Back

draftac

DRAFTURI ACTE DE REGLEMENTARE PROIECTE

(decizii ale etapei de incadrare/acorduri de mediu)

 

PROIECT DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr.  ………. din ………..12.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII INSULA MARE A BRAILEI reprez. de Ionescu Adrian, cu sediul jud. Brăila, mun. Brăila, Calea Calarasilor nr. 327, înregistrată la APM Brăila cu nr. 9451/31.07.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.11.2017, că Proiect de investitii „Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii din plotul 10 deservind o suprafata de 11687ha PNDR 2014-2020, amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Marasu si Frecatei:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul intră sub incidenţa H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 1. c) coroborat cu 13.a)
 • Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat în imediata vecinătate a Ariei de protectie speciala avifaunistica Dunarea Veche-Bratul Macin si a Sitului de importanta comunitara Bratul Macin, care nu sunt atribuite în custodie.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a HG nr. 445/2009 sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

a. mărimea proiectului:

            Plotul 10 in suprafata de 1.687 ha, face parte din amenajarea complexa de desecare si irigatii Insula Mare a Brailei  care are o suprafata totala desecata de 69.241 ha si o suprafață totală irigată de 64.663 ha. Plotul 10 are are două conducte secundare (CS) care distribuie apa prin intermediul a 10 antene și este deservit de Stația de punere sub presiune SPPA10.

-antenele A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 alimentate din CS1;

-antenele A8, A9, A10 alimentate din CS2.

Antenele sunt amplasate la distanțe de cca. 550 m una față de alta si au posibilitatea sa fie alimentate alternativ de la statia de pompare la care sunt racordate.

Pe antene sunt amplasati hidranti la intervale de 72 m unul fata de altul, mai putin hidrantul din capatul amonte care este amplasat la 36 m fata de capatul antenei.

Stația de pompare este echipată cu:

•   1 grup de pompare vertical tip Grunfos VDP1434, având: Q = 504m3/h, H = 76 mCA, Pm = 160kW și n = 1500 rot/min, acționat cu convertor de frecvență;

•   3 grupuri de pompare verticale Grunfos VDP1433 (echipate cu motoare Siemens), având: Q = 495m3/h, H = 76 mCA, Pm = 132kW și n = 1500 rot/min, cu sistem de pornire soft starter;

Debitul total actual al stației de pompare este 2000m3/h = 555,6 l/sec la un H = 70mCA.

Lucrarile propuse sunt:

 • Demontarea electropompelor, instalatiei hidromecanice (compensatori, clapete de sens, tronsoane de conducte) de la pompe pana la distribuitorul statiei de pompare si transportul acestora in depozit
 • Demontarea echipamentelor mecanice aferente cuvei de pompare (gratar, capace etc)si tranportul acestora in depozit
 • Demontarea rezervorului hidro-pneumatic si a instalatiei hidraulice si pneumatice aferente si transportul acestora in depozitul beneficiarului
 • Demolarea fundatiilor din beton existente ale rezervorului hidro-pneumatic pana la o adancime de -0,5 m fata de cota terenului
 • Montare pompe, armaturi, conducte si echipamente cuva statiei de pompare SPPA
 • Montare instalatie de protectie la lovitura de berbec (soc hidraulic);
 • Lucrari de reparatii la cuva statiei de pompare;
 • Lucrari de reparatii la zona de acces la cuva statiei (bazin de aspiratie);
 • Lucrari de reparatii la cladire SPPA
 • Montare instalatii electrice de forta, comanda, automatizare si SCADA
 • Reabilitare CS1 – PEHD D 800 mm, SDR 17, PN 10 bari – L=351 m;
 • Reabilitare CS2 – PEHD D 630 mm, SDR 17, PN 10 bari – L=200 m;

Pentru conductele secundare (CS) se vor realiza următoarele lucrări de terasamente ȋn tranşeea pentru pozarea acestora, respectiv:

- săpătura mecanică şi manuală;

- politura manuală a fundului tranşeei,

- ȋmprăştierea şi compactarea pământului pentru umplutură si

- realizarea unui strat de nisip ȋn grosime de 10 cm sub conductă.

Sectiunea sanţului va fi dreptunghiulara avand latimea de (1,2 ÷ 1,4)m si adâncimea medie de 2,00m. Pe fundul sanţului va fi aşternut un strat de nisip care după pilonare va avea grosimea de 10cm.

Compactarea umpluturii din jurul tubului se face manual până ce umplutura depăşeste cu 15 cm tubul. Umplutura rămasă se execută cu pământul rezultat din excavare, dar fără elemente rigide cu diametrul mai mare de 100mm şi fără resturi vegetale sau animale (preferabil sa nu existe mai mult de 30% corpuri cu diametrul mai mare de 20mm). Umplerea se face in straturi succesive, compactate, de maxim 30 cm. Îmbinarea conductelor se va face prin procedeul sudură cap la cap.

Legătura între conductele secundare (CS-uri) și antene se va face prin intermediul unor noduri hidraulice care au rolul de închide antena atunci când nu există consum de apă.

b)cumularea cu alte proiecte: în vecinatatea amplasamentului proiectului se vor implementa proiecte similare (retehnologizarea sistemelor de irigatii - ploturile 8 si 14);

c) utilizarea resurselor naturale: realizarea lucrărilor și montarea elementelor propuse în cadrul proiectului nu prevede utilizarea efectivă a resurselor naturale, întrucât componentele necesare vor fi betoane și agregate, achizitionate de la producatori autorizati;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate (resturi de lemn, sticla şi materiale plastic, pământ și pietre din excavații, alte deşeuri de la construcţii şi demolări, deşeuri municipale amestecate) vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata şi H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: pe perioada realizării proiectului nivelul de emisii (pulberi, emisii de la utilaje și mijloacele de transport), zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării legislației de mediu în vigoare și a condițiilor impuse prin prezenta decizie;

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: nu este cazul.

2. Localizarea proiectului- amplasamentul proiectului este în extravilanul comunei Frecatei si Marasu, județul Brăila, SPPA nr.10 și Plotul 10 pe care îl deservește se învecinează la nord cu Plotul 8 și Lacul Blasova, la sud cu Plotul 25, la vest cu Plotul 14 iar la est cu Brațul Măcin.

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul are categoria de folosinţă arabil, si nu va fi modificată în urma realizării lucrărilor propuse prin proiect;

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: terenuri arabile cultivate, după caz (cultură mare: cereale și plante tehnice);

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a)zonele umede - nu este cazul, amplasamentul proiectului nu se afla in perimetrul sau in imediata vecinatate a unor zone umede;

b)zonele costiere - nu este cazul, amplasamentul proiectului nu se află in perimetrul sau vecinatatea unor zone costiere;

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul, amplasamentul proiectului nu se află in perimetrul sau in imediata vecinatate a unor zone montane şi împădurite;

d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul proiectul nu se va implementa în perimetrul sau in imediata vecinatate a unor parcuri naturale/naționale sau rezervații naturale;

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul, amplasamentul proiectului nu se află in perimetrul sau in imediata vecinatate a unor arii clasificate sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

f)zonele de protecţie speciala nu este cazul, amplasamentul proiectului nu se afla în perimetrul sau imediata vecinătate a unor zone de protecţie specială;

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul, amplasamentul proiectului nu se afla în perimetrul sau imediata vecinătate a unor astfel de arii;

h)ariile dens populate – amplasamentul proiectului este în extravilanul localităților, cu densitate redusă de populație umană;

i)peisaje cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul, amplasamentul proiectului nu se afla in perimetrul sau vecinatatea unor peisaje cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică;

3) Caracteristicile impactului potenţial

a)extinderea impactului - impactul se va manifesta local, numai în zona amplasamentului avand in vedere masurile luate de titular si în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie; 

b)natura transfrontieră a impactului - nu este cazul deoarece proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere;

c)mărimea şi complexitatea impactului - impact redus si local avand in vedere masurile luate de titular si în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie;

d)probabilitatea impactului- impact redus avand in vedere masurile luate de titular si în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie;

e)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului se va manifesta  pe durata de execuţie a proiectului (cca. 21 luni), cu intensitate redusă şi reversibil, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie și a legislatiei de protecție a mediului în vigoare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:

 

 - Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat în imediata vecinătate a Ariei de protectie speciala avifaunistica Dunarea Veche-Bratul Macin si a Sitului de importanta comunitara Bratul Macin, care nu sunt atribuite în custodie.

- În imediata vecinătate a ariilor se propun lucrari de reabilitare a statiei de pompare, montarea conductei secundare CS 2 si a nodului hidraulic dintre aceasta si antena A8.

- Suprafețele cu statut de protectie din vecinatatea amplasamentului reprezinta partea sudica din luciul Lacului Blasova si terenurile perimetrale aferente acestei zone caracterizate prin prezența unei vegetații stuficole; între aria protejată și stația de pompare este amenajat un dig din pământ.

- Nu se folosesc resurse naturale din ariile naturale protejate sau de care depinde diversitatea biologică.

- Deșeurile rezultate se vor stoca selectiv până la predarea către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării, astfel încât nu vor fi afectate speciile și habitatele pentru care au fost declarate ariile protejate din vecinătate.

- Se vor genera zgomot si emisii in aer, însă au fost propuse măsuri de limitare a acestora referitoare la starea tehnică a utilajelor folosite, transportul materialelor și stropirea amplasamentului. 

- Proiectul nu va provoca deteriorarea unor habitate de interes comunitar sau afectarea semnificativă a unor specii de interes comunitar.

- Proiectul nu determină bariere fizice în arii protejate și nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.

­ În zona proiectului se desfășoară activități de pescuit și acvacultură și nu se va manifesta un impact cumulat având în vedere caracteristicile acestor activități (nu generează emisii sau deșeuri).

În cadrul etapei de încadrare a fost consultată Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus.
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Lucrările vor fi conduse astfel încât să se prevină depozitarea accidentală de materiale de construcție sau deșeuri în afara organizării de șantier;
 • Deseurile rezultate se vor stoca numai in cadrul organizarii de santier în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea umană, fără a genera riscuri pentru factorii de mediu, pana la predarea operatorilor autorizati pentru valorificarea/eliminarea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
 • Se va întocmi evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate din lucrările proiectului, conform prevederilor HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare și raportarea acesteia la A.P.M.Brăila, la finalizarea lucrărilor.
 • Începerea lucrărilor se va face după obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate, conform prevederilor certificatului de urbanism şi cu respectarea condiţiilor impuse prin acestea.
 • Dotarea amplasamentului proiectului cu materiale absorbante specifice pentru produse petroliere şi utilizarea corectă a acestora, dacă va fi necesar.
 • Depozitarea stratului de sol vegetal în grămezi separate, acolo unde se fac excavații (șanțuri, gropi) pentru montarea instalațiilor proiectului şi reinstalarea acestuia pe amplasament, după finalizarea lucrărilor.
 • Utilizarea prelatelor la autovehiculele care vor transporta materiale pulverulente sau deșeuri astfel încât să nu se producă împrăștierea acestora pe căile rutiere sau în aer, în timpul transportului;
 • Încadrarea nivelului de zgomot generat pe amplasament în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/2017 şi 12025/2/1981.
 • Respectarea prevederilor: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • Apele uzate fecaloid-menajere vor fi vidanjate pe baza de contract de prestări servicii de către un operator autorizat din punct de vedere al protecției mediului.
 • Personalul angajat pentru implementarea proiectului se va instrui cu privire la măsurile impuse pentru protejarea speciilor sălbatice și a habitatelor naturale cu statut de protecție;
 • Sunt interzise:

- vătămarea, deteriorarea, distrugerea, recoltarea, uciderea, perturbarea intenţionată a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea/distrugerea cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări;

- culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- amplasarea utilajelor și efectuarea de reparaţii ale acestora în perimetrul sau imediata vecinătate a ariilor naturale protejate;

- stocarea deșeurilor rezultate în afara amplasamentului, în perimetrul sau imediata vecinătate a ariilor naturale protejate;

- deversarea substanțelor petroliere, a apelor uzate și fecaloid menajere în perimetrul sau vecinătatea ariilor naturale protejate;

 • În cazul deținerii accidentale a unor exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora, se va informa imediat Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu, conform  HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
 • Proiectul se va implementa cu respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind  regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • planului de management şi a regulamentului aprobate pentru ariile naturale protejate din vecinatatea amplasamentului.
 • Înştiinţarea autorităţii pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor de investiţie, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform prevederilor art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord.MMP nr. 135/2010.
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, art. 21 alin (4), răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ÎNTOCMIT,

Mihaela RÎȘNOVEANU

Alexandru CHIRIL

PROIECT DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr.  ………. din ………..12.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu,  adresată de S.C. OMV PETROM S.A, cu sediul în Municipiul București, Sector 1, str. Coralilor nr. 22 prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL cu sediul în Municipiul București, B-dul Basarabia nr. 250, Bl. Trup LA 4, etaj 4, Sector 3, pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 495 Filiu” amplasat în județul Brăila, extravilan loc. Bordei Verde, înregistrată la APM Braila cu nr. 12605/11.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în urma  consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 29.11.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul, 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2, și pct. 13, lit. a,  (orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului),
 • proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost demarată deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să afecteze asemenea zone;

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 

1. Caracteristicile proiectului:

 

a) Mărimea proiectului:

Terenul pe care se va executa proiectul are o suprafață totală de 1036 m2, reprezentând careul sondei și drumul de acces la aceasta.

Lucrările de remediere/reabilitare teren vor cuprinde:

 • excavarea solului contaminat pentru care valorile deteminate ale TPH depășesc pragul de intervenție  prevăzut de Ord. 756/1997, pentru terenuri cu folosință mai putin sensibila.
 • încărcarea și transportarea solului contaminat în amestec cu pietriș la cea mai apropiată stație de bioremediere disponibilă;
 • umplerea golurilor din amplasament cu pământ provenit de la stațiile de bioremediere; ultimii 15 cm de la suprafață vor fi umpluți cu sol curat, de categorie similară cu cea a solului din vecinătatea amplasamentului;
 • la finalizare terenul va fi nivelat și înierbat.

La finalizarea lucrarilor categoria de folosinta a terenului nu va fi schimbata.

b) Cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului proiectului nu există în prezent alte proiecte în execuție sau proiectate.

c) Utilizarea resurselor naturale: realizarea proiectului prevede utilizarea solului curat;

d) Producţia de deşeuri. În urma lucrărilor proiectului vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri și cantitățile estimate ale acestora:

 • sol contaminat cu hidrocarburi - cod 17 05 03*
 • Deseuri municipale amestecate - cod 20 03 01

Deşeurile vor fi valorificate/eliminate prin operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului, inclusiv la cea mai apropiată stație de bioremediere ce aparține titularului sau altor agenți economici autorizați, după caz.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

 Factorul de mediu aer. În  perioada de execuţie a lucrărilor poluarea aerului ar putea fi provocată de: emisii de gaze provenite de la arderea combustibilului în motoarele cu ardere internă a maşinilor şi utilajelor  folosite și pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate în urma activităţilor de excavare, remediere şi a transportului de deșeuri. Emisiile menționate vor avea loc pe perioadă scurtă de timp, impactul va fi local, temporar, reversibil şi de intensitate relativ mică.

Zgomot şi vibraţii. Sursele de zgomot și vibrații vor fi generate de utilajele specifice de lucru și mijloace de transport (buldoexcavator, compactor, camioane). Se estimează că impactul zgomotului și vibrațiilor generat, va fi redus, intermitent, local şi temporar pe intreaga durata de executie a lucrarilor.

Factorii de mediu sol și apă . În perioada de execuţie a lucrărilor, impactul negativ asupra solului poate rezulta în urma gestionării necorespunzătoare a deşeurilor,  precum și ca urmare a funcționarii/întreţinerii neadecvate a utilajelor specifice, prin producerea de eventuale scurgeri de lubrefianți și combustibili. În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de execuţie, a întreținerii utilajelor și a manipulării corespunzătoare a deşeurilor se estimează că impactul asupra solului și a apelor subterane din zona amplasamentului va fi redus.

f) Riscul de accident: riscul de accident va fi redus deoarece nu se vor utiliza substanțe sau preparate periculoase și nici tehnologii cu potențial ridicat de risc.

 

2. Localizarea proiectului:

Amplasamentul proiectului este în extravilan loc. Bordei Verde, județul Brăila.

2.1. Utilizarea existentă a terenuluiterenul are categoria de folosinţă industriala și nu va fi modificată în urma realizării lucrărilor propuse prin proiect.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestoraproiectul nu va afecta resursele naturale, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului:

a) zonele umede – proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor zone umede;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau impadurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naturale/naționale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – sonda nu se afla in perimetrul sau in vecinatatea zonelor de protective speciala;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – amplasamentul nu se afla in vecinatatea zonelor rezidentiale;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

 

3. Caracteristicile impactului potenţial:

 • extinderea impactului - impactul asupra componentelor de mediu pe perioada de realizare a lucrărilor proiectului va fi temporar şi local, în zona amplasamentului;
 • natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontieră;
 • mărimea şi complexitatea impactului – din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului va genera un impact redus asupra mediului și nu va avea impact asupra stării de confort și sănătate a populației, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare și a prezentei decizii;
 • probabilitatea impactului – probabilitatea de apariție a impactului este redusă în timpul execuției;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va fi redus pe durata de execuţie a proiectului, de mică intensitate şi reversibil.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus.
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.
 • Utilajele ce vor deservi activitățile de demolare vor deține toate inspecțiile tehnice la zi care să ateste funcționarea corespunzătoare a echipamentelor;
 • Lcrarile se vor limita strict numai la suprafetele ce necesita remediere si numai la adancimile la care s-a depasit pragul de alerta si este necersara remedierea pentru a se limita durata lucrarilor si efectele generate de acestea;
 • În cazul poluărilor accidentale se vor lua măsuri de limitare a zonelor poluate, conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi se va informa APM Brăila, GNM-CJ Brăila, AN Apele Române, populaţia din zonă, imediat după identificarea acestora.
 • Pentru asigurarea prevenirii poluării factorilor de mediu, în perioada executării lucrarilor, pe amplasament, se vor amenaja  spații special destinate depozitării temporare a deșeurilor rezultate și se va evita stocarea îndelungată a acestora pe amplasament.
 • Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor se vor colecta si stoca temporar separat şi transporta la locurile de valorificare/eliminare în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, prin operatori economici autorizaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată.
 • Întocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate din lucrările de demolare, conform prevederilor HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare și raportarea acesteia la A.P.M.Brăila, la finalizarea lucrărilor.
 • Executarea lucrărilor  poiectului se va realiza fără afectarea altor instalaţii tehnologice şi utilităţi edilitare existente în vecinătatea amplasamentului, precum și fără a cauza prejudicii persoanelor fizice și juridice după caz, fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală și fără a polua, degrada sau prejudicia mediul așa cum acesta este definit de art. 1, alin (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Respectarea prevederilor: HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului și ale Reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului aprobate prin Ordinul MAPPM nr. 756/1997.
 • Încadrarea nivelului de zgomot generat pe amplasament în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/2017 şi 12025/2/1981.
 • Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, conform prevederilor certificatului de urbanism şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea.
 • Dotarea organizării de șantier cu materiale absorbante specifice pentru produse petroliere şi utilizarea acestora în caz de nevoie.
 • Utilizarea prelatelor la autovehiculele care vor transporta deșeuri, astfel încât să nu se producă împrăștierea acestora pe căile rutiere sau în aer, în timpul transportului;
 • Înştiinţarea autorităţii competente pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor de investiţie, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, conform prevederilor art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010.
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.
 • Redarea terenului în circuitul agricol (teren cu folosință sensibilă) numai în situația încadrării concentrațiile de poluanți sub nivelul de alertă, conform Reglementării privind evaluarea poluării mediului, aprobată prin Ord. MAPPM nr. 756/1997;

 

Prezenta decizie nu exonerează de răspunderea contravențională sau penală, după caz, proiectantul, constructorul şi/sau titularul, în cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale privind protecția mediului.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii ei, este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

proiect Decizia  etapei de încadrare

nr.  ………. din ………..12.2017 

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUSAT FANICA, cu domiciliul în județul Brăila, comuna Tichilești, satul Tichilești, str. C-tin Sandu Aldea, nr. 192, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 12992/19.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnică Brăila din data de 23.11.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul “Infiintare exploatatie agricola familiala (22 bovine si 150 ovine) si construire anexa in comuna Gropeni, judetul Braila”, propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 - pct. 1, lit. e) instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1;
 • proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost demarată deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar și proiectul nu este susceptibil să afecteze asemenea zone (cea mai apropiată arie naturală protejată de interes comunitar este Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, aflată la cca 1,5 km față de amplasament).

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

1.Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului

Prin proiect se propune înființarea unei exploatații agricole pentru creșterea a 150 de ovine (titularul a renunțat la amenajările pentru cele 22 de bovine), pe un teren amplasat în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1, cu o suprafață de 1,5 ha. Pentru includerea acestei suprafețe în intravilan a fost elaborat un plan urbanistic zonal, reglementat de Agenția pentru Protecția Mediului Brăila prin decizia etapei de încadrare nr. 12351/05.10.2017.

Amenajările se vor realiza în partea nordică a amplasamentului, iar accesul se va realiza printr-un drum de exploatare existent

În cadrul propiectului se vor realiza următoarele lucrări:

 1. construirea unui grajd cu suprafața de 150 mp, cu nivel de înălțime parter, fundație sub ziduri și stâlpi, pereți din BCA, pe structură metalică și cu acoperiș tip șarpantă metalică, acoperită cu stuf; clădirea va fi compartimentată în grup sanitar, vestiar și spațiu de creștere a animalelor, cu: boxe de creștere, boxă de muls, boxă de izolare și boxă de maternitate; pardoseala va prezenta pantă de scurgere a dejecțiilor din boxe către un șanț central ce traversează grajdul;
 2. amenajare fânar, cu suprafața de 63 mp, constituit din platformă betonată și acoperiș fixat pe stâlpi;
 3. realizarea unei bucătării furajere cu suprafața de 26 mp și a unui spațiu pentru stocare temporară a deșeurilor de țesuturi animale (în cazul în care se înregistrează mortalități), cu suprafața de 22 mp, ambele având aceleași caracteristici constructive ca și grajdul;
 4. amenajarea unei platforme betonate pentru stocarea temporară (pe o perioadă de cca 4 luni), a dejecțiilor colectate din grajd; platforma va ocupa o suprafață de 45 mp, va avea pereți cu înălțimea de 1,5 m; partea lichidă rezultată în perioada de stocare va fi colectată printr-o conductă, datorită pantei platformei de 1,5%, către un bazin vidanjabil;
 5. realizarea unui bazin vidanjabil cu un volum de 48 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere, a celor rezultate de la igienizarea grajdului și a fracției lichide rezultată de la stocarea dejecțiilor;
 6. realizare căi de acces carosabile și pietonale pietruite.
 7. asigurarea utilităților: apa menajeră și pentru igienizarea grajdului va fi asigurată din fântâna existentă pe amplasament; energia electrică va fi furnizată prin branșament la rețeaua existentă în zonă.
 8. realizarea unei împrejmuiri din plasă de sârmă galvanizată, pe lungimea de 805 m.

Materialele folosite în perioada de construire vor fi: piatră spartă, nisip, apă, cadre metalice și stuf.

Durata estimată pentru realizarea lucrărilor va fi de patru luni.

Organizarea de șantier este propusă în incinta amplasamentului, iar în cadrul acesteia vor  staționa echipamentele folosite și se vor depozita temporar materialele utilizate și deșeurile rezultate.  

b) Cumularea cu alte activități/proiecte: în vecinătatea amplasamentului se desfășoară activități de  cultivare a terenurilor și creștere intensivă a porcilor; în perioada de construire poate să apară un impact cumulat cu activitățile de cultivare, dacă se realizează concomitent, prin generarea de zgomot și emisii în atmosferă; nu au fost identificate proiecte existente sau propuse în zonă, ce ar putea determina un impact cumulat; în perioada de funcționare poate să se manifeste un impact cumulat cu activitatea de creștere a animalelor din vecinătate, în situația unei gestionări necorespunzătoare a dejecțiilor și a apelor uzate rezultate; activitatea propusă este de creștere a unui număr mic de animale, iar exploatația va fi dotată cu amenajări adecvate pentru protecția factorilor de mediu.

c) Utilizarea resurselor naturale - realizarea lucrărilor  prevede utilizarea de:

 • în perioada de construire: piatra spartă, nisip, și stuf achiziționate, precum și apă din fântâna existentă pe amplasament;
 • în perioada de funcționare:  apă din fântâna existentă pe amplasament și furaje din producția proprie.

d) Producţia de deşeuri:

- Ca urmare a execuției lucrărilor vor rezulta deșeuri din construcții și demolări (pământ și pietre, deșeuri metalice și din lemn) și deșeuri menajere, care vor fi stocate selectiv în cadrul organizării de șantier, până la valorificarea pe amplasament pentru sitematizarea terenului (pământ cu pietre) sau predarea către operatori  autorizați în vederea valorificării/eliminării;

- În perioada de funcționare vor rezulta deșeuri menajere, care vor fi stocate temporar în spații special amenajate, până la predarea către operatori  autorizați în vederea eliminării. Dejecțiile (materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale, inclusiv resturi de paie) vor fi colectate din grajd și stocate pentru a perioadă de cca 4 luni pe platforma betonată ce va fi amenajata, până la împrăștierea pe terenurile agricole deținute de titular. Proiectul prevede și amenajrea unei construcții pentru stocarea temporară a deșeurilor de țesuturi animale (în cazul în care se înregistrează mortalități) până la predarea către operator autorizat în vederea eliminării.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Pe perioada realizării lucărilor vor rezulta emisii în atmosferă de poluanți rezultați din arderea combustibililor folosiți de utilajele și mijloacele de transport implicate, precum și pulberi, zgomot și vibrații. Lucrările sunt de mică amploare, se vor finaliza în patru luni, iar cea mai apropiată zonă de locuit se află la cca 800 m față de amplasament.

Lucrările propuse nu vor genera ape uzate tehnologic, iar materialele utilizate și deșeurile rezultate se vor stoca în cadrul organizării de șantier.

Deșeurile generate în perioada de funcționare se vor stoca temporar în spații amenajate în vederea limitării emisiilor în atmosferă și a prevenirii poluării solului. Dejecțiile vor fi folosite în agricultură numai după mineralizare pe platformă betonată, dotată cu pereți pentru evitarea împrăștierii în vecinătatea acesteia.

Apele uzate rezultate în perioada de funcționare (menajere de la personal, de la igienizarea grajdului și de pe platforma de stocare a dejecțiilor) vor fi colectate în bazinul vidanjabil prevăzut prin proiect.

f) Riscul de accident

 • pe perioada realizării proiectului pot apărea accidente tehnice sau umane care pot fi prevenite dacă se vor respecta normele privind protecția muncii, igiena în construcții, de pază și stingerea incendiilor;
 • există riscul poluărilor accidentale cu produse petroliere provenite de la utilajele folosite în situația în care acestea nu vor avea o stare tehnică și întreținere corespunzătoare; alimentarea cu combustibil nu se va realiza pe amplasament;
 • în cazul deteriorării sistemelor de colectare ape uzate și dejecții (conducte, platformă stocare dejecții, bazin vidanjabil), pot apărea poluări accidentale ale solului și a apelor freatice.

 

2.Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului - Amplasamentul reprezinta un teren inclus în categoria arabil, cu pământ și vegetație instalată spontan, având suprafața de 1,5 ha.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – terenul nu este cultivat, amenajările propuse vor reprezenta cca 10 % din suprafață, nu necesită tăierea unor arbori și nu vor fi afectate semnificativ resurse naturale.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului:

a) Zonele umede - proiectul nu este propus în perimetrul sau vecinătatea unor zone umede; cea mai apropiată zonă umedă față de amplasament este fluviul Dunărea, aflat la cca 2 km;

b) Zonele costiere - proiectul propus nu este amplasat în zone costiere;

c) Zonele montane şi cele împădurite - proiectul propus nu este amplasat în perimetrul sau vecinătatea unor zone montane sau împădurite; cele mai apropiate zone împădurite se află la cca 1,5 km și sunt reprezentate prin terenuri din zona dig-mal a fluviului Dunărea;

d) Parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu este propus în vecinătatea unor parcuri naționale sau rezervații naturale; la cca 1,5 km se află Parcul Natural Balta Mică a Brăilei;

e) Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul; cel mai apropiat bazin piscicol natural, fluviul Dunărea, se află la cca 2 km;

f) Zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) Ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) Ariile dens populate – Cea mai apropiată zonă de locuit față de amplasament se află în satul Tichilești, la cca 800 m; titularul a stabilit măsuri de gestionare corespunzătoare a apelor uzate și a deșeurilor rezultate atât în perioada de construire, cât și în perioada de funcționare.

i) Peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul;

 

3.Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului - impactul se va manifesta local, în zona amplasamentului proiectului; 

b) natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontiere;

c) mărimea şi complexitatea impactului - pe perioada execuției lucrărilor, impactul cauzat prin generarea de zgomot, emisii de gaze în atmosferă și pulberi va fi redus; titularul a stabilit măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și a apelor uzate rezultate în perioada de funcționare;

d) probabilitatea impactului - probabilitatea de a se produce impact va fi redusă, cu condiția respectării măsurilor de diminuare a efectelor asupra mediului stabilite de titular referitoare la limitarea zgomotului, a emisiilor de gaze și de pulberi, precum și la gestionarea adecvată a deșeurilor generate și a apelor rezultate în perioada de funcționare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului impactul generat va fi redus, cu condiția respectării condițiilor din prezenta decizie.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Lucrările se vor executa cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice, fără afectarea altor constructii, instalații sau echipări edilitare din vecinătate, fără a cauza prejudicii mediului, persoanelor fizice sau juridice, precum și fără a pune în pericol viaţa ori sănătatea umană.
 • Amplasamentul și organizarea de șantier se vor delimita cu un sistem care sa rețină emisiile de pulberi si care va fi stropit cu apa in timpul lucrarilor generatoare de praf.
 • Se vor folosi utilaje şi echipamente omologate, cu inspecțiile tehnice valabile, astfel încât funcţionarea acestora să nu permită evacuarea de poluanţi în mediu sau poluare sonoră;
 • Se vor lua măsurile necesare pentru manipularea corespunzătoare la capacitatea omologata și menținerea tuturor utilajelor și a mijloacelor de transport în parametrii de omologare (prin verificări periodice și întreținere adecvată), astfel încât emisiile de la motoarele termice să nu depășească valorile limită pentru care au fost omologate și să se prevină poluarea accidentală a solului cu produse petroliere.
 • Se vor adopta măsuri, inclusiv dotarea cu materiale absorbante, pentru eliminarea cauzelor şi minimizarea efectului negativ asupra factorilor de mediu în cazul oricărei disfuncţionalități.
 • În perioada de funcționare, instalațiile de colectare a apelor uzate se vor verifica, întreține și exploata în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul evitării poluării solului/subsolului.
 • Se vor utiliza prelate pentru acoperirea materialelor și a deșeurilor pulverulente în timpul transportului și depozitării.
 • În perioadele cu vânt puternic se vor reduce lucrările generatoare de pulberi și se vor stropi suprafețele implicate.
 • Nivelurile de zgomot și vibrații generate pe amplasament și în vecinătatea acestuia se vor încadra în limitele stabilite de normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/2017 şi 12025/2/1981.
 • Se va respecta programul de colectare din grajd a dejecțiilor rezultate în perioada de funcționare, precum și de igienizare a spațiului de creștere a animalelor, pentru reducerea emisiilor în aer.
 • Se vor lua toate măsurile necesare în gestionarea deșeurilor pentru a preveni orice contaminare a solului și pentru reducerea de emisiilor în aer.
 • Dejecțiile rezultate în perioada de funcționare se vor stoca numai pe platforma betonată special amenajată, iar după mineralizare se vor utiliza integral ca fertilizant pentru terenurile agricole, în condiții de siguranță și cu respectarea perioadelor şi condiţiile optime de împrăştiere stabilite prin Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor apelor împotiva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat de Ordinul comun MMGA și MAPDR nr. 1182/1270 din 2005, cu modificările și completările ulterioare.
 • Reutilizarea și valorificarea deșeurilor se vor realiza cu respectarea ierarhiei acestora.
 • Deşeurile nevalorificate se vor preda către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării/eliminării, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare, cu asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinaţia finală.
 • În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, se vor lua imediat măsurile preventive necesare şi se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila si Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, în termen de doua ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării.
 • În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri imediate de eliminare a cauzelor care au produs poluarea, de îndepărtare a poluanților (inclusiv prin folosirea unor materiale absorbante) şi de remediere a efectelor produse; se vor înştiinţa în maxim doua ore Agenția pentru Protecția Mediului Brăila si Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila.
 • Sunt interzise:

-depozitarea materialelor utilizate și a deșeurilor rezultate pe terenurile din vecinătatea amplasamentului;

-abandonarea deşeurilor și eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

-deversarea substanțelor petroliere, a apelor uzate și fecaloid menajere pe spaţii care nu sunt autorizate în acest scop;

-încărcarea și descărcarea materialelor și a deșeurilor pulverulente la viteze mari ale vântului.

 • Proiectul se va implementa cu respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor apelor împotiva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat de Ordinul comun MMGA și MAPDR nr. 1182/1270 din 2005, cu modificările și completările ulterioare
 • STAS nr. 10009/2017 - Acustică: limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant şi 12025/2/1981 - Acustica în construcții: efectele vibrațiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau părților de clădiri, limite admisibile.
 • În situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii deciziei sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Braila, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • La finalizarea lucrărilor se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Braila în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. M.M.P nr. 135/2010.

 

În cazul producerii unor incidente, accidente, poluări accidentale sau în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare, răspunderea contravențională sau penală, revine proiectantului, constructorului și/sau titularului, după caz.

 

În conformitate cu prevederile art. 21, alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ÎNTOCMIT,

Mihaela RÎŞNOVEANU

 

PROIECT Decizia etapei de încadrare

Nr. ................. din xx.11.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. TUFEȘTI, cu sediul în jud. Brăila, com. Tufești, satul Tufești, str. Primăriei, nr. 63, înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr. 12463/09.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Brăila din data de 19.10.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila decide că proiectul „Reabilitarea rețelei de străzi rurale din comuna Tufești, județul Brăila”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Tufești, satul Tufești,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 -  pct. 10, lit. b) - proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto, coroborat cu pct. 13, lit. a) - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
 • proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu a fost demarată procedura de evaluare adecvată.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. caracteristicile proiectului:

            a) mărimea proiectului:

- proiectul propune reabilitarea străzilor situate pe raza localitățiii Tufești – comuna Tufești, pe o lungime totală de 18.897,00 m.

Situația existentă: străzile au o parte carosabilă/platformă variabilă cuprinsă între 2,50 m–4,50 m; sunt constituite pe cea mai mare lungime a lor din pietriș în amestec cu balast, doar local, la intersecția cu alte strazi deja modernizate, acestea sunt asfaltate pe o lungime de aproximativ 10 m; prezintă degradări specifice drumurilor cu îmbrăcăminţi rutiere nemodernizate: gropi, fǎgaşe, cedări locale, denivelări; lipsa acostamentelor pe anumite zone precum şi existenţa acostamentelor din pământ, neîntreţinute; existența doar pe anumite zone a șanțurilor din pământ, care nu sunt întreținute, pentru evacuarea apelor pluviale; inexistența podețelor tubulare dispuse în punctele de minim sau la intersecția străzilor etc.

Situație propusă: se vor realiza lucrări de asfaltare, amenajare a acostamentelor din pământ și executare de rigole de pământ pe 18 străzi, cu următorul profil transversal tip:

 • lungimea totală a străzilor - 18.897,00 m;
 • lățimea platformei - 5,00 m;
 • lățimea părții carosabile - 4,00 m;
 • acostamente consolidate - 2 x 0,50 m;
 • șanțuri din pământ - 1 x 1,20 m;
 • trotuare, fără a include lățimea bordurilor - 1 x 1,00 m (cu includerea lățimii bordurilor  din beton - 2 x 10 cm, trotuarul are lățimea de 1,20 m).

Profilul transversal al părţii carosabile se va amenaja cu panta tip „unică” de 2,5% către dispozitivele de preluare a apelor pluviale poziționate la marginea platformei.

Pentru asigurarea continuității scurgerii apelor în lungul rigolelor din pământ, în dreptul intersecțiilor străzilor suspuse reabilitării s-au proiectat rigole carosabile armate cu plăcuțe carosabile dublu armate.

Trotuarele pietonale vor fi executate cu următoarele straturi: 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 8, 10 cm fundație din beton de ciment C 16/20 și 10 cm strat de fundație din ballast.

Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea:

 • 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16 modificat cu pudreta de cauciuc și polimeri;
 • 5 cm strat de legatură din beton asfaltic deschis tip BAD 20;
 • 15 cm strat de bază din piatră spartă;
 • 20 cm strat de fundație din balast.

După execuţia lucrărilor de amenajare a părții carosabile se vor realiza marcajele longitudinale și transversale și se vor monta indicatoare de circulaţie.

Organizarea de șantier: se propune a fi amplasată pe un teren din intravilanul satului Tufești, aflat în proprietatea comunei Tufesti. care aparține se va realiza prin împrejmuirea unei suprafațe de 1000 mp, balastarea acesteia pentru depozitarea utilajelor, amplasarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor, a barăcilor pentru muncitori, a pichetelor pentru incendiu  și a toaletelor ecologice.

 Situația centralizată a lungimii străzilor propuse pentru reabilitare este redată în tabelul de mai jos, astfel:

Nr. crt.

Denumirea străzii

Lungimea străzii [m]

1

Ion Creangă

2.591

2

Sfântul Nicolae

2.045

3

Vasile Alecsandri

1.640

4

Centura Sat

645

5

Florilor

1.639

6

Fănuș Neagu

1.633

7

Scr. Ion Oprea

1.750

8

Mioriței

1.785

9

Mecanizatorilor

962

10

Păcii

548

11

Revoluției

480

12

Islazului

881

13

Pescarilor

392

14

Grădiniței

308

15

Tineretului

308

16

Lalelelor

500

17

Câmpului

480

18

Lizierei

310

TOTAL

18.897

b) cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului proiectului nu există în prezent alte proiecte în derulare;

c) utilizarea resurselor naturale: pentru realizarea proiectului sunt necesare următoarele resurse: piatră spartă – cca. 15.109,00 mc, balast nespălat de râucca. 23.735,00 mc, apă industrială – cca 1.564,00 mc, toate achiziționate de la stații/furnizori autorizați și aprovizionate pe masură ce sunt puse în operă;

d) producţia de deşeuri: pe perioada de execuţie a lucrărilor se estimează că pot rezulta următoarele principale tipuri de deșeuri:

 • Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 - cod 17 05 04;
 • Deseuri de ambalaje din hârtie carton - cod 15 01 01;
 • Deșeuri de ambalaje de materiale plastice - cod 15 01 02;
 • Deșeuri menajere - cod 20 03 01.

Pământul și pietrele vor fi utilizate ca material de umplutură pe amplasamentul proiectului sau în alte locuri indicate de Primăria orașului Ianca, titularul proiectului, iar pentru celealte deșeuri se va asigura colectarea separată, în containere/recipiente adecvate, în vederea eliminării/valorificării, după caz, prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort: pe perioada realizării proiectului nivelul de emisii (pulberi, emisii de la utilaje și mijloace de transport), zgomot şi vibraţii va fi redus în situația respectării măsurilor propuse (realizarea transportului de materiale de construcţii cu vehicule dotate cu prelate, pe trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, udarea periodică a stratului de fundație în vederea eliminării angrenării particulelor fine de praf, orientarea echipamentelor care produc zgomot în direcția în care deranjul vecinilor să fie minim, întreţinerea corectă a utilajelor şi a echipamentelor de construcţii conform normelor constructive ale acestora, organizarea programului de lucru în timpul zilei cu respectarea orelor de odihnă şi anunţarea acestuia, respectiv alegerea atentă a rutelor de transport pentru evitarea traficului în zonele urbane sensibile etc.), a legislației de mediu în vigoare și a condițiilor impuse prin prezenta decizie.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: realizarea proiectului nu implică utilizarea unor substanțe sau preparate periculoase și nici a unor tehnologii cu potențial ridicat de risc. Sunt prevăzute măsuri de semnalizare corespunzătoare a tronsoanelor supuse modernizării pentru a reduce riscul de accident în desfășurarea traficului rutier.

2. localizarea proiectului: proiectul se va derula în intravilanul satului Tufești, care aparține de domeniul public al U.A.T. Tufești, așa cum este precizat în Certificatul de urbanism nr. 23/02.11.2017, emis de Primăria comunei Tufești.

2.1. utilizarea existentă a terenului proiectul se va implementa pe calea rutiera existentă.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor parcuri naționale/naturale sau rezervații naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – proiectul se va implementa în zonă rezidențială și are ca scop îmbunătățitea condițiilor de trafic (creşterea mobilităţii locuitorilor din zonă,  reducerea riscului de producere a accidentelor etc.), care va conduce la diminuarea zgomotului și vibrațiilor;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul.

3. caracteristicile impactului potenţial:

 • extinderea impactului - impactul se va manifesta local, pe suprafețe limitate, numai în zonele de lucru și nu se va extinde asupra altor zone sau areale sensibile, în condițiile respectării celor impuse prin prezenta decizie;
 • natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontalier;
 • mărimea şi complexitatea impactului – realizarea proiectului va genera un impact redus asupra mediului și asupra stării de confort și sănătate a populației, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie și a prevederilor legale în vigoare;
 • probabilitatea impactului – probabilitatea de apariție a impactului este redusă, numai în timpul execuției proiectului;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul se va manifesta ca durată numai în timpul execuției, estimată a fi de cca. 18 luni, cu intensitate redusă şi reversibil, iar prin îmbunatațirea condițiilor de rulare a vehiculelor, proiectul va avea un impact pozitiv.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus;
 • Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect;
 • Începerea lucrărilor se va face după obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate, conform prevederilor certificatului de urbanism şi cu respectarea condiţiilor impuse prin acestea;
 • Nu se vor depozita materiale, echipamente, deșeuri rezultate în urma executării lucrărilor pe spațiile pietonale, spațiile verzi sau în zonele de carosabil adiacente zonei de lucru;
 • Asigurarea de materiale absorbante specifice pentru produse petroliere şi utilizarea corectă a acestora, în caz de necesitate, pe perioada realizării lucrărilor;
 • Executarea lucrărilor generatoare de vibrații și zgomote de intensitate mare în afara orelor de liniște, atunci când acestea se desfășoară în zona rezidențială;
 • Oprirea echipamentelor cu funcționare intermitentă pe durata în care acestea nu sunt utilizate; reducerea vitezei utilajelor, în cazul deplasării acestora;
 • Refacerea cadrului natural prin lucrări de igienizare a zonelor afectate de lucrări;
 • Colectarea separată, stocarea temporară și gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri rezultate atât în urma executării lucrărilor, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, fără a genera riscuri pentru factorii de mediu, iar valorificarea/eliminarea acestora se va realiza prin operatori economici autorizaţi, pe bază de contracte de prestări servicii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Luarea măsurilor de evitare a poluării fonice şi de încadrare în normativele standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/2017 şi 12025/2/1981, atât pe perioada de execuție a proiectului cât și pe perioada de funcționare. Se vor asigura și respecta valorile limită ale indicatorilor de zgomot, astfel încât activitatea să nu creeze disconfort fonic, conform prevederilor art. 16 din Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014;
 • Respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 • Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
 • Se va ţine evidenţa deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurată, conform HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare și se va raporta la A.P.M. Brăila la finalizarea lucrărilor proiectului;
 • Înştiinţarea autorităţii competente pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor de investiţie, conform prevederilor art. 49, alin. 3 din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/2010;
 • Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 164/2008 care modifică şi completează OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

Intocmit,

Steluta Mardale

PROIECT Decizia  etapei de încadrare

Nr. xxxx din xx.11.2017

 

Ca urmare a solicitării depuse de COMUNA CHISCANI prin primar Cojea Busuioc Costică, cu sediul în județul Brăila, comuna Chiscani, satul Chiscani, strada Principală nr. 224,  înregistrată la APM Brăila cu nr. 10616/29.08.2017, în baza H. G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică Braila din data de 16.11.2017, Agentia pentru Protectia Mediului Brăila decide că proiectul „Extindere rețea de canalizare în comuna Chiscani, județul Brăila, etapa a II-a”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Chiscani, satul Chiscani,

 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

 

 1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 10 lit.  b) Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto și pct. 13. lit a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului
 2. Caracteristicile proiectului

            a)Mărimea proiectului:

Proiectul prevede lucrări de extindere a sistemului de canalizare menajeră existent în localitatea Chiscani și realizarea de cămine de racorduri la limita proprietăților private pentru branșarea imobilelor  la rețeaua de canalizare existentă și cea propusă.

Reţeaua de canalizare menajeră proiectată va avea o lungime de 14265 m conducte PVCKG, SN4-SN8 (în funcție de adâncimea de pozare a conductei), cu diametrul Dn 250mm, împărțită în 43 colectoare menajere (CM1 – CM43), echipată cu cămine de vizitare și cămine de racord.

Pe traseul reţelei de canalizare s-au prevăzut 436 de cămine de vizitare amplasate la maxim 60 m distanţă între ele în aliniament, la schimbări de pantă, de direcţie şi la intersecţii, echipate cu capace carosabile, din material compozit. În funcţie de tip, căminele sunt împărţite pe categorii, astfel: - Cămine de capăt – 43 bucăți; - Cămine de trecere – 252 bucăţi; - Cămine de spălare – 64 bucăţi; - Cămine colectoare racorduri – 77 bucăţi.

De asemenea s-au prevăzut 1200 bucăţi cămine de racord din material plastic la limita proprietăților private pentru branșarea imobilelor  la rețeaua de canalizare existentă și cea propusă.

Execuţia reţelei de canalizare se va desfăşura din aval spre amonte, de la punctul de descărcare în colectoarele existente în localitate, astfel încât să se asigure scurgerea apelor din săpătură şi darea în folosinţă a porţiunilor executate. În cazuri speciale se poate stabili altă ordine de realizare a lucrărilor, conform prevederilor legale. Conductele de canalizare vor fi pozate pe un strat de nisip bine compactat de 10 cm și un strat de pietriș cu rol drenant de 15 cm. În jurul tubului pe o înălţime de 0,2 m se va prevedea o umplutură de nisip, apoi umplutură din pământ sortat. Compactarea umpluturii se va face manual până la 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului, iar apoi se va realiza o compactare mecanică.

Săpătura se va face 70% mecanic, 30% manual, în şanţuri având o lăţime de 1,0m cu pereţi verticali sprijiniţi cu ajutorul unor palplanşe. În zonele în care săpătura deschisă este dificilă şi costisitoare – drumuri publice (judeţean), zone amenajate ce nu pot fi deteriorate, cale ferată, alte instalaţii existente – pentru subtraversarea acestora s-a optat pentru forajul direcţional dirijat. Conductele de canalizare vor fi protejate pe zonele de subtraversări cu ajutorul conductelor de oţel cu diametrul Dn 400mm. Canalele colectoare vor fi pozate cu generatoarea superioară sub adâncimea de îngheţ de 1,00 m. De asemenea, construcţiile de pe traseul reţelei vor avea fundaţia sub adâncimea de îngheţ.

 

Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba conductelor, utilizându-se apă din rețeaua de alimentare cu apă industrială existentă. Apele folosite la probele de etanșeitate se evacuează în rețeaua de canalizare existentă.

 

Organizarea de santier va fi amplasata la capătul sudic al străzii Școlilor, pe un teren pietruit pe domeniul public, și va conține: un modul metalic demontabil pentru vestiarele muncitorilor; un modul metalic demontabil pentru pentru depozitare materiale mărunte, unelte de lucru, etc.;  o platformă amenajată pentru depozitare materiale voluminoase (prefabricate, armături, nisip, pietriş, ţevi, accesorii etc.) și pentru stocare temporară a deșeurilor generate pe perioada de executare a lucrărilor; drumuri şi căi de acces provizorii; un grup sanitar cu 2 cabine; împrejmuire.

 

Asigurarea de utilități: apă potabilă va fi furnizată personalului angajat îmbuteliată; alimentarea cu apă industrială se va realiza din rețaua existentă în localitate; alimentarea cu energie electrică se va face din rețeaua ce deserveste zona sau din sursă prpoprie (generator de curent).

 

b)cumularea cu alte proiecte: în zona amplasamentului proiectului se va implementa proiectul MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA. Avand in vedere caracteristicile celor 2 proiecte acestea nu se vor derula  simultan pe aceleasi strazi si masurile care se vor lua pe durata de realizare a proiectului acesta nu va avea un impact cumulat negativ semnificativ asupra factorilor de mediu.

 

c)utilizarea resurselor naturale: realizarea lucrărilor în cadrul proiectului prevede utilizarea efectivă a resurselor naturale numai pe perioada se executie a lucrarilor. Se vor utiliza (nisip, piatra sparta,  balast, pamant,.

 

d)producţia de deşeuri: deşeurile rezultate (materiale plastic, pământ și pietre din excavații, alte deşeuri de la construcţii şi demolări, deşeuri municipale amestecate) vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata şi H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

 

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: pe perioada realizării lucărilor vor rezulta emisii de poluanți în atmosferă și sol în urma utilizarii de utilaje și mijloace de transport necesare, precum și pulberi, zgomot și vibrații.

Pentru evitarea depășirii emisiilor in aer și a zgomotului generate de utilajele și mijloacele de transport acestea vor fi întreținute corespunzător și cu reviziile efectuate conform planificărilor; pentru limitarea generarii pulberilor în anumite faze ale execuției, se vor stropi caile de acces si zonele de lucru, evitarea săpăturilor în perioadele de vânt puternic.

Pentru evitarea poluării solului nu se vor efectua lucrări de reparații si de intretinere in organizarea de santier sau pe amplasamentul proiectului la utilajele si mijloacele de transport folosite; deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv si stocate temporar in cadrul organizării de santier.

 

f)riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: pe perioada realizării proiectului pot apărea accidente tehnice sau umane care vor fi reduse la minim dacă se vor respecta normele privind protecția muncii, igiena în constructii, de paza și stingerea incendiilor; există riscul poluărilor accidentale cu produse petroliere provenite de la utilajele folosite în situația în care acestea nu vor avea o stare tehnică și întreținere corespunzătoare; utilajele și mijloacele de transport folosite la realizarea lucrărilor se vor alimenta cu carburanți în cele mai apropiate stații autorizate.

 

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului - proiectul va fi realizat în localitatea Chiscani, comuna Chiscani, judetul Braila, utilizându-se terenuri din domeniul public, din zona de protecție a drumurilor si la limita proprietatilor private. Conform Certificatului de urbanism nr. 17/14.02.2017 emis de Primăria comunei Chiscani destinația actuală a terenului este aceea de zona de protecție a drumului (căi de comunicații).

 

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul, destinația terenurilor ocupate temporar pe perioada executării lucrărilor de construire va rămâne neschimbata.

 

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)zonele umede - nu este cazul deoarece proiectul nu se propune în perimetrul sau vecinătatea unor zone umede.

b)zonele costiere - nu este cazul deoarece proiectul nu este amplasat în zone costiere.

c)zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul deoarece proiectul propus nu este amplasat în zone montane și/sau împădurite.

d)parcurile şi rezervaţiile naturale - proiectul este propus în vecinătatea Parcului Natural Balta Mică a Brăilei (str. Noianului la cca 100-700 m și extremitățil estice ale străzilor Sf. Nicolae, Sf. Maria și Sf. Gheorghe la 100-500 m); amplasamentul este separat de parcul natural prin zona de locuit si terenuri neproductive. Proiectul nu propune lucrări de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în ariile naturale protejate de interes comunitar din vecinătate; nu se vor folosi resurse naturale din ariile naturale protejate sau de care depinde diversitatea biologică.

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul deoarece proiectul nu este propus în perimetrul sau în vecinătatea unor arii clasificate sau zone protejate prin legislația în vigoare.

f)zonele de protecţie speciala - nu este cazul deoarece proiectul nu este propus în perimetrul unor zone de protecție specială.

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul.

h)ariile dens populate proiectul se va executa în zona rezidențială (localitatea Chiscani), dar prin masurile luate de constructor privind realizarea lucrarilor (evitarea săpăturilor în perioadele de vant puternic, respectarea vitezei reduse de circulație a utilajelor pe perioada lucrălor de construire, respectarea programului de lucru, limitarea funcționării în gol a utilajelor, folosirea unor echipamente de lucru corespunzătoare tehnic) si modul de gestionare al deseurilor, lucrarile de construire nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra populatiei.

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică - nu este cazul.

 

3.Caracteristicile impactului potenţial

a)extinderea impactului - impactul se va manifesta local, temporar, numai în zona frontului de lucru, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie.

b)natura transfrontieră a impactului - proiectul propus nu va avea efecte transfrontaliere.

c)mărimea şi complexitatea impactului - impact redus pe perioada execuției, în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie și va avea ca efect pe perioada functionării cresterea calitatii vietii, reducerea poluării a solului si a apelor subterane.

d)probabilitatea impactului - probabilitatea aparitiei impactului este redusa pe perioada execuției în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie.

e)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus și reversibil pe perioada execuției proiectului în situația respectării condițiilor impuse prin prezenta decizie.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:

 • Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind propus parțial în vecinătatea Sitului de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei și a Ariei de protecţie specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, administrate de catre Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei.
 • În vecinătatea ariilor se propune amplasarea conductelor de canalizare aferente str. Noianului (la 100-700 m) și extremităților estice ale străzilor Sf. Nicolae, Sf. Maria și Sf. Gheorghe (la 100-500 m); amplasamentul este separat de arii prin zona de locuit si terenuri neproductive.
 • Organizarea de șantier este propusă în pe un teren din la capatul sudic al strazii Scolii, la cca 1 km fata de limita ariilor.
 • Proiectul nu include acţiuni de construcţie, funcţionare şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în ariile naturale protejate de interes comunitar din vecinătate.
 • Nu se folosesc resurse naturale din ariile naturale protejate sau de care depinde diversitatea biologică.
 • Utilajele și mijloacele de transport folosite la realizarea lucrărilor se vor alimenta în cele mai apropiate stații autorizate.
 • Materialele se vor stoca numai in cadrul organizarii de santier, iar proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate de interes comunitar din vecinătate au fost desemnate.
 • Deșeurile rezultate nu sunt periculoase și vor fi încărcate și transportate imediat în vederea valorificării în cadrul altor proiecte sau eliminării, astfel încât nu vor fi afectate speciile sau habitatele pentru care au fost declarate ariile protejate din vecinătate.
 • Au fost propuse măsuri de limitare a zgomotului și emisiilor generate în aer, referitoare la transportul materialelor si al deseurilor.  
 • Proiectul nu va provoca deteriorarea unor habitate de interes comunitar sau afectarea semnificativă a unor specii de interes comunitar.
 • Proiectul nu determină bariere fizice în arii protejate și nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.
 • În zona proiectului din vecinătatea ariilor se desfășoara activități de locuire, care nu implică apariția unui impact cumulat pe perioada de construire; lucrările nu se vor realiza concomitent cu proiectul “Modernizare drumuri în comuna Chiscani, județul Brăila”.

 

Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei a fost consultată în cadrul etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare adecvată și a transmis adresa nr. 4435/14.11.2017, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 14176/14.11.2017, conform căreia consideră că proiectul nu va avea efecte negative asupra ariilor administrate si nu este necesara realizarea evaluarii adecvate.

 

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

-Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor specifice ale administraţiei publice locale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, conform  prevederilor legale.

-Executarea lucrărilor de construire cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare privind protecţia mediului și cu luarea tuturor măsurilor pentru a nu deranja vecinătățile (reducerea nivelului de zgomot și vibrații și a nivelului de emisii poluante).

-Executarea lucrărilor cu respectarea amplasamentului şi a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice pentru lucrările de construire a obiectivului, conform proiectului propus.

-Pentru toate lucrările din cadrul proiectului, executate de către diverşi prestatori de servicii pe bază de contract, responsabilitatea privind protecţia factorilor de mediu pe amplasament revine titularului de proiect.

-Se vor respecta etapele de execuţie a proiectului, conform documentatiei ce a stat la baza emiterii actului de reglementare si a disciplinei tehnologice.

-Se va evita încărcarea/descărcarea materialului pulverulent in perioade cu vant puternic, pentru limitarea emisiilor de particule solide.

-Utilajele ce vor deservi activitațile de construcții vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice la zi care să ateste funcționarea corespunzătoare a echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrefianți sau produse petroliere.

-Utilizarea prelatelor la vehiculele deschise de transport ale materialelor pulverulente.

-Executarea lucrărilor generatoare de vibrații si zgomote de intensitate mare se va face in afara orelor de liniste, atunci când acestea se desfășoară in zona rezidențială.

-Colectarea separată din deşeurile menajere şi asimilabile acestora şi valorificarea prin operatori autorizaţi cel puţin a următoarelor categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

-Valorificarea deșeurilor din construcții prin operatori autorizați.

-Stocarea temporară a deşeurilor și amplasarea utilajelor numai în cadrul organizării de șantier, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor.

-Vor fi prevăzute materiale absorbante specifice pentru produse petroliere în zonele de lucrări şi se va avea în vedere utilizarea corectă a acestora, dacă va fi necesar.

 -Colectarea separată, stocarea şi transportul la locul de valorificare/eliminare a materialelor și deşeurilor rezultate în urma executării lucrărilor, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, prin operatori economici autorizaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

-Personalul angajat pentru implementarea proiectului se va instrui cu privire la măsurile impuse pentru protejarea speciilor sălbatice și a habitatelor naturale cu statut de protecție;

-Sunt interzise:

-depozitarea materialelor utilizate și a deșeurilor rezultate pe terenurile din vecinătatea amplasamentului, în perimetrul ariilor naturale protejate, pe spațiile verzi sau pietonale;

-amplasarea utilajelor sau parcarea mijloacelor de transport pe spațiile verzi, în perimetrul sau vecinătatea ariilor naturale protejate;

-efectuarea lucrărilor de reparaţii, întreținere și spălare ale utilajelor și mijloacelor de transport pe amplasament sau în vecinătatea acestuia;

-abandonarea deşeurilor și eliminarea acestora în perimetrul ariilor naturale protejate sau în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

-deversarea substanțelor petroliere, a mixturilor asfaltice, a apelor uzate și fecaloid menajere pe amplasament, în perimetrul sau vecinătatea ariilor naturale protejate, pe alte spaţii care nu sunt autorizate în acest scop;

-vătămarea, deteriorarea, distrugerea, recoltarea, uciderea, perturbarea intenţionată a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-deteriorarea/distrugerea cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări;

-culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale.

 

 

-Respectarea prevederilor:

 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 46/2008-Codul silvic, republicată;
 • Normativelor standard pentru vibraţii şi zgomote nr. 10009/2017 şi 12025/2/1981;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată;
 • HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 • Ordinului M.A.P.P.M. nr. 264/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional.
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind  regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

 

-Respectarea prevederilor art. 15, alin. 2, lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare „de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

 -La terminarea lucrărilor se va trece la dezafectarea organizării de șantier, urmată de lucrări de igienizare a zonei si refacere a cadrului natural.

-Notificarea APM Braila la finalizarea lucrarilor, conform art. 49, alin. 3 din metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. M.M.P nr. 135/2010.

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, art. 21 alin (4), răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

ÎNTOCMIT,

Liliana Maria IOAN

Mihaela RISNOVEANU