Back

draftav

DRAFTURI ACTE DE REGLEMENTARE

(decizii etapa de încadrare și avize de mediu)

PLANURI/PROGRAME

 

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. …………./……………

 

            Ca urmare a cererii adresate de  CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BORDEI VERDE, cu sediul în județul Brăila, comuna Bordei Verde, sat Bordei Verde, str. Principală, nr. 33, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 1927/20.02.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 31.05.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că „Planul urbanistic general al comunei Bordei Verde”, titular Consiliul Local al Comunei Bordei Verde,

- se supune evaluării de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu, prin trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu (etapa de definitivare a proiectului de plan și de realizare a raportului de mediu)

- nu se supune evaluării adecvate și nu este necesară trecerea la următoarele etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 

Conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din anexa nr. 1 a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, precum și Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ord. MMP nr.  19/2010, motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Planul are drept scop stabilirea strategiei, prioritatilor, reglementarilor si servitutilor de urbanism ce vor fi aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din comuna Bordei Verde, judetul Braila, care are o suprafață de 8653,72 ha, având în componență satele: Bordei Verde (reședință de comună), Constantin Gabrielescu și Lișcoteanca.
 • Obiectivele Planului Urbanistic General Bordei Verde sunt:
 1. restabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;
 2. delimitarea zonelor de interdictie definitiva sau temporară de construire pâna la aprobarea unor planuri urbanistice zonale sau de detaliu;
 3. precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, neomogenităţi geologice);
 4. restabilirea şi delimitarea zonelor protejate (naturale si construite) şi de protecţie a acestora;
 5. reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii;
 6. corelarea propunerilor privind protectia mediului cu prevederile Planului Local de Actiune Pentru Mediu, respectiv cu Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor;
 7. reasigurarea suportului de reglementari pentru eliberarea cerificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire;
 8. evidenţierea categoriilor de deţinători din intravilan şi extravilan susceptibili a participa la circulaţia juridică a terenurilor, precum şi strategia de valorificare a terenurilor în funcţie de nevoile de realizare a obiectivelor publice pentru comunitate.
 • Implementarea planului poate avea efecte semnificative asupra mediului deoarece:
 1. creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor, în următoarele domenii circulația rutieră, alimentarea cu apă, canalizare, zone plantate.
 2. poate influenţa alte planuri şi programe și necesită integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile.
 3. propune obiective cu rol în implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu din domeniul gestionării deșeurilor și apelor uzate, administrării și protecției spațiilor verzi, conservării zonelor cu statut de protecție.
 • Planul intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece se propune partial în vecinătatea Ariei de protecție specială avifaunistică Valea Călmățuiului și a Sitului de importanță comunitară Valea Călmățuiului.
 • Efectele planului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar vor fi nesemnificative, având în vedere următoarele:
 1. în vecinătatea ariilor menționate se propune includerea în intravilan a unor terenuri care vor avea destinația de zonă de locuit, cu suprafața totală de 2,46 ha, aflate la nord față de limita ariilor, la intrarea vestică în satul Lișcoteanca;
 2. nu se folosesc resurse naturale din ariile naturale protejate sau de care depinde diversitatea biologică;
 3. planul stabilește cadrul pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor ce vor rezulta din activitățile ce se vor desfășura în zonele ce vor fi incluse în intravilan, respectiv asigurarea facilităților pentru valorificare și interzicerea eliminării în spații neautorizate;
 4. apele uzate rezultate de pe aceste terenuri vor fi colectate în bazine betonate vidanjabile și transportate la cea mai apropiată stație de epurare până la implementarea sistemului de colectare într-un sistem de canalizare cu epurare în stația din Însurăței;
 5. planul nu va determina modificări fizice în arii naturale protejate și nu va provoca deteriorarea unor habitate de interes comunitar sau afectarea semnificativă a unor specii de interes comunitar;
 6. implementarea planului nu va conduce la apariția unor bariere fizice în arii protejate și nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

 

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din 10.02.2017 şi 13.02.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de incadrare a fost publicat în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din data de ...................

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului planului.

 

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 ÎNTOCMIT,

Mihaela RÎŞNOVEANU

Postat pe site: 06.06.2017

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 31.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de DEZIMOB INVEST SRL, jud. Ilfov, oras Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/VI, Barba Center, et. 4, birou 9, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5737/15.05.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a

consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 31.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că:

planul Elaborare documentatie PUZ in vederea „Construire complex rezidential cu functiuni complementare”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Gen. Avramescu nr. 10 lot 1, titular DEZIMOB INVEST SRL, necesită realizarea evaluării de mediu, cu obligativitatea realizarii Raportului de mediu, deci planul se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei (conform criteriilor din Anexa nr. 1 la HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pct. 1, literele a), b), c), d) și pct. 2 literele b), d), e), f), ii) si respectiv f) iii)):

Caracteristicile planului:

 • creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;
 • influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 • problemele de mediu relevante pentru plan:
  • utilizarea propusa a terenului pentru activitati rezidentiale, care presupun ca si caracteristici ale solului folosinta sensibila, dupa ce anterior pe amplasament au fost desfasurate activitati industriale, pentru care folosinta terenului este mai putin sensibila;

Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

 • natura cumulativă a efectelor;
 • riscul pentru sănătatea umană;
 • mărimea şi spaţialitatea efectelor;
 • vulnerabilitatea arealului data de:
  • existenta posibilitatii de depăşire a standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului, in special a solului, datorita desfasurarii anterioare a unor activitati industriale;
  • folosirea terenului în mod intensiv;

Planul nu intră sub incidenţa art. nr. 28 din OUG nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

 

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Infobrăila" din data 15.05.2017 şi 18.05.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Infobrăila" din data de xx.06.2017.

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXXX din 31.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de KORAMA COM SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova nr. 55, înregistrată la APM Brăila cu nr. 6064/22.05.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 31.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) „Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi implementat în mun. Brăila, B-dul Dorobantilor nr. 609, titular KORAMA COM SRL nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul planului urbanistic de detaliu este de 177 mp; amplasamentul este situat in UTR 31, avand indicii de utilizare ai terenului  P.O.T.maxim=65% si C.U.T. maxim=0,65; pentru acest amplasament a mai fost aprobat un PUD, prin Hotararea de Consiliu Local nr. 33 din 256.01.2009;
 • corpul C5, avand regim de inaltime  P+1E, suprafata construita de 67,00 mp si suprafata desfasurata de 129 mp, se va extinde cu o suprafata  de 70,00mp, tot cu regim P+1E (suprafata desfasurata de 150,80 mp);
 • destinatia actuala a parterului corpului C5 se va schimba din spalatorie auto, in spatii tipografie, inclusiv extinderea propusa;
 • indicii de ocupare ai terenului propusi vor fi: P.O.T.propus = 77% si C.U.T.propus = 1,58;
 • amplasamentul este branşat la reţelele municipale existente în zonă (apă, canalizare, energie electrică, gaz metan); eventuala redimensionare a branşamentelor se va realiza în concordanţă cu avizele/acordurile emise de operatori.
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 19.05.2017 şi 22.04.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul " InfoBrăila " din data de xx.06.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

KORAMA COM SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi implementat in jud. Braila, Mun. Braila, B-dul Dorobantilor nr. 609, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 31.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de CHIRU LAURENTIU MARIAN, cu domiciliul in mun. Braila, str. Ghe. C. Constantinescu nr. 107bis, înregistrată la APM Brăila cu nr. 6061/22.05.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) „Lotizare teren in vederea construirii de locuinte si dotari aferente”, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, sat Lacu Sarat, T38, P53-30, titular CHIRU LAURENTIU MARIAN, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul PUZ este de 5000 mp, este in proprietatea titularului,  destinatia actuala a terenului este arabil; ca zona functionala, zona L – zona locuire si functiuni complementare;
 • accesul in zona se realizeaza dintr-un drum de exploatare existent care face lagatura cu DN2B;
 • conform bilantului teritorial, pe amplasamentul de 5000 mp, se propun:
  • suprafata aferenta circulatiilor 1383,45 mp (27,66%),
  • zona L, locuire – 3616,96 mp (72,34%), din care: 1375,26 mp (27,5%) – suprafata aferenta constructiilor si 2241,7 mp (44,83%) – suprafata verde, libera, neamenajata, care include si aleile pietonale in interiorul; fiecarei parcele;
 • coeficienţii de ocupare ai terenului propusi: POTpropus=40%, CUTpropus=max. 1;
 • regulile de amplasare minime stabilite prin prin Regulamentul local de urbanism:
  • frontul minim la strada al parcelelor va fi de 18 m;
  • suprafata minima a parcelelor – 400 mp;
  • retragerea de la aliniament va fi de 3 m fata de strazile secundare;
 • asigurarean utilitatilor:
  • alimentarea cu apa se va realiza din reteaua localitatii;
  • evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in bazine vidanjabile pana la infiintarea retelei de canalizare a localitatii;
  • alimentarea cu energie electrica – conform solutiei stabilita de operator;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul " Obiectiv Vocea Brăilei " din data de 19.05.2017 şi 22.05.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.xx.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectelor dupa lotizarea terenului, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

CHIRU LAURENTIU MARIAN anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „Lotizare teren in vederea construirii de locuinte si dotari aferente”, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, sat Lacu Sarat, T38, P53-30 în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 18.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de AGRORUSAVA SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, Bd. Independentei nr. 23, bloc A3, sc. 1, ap. 14, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5249/09.05.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) „Construire anexe agricole si imprejmuire, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan Marasu, T41, P8, titular AGRORUSAVA SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul PUZ este de 5000 mp (parte a unei parcele de 5 ha, in proprietatea titularului); destinatia actuala a terenului este arabil; partea sudica a amplasamentului  se invecineaza cu un canal de desecare, iar pe celelalte laturi cu proprietati private;prin Avizul de initiere nr. 05/06.03.2017 s-a propuz o zona studiata de pana la 11,5 ha;
 • interventiile urbanistice propuse:
  • stabilirea zonelor functionale – unitati agricole/depozitare, relationate cu zonele functionale existente: zona teren agricol, zona unitati agricole, depozitare, zona drumuri, zona canale, zona spatii verzi de aliniament;
  • asigurarea alimentarii cu apa si energie electrica a obiectivelor amplasate;
 • pe zona de 5000 mp, se propun – constructii 900mp, circulatii carosabile si pietonale-2380 mp si cca 1720 spatii verzi si de protectie ; se propun: sediu administrativ, sopron utilaje, depozit pentru produsele de protectie a plantelor, cabina poarta, cantar bascula, platforma carosabila betonata; se vor putea amplasa alte constructii necesare activitatii, cu exceptia amplasarii platformelor de dejectii;
 • coeficienţii de ocupare ai terenului propusi: POTpropus=40%, CUTpropus=0,4;
 • asigurarean utilitatilor:
  • alimentarea cu apa – put forat realizat pe amplasament;
  • evacuarea apelor uzate menajere – bazin betonat care se va reakliza;
  • alimentarea cu energie electrica – conform solutiei stabilita de operator;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul " Obiectiv Vocea Brăilei " din data de 09.05.2017 şi 12.05.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 23.05.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire anexe agricole si imprejmuire”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

AGRORUSAVA SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Construire anexe agricole si imprejmuire, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan Marasu, T41, P8 în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 18.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de MIRCLADA COM SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova nr. 55, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5061/02.05.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) „Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E, propus a fi implementat in jud. Braila, Mun. Braila, B-dul Independentei nr. 115, titular MIRCLADA COM SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul planului urbanistic de detaliu este de 370 mp (format din 308 mp proprietatea titularului la care se adaugă 60 mp concesionaţi); terenul care a generat PUD se află în UTR nr. 19 (având coeficienţii de ocupare ai terenului POT max=40% şi CUTmax=1,20);
 • pe amplasament există construcţia C1, care a avut destinaţia de spaţiu comercial, cu caracteristicile: Sc=222 mp, regim de înălţime D+P+3E şi coeficienţii de ocupare ai terenului existenţi- POTexist.=72%, CUTexist.=3,6;
 •  prin PUD se propune schimbarea destinaţiei construcţiei existente din spaţiu comercial în spaţii locative colective şi extinderea corpului C1 pe înălţime cu un nivel, reyultând un corp de clădire cu regim de înălţime D+P+4E; suprafaţa construită propusă este de 227 mp, suprafaţa desfăşurată cca 1357mp, coeficienţii de ocupare ai terenului propuşi: POTpropus=61%, CUTpropus=3,6;
 • amplasamentul este branşat la reţelele municipale existente în zonă (apă, canalizare, energie electrică, gaz metan); eventuala redimensionare a branşamentelor se va realiza în concordanţă cu avizele/acordurile emise de operatori.
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 14.04.2017 şi 20.04.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.05.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

MIRCLADA COM SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E”, propus a fi implementat in jud. Braila, Mun. Braila, B-dul Independentei nr. 115, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 12.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de CAPBUN NECULAI, cu domiciliul în municipiul Brăila, municipiul Brăila, nr. 370 C, județul Brăila, înregistrată la APM Brăila cu nr. 4414/12.04.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) – „LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE”, propus a fi implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Calea Galați nr. 378, titular CAPBUN NECULAI, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ, în suprafață de 7121 mp este situat în intravilanul municipiului Brăila, strada Calea Galați, nr. 378. Terenul aparține domnului Capbun Nicolae, este liber de construcții și are în prezent folosința de teren arabil conform adresei nr. 16803/02.05.2017 emisă de Primăria municipiului Brăila.  Funcțiunea admisă a terenului care a generat PUZ este de locuințe și funcțiuni complementare, conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 1894/06.10.2016 emis de Primăria municipiului Brăila. De asemenea, terenul este situat în Zona Istorică de Referință 5-Situl arheologic Brăilița, în Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonă Construită Centrul Istoric al Municipiului Brăila care a fost aprobat cu HCLM nr. 273/2010 fiind menționate condițiile în care se pot realiza intervenții/lucrări în această zonă pentru protejarea patrimoniului arheologic. Titularul de plan s-a adresat Direcției Județene pentru Cultură Brăila care a emis punctul de vedere nr. 1008/26.04.2017 referitor la acest plan;  
 • zona studiată prin PUZ are o suprafață de 48419 mp, zonă care cuprinde atât terenuri private ocupate parțial cu locuințe sau terenuri cu alte funcțiuni (spații de mică industrie, servicii, depozitări), precum și terenuri care aparțin domeniului public (drumuri, trotuare, zone verzi, etc.). Fondul construit existent este compus din locuințe și spații destinate producției și depozitării;
 • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar;
 • prin PUZ se propune lotizarea terenului în 18 loturi de aproximativ 330 mp în vederea construirii de locuințe unifamiliale, locuințe ce vor avea suprafețele construite cuprinse între 80-100 mp și regim de înălțime între 1 și 4 nivele (P-P+2E+M); coeficienții de utilizare ai zonei studiate propuși prin plan sunt: POTpropus=50% și CUTpropus=1,8, indici care se încadrează în indicatorii urbanistici obligatorii impuși prin avizul de inițiere nr. 2/2017 emis de Primăria municipiului Brăila;
 • accesul la amplasament se poate face din strada Calea Galați, precum și din drumul existent pe laturile din nord și vest. În cadrul amplasamentului se propun amenajarea altor drumuri pentru circulații care vor asigura împreună cu cele existente accesul rutier atât pentru proprietarii loturilor cât și pentru mașinile de intervenție pentru cazuri de urgență;
 • racordarea la rețelele de utilități (apă potabilă, energie electrică, gaze naturale) se va face conform soluțiilor date de către societățile care le administrează;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 12.04.2017 şi 15.04.2017;

-                     anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.05.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

CAPBUN NECULAI anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal „LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE”, implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Calea Galați, nr. 378, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 11.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, Piata Independentei nr. 1, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5055/02.05.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Braila nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci programul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Obiectivele Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Braila decurg din strategiilor energetice naționale, pentru perioada 2010 - 2020 și tin seama de situația locala actuala:
 • Reducerea consumului energetic în sectorul public prin retehnologizarea sistemelor de consum a energiei electrice și a sistemelor de producere de energie termică.
 • Reducerea consumului energetic în sectorul public prin reabilitarea termică a clădirilor.
 • Reducerea consumului energetic în sectorul privat prin implementarea unor soluții de furnizare a energiei termice, eficiente energetic, utilizând resurse regenerabile.
 • Reducerea consumului energetic în sectorul privat prin reabilitarea termică a clădirilor.
 • Reducerea impactului negativ asupra mediului, pentru satisfacerea necesarului de energie locală, prin implementarea unor proiecte de producere a energiei electrice și a energiei termice din surse regenerabile.
 • Creearea unui cadru responsabil cu implementarea soluțiilor eficiente energetic la nivel local, inclusiv a unei baze de date aferente consumului de energie, monitorizarea și actualizarea ei.
 • Promovarea surselor alternative de energie și a sistemelor eficiente energetic în cadrul local.
 • Prin Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Brăila, pentru care a fost emis Avizul de mediu nr. 1 din 31.05.2016, au fost identificate si evaluate din punct de vedere a protectiei mediului urmatoarele prioritati în perioada 2014 – 2020:
 • Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat public cu soluții moderne care folosesc surse de iluminat cu consum redus de energie electrică dar și introducerea sistemului de producere a energiilor alternative pentru alimentarea sistemului de iluminat public cu generatoare de energie neconvențională, modernizarea sistemului de iluminat, derularea de programe în parteneriat public privat etc.);
 • Transport public urban ecologic prin modernizarea parcului auto și de tramvaie în paralel cu investițiile în infrastructură,  promovarea alternativei la transportul public prin creşterea numărului de piste pentru biciclete și realizarea de locuri de parcare pentru biciclete etc.;
 • Reabilitare, modernizare și dotare instituții de învațământ prin lucrări de consolidare, reparare și modernizare a clădirilor, a instalațiilor dar și dotarea cu materiale didactice și IT, realizarea sistemelor de monitorizare video etc;
 • Eficientizare energetică a locuintelor proprietate din municipiu 
 • Asigurarea independentei energetice pentru zona publica prin investiții în realizarea unor proiecte comune cu administrațiile publice din județ, promovarea înființarii de parcuri de turbine eoliene și celule fotovoltaice etc.; obiectivul independențe energetice va deveni probabil cel mai important în strategiile de dezvoltare, fiind strâns corelat cu reducerea consumului de energie, utilizarea surselor regenerabile de energie și reducerea emisiilor de CO2.
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 07.04.2017 şi 10.04.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 28.04.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

DANAGRI SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, propus a fi implementat in jud. Braila, Com. Traian, cv. 30, P1054, lot 19, sat Silistraru, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxx din xx.04.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 13348/24.10.2016, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu completările și modificările ulterioare, şi a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (C.S.C.) Brăila din data de 06.04.2017 în cadrul etapei de încadrare,

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă de reglementare, decide:

Planul Urbanistic Zonal „Stațiunea Câineni Băi”, titular Consiliul Județean Brăila, necesită realizarea evaluării de mediu prin elaborarea raportului de mediu și necesită realizarea evaluării adecvate prin elaborarea studiului de evaluare adecvată, deci planul se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu:

 • planul are ca obiective:
 • valorificarea potențialului natural și economic din zonă;
 • dezvoltarea turismului în județul Brăila, prin intervenții urbanistice pentru generarea unui pol de dezvoltare a turismului balnear și de agreement în zonă (realizarea unei stațiuni balneoclimaterice);
 • stabilirea si delimitarea teritoriului ce se propune a se introduce în intravilan prin PUZ;
 • stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora;
 • stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
 • stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor;
 • organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
 • dezvoltarea echipării edilitare;
 • definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;
 • evidențierea detinătorilor terenurilor din intravilan.
 • Prin plan se propune următoarea zonificare funcțională:
 • oglindă de apă;
 • zonă locuire individuală;
 • zonă locuire sezonieră;
 • plajă;
 • zonă activități tip cazare și bază de tratament;
 • zonă activități tip comerț, servicii;
 • zonă activități tip administrativ;
 • zonă activități tip informare;
 • zonă împădurită;
 • zonă plantată cu rol de protecție infrastructură;
 • zonă sport agrement;
 • zonă gospodărie comunală și fermă;
 • pășune;
 • zonă bazine de apă;
 • zonă terenuri de sport;
 • zonă parcări;
 • planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare care pot avea efecte semnificative asupra mediului, atat în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, precum si în privinţa alocării resurselor;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile, avand in vedere schimbarea destinatiei unor terenuri si ocuparea temporara/permanenta a acestora;
 • planul poate genera efecte ireversibile precum și efecte cumulative cu alte planuri/programe;
 • planul poate afecta semnificativ o zonă vulnerabilă ce are caracteristici naturale speciale prin producerea de nămol cu valoare terapeuticăa,
 • planul propune obiective in perimetrul si vecinatatea Sitului de importanţă comunitară Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni și intră sub incidenţa art. nr. 28 din OUG nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:

Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zona studiata fiind amplasata partial in perimetrul si vecinatatea Sitului de importanţă comunitară Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, atribuită în custodie Asociației Maximilian;

Planul poate avea efecte semnificative asupra ariei prin:

 • delimitarea unor terenuri în perimetrul ariei ce vor avea destinația schimbată din pășune sau terenuri agricole în: servicii balneare, comerț, un loc de joacă cu parcare, activități de cult, plajă amenajată și terenuri plantate în nord-vestul lacului;
 • propunerea în vecinatatea ariei aunor zone de agrement, de locuire sezoniera in case de vacanta si bungalowuri, gospodaria comunala din est, ferma si terenurile plantate din sud-vestul lacului;
 • Includerea unor acţiuni de construcţie şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar ca urmare a ocupării temporare și definitive a unor terenuri;
 • producerea de deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată, în situația unei gestionări necorespunzătoare;
 • prin reducerea sau deteriorarea habitatelor de interes comunitar exitente în zona studiată, perturbarea unor specii de interes comunitar și reducerea habitatelor folosite de acestea; perimetral Lacului Sărat Câineni din zona studiată a fost identificat  habitatul de interes comunitar 1310 Comunități cu Salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase.

Nu se poate identifica în acest stadiu dacă:

 • planul implică utilizarea, stocarea, transportul sau manipularea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată;
 • există dezvoltări conexe care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar;
 • se va manifesta un impact cumulativ asupra ariei cu alte planuri/proiecte/activități existente sau propuse;
 • planul va afecta direct sau indirect zone de hrănire/reproducere/migraţie;
 • perturbarea prin zgomot, emisiile în aer și apele uzate rezultate vor avea efect semnificativ asupra ariei;
 • planul va provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar sau o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.

 

Prin punctul de vedere nr. 223/17.01.2017 (înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 2152/23.02.2017) Asociația Maximilian (în calitate de custode al ariei) consideră necesară efectuarea studiului de evaluare adecvată.

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv – Vocea Brailei" din 01.09.2016 și 05.09.2016.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de încadrare a fost publicat în ziarul ............... din data de ...............................

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ÎNTOCMIT,

Liliana Maria IOAN

Mihaela RISNOVEANU

 

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. …………./……………

 

            Ca urmare a cererii adresate de  PRIMĂRIA IANCA, cu sediul în județul Brăila, oraș Ianca, str. Brăilei, nr. 27, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 669/19.01.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 06.04.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul de mobilitate urbană durabilă oraș Ianca 2016-2030, titular Primăria Ianca,

- se supune evaluării de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu, prin trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate deoarece nu propune obiective în perimetrul unor arii naturale protejate de interes comunitar sau care ar putea să afecteze asemenea zone și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost derulată.

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Planul de mobilitate urbană durabilă a orașului Ianca este un instrument de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea teritorială a localităţilor din unitatea administrativ teritorială Ianca cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.
 • Planul a fost elaborat pentru perioada 2016-2030 și acoperă zona unității administrativ teritoriale Ianca, cu o suprafață de 186,14 km², formată din orașul Ianca și satele: Plopu, Oprișenești, Perișoru, Gara Ianca, Târlele Filiu și Berlești;
 • Conținutul planul este următorul:
 • O componentă de nivel strategic ce include: analiza situației existente, modelul de transport, evaluarea impactului actual al mobilității, viziunea de dezvoltare a mobilității urbane, direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane, evaluarea impactului mobilității;
 • O componentă de nivel operațional ce include: cadrul pentru prioritizarea proiectelor și planul de acțiune;
 • Monitorizarea implementării planului.
 • Obiectivul planului este crearea unui sistem de transport eficient, accesibil și durabil pentru a susține dezvoltarea economică și socială a unității administrativ teritoriale Ianca.
 • Obiectivele strategice sunt: asigurarea accesibilității, siguranţă şi securitate, protecția mediului, eficienţa economică și asigurarea calității mediului urban.
 • Direcții de acțiune și măsuri aferente propuse:
 1. Transportul public: înființare, amenajare stații și terminal;
 2. Încurajarea deplasărilor cu bicicleta: amenajare piste și parcări pentru biciclete;
 3. Rețeaua stradală și utilizarea eficientă a spațiului public: dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea unui sens giratoriu;
 4. Facilități de parcare
 5. Creșterea confortului deplasărilor pietonale: reabilitare//modernizare trotuare și realizare pasarela peste calea ferată
 6. Managementul mobilității urbane: dezvoltare sistem de monitorizare a traficului, campanii de educație rutieră, reglementări siguranța rutieră și reducerea numărului de accidente
 • Planul de mobilitate propus creează cadrul pentru proiecte şi alte activităţi viitoare care pot avea efecte semnificative asupra mediului fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor, fiind propuse proiecte în următoarele domenii: intervenții majore asupra rețelei stradale, transport public, mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă), managementul traficului.

Proiectele propuse sunt grupate în următoarele categorii:

 1. Intervenții majore asupra rețelei stradale
 • Variantă ocolitoare oraș Ianca – propusă în zona de nord-est a orașului și va conecta DJ 221 și DN 2B;
 • Asfaltare/reabilitare străzi – în localitățile Ianca, Gara Ianca, Plopu, Târlele Filiu și Berlești, pe o lungime totală de 9680 m;
 • Amenajarea unui sens giratoriu în zona industrială în scopul fluidizării traficului și creșterii siguranței pietonilor și participanților la trafic.

Totodată, în unitatea administrativ teritorială Ianca se propun următoarele proiecte cu scopul de a asigura conectivitatea la nivel regional:

 • Drum Expres DX7 – Intercoridorul OR3 – Dunăre: Buzău-Brăila;
 • Drum Expres cu 4 benzi Râmnicu Sărat – Hârșova;
 • Reabilitare drum județean DJ 221, Romanu-Șuțești-Ianca.
 1. Transport public
 • Înființare transport public în comun – înființarea a 3 linii de autobuz;
 • Achiziționarea de autobuze electrice/ecologice;
 • Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun;
 • Implementare sistem de tarifare – care să includă automate de vânzare a legitimațiilor de călătorie și sisteme de validare a acestora;
 • Implementare sistem de informare a călătorilor;
 • Dezvoltare terminal de transport public și stații de încărcare autobuze – se propune construirea unui terminal în Ianca și achiziționarea a două stații de încărcare pentru autobuzele electrice;
 • Desfășurarea de campanii de conștientizare a utilizării transportului public.
 1. Mijloace alternative de mobilitate
 • Realizarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor - prin construirea de piste pentru biciclete în Ianca, Plopu și pe drumul paralel cu DN 2B din zona industrială;
 • Reabilitarea/modernizarea trotuarelor – în localitățile Ianca și Plopu;
 • Realizarea pasarelei peste calea ferată – halta din satul Gara Ianca.
 1. Managementul traficului
 • Crearea/organizarea de parcări – în localitățile Ianca, Plopu și Perișoru;
 • Reglementare interzicere parcări pe anumite axe – interzicerea parcărilor pe străzile Oncescu și Eroilor din Ianca și pe DN 2B în zona centrală;
 • Dezvoltarea sistemului de monitorizare a traficului – achiziționarea și montarea de camere video de supraveghere în stațiile de transport, în parcări, în zona rastelelor pentru biciclete;
 • Reglementări privind reducerea vitezei de circulație în zonele vulnerabile – amenajarea ”benzilor rezonatoare”, aplicarea de marcaje;
 • Derulare campanii de educație rutieră adresate tinerilor;
 • Amenajarea de treceri de pietoni ”inteligente” – amenajarea a 10 treceri de pietoni și semnalizare luminoasă de atenționare cu ”flash” în localitățile Ianca, Plopu și Perișoru;
 • Reglementări privind semnalizarea intersecțiilor – amplasarea de indicatoare pentru îmbunătățirea siguranței și a eficienței rețelei de transport;
 • Stații de încărcare pentru vehicule electrice – achiziționarea și instalarea de stații de încărcare electrice
 • Planul de mobilitate urbană Ianca poate influenţa alte planuri şi programe din care derivă, precum ”Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Ianca”, ”Planul Urbanstic General al Orașului Ianca”, ”Strategia de dezvoltare durabilă a județului Brăila 2014-2020”, ”Planul de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020”, ”Programul Operațional Regional 2014 – 2020”.

 

 • Implementarea planului necesită integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile, luând în considerare că ar putea avea efecte semnificative ireversibile prin propunerea unei variante ocolitoare a orașului Ianca și schimbarea destinației unor spații verzi aferente unor blocuri din orașul Ianca în parcări.

 

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din 16.01.2017 şi 27.01.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de incadrare a fost publicat în ziarul ………. din data de ……………..

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Intocmit,

Mihaela Risnoveanu

Data afisarii pe site: 06.04.2017

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxx din 16.03.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de RADUCU DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu domiciliul in jud. Braila, mun. Braila, str. Hipodrom nr. 14, înregistrată la APM Brăila cu nr. 2655/07.03.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 16.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „Construire spatiu prestari servicii”, propus a fi implementat in jud. Braila, Com. Tudor Vladimirescu, sat Tudor Vladimirescu, Tarla 111/3, Parcela 11, titular RADUCU DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 2592 mp, din care 450 mp este teren intravilan, iar 2142 mp este teren extravilan, in localitatea Tudor Vladimirescu, cu folosinta actuala fiind de teren arabil;
 • prin PUD se propune reglementarea amplasarii unei constructii in regim parter, cu suprafata construita de 76,5mp (dimensiuni in plan 17x9 m);  coeficienții de utilizare ai terenului propuși prin PUD: POTpropus=2,95% și CUTpropus=0,3; constructia propusa va fi retrasa cu 50 m fata de aliniamentul stradal;
 • in constructia propusa se vor amplasa instalatii pentru fabricarea  produselor distilate (tuica);
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele existente: alimentarea cu apă, și energie electrică; evacuarea apelor uzate se va realiza intr-un bazin betonat vidanjabil;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 23.02.2017 şi 02.03.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 27.03.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire spatiu prestari servicii”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

RADUCU DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Construire spatiu prestari servicii”, propus a fi implementat in jud. Braila, Com. Tudor Vladimirescu, sat Tudor Vladimirescu, Tarla 111/3, Parcela 11, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 03.03.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de S.C. GRECGEO COM S.R.L., cu sediul în județul Brăila, comuna Ciocile, sat ciocile, str. Școlii Noi, nr. 13, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1935/20.02.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 02.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, propus a fi implementat în jud. Brăila, comuna Ciocile, localitatea Ciocile, str. Principală, nr. 2, titular S.C. GRECGEO COM S.R.L., nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 32974 mp este situat în intravilanul comunei Ciocile, strada Principală, nr. 2. Terenul este în proprietatea titularului și are categoria de folosință curți-construcții, în prezent existând trei construcții definitive (C1-cabina basculă, C2-atelier mecanic și C3-rezervor), precum și construcții provizorii cu destinația de pătule. Funcțiunea viitoare a terenului care a generat PUD va fi de zonă pentru construcții destinate funcțiunilor mixte-agricole și industriale nepoluante, comerciale, servicii;
 • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar, zona studiată fiind localizată la o distanță de cca. 750 m față de Aria de protecție avifaunistică Balta Tătaru;
 • prin PUD se propune reglementarea amplasării unei construcții cu Sc=400,00 mp și regim de înălțime parter, cu destinația de vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole; coeficienții de utilizare ai terenului propuși: POTpropus=18,5% și CUTpropus=0,185, indici care se încadrează în indicatorii urbanistici prevăzuți prin PUG, anume POTmax = 40% și CUTmax = 0,8;
 • accesul pietonal și auto în incintă se va realiza din DJ 211C, construcția fiind aliniată la 30 m față de DJ 211C și la 6 m față de drumul comunal. În cadrul amplasamentului se vor amenaja  platforme betonate pentru parcarea utilajelor agricole, precum și zone cu spații verzi;
 • zona dispune de utilități iar construcția se va branșa la rețelele existente: apă potabilă, energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori; evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice se va face în două bazine betonate vidanjabile;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 20.02.2017 şi 23.02.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul ".........................." din data de xx.03.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Construire structură de cazare”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

S.C. GRECGEO COM S.R.L. anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, implementat în jud. Brăila, comuna Ciocile, str. Principală, nr. 2, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 03.03.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de CONSTANDACHE MARIOARA, cu dpmiciliul in jud. Braila, mun. Braila, str. Deltei nr. 53, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1649/13.02.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 22.02.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „Construire spatiu comercial S+P+3E+M si organizare de santier in incinta”, propus a fi implementat in mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 97 lot 1, titular CONSTANDACHE MARIOARA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 512 mp, este situat în intravilanul mun. Braila, în UTR nr. 14, având ca si coeficienti de utilizare ai terenului POTMAX= 25% si CUTMAX=0,3;  amplasamentul este în proprietatea titularului, având folosința actuală curți-construcții si destinatii admise de locuinte si functiuni complementare;
 • prin PUD se propune reglementarea amplasarii unui imobil in regim S+P+3E+M, cu Sc=293,5 mp, SD=1742 mp (dimensiuni in plan cca 25x11m), precum si a unei anexe lipite in partea de est a acestui imobil, in regim parter cu dimensiuni in plan 6,1x3,1; coeficienții de utilizare ai terenului propuși prin PUD: POTpropus=57,32% și CUTpropus=3,4; imobilul propus va fi retras cu 7 m fata de aliniamentul stradal;
 • anexa parter va avea destinatia de spatiu comercial, iar imobilul S+P+3E+M, de spatiu comercial cu spatii de inchiriat; constructia va avea o scara exterioara pentru accesul la fiecare nivel; subsolul va avea functie de subsol tehnic si depozit; fiecare nivel, cu SC=293mp va avea compartimentari pentru spatiu vanzare, depozit, birou, hol, grup sanitar cu vestiar;
 • pe amplasament se vor asigura cca. 132 mp pentru trei locuri de parcare, 91,5 mp  trotuare si 86 mp spatii verzi;
 • Constructia va avea dimensiunile de 11.00m x 25.00m x 17.30m, iar ca sistem constructiv: fundatii din beton armat, suprastructura-cadre beton armat, zidarie din caramida; compartimentarile interioare se vor realiza din zidarie de 15cm sau gipscarton pe schelet metalic;
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: alimentarea cu apă, canalizare, gaze și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 13.02.2017 şi 16.02.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.02.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire spatiu comercial S+P+3E+M si organizare de santier in incinta”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

CONSTANDACHE MARIOARA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Construire spatiu comercial S+P+3E+M  si organizare de santier in incinta”, propus a fi implementat in mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 97 lot 1, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXXX din 24.02.2017

            Ca urmare a cererii adresate de NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA, cu domiciliul in județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 35, bloc B3, scara 1, etaj 2, ap.6, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1816/16.02.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 24.02.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „Construire clădire P+1E+M (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri)”, propus a fi implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Pietății, nr. 15 (fosta strada Pietății lot nr. 1), titular NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 423 mp este situat în intravilanul municipiului Brăila, str. Pietății, nr. 15 (fostă strada Pietății lot nr. 1), UTR 16; Terenul este dezmembrat în două loturi din care 385 mp (lot 1) sunt în proprietatea Nedelcu Cornel și Nedelcu Maria, iar 38 mp (lot 2) aparțin domeniului privat a municipiului Brăila, reprezentând trotuar pietonal pentru circulația din zonă. Terenul este în proprietatea titularilor de plan și are categoria de folosință curți-construcții;
 • Zona studiată prin plan are o suprafață de 7450 mp și include atât parcela reglementată care face obiectul PUD în suprafață de 2915 mp, dar și construcțiile, spațiile verzi, zonele pentru circulații carosabile și pietonale existente;
 • Parcela studiată care include și amplasamentul obiectivului propus este accesibilă din strada Pietății pe latura estică, din Aleea Policlinicii pe latura sudică și o bretea adiacentă laturii vestice a amplasamentului;

Prin plan se propune o reconfigurare a geometriei imobilului care aparține titularilor de plan pentru o suprafață de 25 mp, prin schimb de proprietate cu Primăria municipiului Brăila.

Prezentul plan propune ca parcela cu suprafață de 2915 mp să aibă o funcțiune mixtă-servicii, parcări și scuaruri verzi care vor deservi zona adiacentă, funcțiune obținută prin reconversie funcțională și restructurarea țesutului urban.

Construcții propuse pe parcela studiată:

1)      Edificabil 1 cu Sc=330 mp pe proprietatea titularilor de plan, cu regim de înălțime P+1E+M, aliniat astfel față de limita proprietății:

Ø  pe latura estică, construcție propusă pe aliniament retras la o distanță de cca. 5 m față de carosabil (strada Pietății), zonă în care sunt propuse a fi amenajate parcări, accese și alei pietonale

Ø  pe latura sudică, retras la o distanță cuprinsă între 0 și 1,3 m

Ø  pe latura nordică, la limita de proprietate, rezultată în urma reconfigurării terenului

Ø  pe latura vestică, retras la o distanță cuprinsă între 1 și 2,4 m

2)      Edificabil 2, în suprafață de 435 mp, în jurul căruia este propusă a se realiza o zonă de parcare, cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul aflat în proprietatea Primăriei municipiului Brăila, aliniat astfel față de limita proprietății:

Ø  pe latura estică, construcție propusă pe aliniament retras la o distanță de cca. 5 m față de carosabil (strada Pietății), zonă în care sunt propuse a fi amenajate parcări, accese și alei pietonale

Ø  pe latura sudică, retras față de carosabilul Aleii Policlinicii la o distanță cuprinsă între 7,5 și 8 m

Ø  pe latura nordică, retras la o distanță cuprinsă între 0 și 1,3 m

 • Indicii urbanistici propuși pentru parcela reglementată cu suprafața de 2915 mp sunt: POT propus = 30%; CUT propus = 0,8, indici care se încadrează în indicatorii urbanistici prevăzuți ai UTR, anume POTmax = 30% și CUTmax = 1,1.
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: apă potabilă, canalizare, gaze naturale și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 20.12.2016 şi 23.12.2016;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de 28.02.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Construire structură de cazare”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire P+1E+M (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri”, implementat în jud. Brăila, municipiul Brăila, strada Pietății, nr. 15, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ

 

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din 16.02.2017

 

Ca urmare a notificării adresate de  DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu sediul  în comuna Movila Miresii, județul Brăila, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 1622/13.02.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

ca urmare a consultărilor în şedinţa Comitetului Special Constituit Braila din data de 16.02.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă de reglementare decide:

Planul Urbanistic Zonal – PUZ „Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire”, implementat comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19+20, județul Brăila titular DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, nu necesită realizarea evaluării de mediu si a studiului de evaluare adecvata, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 1. încadrarea planului-planul intră sub incidenţa prevederilor:
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Ord. MMGA nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pct. 12, lit. j);

Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar, zona studiată nefiind localizată în perimetrul sau vecinătatea acestora.

 1. descrierea planului:

Zona studiată prin PUZ este de 330,06 ha, conform avizului de inițiere nr. 2/02.02.2017 emis de Consiliul Județean Brăila.

Amplasamentul care a generat PUZ se află în terenul administrativ al comunei Movila Miresii, este proprietatea titularului, are o suprafață de 40887 mp, teren liber de construcții cu folosința actuală arabilă. Funcțiunea viitoare a terenului care a generat PUZ va fi de zonă pentru construcții destinate serviciilor/depozitării

suprafața construită propusă=32690.61 mp din care:

 • Spațiu depozitare cu Sc=1235,78mp;
 • șopron cu Sc=580,06mp;
 • Solarii 46 buc. cu Sc=30820 mp;
 • Pod basculă de 60 tone cu Sc=45 mp;
 • Bazin vidanjabil cu Sc= 8 mp;
 • Bazin stocare apă cu Sc=1,77 mp, volumul de înmagazinare fiind de 5,2 mc;
 • platfoma ce va deservi circulației și parcajelor auto;

-alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin sursă proprie (două puțuri de apă propuse) echipate cu pompe;

-evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice se va realiza gravitațional prin racord la bazin betonat vidanjabil; apele meteorice de pe sarpanta sunt colectate cu burlane si dirijate catre spatiile verzi, sau vor fi utilizate la irigat;

-alimentarea cu energie electrică se va realiza printr- un branșament la rețeaua electrică de 20kV din zonă prin intermediul unui post trafo propus a fi executat în curtea beneficiarului.

 • coeficienții de ocupare și utilizare ai terenului: P.O.T. propus = 80%; C.U.T. propus = 0.8
 • vecinatăți: nord:  teren agricol, sud: teren agricol, est: drum de exploatare, vest: drum de exploatare

Documentaţia a fost analizată  conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu consultarea Comitetului Special Constituit Braila în data de 13.02.2017, s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu și de evaluare adecvată.

Informarea publicului:  anunţurile privind depunerea solicitării au fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din 10.02.2017 şi 13.02.2017; anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Info Brăila" din data de 23.02.2017.

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Construire structură de cazare”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a planului PUZ- „Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire”, implementat comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19-20, județul Brăila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, art. 21 alin (4), răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a planului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ