Back

draftav

DRAFTURI ACTE DE REGLEMENTARE

(decizii etapa de încadrare și avize de mediu)

PLANURI/PROGRAME

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 13.12.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de SC DR. AUTO SEBIC SRL, cu sediul în județul Brăila, municipiul Brăila, str. Mircea cel Mare, nr. 4A, înregistrată la APM Brăila cu nr. 14630/23.11.2016,

în baza:

 • HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu modificările și completările ulterioare şi a
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 08.12.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

 

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – „ÎNFIINȚARE SERVICE AUTO ȘI SPAȚIU PARCARE”, implementat  in județul Brăila, municipiul Brăila, str. Șos. Baldovinești, nr. 40E, lot 2 și lot 3, titular SC DR. AUTO SEBIC SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

            Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 2032 m2, este situat în intravilanul municipiului Brăila, str. Șos. Baldovinești, nr. 40E, lot 2 și lot 3, în UTR nr. 41, având coeficienți maximi de utilizare ai terenului conform PUG aprobat municipiul Braila  POTmax=50% si CUTmax=0,60;
 • titularul are drept de superficie asupra amplasamentului (2032 mp);  folosința actuală este teren curți-construcții – 620 mp și teren arabil – 1412 mp; zona studiată prin PUD este de 2032 mp;
 • amplasamentul este reglementat ca zonă de locuire, dar acest lucru este imposibil de realizat datorita liniei electrice aeriene de înaltă tensiune ce traversează amplasamentul (pe acesta fiind montat un stâlp). Functiunea terenului va fi schimbata in functiune mixta, tesut urban constituit, reprezentativitate mare.
 • prin PUD se propune realizarea unei clădiri cu regim de înălțime parter si parter+mansarda  cu suprafața construită propusă de 373 mp, suprafață desfășurată propusă de 426 mp și a unei parcări auto cu suprafață construită de 241 mp; indici caracteristici rezultati pe amplasamentul ce a generat PUD in urma edificarii obiectivului vor fi POTmax=18,35 % si CUTmax=0,21;
 • în corpul de clădire propus a fi realizat, se va amplasa un service auto care va dispune și de un spațiu tehnic; în incintă se va amenaja o parcare auto care va deservi obiectivul; pe amplasamentul care a generat PUD s-a rezervat o suprafață de cca 423 mp spații verzi, reprezentand 20,77% din suprafața terenului;
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: alimentarea cu apă, canalizare,  alimentarea cu gaze și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 23.11.2016 şi 28.11.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de XX.12.2016.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului ÎNFIINȚARE SERVICE AUTO ȘI SPAȚIU PARCARE” se va face numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

SC DR. AUTO SEBIC SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – „ÎNFIINȚARE SERVICE AUTO ȘI SPAȚIU PARCARE”, implementat in județul Brăila, municipiul Brăila, str. Șos. Baldovinești, nr. 40E, lot 2 și lot 3, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Intocmit,

Costea Valentin

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.            din 05.12.2016

            Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA COMUNEI ULMU, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 14363/16.11.2016, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (C.S.C.) Brăila din data de 24.11.2016 în cadrul etapei de încadrare,

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă de reglementare, decide:

PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA ULMU, JUDETUL BRAILA, titular Primăria comunei Ulmu, necesită realizarea evaluării de mediu prin elaborarea raportului de mediu și nu necesită realizarea evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei, (conform prevederilor art. 5, alin. (2), lit. a), capitolul II a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

Pe baza acestei orientări strategice, Planul Urbanistic General aferent se elaborează în vederea atingerii următoarelor scopuri:

 •  Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;
 • Stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a comunei;
 • Utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;
 • Precizarea zonelor cu riscuri naturale şi măsurile de intervenţie;
 • Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică;
 • Asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie;
 • Evidentierea fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul localitatii;
 • Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului;
 • Cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii si serviciilor
 • planul are ca obiective:
 • Optimizarea relatiilor localitatii in teritoriul administrativ judetean;
 • Valorificarea potentialului natural, economic si uman;
 • Organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
 • Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
 • Stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
 • Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire;
 • Stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora;
 • Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;
 •  Evidentierea detinatorilor terenurilor din intravilan;
 • Stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor;
 • Protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale;
 •  Dezvoltarea echipării edilitare.

Formularea prevederilor pe termen mediu si lung la nivelul comunei cu privire la:

- dezvoltarea urbana de perspectiva a comunei Ulmu – scenarii alternative;

- directiile dezvoltarii functionale în teritoriul administrativ, extinderi si corectii ale acestuia;

- integrarea în documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului de rang superior;

 • planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;
 • influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 • planul poate genera efecte cumulative cu alte planuri/programe;
 • planul nu propune obiective in perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar, nu este susuceptibil sa afecteze asemenea zone și nu intră sub incidenţa art. nr. 28 din OUG nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

 

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv – Vocea Brăilei" din 04.11.2016 şi 07.11.2016.

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Felicia RADU

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 03.11.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de ELTINI CONSTRUCT SRL, cu sediul in jud. Brăila, mun. Brăila, str. Gh. Constantinescu nr. 31, înregistrată la APM Brăila cu nr. 11993/21.09.2016,

în baza:

-HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificarile si completarile ulterioare şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 03.11.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „Construire restaurant, spatiu organizare evenimente, imprejmuire si bransamente, utilitati”, propus a fi implementat în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Varsatura, Soseaua de Centura, titular ELTINI CONSTRUCT SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 2475 mp (dimensiuni in plan cca 25x103m), este situat în intravilanul satului Vărsătura,  Soseaua de Centura, în UTR nr. 2, având procentul de ocupare ai terenului POT= 35%;  amplasamentul este în proprietatea titularilor, având categoria de folosință curți-construcții;
 • prin PUD se propune reglementarea amplasarii unui imobil cu S=1343,1m (dimensiuni in plan cca 22,2x60m), in regim parter; coeficienții de utilizare ai terenului propuși: POTpropus=54% și CUTpropus=0,54; imobilul propus va fi situate la distante de cca 34m si 47m fata de zone cu cladiri, avand functiuni pentru desfasurarea activitatilor industrial si de depozitare;
 • amplasamentul este situat intr-o zona in curs de reorganizare, in vecinatate fiind complexul Promenada Mall, Fabrica de componente Yazaki si perimetrul Zonei Libere; obiectivul este compatibil din punct de vedere functional cu constructiile din zona, care au regim de inaltime parter, P+1,  destinatii de constructii comerciale, spatii de productie, birouri, dar si locuinte;
 • Solutia constructiva este cu fundatii din beton armat monolit, suprastructura metalica, pereti exterior si acoperis din panouri hidrotermoizolante; peretii interior se vor executa din caramida, panouri  hidrotermoizolante, rigips;  in spatiul construit se vor delimita doua sali de servire, bar de zi cu spatiu de relaxare, cu spatii anexe functionale si tehnice (bucatarie si oficiu de servire, spatii depozitare, spatiu central termica si rezerva de apa, vestiare, grupuri sanitare clienti si personal etc);
 • Accesul se va realiza dinspre Soseaua de centura, zona in care se va amenaja si o parcare cu dimensiuni in plan de 15x15m;
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: alimentarea cu apă, canalizare,  alimentarea cu gaze și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 21.10.2016 şi 24.10.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.11.2016.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire restaurant, spatiu organizare evenimente, imprejmuire si bransamente, utilitati”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

ELTINI CONSTRUCT SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Construire restaurant, spatiu organizare evenimente, imprejmuire si bransamente, utilitati”, implementat în jud. Brăila, com. Chiscani, sat Varsatura, Soseaua de Centura, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din …...XX.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de SC CREST POL SERV SRL , cu sediul  în jud. Brăila, mun. Brăila, str. B-dul Dorobanților, nr. 33, bl. B1, sc. D, et 2, ap. 75, înregistrată la APM Brăila cu nr. 11323/05.09.2016,

în baza:

HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 15.09.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

 

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – Construire hală metalică producție , implementat in jud. Braila, mun. Brăila, str. Olimpului, nr. 10,  lot 1, titular SC CREST POL SERV SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 1. Încadrarea planului-planul intră sub incidența prevederilor:
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
 • Ord. MMGA nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe,  pct 12, lit .j),
 • Planul nu intră sub incidența art. 28 din OUG57/2007 privind   regimul ariilor naturale protejate, conservare habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,  aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011 deaoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să aibă impact semnificativ asupra acestora;

 

 1. Descrierea planului
 2. Bilanț teritorial
 • Zona studiată prin PUZ  = 21340 mp, cu coeficienții de utilizare ai terenului:

Existent             POT =65%,                                CUT=1

Propus               POT 64,03                                 CUT= 0,64

Conform PUG   POTmax UTR 40%                    CUTmax UTR 22= 0,45

 • Suprafața terenuui care a generat PUZ =192 mp (167 mp conform acte și conf. măsurători), suprafața construită= 0,0 mp, POT= 0,00%, CUT= 0,00;
 • Bilanț teritorial propus: S=192 mp (167 mp conform acte și conf. măsurători), din care : suprafața construită 122,95 mp, suprafața desfășurată 122,95mp , POT 64,03%, CUT=0,64; amplasamentul analizat se situează în intravilanul municipiului Brăila pe  str. Olimpului,  nr. 10,  lot 1,  și face parte din  UTR nr. 22 cu POT max  40% și CUT max 0,45.
   

Terenul se află în intravilanul municipiului și are destinația de curți construcții.

 • Se propune:

Construirea unei hale metalice  cu dimensiunile în plan de 12,47m x 9,86 m și înălțime liberă de 5 m , în care se vor desfășura activitățile conform obiectului de activitate al societății. Se propune următorul sistem constructiv:

-fundații din beton armat,

-suprastructură:cadre metalice

-pereți exteriori din panouri termoizolante, sandwich, cu 2 fețe pe schelet metalic termoizolat; fața exterioară din tablă zincată cutata vopsita in camp electrostatic + spuma poliuretanica rigida + fata interioara cu placi de gipscarton, 2,5cm grosime

- compartimentari interioare din gips carton pe structura metalica

- tamplarie - profile PVC cu geam termopan

- finisajele vor fi : vopsitorii pe pereti, pardoseala beton.

Constructia propusa va fi retrasa de la limita proprietatii de la strada Panait Cerna cu 4.83-

4.13m, pentru a putea asigura parcarea in incinta beneficiarului. Accesul se realizeaza din strada Panait Cerna. Nu sunt necesare lucrari de executie cale de  acces, deoarece aceasta exista deja. Portile vor avea deschidere interioara pentru a nu impiedica  circulatia pe trotuar. Hala va fi retrasa de la limita stradala si va avea o usa culisanta cu o latime de  4.00m. Terenul ramas in fata cladirii propuse, se va sistematiza si se va amenaja in asa fel incat, apele pluviale sa fie preluate de o rigola, racordata la canalizarea imobilului.  Deasemenea in incinta se vor amenaja spatii verzi in suprafata totala de 29.00mp si o  platforma betonata de 40.00mp.

Echiparea edilitară

 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: alimentarea cu apă, canalizare,  alimentarea cu gaze și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 30.08.2016 şi 02.09.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.09.2016.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului ” Construire hală metalică producție, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

SC CREST POL SERV SRL  anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – Construire hală metalică producție, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, str. Olimpului , nr. 10 lot 1, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

                                                                                         Luciana Georgescu

 

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxx din xx.08.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 01 SRL, cu sediul în județul Brăila, comuna Gropeni, satul Gropeni, strada Mihai Eminescu, nr. 826, camera 2, tarlaua CV19, parcela 570, înregistrată la APM Brăila cu nr. 7568/08.06.2016,

în baza:

HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor , cu modificările și completările ulterioare şi a

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 18.08.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - ” Parc eolian Gropeni 2”, amplasament județul Brăila, comuna Gropeni, satul Gropeni-extravilan, titular SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 01 SRL,

nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate,

deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ, în suprafață de 44826 mp, este situat în extravilanul comunei Gropeni, T84 P2/2, T84 P2/3, T86 P351/1; terenurile au folosința actuală – arabil (T84 P2/2, T84 P2/3) și curți construcții (T86 P351/1) și se află în UTR ”Zona de activități economice cu tehnologii avansate, nepoluante – parc eolian”, conform Certificatului de urbanism nr. 13/22.01.2016 emis de Consiliul Județean Brăila; zona studiată prin PUZ este stabilită prin Avizul de oportunitate nr. 12/28.06.2016 emis de Consiliul Județean Brăila – Arhitect Șef;
 • prin PUZ se stabilește cadrul urbanistic care să reglementeze realizarea unui parc eolian care va fi alcătuit din 3 centrale eoliene de cca 1800kW-3300kW fiecare precum și drumurile de exploatare și acces la acestea. Suprafața de teren propusă a fi inclusă în intravilan este de 8404,71 mp, din care: suprafața de teren propusă pentru amenajarea drumurilor de acces este de 6355,65 mp; suprafața propusă pentru platformele de montaj este de 1260 mp; suprafața propusă pentru construirea fundații este de 789,06 mp.

Coeficienții de utilizare ai terenului propuși prin PUZ: POT propus=9,39% și CUT propus=0,094; POT max. propus=50% și CUT max. propus=0,5.

 • alimentarea cu energie electrică se va realiza de la un grup electrogen trifazat; nu se propune branșarea la Sistemul de Distribuție a Energiei Electrice din zonă;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 07.06.2016 şi 10.06.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "xxxxx" din data de xx.xx.2016.

 

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului ”Parc eolian Gropeni 2”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

SC WPD ROMÂNIA WIND FARM 01 SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – ” Parc eolian Gropeni 2”, amplasament județul Brăila, comuna Gropeni, satul Gropeni-extravilan, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ÎNTOCMIT,

Liliana Maria IOAN

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 26.08.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA COMUNEI SURDILA GRECI, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 9485/19.07.2016, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (C.S.C.) Brăila din data de 11.08.2016 în cadrul etapei de încadrare,

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă de reglementare, decide:

,,Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism-Comuna Surdila Greci, judetul Braila”, titular Primăria comunei Surdila Greci, necesită realizarea evaluării de mediu prin elaborarea raportului de mediu și nu necesită realizarea evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei, (conform prevederilor art. 5, alin. (2), lit. a), capitolul II a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe:

 • planul are ca obiective:

Formularea reglementarilor pe termen scurt la nivelul comunei cu privire la:

- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan în corelare cu nevoile dezvoltarii localitatii; creșterea de intravilan propusă prin implementarea obiectivelor este de 14,81 ha;

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

- stabilirea si delimitarea zonelor functionale în corelatie cu organizarea retelei de circulatie si transport rutiere si feroviare, determinarea unei atitudini diferentiate fata de evolutia locuirii în diferite zone, în functie de tipologiile existente, de nevoile viitoare si de perspectiva.

- determinarea elementelor urbanistice si de amenajare a teritoriului în zonele cu activitati preponderent rezidentiale care prezinta relevanta pentru PUG, pentru ca administratia publica locala sa poata reactiona în cunostinta de cauza la diferitele solicitari din zonele respective, precum si pentru a initia masuri cu caracter urbanistic în situatii viitoare;

- delimitarea zonelor afectate de servituti publice, prezervare amplasamente si reglementari anterioare;

- evidentierea categoriilor de detinatori din intravilan si extravilan susceptibili a participa la circulatia juridica a terenurilor, precum si strategia de valorificare a terenurilor în functie de nevoile de realizare a obiectivelor publice pentru comunitate;

- stabilirea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate în întreg teritoriul administrativ;

Formularea prevederilor pe termen mediu si lung la nivelul comunei cu privire la:

- dezvoltarea urbana de perspectiva a comunei Surdila Greci – scenarii alternative;

- directiile dezvoltarii functionale în teritoriul administrativ, extinderi si corectii ale acestuia;

- integrarea în documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului de rang superior;

 • planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;
 • influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 • planul poate genera efecte cumulative cu alte planuri/programe;
 • planul nu propune obiective in perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar, nu este susuceptibil sa afecteze asemenea zone și nu intră sub incidenţa art. nr. 28 din OUG nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

 

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv – Vocea Brăilei" din 25.08.2016 şi 28.07.2016.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de încadrare a fost publicat în ziarul "Obiectiv – Vocea Brăilei" din data de 25.08.2016.

 

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 21.07.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de DUBINA GRIGORE, cu domiciliul în jud. Neamț, mun. Piatra Neamț,  str. Aleea Tineretului nr. 6, înregistrată la APM Brăila cu nr. 8872/07.07.2016,

în baza prevederilor:

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare și ale

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 21.07.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Realizare lotizare teren pentru construire locuințe si unitati de cazare tip pensiune – Tarla 70, Parcela 397/20, Comuna Chiscani, judetul Braila, titular DUBINA GRIGORE, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ, în suprafață de 7500 mp, este situat în extravilanul com. Chiscani, T70, P397/20; amplasamentul este în proprietatea titularilor, folosința actuală fiind de teren neproductiv;
 • zona studiată prin PUZ este de 132874,54mp, se învecinează la est cu pădure, nord și sud cu zone ale unor planuri urbanistice reglementate anterior (PUZ Lotizare teren pentru locuințe, sat Vărsătura, com. Chiscani și respective Construire spații cazare turism, alimentație public-restaurant, terenuri de sport piscine, club și 10 vile de locuit, com. Chiscani;
 • prin PUZ se propune se propune lotizarea suprafeței de 7500mp în cca 12 loturi cu suprafețe de cca 460÷870 mp; coeficienții de utilizare propuși: POTpropus=max.40% și CUTpropus=max.1; înălțimea clădirilor maximă, P+2÷P+4;
 • accesul în incintă se propune din drumul de exploatare existent în partea de nord-vest, care se va moderniza;
 • asigurarea utilităților: se propune asigurarea utilităților (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, telecomunicații) prin extinderea rețelelor existente în zonă; încălzirea locuințelor și asigurarea apei calde menajere se va realiza cu centrale proprii pe bază de energie electrică sau gaz metan;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 25.07.2016 şi 28.07.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul " InfoBrăila" din data de 03.08.2016.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

titular,

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectelor care decurg din implementarea planului ”Anexa exploatatie agricola – Ciupercarie, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

DUBINA GRIGORE anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – Realizare lotizare teren pentru construire locuințe si unitati de cazare tip pensiune – Tarla 70, Parcela 397/20, Comuna Chiscani, judetul Brăila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 4569 din 17.06.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de STANCESCU EUGEN si STANCESCU EMANUELA, cu domiciliul în jud. Brăila, com. Siliștea, sat Siliștea, str. Principală nr. 27, înregistrată la APM Brăila cu nr. 7182/30.05.2016,

în baza prevederilor:

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare și ale

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 09.06.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Anexa exploatatie agricola – Ciupercarie, implementat in jud. Braila, Extravilan com. Silistea, T77, P3 lot 4, titulari STANCESCU EUGEN si STANCESCU EMANUELA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ, în suprafață de 2475 mp, este situat în extravilanul com. Siliștea, T77, P3 lot 4; amplasamentul este în proprietatea titularilor, folosința actuală fiind de teren arabil;
 • zona studiată prin PUZ este de 20 ha, se întinde la sudul localității Siliștea, pe direcția nord-sud, pe o lungime de cca 500 m și pe o lățime de cca 400 m de o parte și de alta a DJ221C;
 • prin PUZ se propune realizarea unui corp de clădire cu Sc=140 mp, în regim parter; se vor putea realiza și alte construcții anexă necesare activității menționate, cu excepția depozitelor de dejecții, până la coeficienții de utilizare ai terenului propuși: POTpropus=35% și CUTpropus=0,5;
 • în cadrul amplasamentului, circulațiile carosabile și pietonale vor ocupa cca 400 mp (16,16%) iar spațiile verzi și de protecție cca 1935 mp (78,18%);
 • asigurarea utilităților: alimentarea cu apă se va realiza de la un put existent pe amplasament; canalizarea apelor uzate menajere se va realiza intr-un bazin betonat vidanjabil; alimentarea cu energie electrică se va realiza conform solutiei operatorului;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 30.05.2016 şi 02.06.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 21.06.2016.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului ”Anexa exploatatie agricola – Ciupercarie, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

STANCESCU EUGEN si STANCESCU EMANUELA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – Anexa exploatatie agricola – Ciupercarie, implementat in jud. Braila, extravilan com. Silistea, T77, P3 lot 4, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 12.05.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de IVAN ALINA SILVIA, jud. Brăila, mun. Brăila, B-dul Dorobantilor nr. 25, bloc A22, sc. 1, et. 4, ap. 16, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5764/25.04.2016,

în baza:

HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 12.05.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Construire spalatorie auto si imprejmuire, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, str. Theodor Aman nr. 7, titular IVAN ALINA SILVIA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 154 mp, este situat în intravilanul municipiului Brăila, str. Theodor Aman nr. 7, în UTR nr. 31, având ca și coeficienți maximi de utilizare ai terenului: POTmax.= 65% și CUTmax.=0,65; amplasamentul este în proprietatea titularului, având categoria de folosință curți-construcții și destinații admise, instituții publice și servicii de interes general; zona studiată prin PUD este de 1570 mp;
 • prin PUD se propune amplasarea unei clădiri cu Sc@97mp, în regim parter, pentru activitatea de spălătorie auto, amenajarea de trotuare și alei pietonale și cca 23 mp spații verzi; coeficienții de utilizare ai terenului propuși prin PUD: POTpropus=62,4% și CUTpropus=0,62;
 • zona dispune de utilități, iar obiectivul se va branșa la rețelele municipale existente: alimentarea cu apă, canalizare,  alimentarea cu gaze și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 19.04.2016 şi 22.04.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.05.2016.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului ” Construire spalatorie auto si imprejmuire, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

IVAN ALINA SILVIA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spalatorie auto si imprejmuire, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, str. Theodor Aman nr. 7, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 24.03.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de COSTIN IULIAN SORIN si COSTIN ERNESTINA NATALIA, cu domiciliul în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Unirii nr. 89-91, înregistrată la APM Brăila cu nr. 2915/10.03.2016,

în baza:

HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 24.03.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Schimbare de destinatie corp C1 din cantina in spatii locative si extindere pe verticala cu doua etaje, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, str. Celulozei nr. 1A lot 1, titulari COSTIN IULIAN SORIN si COSTIN ERNESTINA NATALIA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ, în suprafață de 2680 mp, este situat în intravilanul municipiului Brăila, str. Celulozei nr. 1A lot 1, Șos. Râmnicu Sărat nr. 32-34, în UTR nr. 7, având ca și coeficienți maximi de utilizare ai terenului: POTmax.= 35% și CUTmax.=0,6; amplasamentul este în proprietatea titularilor, având categoria de folosință curți-construcții; zona studiată prin PUZ este de 2,06ha;
 • pe amplasament există corpul de clădire C1 cu regim de înălțime P+1E, având o suprafață construită de 1260mp și desfășurată de 2520mp; coeficienții de utilizare ai terenului: POTexistent=47% și CUTexistent=0,94;
 • prin PUZ se propune extinderea pe verticală cu două nivele (P+3E), suprafața desfășurată propusă fiind de 4900 mp; coeficienții de utilizare ai terenului propuși pentru funcțiunea de locuire: POTpropus=47% și CUTpropus=1,8;
 • în corpul de clădire propus, se vor amplasa cca 44 apartamente; se vor amenaja cca 44 locuri de parcare (cca 34 locuri pe parcelă și cca 10  locuri amenajate pe aliniamentul stradal; pe amplasamentul care a generat PUZ s-a rezervat o suprafață de cca 600 mp spații verzi;
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: alimentarea cu apă, canalizare,  alimentarea cu gaze și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 07.03.2016 şi 10.03.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.03.2016.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului ”Schimbare de destinatie corp C1 din cantina in spatii locative si extindere pe verticala cu doua etaje, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

COSTIN IULIAN SORIN si COSTIN ERNESTINA NATALIA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – Schimbare de destinatie corp C1 din cantina in spatii locative si extindere pe verticala cu doua etaje, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, str. Celulozei nr. 1A lot 1, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 29.02.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de ALBU NEGUTA si ALBU IONEL, cu domiciliul jud. Brăila, mun. Brăila, Sos. Ramnicu Sarat nr. 34, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1714/11.02.2016,

în baza:

HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 18.02.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic de Detaliu – PUD - Construire spatiu comercial parter, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, Sos. Ramnicu Sarat nr. 32-34, titulari ALBU NEGUTA si ALBU IONEL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 769 mp, este situat în intravilanul municipiului Brăila, Șos. Râmnicu Sarat nr. 32-34, în UTR nr. 25, având ca și coeficienți maximi de utilizare ai terenului: POTmax.= 65% și CUTmax.=0,65; amplasamentul este în proprietatea titularilor conform contractelor de vânzare-cumpărare și de alipire, având categoria de curți-constructii și destinații admise de locuință, funcțiuni complementare;
 • pe amplasament există trei corpuri de clădiri P, P+M și P+E, având o suprafață construită de 325 mp și desfășurată de 476mp; coeficienții de utilizare ai terenului: POTexistent=43% și CUTexistent=0,62;
 • prin PUD se propune construirea unui spațiu comercial pentru materiale de construcții, în regim parter, cu suprafața construită de 65 mp; suprafața construită propusă va fi de 390 mp și desfășurată de 541mp; coeficienții de utilizare ai terenului propuși pentru amplasament: POTpropus=51% și CUTpropus=0,71; în incintă se vor amenaja cca 170 mp trotuare, platform și plantarea unei suprafețe de spații verzi de 209 mp;
 • construcția având domensiuni 3,6mx17,3m și înâlțimea de 4,25m va avea ca system constructiv fundații din beton armat, suprastructura pe cadre metalice, pereți exteriori din panouri termoizolante sandwich cu două fețe pe schelet  metalic termoizolat; compartimentările interioare pentru: spațiul de vânzare cu Sc=30mp, depozit cu Sc=20mp, birou cu Sc=3,75mp, hol, grup sanitar și vestiar se vor realize din gisp carton pe structură metalică;
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: alimentarea cu apă, canalizare,  alimentarea cu gaze și energie electrică;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 08.02.2016 şi 11.02.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.02.2016.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului ”Construire spatiu comercial parter”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

ALBU NEGUTA si ALBU IONEL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu – PUD Construire spatiu comercial parter, implementat in jud. Braila, mun. Brăila, Sos. Ramnicu Sarat nr. 32-34, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT AVIZ DE MEDIU

din 22.02.2016

 

Ca urmare a solicitării adresate de PRIMĂRIA BRĂILA, cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independentței nr. 1, înregistrată la A.P.M. Brăila cu nr. 10789/15.10.2014,

în urma analizării şi verificării documentelor transmise,

în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale,

în baza prevederilor:

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

în conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare și ale

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, se emite:

AVIZ

Pentru planul STRATEGIA URBANĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA 2014-2020, promovat de Primăria Municipiului Brăila, care include următoarele direcții strategice de dezvoltare:

 • Consolidarea infrastructurii urbane,
 • Dezvoltarea infrastructurii de afaceri,
 • Valorificarea potenţialului turistic,
 • Dezvoltarea Sistemului Urban (Brăila–Galaţi),

Strategia are în vedere opt axe prioritare de intervenţie publică, cu următoarele efecte:

 1. Reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre localităţile judeţului Brăila
 2. Creșterea competitivităţii mediului economic
 3. Dezvoltarea sectorului agricol și agro-industrial
 4. Valorificarea poziţionării geo-strategice și dezvoltarea sectorului logistic și comercial
 5. Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare
 6. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice (educaţie, sănătate, servicii sociale)
 7. Conservarea și valorificarea durabilă a mediului natural și antropic
 8. Dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale din judeţ

Acțiunile pentru îndeplinirea obiectivelor specifice:

 • Creşterea eficienţei energetice și obținerea independenței energetice (clădirilor publice, rezidentiale și sistemul de iluminat public) prin:
 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
 • înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele etc. și montarea de panouri fotovoltaice;
 • achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
 • extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitate.
 • Oferirea de alternative marilor şi micilor consumatori de energie, prin:
 • Realizarea de capacităţi de producţie, pentru producerea de energie termică şi electrică prin cogenerare cu ardere a biocombustibililor sau ardere a deşeurilor şi livrarea energiei astfel obţinute către instituţii pentru acoperirea necesităţii de căldură a acestora (încălzire, respectiv climatizare).
 • Identificarea, proiectarea şi avizarea implementării pentru proiectele privind obţinerea energiei verzi.
 • Retehnologizarea şi utilizarea eficientă a diferitelor surse de energii regenerabile, existente la nivelul municipiului, prin valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere al potenţialului, cât şi al posibilităţilor de utilizare (Municipiul Brăila, prin administrarea suprafeţelor şi spaţiilor verzi pe care le deţine, poate să beneficieze de acest potenţial).
 • Dezvoltarea transportului public urban ecologic şi stimularea deplasărilor nemotorizate în oraş, prin:
 • Achiziţionarea de material rulant electric/vehicule ecologice ,
 • Modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric (tramvai/ troleu/ autobuz electric sau hibrid), incluzând calea de rulare, construire depouri noi pentru transportul electric, inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice şi spaţiile conexe (reţeaua de străzi pe care operează mijlocul de transport, inclusiv trotuare/refugii/staţii) şi infrastructura tehnică aferentă,
 • Realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public,
 • Îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun,
 • Construirea traseelor pentru biciclisti și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc.),
 • Extinderea sistemului de monitorizare video şi implementarea sistemului de management al traficului,
 • Realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători şi parcări,
 • Modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere care are drept scop creşterea nivelului de siguranţă în circulaţie şi exploatare al reţelei de transport (toate modurile de transport pentru persoane, bunuri şi mărfuri) cu accent pe marcaje şi semnalizare adecvată,
 • Realizarea sistemelor de tip Park and Ride (parcări la intrarea în municipiu care permit parcarea autoturismului şi continuarea călătoriei cu mijloacele de transport public) pentru a facilita transferurile de la autoturismul personal la transportul public şi intermodalitatea,
 • Realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2) pe terenurile publice din imediata vecinătate a rețelelor de străzi,
 • Crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone.
 • Identificarea de terenuri pentru parcări în municipiu, reamenajarea parcărilor și aleilor de acces pentru cele existente.
 • Creşterea atractivităţii mediului urban, prin:
 • Crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane cum ar fi: zone verzi neamenajate, terenuri abandonate și/sau neutilizate, piațete, scuaruri, (zone pietonale, străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.): Continuarea amenajării Parcului Monument, Amenajarea Falezei Dunarii, Amenajarea Gradina Publica
 • Continuarea regenerării zonelor istorice.
 • Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin măsuri integrate, prin:
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea locuinţelor sociale;
 • Reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.) în zonele de interventie identificate;
 • Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:  construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc., crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.), construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii de economie socială;
 • Spijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, prin:
 • Amenajarea unui centru de inovare și transfer tehnologic,
 • Înfiinţarea unui parc industrial logistic în Zona Liberă Brăila,
 • Amenajarea unui centru de sprijin pentru afacerile în domeniul pescăresc,
 • Amenajarea unui “centru de carieră”,
 • Infiinţarea unui incubator de afaceri,
 • Incheierea de parteneriate public-privat pentru dezvoltare economică locală, inclusiv economie socială,
 • Amenajarea unui pavilion expozițional in parteneriat cu structurile asociative ale mediului de afaceri,
 • Organizarea Târgului de afaceri România Sud-Est in parteneriat cu structurile asociative ale mediului de afaceri,
 • Organizarea de întâlniri de afaceri etc.
 • Dezvoltarea infrastructurii turistice, prin:
 • Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice;
 • Dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor saline cu potenţial terapeutic
 • Crearea / reabilitarea parcurilor în staţiunea Lacu Sărat;
 • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
 • Construirea de piste pentru cicloturism;
 • Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.
 • Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural și a  identității culturale  pentru impulsionarea dezvoltării locale, prin:
 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
 • Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, în staţiunea Lacu Sărat;
 • Activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivelor create/ reabilitate/ modernizate/restaurate, inclusiv digitizarea acestora.
 • Optimizarea calităţii şi capacităţii serviciilor de sănătate şi sociale:
 • pentru persoanele cu dizabilităţi neuro-motorii se va acţiona prin modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii specifice reabilitarea /modernizarea /extinderea /dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidentială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
 • construcţia/reabilitarea/modernizarea de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.
 • Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii educaţionale şi creşterea participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional, prin:
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe),
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (grădinițe),
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I - VIII),
 • Reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale și tehnice / liceelor tehnologice,
 • Sprijinirea centrelor comunitare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, de la nivel local și regional, prin investiții în construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea unităților de învățământ în cadrul carora își desfășoară activitatea
 • Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru asigurarea conectivității, prin:
 • Modernizarea căilor rutiere
 • Înființarea unei legături pe cale de rulare (tren rapid de suprafață)
 • Redeschiderea unei linii de transport pe Dunăre până în Delta Dunării
 • Realizarea de studii pentru amenajarea unui aeroport asigurarea conectivității directe Brăila – Galați linie tramvai și drum expres
 • Dezvoltarea de facilități regionale pentru infrastructura educațională, sanitară și pentru sprijinirea de activități economice
 • Stimularea dezvoltării economice, prin:
 • încurajarea antreprenoriatului în condițiile acordării de facilității fiscale
 • derularea de acțiuni menite să atragă investiții directe în zonă
 • derularea de investiții prin mecanismul parteneriatelor publice private
 • Stimularea dezvoltării turismului, prin:
 •  crearea unui brand al Dunării de  Jos,
 • reablitarea și modernizarea accesului către infrastructura turistică,
 • sprijinirea operatorilor de turism în oferirea de pachete turistice integrate prin promovarea turismului local la evenimente de profil,
 • înființarea centrelor de informare turistică,
 • generarea de evenimente care să atragă turiști, prin:
 • Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul municipalităţii,
 • Îmbunătățirea procesului consultativ,
 • Îmbunătățirea managementului resurselor umane care activează în cadrul structurilor municipalităţii,
 • Creșterea transparenței, integrității și responsabilității la nivelul structurilor municipalităţii,
 • Consolidarea capacității de gestionare a furnizării serviciilor oferite de municipalitate,
 • Accelerarea capacităţii de răspuns a municipalităţii la solicitările adresate, prin:
 • Identificarea şi/sau crearea de metode inovative de asigurare a managementului resurselor umane;
 • Simplificarea proceselor de recrutare, selecţie, evaluare, formare, perfecţionare, evidenţă în sistemul administraţiei publice;
 • Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi control al politicilor de resurse umane în mod unitar şi coerent;
 • Elaborarea şi implementarea de standarde ocupaţionale/de competenţă;
 • Identificarea şi implementarea de măsuri de îmbunătăţire a proceselor interne si a procedurilor de lucru pentru eficientizarea gestionării furnizării serviciilor publice;
 • Promovarea bunelor practici în administraţia publică şi încurajarea schimbului de experienţă, a networking-ului între entităţile publice cu privire la gestionarea furnizării serviciilor publice;
 • Îmbunătăţirea cadrului legal si operaţional care reglementează regimul incompatibilităţilor, conflictul de interese si a normelor deontologice pentru personalul din autorităţile si instituţiile publice;
 • Cresterea transparenţei privind atât obligaţiile si drepturile instituţiilor publice, cât si drepturile si obligaţiile beneficiarilor privind serviciile publice (ex. carta serviciilor publice, ghiduri pentru beneficiarii serviciilor publice);
 • Dezvoltarea si implementarea de măsuri privind reducerea corupţiei (ex. organizarea de campanii de educaţie publică, realizarea de sondaje privind percepţia publică în materie de corupţie, analize, studii etc.);
 • Satisfacerea cerinţelor de interes public ale comunităţii locale şi creşterea bunăstării populaţiei, prin monitorizarea gradului de satisfacere a nevoilor consumatorilor prin asigurarea cantității și calității serviciilor așteptate de aceștia, de către operatorul serviciului;
 • Asigurarea unui grad sporit de competitivitate, dezvoltarea şi diversificarea tuturor sectoarelor de utilitate publică,
 • Implementarea acquis-ului comunitar privind protecţia mediului înconjurător, Reabilitarea rețelei de distribuție, de canalizare, de către operator, în vederea reducerii pierderilor de apă;
 • Creşterea standardelor de transport public local prin reducerea timpilor de parcurs ale călătorilor între diferite puncte ale municipiului prin realizarea unui studiu general de trafic pe raza Municipiului Brăila necesar pentru implementarea măsurilor de diversificare a infrastructurii stradale, găsirea de noi soluţii de trafic pentru eliminarea ambuteiajelor,
 • Reducerea gradului de poluare,
 • Sporirea gradului de confort si sigurantă a pasagerilor, prin achiziţia mijloacelor de transport nepoluante (electrice, dotări Euro 6),
 • Modernizarea infrastructurii existente,
 • Extinderea retelei de transport public de călători în cartierele noi, prin înnoirea parcului auto
 • Protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor,
 • Menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţia spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului și al asigurării calităţii vieţii, Elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi ,
 • Regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi,
 • Elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor, Întocmirea graficelor de intervenţii anuale pentru întreţinerea în condiţii de siguranţă a arborilor din municipiu,
 • Identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie,
 • Extinderea suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic şi sociocultural, Înfrumuseţarea peisagistică a obiectivelor publice.

Direcțiile strategice, axele prioritare, obiectivele specifice precum și acțiunile menționate se vor concretiza prin implementarea de proiecte, reglementate conform legislației în vigoare.

Avizul de mediu se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

 • Se vor respecta toate prevederile actelor de reglementare emise de celelalte autorităţi, recomandările din raportul de mediu, precum şi următoarele acte normative:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
 • Se va supune procedurii de adoptare planul sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiectele care decurg din implementarea obiectivelor PUG se vor reglementa în conformitate cu prevederile Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010
 • Titularul va raporta la A.P.M. Brăila anual, până la sfarşitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului, în conformitate cu recomandările elaboratorului din Raportul de mediu.
 • Implementarea planului se va realiza cu respectarea următoarelor măsuri de reducere a efectelor acestuia:

1. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului:

 • optimizarea traficului rutier, în vederea reducerii emisiilor de poluanţi (în special pulberi în suspensie)
 • intretinerea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, a perdelelor si aliniamentelor de protectie, pentru reducerea efectelor traficului asupra mediului
 • impunerea normelor de poluare progresive (Euro 5, Euro 6) dar şi o optimizare a mobilităţii prin promovarea utilizării tranportului în comun sau a mijloacelor de transport nepoluante.

2. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării apei:

 • asigurarea cadrului necesar alimentării cu apă la parametri de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si epurarii corespunzătoare a apelor uzate.
 • interzicerea depozitării materialelor şi deşeurilor în albiile şi pe malul cursurilor de apă, precum şi evacuarea de ape neepurate pe sol sau în apele de suprafaţă.

3. Măsuri de prevenire şi reducere a poluării solului:

 • utilizarea eficientă a terenurilor în raport cu necesitatea de dezvoltare a zonelor rezidențiale și industriale.
 • gestionarea deseurilor în conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.
 • luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, precum si a celor situate de-a lungul cailor de comunicatii rutiere, feroviare si de navigatie.
 • interzicerea depozitării materialelor şi deșeurilor de orice tip direct pe sol.
 • luarea măsurilor pentru evitarea pierderilor de pământ, precum şi pentru utilizarea pământului excavat în reamenajarea şi restaurarea terenurilor în cadrul oricărei lucrări de construcţii.
 • asigurarea unui management corect al deşeurilor: colectarea  separată a deşeurilor (hârtie, metal, plastic şi sticlă), în vederea valorificării prin operatori autorizaţi şi reciclarea celor provenite din construcții/demolări/excavaţii în umpluturi şi nivelări ca material inert.

4. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra biodiversităţii:

 • interzicerea vătămarii, uciderii, perturbării intenţionate a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie si a tuturor speciilor de păsări, precum şi interzicerea deteriorării/distrugerii cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale acestora;
 • elaborarea si actualizarea registrului spaţiilor verzi la nivelul municipiul Brăila;
 • refacerea stratului vegetal şi plantarea acestuia după fiecare construcţie realizată;
 • respectarea regimului de construire şi a distanţelor minime de protecţie faţă de ecosistemele existente;
 • evaluarea corectă şi detaliată a biodiversităţii în zonele în care se vor realiza viitoarele proiecte.
 • respectarea prevederilor din planul de management si regulamentul aprobate pentru Parcul Natural Balta Mica a Brailei, Situl de importanta comunitara Balta Mica a Brailei si Aria de protectie speciala avifaunistica Balta Mica a Brailei
 • interzicerea schimbarii destinatiei, reducerii ori stramutarii terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare în documentatiile de urbanism, indiferent de regimul juridic al acestora.

5. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra patrimoniului cultural:

 • respectarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice.
 • interzicerea realizării unităţilor de producţie în zone protejate sau în interiorul zonelor de protecţie a monumentelor istorice.
 • realizarea noilor construcţii sau a reabilitărilor/modernizărilor construcţiilor existente ţinând cont de configuraţia arhitecturală sau de amplasament, aspectul general al zonei şi de prezenţa obiectivelor de patrimoniu sau a zonelor de protecţie a acestora.

6. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra populaţiei şi sănătății umane:

 • amplasarea noilor obiective industriale în afara zonelor rezidenţiale, cu respectarea distanţelor minime de protecție sanitară.
 • adoptarea măsurilor şi asigurarea dotărilor speciale necesare pentru reducerea poluării fonice, astfel încât să se respecte limitele prevăzute de legislaţia în vigoare (utilizarea unor utilaje/echipamente şi tehnologii performante din punct de vedere al nivelului de zgomot generat, izolarea fonică a clădirilor unde se găsesc surse generatoare de zgomot şi vibraţii, asigurarea perdelelor vegetale de protecție de-a lungul drumurilor şi căilor ferate, etc.).
 • realizarea unor perdele vegetale de protecţie între zonele rezidenţiale şi zonele generatoare de zgomot.

 

7. Măsuri suplimentare de monitorizare – nu este cazul.

 

8. Măsuri de reducere sau de compensare a efectelor semnificative transfrontieră - nu este cazul.

 

Emiterea avizului s-a făcut avându-se in vedere:

1. Încadrarea în prevederile art. 5 alin. (2), lit. a), din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

 

2. Modul în care consideraţiile de mediu au fost integrate în plan sau în program

Raportul de mediu a stabilit problemele cheie care trebuie luate în considerare în cadrul evaluării planului, a analizat problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului, a determinat obiectivele de mediu relevante în raport cu obiectivele specifice şi a concluzionat că  implementarea strategiei urbane de dezvoltare durabilă a municipiului Brăila nu va afecta semnificativ factorii de mediu.

 

3. Soluţionarea problemelor de mediu în raportul de mediu

Prin Raportul de mediu s-au evaluat potenţialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei şi s-au propus:

 • măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui efect advers al planului asupra mediului;
 • indicatori pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării strategiei.

 

4. Opiniile exprimate de public şi de alte autorităţi

4.1. Opiniile exprimate de public

Pe parcursul desfăşurării etapelor procedurale publicul a fost informat prin mijloacele stabilite de procedură.

La dezbaterea publică au participat 18 persoane ca public interesat, precum şi reprezentanţi ai Primăriei Brăila.

APM Brăila a solicitat titularului clarificări ca urmare a comentariilor, propunerilor formulate de publicul interesat prin adresele depuse de Asociația ARIN și Asociația Clubul de turism Proilava, precum și consemnate în procesul verbal al dezbaterii publice din data de 25.01.2016, la care titularul a răspuns prin adresa nr. 231/17.02.2016 (nr. APM Brăila 1946/17.02.2016).

 

4.2. Punctele de vedere ale autorităţilor şi instituţiilor interesate sunt consemnate în procesele verbale încheiate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Braila şi întâlnirilor Grupului de lucru (CSC din data de 30.10.2014, Grupuri de lucru nr. 5334/20.05.2015, nr. 10278/17.09.2015), a completărilor la documentație înregistrate cu nr. 1946/17.02.2016, precum şi în avizele/avizele favorabile/avizele de principiu sau punctele de vedere înregistrate la APM Brăila.

 

5. Rezultatele consultărilor transfrontieră - nu este cazul.

 

6. Motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan/program prezentate

Alternativa selectată integrează consideraţiile de mediu în proiectul de plan, precum şi procesul definitivării proiectului, ca urmare a informaţiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu, în cadrul grupurilor de lucru şi în dezbaterea publică.

Raportul de mediu a analizat şi alternativa neimplementării (alternativa zero) obiectivelor propuse prin strategia urbană de dezvoltare urbană, alegându-se alternativa care îndeplineşte obiectivele de mediu relevante pentru plan.

 

7. Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu:

 • Raportul de mediu, întocmit de persoană atestată, înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 329: SC TQ Consultanţă şi Recrutare SRL.
 • Opiniile exprimate de celelalte autorităţi prezente în şedinţele Comitetului Special Constituit şi ale Grupului de lucru, consemnate în procesele verbale.
 • Declaraţia nr. 17820/15.04.2016, înregistrată la APM Brăila cu nr. 4850/18.04.2016, întocmită de titular conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004, art. 33, lit. b) .
 • Punctele de vedere eliberate de celelalte autorităţi: Consiliul Județean Brăila, Instituția Prefectului, Muzeul Brăilei ”Carol I”, Comisariatul Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila.

 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia și poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezentul aviz conţine 9 (nouă) pagini şi s-a emis în 3 exemplare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 04.02.2016

 

            Ca urmare a cererii adresate de SANDU IONEL, cu domiciliul jud. Brăila, com. Chiscani, sat Lacu Sărat, înregistrată la APM Brăila cu nr. 890/25.01.2016,

în baza:

HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 04.02.2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic Zonal – PUZ - Construire adapost utilaje agricole, spatii depozitare cereale si imprejmuire teren, implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, T37, P11/2 si P11/1, titular SANDU IONEL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ este situat în extravilanul comunei Chiscani, la limita intravilanului localității Lacu Sărat, este în proprietatea titularului conform contract de vânzare-cumpărare, cu folosința actuală de teren arabil;
 • din suprafața de 50000 mp, deținută de proprietar, se vor introduce în intravilan 22000 mp; conform Avizului de oportunitate nr. 1/08.01 2016, emis de Consiliul Judetean Braila, Institutia Arhietctului sef, zona studiată este de cca 172 ha;
 • prin PUZ se propune construirea a două hale în regim parter: o hală tip șopron (închisă pe trei laturi), cu Sc=3000mp, pentru adăpostirea de utilaje agricole, în care se propun compartimentări (cca 200 mp spațiu depozitare si cca 125 mp)  și o hală pentru depozitare cereale, cu Sc=2400mp; sistemul constructiv al halelor este din cadre metalice, cu închideri din beton armat, tablă cutată și învelitoare cu șarpantă metalică și tablă cutată; în incintă se vor amenaja: o platformă betonată și alei pentru accesul și circulația utilajelor, precum și spații verzi; împrejmuirea terenului se va realiza din panouri din sârmă sudată montate pe stâlpi metalici;
 • indicatorii urbanistici propuși rezultați pentru amplasament: POT=26,02% și CUT=0,26;
 • zona nu dispune de utilități; alimentarea cu energie electrică se va realiza conform soluției operatorului, prin branșare la rețeaua existentă pe DC8, în partea estică a amplasamentului; alimentarea cu apă se va asigura din fântână țărănească, iar apele uzate menajere se vor colecta în bazin betonat vidanjabil; 
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 22.01.2016 şi 25.01.2016;
 • anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.02.2016.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

SANDU IONEL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – PUZ Construire adapost utilaje agricole, spatii depozitare cereale si imprejmuire teren, implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din 02.02.2016

Ca urmare a notificării adresate de ENE LARISA VIOLETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu  sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, Str. Lt. Sava Rosescu, Nr. 15C, Judetul Buzau, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 543/18.01.2016, în baza:

- HG 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ca urmare a consultărilor în şedinţa Comitetului Special Constituit Braila din data de 28.01.2016, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă de reglementare decide:

Planul Urbanistic Zonal – PUZ pentru: ”INFIINTARE FERMA DE REPRODUCTIE SUINE, IN COMUNA  BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA, nu necesită realizarea evaluării de mediu si a evaluarii adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 1. Încadrarea planului - planul intră sub incidenţa prevederilor:
 • HG nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Ord. MMGA nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pct. 12, lit. j),
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să aibă impact semnificativ asupra acestora;

2)descrierea planului

 • bilanţ teritorial:
  •  zona studiată prin PUZ = 20 379,65 mp include terenul ce a generat  P.U.Z. în suprafata de 14355 mp., teren arabil = 4475,40, zona circulatie carosabila si pietonala= 1549,25, cu         coeficienții de utilizare ai terenului:

existent                       POT = 0,00 %            CUT = 0,00

propus                         POT = 16,50%,          CUT = 0,17

conform PUZ             POT = 25%,               CUT= 0,25,

 • suprafata terenului care a gnerat PUZ= este in suprafata de 14355,00 mp, identificat prin documentatie cadastrala nr 70438 , tarlaua 136, parcela 61+62, lot 2, comuna Bercestii de Jos, judetul Braila, cu destinația curți-constructii, suprafaţa construită= 0,0 mp, POT  =0,00%, CUT =0,00;
 • bilanţ teritorial propus: suprafaţa terenului: S=14355m2, din care: suprafaţa construită= 3357,72 m2, suprafata desfășurata = 3357,72 m2, POT = 23,40%, CUT= 0,24; amplasamentul analizat se situeaza în extravilanul comunei Bercestii de Jos Terenul, și are destinația de curți-constructii.
 • se propune:

înfiintarea unei ferme de reproductie suine, respectiv construirea si utilarea a doua hale – o hala destinata etapei pre-fatare (cu o capacitate de 506 scrofite si 7  vieri) si o hala destinata exclusiv tineretului (cu o capacitate maxima de 1680 capete).  Intre cele doua hale se realizeaza un corp de legatura, un culoar de circulatie ce asigura legaturile functionale intre hala de reproductie sune si hala de tineret. Se va realiza un filtru sanitar cu spatiu tehnic care deserveste ambele cale și constructii anexe petru utilitati ( 2 bazine dejectii , doua bazine intermediare, bazin vidanjabil betonat, post trafo 100KVA, bazin rezerva incendiu, put forat)

Echiparea edilitara

-alimentarea cu apa – Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza dintr-un put de adancime, folosindu-se a doua panza freatica, in vederea indeplinirii conditiilor de calitate a apei potabile in incinta la adancimea maxima de 100 m. Debitul si presiunea necesara in instalatia interioara vor fi asigurate prin electropompa submersibila cu hidrofor

-evacuarea apelor uzate – Filtrul sanitar va fi prevazut cu un bazin vidanjabil  cu capacitatea de aprox. 20 mc. Bazinul vidanjabil va fi amplasat la min. 3,00 m fata de conductele retelei de distribuire a apei potabile si la 50-20m (amonte-aval) fata de sursele locale de apa potabila. Lungimea retelei este de 15,00 m

-alimentarea cu energie electrica - Alimentarea cu energie electrica se va face prin racordarea la reteaua electrica din zona, printr-o retea de medie tensiune, pe stalpi din beton armat. Energia necesara va fi asigurata printr-un post de transformare de 100 KVA amplasat la limita proprietatii la sud (drum de exploatare)

-alimentarea cu energie termica- se va instala o centrala pe baza de peleti, pentru a incalzi filtrul sanitar si hala de tineret porcin.

vecinatati:

 • la nord –  teren agricol - folosinta arabil - Stergarel Adrian Petrica si Stergarel Lucia;
 • la est      -  teren agricol - folosinta arabil - Stergarel Adrian Petrica si Stergarel Lucia
 • la sud –   drum acces exploatare
 • la vest  -  teren agricol - folosinta arabil - Vintila Anghel

3) s-au analizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu în şedinţa CSC din data de 28.01.2016;

4)Informarea publicului

Anunţurile privind depunerea solicitării au fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din 08.01.2016 şi 11.01.2016.

Anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de …………..

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii / observaţii / propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • veţi supune procedurii de adoptare planul sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • prezenta este valabilă cu condiția obținerii derogarii necesare  de la prevederile PUG pentru municipiul Brăila, din partea Primariei mun. Brăila privind acceptul acesteia referitor construire obiectiv.
 • Aveți obligația prezentarii la APM Brăila (în max. 5 zile de la data obținerii), a punctului de vedere de la direcția de Sănătate Publică jud. Brăila, menționat în adresa D.S.P. Brăila nr. 327 din 25.11.2015, în vederea continuarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform ordinului M.M.P. 135/2010, pentru proiectul aflat în prtocedura de reglementare la APM Brăila, proiect ce intră sub incidenta HG 445/2009
 • veţi publica în mass-media decizia finală, conform prevederilor HG nr. 1076/2004, art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4); conţinutul anunţului privind decizia finală este următorul:

 

Ene Larisa Violeta Intreprindere Individuala anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a de încadrare a planului PUZINFIINTARE FERMA DE REPRODUCTIE SUINE, IN COMUNA  BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA”- implementat în comuna Bercestii de Jos, tarlaua 136, parcela 61+62, lot 2, judetul Braila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, art. 21 alin (4), răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a planului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.