionat corespunzator astfel incat va fi volumul de aer circulant în funcţie de vârsta porcinelor şi de anotimp (iarna/vara);
 • asigurarea conditiilor de iluminat cu o intensitate de cel putin 40 lucsi, pentru o perioada de minimum 8 ore pe zi;
 • Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. MMGA nr. 1182/2005 referitoare la condiţiile de realizare a platformei pentru depozitarea dejecţiilor:
 • cuve betonate amplasate sub pardoseala halelor,  bazin betonat si retele de canalizare etanse pentru colectarea si stocarea temporara a dejectiilor fluide ;
 • platforma betonata cu pereţi din beton cu înǎlţimea de max. 4 m prevazuta cu sistem de colectare a levigatului pentrui stocarea temporara a fractiei solide, si laguna etansa acoperita pentru stocarea temporara a fractiei lichide, toate dimensionate corespunzǎtor si apartinand SC Gulsuin Impar SRL;
 • cǎi de acces betonate;
 • utilizarea dejectiilor mineralizate (fractia solida si lichida) ca fertilizant pe terenurile agricole.
 • Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ord.   MS nr. 119/2014;
 • amplasarea fermei la o distanta de cca 1700m faţă de zona rezidenţială.
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:
 • realizarea si amenajarea de spații special destinate pentru colectarea separată a tuturor categoriilor de deșeuri rezultate din activitate.

b)condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului

 • crearea unei perdele vegetale de protectie;
 • oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care acestea nu sunt implicate în activitate;
 • utilizarea prelatelor la vehiculele deschise de transport ale materialelor pulverulente;
 • limitarea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de şantier;
 • evacuarea apelor uzate numai prin societăți autorizate;
 • interzicerea evacuării de substanţe periculoase (produse petroliere) în apele de suprafaţă;
 1. condiţii necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:
 • realizarea organizării de şantier pe o perioadă limitata de timp (9 luni) in incinta amplasamentului sip e o suprafata limitata;
 • se vor utiliza numai masini si utilaje rutiere si nerutiere in stare buna de funcţionare si cu toate reviziile făcute la zi;
 • se va impune constructorului stropirea drumurilor de acces in incinta santierului pentru evitarea ridicării prafului in timpul perioadei de decopertare si construcţie;
 • materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; materialele se vor aproviziona treptat pe masura utilizarii acestora;
 • stropirea cu apa a materialelor, program de control al prafului in perioadele uscate pentru suprafetele de teren cu imbracaminte asfaltica nedecvata, cu ajutorul camioanelor cisterna;
 • asigurarea functionării motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză si incărcătură);
 • utilizarea unor carburanti cu continut redus de sulf;
 • masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces;
 • se interzice depozitarea de agregate minerale  in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.
 • colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie şi valorificarea/eliminarea deşeurilor colectate prin unităţi specializate, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare (managementul deseurilor va fi asigurat de constructorul autorizat care va executa lucrarile de investitii).

 

 • curăţatarea şi eliberarea terenului de deşeuri la finalizarea lucrărilor;

 d) planul de monitorizare a mediului

 • modul de gestionare a deşeurilor rezultate cu raportarea la APM Braila la finalizarea lucrarilor de executie;
 • notificare în cel mai scurt timp APM Braila si Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Braila cu privire la avariile sau accidentele care pot produce poluări accidentale şi se vor lua  măsuri de alertare a persoanelor fizice și juridice care pot fi afectate, cu luarea măsurilor de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere eficientă şi în totalitate a efectelor produse.
 1. în perioada de funcţionare:
 1. condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

respectarea prevederilor:

 • Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 şi Ord. 197/2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;
 • Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. MMGA nr. 1182/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile şi deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 • Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii si acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare
 • Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ord. MS nr. 119/2014;
 • H.G. nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare,
 • Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 • STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.
 • OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului  asupra mediului cu modificările şi completările ulteriore;

b)condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz:

-detectarea şi remedierea scurgerilor de apă pentru reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului;

-contorizarea consumului de apă;

-respectarea Codului bunelor practici agricole;

-respectarea tehnicilor de nutriţie care ţin seama de vârsta animalelor;

-gestionarea corectă a dejecțiilor rezultate din activitate

-verificarea sistemelor de iluminare a halelor in vederea asigurarii unui consum redus de energie;

-funcţionarea şi întreţinerea eficientă a sistemului de ventilaţie a halelor în scopul asigurării microclimatului optim;

-aplicarea unor tehnici nutritionale de reducere a continutului de azot si fosfor din bălegar si implicit de diminuare a nivelului mirosurilor din halele de crestere si din exteriorul acestora;

-evacuarea aerului din hale pe directii si la înăltimi determinate fată de cota terenului, astfel incat să se asigure o bună diluare a aerului evacuat din hale; ecranele situate pe directia de evacuare a aerului din halele de crestere contribuie si ele, prin turbulentele pe care le generează, la o mai bună diluare a aerului evacuate;

-amplasarea si orientarea halelor respectiv amplasarea ventilatoarelor cu care se face aerarea se va tine cont de existenta receptorilor care ar putea fi deranjati de mirosurile din hale si implicit de directia predominantă a vântului;

-întreținerea și completarea, după caz, a  perdelei vegetale de protecție;

-verificarea periodică a stării tehnice a sistemelor de evacuare aer din hale;

-verificarea periodică a etanşeităţii sistemului de colectare si stocare temporara a apelor uzate;

d)respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii:

 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;
 • Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 352/2005 care modifică şi completează HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 • Ord. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase cu modificările şi completările ulterioare;
 • STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

e)planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

 • monitorizarea imisiilor in aer se va face conform tabelului urmator:

Punct de prelevare

Indicatori analizați

VLE

admise

Metoda de prelevare

Metoda de analiza

Frecvență

 

La limita incintei halelor in directia zonei rezidentiale

NH4

Conform STAS 12574/1987

STAS 10331/1989

STAS 10812/1976

Dupa caz, la apartia unor sesizari sau reclamatii

In zona receptorului sensibil

 • monitorizarea emisiilor în apa uzată  menajeră se va realiza conform tabelulului următor:

Puncte de prelevare

Indicatori analizați

VLE

admise

Frecvență de monitorizare

Bazin de colectare ape uzate menajere

pH

conform NTPA 002/2005 (mg/l)

Înaintea

fiecărei vidanjări.

 

Suspensii

CCOCr

CBO5

Fosfor total

Azot amoniacal

Detergenti sintetici biodegradabili

 • monitorizarea calității solului se va realiza conform tabelulului următor:

Puncte de prelevare

Indicatori analizați

Valori normale conform Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 (mg/kg s. u.)

Frecvenţa

Doua puncte de prelevare situate  in aval si amonte de hale

Cd

Valorile obținute din monitorizarea realizată inainte de inceperea activității

semestrial

Pb

Cu

Zn

 • monitorizarea calității apei subterane se va realiza conform tabelulului următor:

Puncte de prelevare

Indicatori analizați

Valori de referință

Frecvenţa

Cele doua foraje de observație situate  in amonte si aval de hale

 

pH

Valorile obținute din monitorizarea realizată inainte de inceperea activității

semestrial

Azot amoniacal

Azotați

Azotiți

 • monitorizarea nivelului de zgomot in incinta amplasamentului se va realiza la nevoie la apartia unor sesizari sau reclamatii.
 • monitorizarea deşeurilor: evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor HG 856/2002 şi va conţine urmatoarele informaţii: tipul deşeului, codul deşeului, instalaţia producătoare, cantitatea produsă, data evacuării deşeului din instalaţie, modul de stocare, date privind expediţiile respinse, data predării deşeului; vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile de dejecţii pentru împraştierea pe terenuri agricole.

3. în timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi post-închidere

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

-dezafectarea lucrărilor prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

-pentru asigurarea desfăşurării activităţilor de dezafectare a fermei va fi reînfiinţată organizarea de şantier, cu respectarea condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare;

-organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului;

-se va amenaja o zonă specială pentru depozitarea deşeurilor care se vor valorifica/elimina prin societăți autorizate;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

-după finalizarea demontării şi îndepărtării tuturor elementelor constitutive ale fermei se vor realiza activităţi de reabilitare a mediului care vor include:

-investigarea nivelului de contaminare al solului şi apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate la data punerii în funcţiune a instalaţiilor;

 • lucrări de aducere a terenului la starea inițială, dupa caz;

-aşternerea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului excavat, astfel încât să permită desfăşurarea activităţile iniţiale pe terenurile reabilitate.

c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor

-se va monitoriza factorul de mediu sol la indicatorii Cu, Cd, Pb şi Zn și apă freatică la indicatorii: pH, azot amoniacal, azotați, azotiți; daca din prima determinarea realizată (după incetarea activitații) comparativ cu probele de referință (înainte de inceperea activității) se constată o poluare se va realiza ecologizarea amplasamentului si se va continua monitorizarea solului și apei freatice până la eliminarea poluarii; se vor transmite la APM Brăila buletinele de analiza efectuate in cel mult 20 zile de la realizarea acestora;

-modul de gestionare a deşeurilor existente pe amplasament la inchidere, precum si cele rezultate din lucrarile de dezafectare/demolare, conform HG nr. 856/2002 cu modificările și completările ulterioare si Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu raportare catre A.P.M. Brăila la finalizare.

     

V. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ

             Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunţuri în mass-media, pe site-ul A.P.M. Brăila şi la sediul autorităţii publice administrative.

             Anunţul privind depunerea solicitării de acord de mediu a fost publicat de APM Braila pe sit-ul respectiv la sediul acesteia in data 07.07.2016 si pe 11.07.2016.

             Anunţul privind dezbaterea publică a fost publicat de titular în ziarul „Infobraila” din data de 11.08.2016, a fost afişat la sediul Primăriei Salcia Tudor in data de 10.08.2016,. Anunţul privind dezbaterea publică a fost afişat pe site-ul A.P.M. Brăila în data de 11.08.2016. Raportul privind impactul asupra mediului a fost afişat pe site-ul A.P.M. Brăila începând cu data de 11.08.2016.

             Anunţul privind emiterea acordului de  mediu a fost publicat de titular în ziarul „Info Braila” si a fost afişat la sediul Primăriei Salcia Tudor în data de 05.01.2017. Anunţul privind emiterea acordului de  mediu a fost afişat pe site-ul A.P.M. Brăila în data de 09.01.2017.

             Nu au fost înregistrate propuneri/observaţii ale publicului interesat pe întreaga perioadă de derulare a etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

            

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări, inainte de realizarea acestora.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 46 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobata prin Ord. M.M.P. nr. 135/2010, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului accord de mediu.

La finalizarea lucrărilor, aveţi obligaţia înştiinţării autorităţilor competente pentru protecţia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului Brăila şi Comisariatul Judetean Brăila al Garzii Nationale de Mediu) pentru efectuarea unui control de specialitate în scopul verificării respectării prevederilor prezentului acord conform art. 49 alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010 

Înainte de punerea în funcţiune a investiţiei, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţie integrată de mediu, conform prevederilor art. 14, alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H. G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările ulterioare şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

ÎNTOCMIT,

Felicia RADU

 

PROIECT DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

05.01.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. MINISERV OIL S.R.L. VADENI, cu sediul în sat Vadeni, comuna Vadeni, jud. Braila.,  înregistrată la APM Brăila cu nr. 9567/21.07.2016, în baza H. G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Braila din data de  13.10.2016, Agentia pentru Protectia Mediului Brăila decide că proiectul „Amplasare statie GPL si anexa operator”, amplasament  în com. Gemenele, sat Gemenele, str. Brailei nr. 80, judeţul Brăila

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.6, lit. c;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

1) Caracteristicile proiectului

            a)Mărimea proiectului:

Se propune realizarea unui punct de desfacere cu amanuntul a corburantilor auto prin amplasarea unui sistem de alimentare monobloc cu GPL, tip SKID. Vor fi executate urmatoarele lucrari de constructii:

-          realizarea fundatiei dinbeton pentru montarea SKID-ului cu Sc = 6.00 X 1.50 = 9.00 mp cu grosime de 25 cm;

-          amplasarea anexa operator (container prefabricat) cu Sc= Sd= 6.00 x 2.50 = 15,00 mp formata din cabina propriuzisa si grup sanitar;

-          amplasare rastele de butelii cu capacitatea de 250 kg cu Sc = 3.30 X 0.70 = 2.31 mp;

-          construire platform dalata pentru accesul autovehiculelor cu S=175mp si platform pietruita cu s=130mp

-          realizarea racordului electric, racordului de aer comprimat de la compresor la rezervorul si amplasare cabluri date;

Capacitatea SKID-ului este de 4850 litri, nivelul de incarcare este de 80% din volumul rezervorului.

Sistemul de distributie GPL este un sitem monobloc tip Skid, furnizat de firma VPS CEHIA si are ca si componente principale urmatoarele:

•          recipient de stocare pentru GPL suprateran cu capacitatea de 4850 l. Recipientul este confectionat din otel carbon

•          pompa centrifuga, antrenata de un motor electric, pentru vehicularea GPL in faza lichida, (constructie antiex). Pompa centrifuga are prevazute ventile manuale de izolare racord de ocolire, supapa pneumatica normal inchisa pe aspiratie, sistem de separare a fezelor lichida de gazoasa;

•          pompa de distributie GPL (distribuitor) la autovehicule. Pompa de distributie GPL este dotata cu furtun de alimentare cu supapa cu inchidere automata in caz de smulgere accidentala, afisare si contuorizare cantitate livrata;

 • Organizarea de santier se va amplasa in cadrul incintei pe platformele ce vor fi utilizate in functionare
 • Apa este asigutata din reteua locala prin racord, cu camin si apometru. Nu este necesara apa tehnologica, apele uzate menajere sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8mc.
 • Energia electrica este asigurata din reteaua locala prin bransament direct la cel mai apropiar stalp electric de joasa tensiune racordat la tabloul general amplasat la cabina operatorului.

b)Cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului proiectului, nu sunt in derulare proiecte similare sau de alt tip, nu sunt amplasate alte statii de distributie carburanti.

c)Utilizarea resurselor naturale: realizarea lucrărilor și montarea elementelor propuse în cadrul proiectului prevede utilizarea efectivă a resurselor naturale numai pe perioada se executie alucrarilor. Se va utiliza nisip pentru paturile conductelor, balast pentru platforme, lemn pentru cofrari. Cantitatile utilizate sunt nici;

d)Producţia de deşeuri: tipurile de deseuri rezultate sunt fier şi oţel cod 17 04 05,  deşeuri municipale amestecate cod 20 03 01, hârtie şi carton cod 20 01 01, pământ şi pietre fara amestec de substanţe periculoase cod 17.05.04, deseurile metalice si ambalajele din hartie si carton rezultate vor fi valorificate integral, pamântul rezultat din săpături va fi utilizat partial pe amplasament pentru umplutura transeelor pentru cabluri si traseele intalatiei de apa si canalizare, si pentru sistematizarea verticala a amplasamentului; deşeurile rezultate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata şi H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

e)Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort: pe perioada realizării proiectului nivelul de emisii (pulberi, emisii de la utilaje și mijloace de transport), zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării legislației de mediu în vigoare și a condițiilor impuse prin prezenta decizie;

f)Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: pe perioda realizarii proiectului riscul de accident este redus, si este reprezentata de poluarea accidentala cu produse petroliere provenite de de la utilaje sau mijloacele de transport.

Pentru perioada de functionare au fost luate prin proiect toate masurile pentru diminuarea riscului de accident prin dotarea instalatiei cu instrumente si aparatura pentru controlul functionarii in parametrii normali de lucru si de oprire automata in cazul depasirii conditiilor de functionare

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului - proiectul va fi realizat în jud. Braila, în intratravilanul comunei Gemenele, sat Gemenele, str. Brailei nr. 80, terenul are destinatia de curti constructii destinatie ce nu se schimba prin realizarea proiectului.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – terenul pe care se va realiza proiectul are destinatia curti-constructii;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)zonele umede - nu este cazul;

b)zonele costiere - nu este cazul;

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul;

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – proiectul nu se va implementa în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naturale/naționale sau rezervații naturale;

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f)zonele de protecţie speciala - nu este cazul;

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h)ariile dens populate – nu este cazul

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

3.Caracteristicile impactului potenţial

a)extinderea impactului - impactul se va manifesta local temporar, doar in anumite faze de realizare a proiectului si numai în zona frontului de lucru, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie; 

b)natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere;

c)mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției deoarece marimea lucrarilor de constructii este redusa, celelalte lucrari sunt numai lucrari de montaj de subansambluri si componente prefabricate.

d)probabilitatea impactului – probabilitatea aparitiei unui impact semnificativ este redusa pe perioada execuției și functionării proiectului în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie;

e)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact produs de realizarea proiectului este redus si limitat la perioada execuției. In functionării proiectului impactul este redus si poate fi generat numai de situatii aflate in afara conditiilor normale de functionare;

 

 Condiţiile de realizare a proiectului:

-Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus;

-Respectarea prevederilor:

•          Normativelor standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/1988 şi 12025/2/1981;

•          Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată;

•          HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Colectarea separată cel puţin a următoarelor categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă provenite din deşeurile menajere şi asimilabile acestora şi valorificarea prin operatori autorizaţi.

- Valorificarea deșeurilor din construcții prin operatori autorizați.

- Stocarea temporară a deşeurilor și amplasarea utilajelor numai în cadrul organizării de șantier, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor;

- Lucrările vor fi conduse astfel încât să se prevină depozitarea accidentală de materiale de construcție sau deșeuri în afara organizării de șantier.

- La terminarea lucrărilor  se va trece la dezafectarea organizării de șantier, urmată de lucrări de igienizare a zonei si refacere a cadrului natural.

-Implementarea proiectului cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare privind protecţia mediului și cu luarea tuturor măsurilor pentru a nu deranja vecinătățile (reducerea nivelului de zgomot și vibrații și a nivelului de emisii poluante);

-Utilajele ce vor deservi activitațile de construcții vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice la zi care să ateste funcționarea corespunzătoare a echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrefianți sau produse petroliere;

-Utilizarea prelatelor la vehiculele deschise de transport ale materialelor pulverulente;

-Colectarea separată, stocarea şi transportul la locul de valorificare/eliminare a materialelor și deşeurilor rezultate în urma executării lucrărilor, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, prin operatori economici autorizaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

-Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

 -Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, conform  prevederilor legale;

-Notificarea APM Braila la finalizarea lucrarilor, conform art. 49, alin. 3 din metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. M.M.P nr. 135/2010.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, art. 21 alin (4), răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

INTOCMIT

Alexandru CHIRIL