Back

draftav

DRAFTURI ACTE DE REGLEMENTARE

(decizii etapa de încadrare și avize de mediu)

PLANURI/PROGRAME

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 29.11.2017

Ca urmare a cererii adresate de IONESCU MARIAN, IONESCU GHEORGHE, IONESCU IONICA, cu sediul în județul Brăila, municipiul Braila, str. Pescarusului nr. 3A, înregistrată la APM Brăila cu nr. 14174/14.11.2017,

în baza:

 • HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 29.11.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

 

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – „Construire hala reparatii auto”, implementat  in județul Brăila, municipiul  Braila, str. Cimbrului, lot 2, titular IONESCU MARIAN, IONESCU GHEORGHE, IONESCU IONICA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

            Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 244 m2, este situat în intravilanul municipiului Brăila, str. Cimbrului, lot 2, în UTR nr. 41, având coeficienți maximi de utilizare ai terenului conform PUG aprobat al municipiului Braila  POTmax=50% si CUTmax=0,60;
 • titularul are drept de superficie asupra amplasamentului (244 m2);  folosința actuală este teren curți-construcții; zona studiată prin PUD este de 2782  m2;
 • amplasamentul are destinatii admise: locuinta si funcțiuni complementare. Functiuni complementare admise:institutii si servicii publice, spatii verzi amenajate accese carosabile si pietonale. parcaje.
 • prin PUD se propune realizarea unei clădiri cu regim de înălțime parter si parter+mansarda  cu suprafața construită propusă de 121 m2, și a unei parcări auto cu suprafață construită de 66.83 m2; indicii caracteristici rezultati pe amplasamentul ce a generat PUD in urma edificarii obiectivului vor fi POTmax=49,59 % si CUTmax=0,5;
 • în corpul de clădire propus a fi realizat, se va amplasa un service auto; în incintă se va amenaja o parcare auto care va deservi obiectivul; pe amplasamentul care a generat PUD s-a rezervat o suprafață de cca 56,17 m2 spații verzi, reprezentand 23,03% din suprafața terenului;
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: alimentare cu apă, canalizare,  alimentare cu gaze și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 06.11.2017 şi 10.11.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de .................

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Construire hala reparatii auto” se va face numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

 

IONESCU MARIAN, IONESCU GHEORGHE, IONESCU IONICA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – „Construire hala reparatii auto”, implementat in județul Brăila, municipiul  Braila, str. Cimbrului, lot 23, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

 

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 16.11.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA COMUNEI CHISCANI, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 4764/24.04.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (C.S.C.) Brăila din data de 16.11.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul Urbanistic Zonal „Zona balneoclimaterica Lacu Sarat 2, sat Lacu Sarat, com. Chiscani, jud. Braila”, comuna  Chiscani, jud. Braila, titular Primăria Chiscani, se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, deoarece:

- se supune evaluării de mediu cu obligativitatea realizării raportului de mediu, conform prevederilor art. 5, alin. (2), lit. a), capitolul II a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

- se supune evaluării adecvate deoarece se propun obiective în perimetrul ariei naturale protejate de interes comunitar și intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; amplasamentul care a generat planul include o parte din Situl de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila, cod ROSCI0307; se va realiza studiul de evaluare adecvata ale carui concluzii se vor integra in raportul de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei (conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe) sunt:

 • planul are obiective care creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:
 • Dezvoltarea turismului în județul Brăila, prin intervenții urbanistice pentru generarea unui pol de dezvoltare a turismului balnear și de agrement în zonă (realizarea unei stațiuni balneoclimaterice) care împreună cu Stațiunea Lacu Sărat 1 să devină o stațiune de rang național;
 • Valorificarea potentialului natural și economic din zonă;
 • Stabilirea si delimitarea teritoriului ce se propune a se introduce în intravilan prin PUZ;
 • Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;
 • Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan; zona studiată prin plan are o suprafață de cca. 2454 ha, iar terenul ce a generat planul are o suprafață de 611 ha, din care suprafața ce se va introduce în intravilan este de 335,31 ha.
 • Stabilirea și delimitarea zonelor funcționale;
 • Zone de tratament, cazare si comert – in statiune;
 • Zone de alimentatie publica si club – in statiune;
 • Zona administrativa, cu punct de informare – in statiune;
 • Zone de locuire, comert si servicii – in afara statiunii, respectiv in sudul terenului si vestul satului Lacu Sarat;
 • Zone de locuire, comert si spatii verzi – in nordul statiunii si vestul satului Lacu Sarat;
 • Zona de depozitare si servicii – in sud-vestul satului Lacu Sarat;
 • Zona de picnic - in sud-vestul Lacului Sarat 2;
 • Zona sat de vacanta - in sud-vestul Lacului Sarat 2, in sudul zonei de picnic;
 • Zone de comert si servicii – in statiune si in afara acesteia (respectiv in sudul statiunii si sud-estul satului Lacu Sarat);
 • Zone de parc amenajat - in statiune, in sudul acesteia, in sudul si vestul satului Lacu Sarat;
 • Zone de locuire – in statiune, in afara acesteia si in satul Lacu Sarat;
 • Zone terenuri de sport – in statiune, in afara acesteia si in vestul satului Lacu Sarat;
 • Zona Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila, cod ROSCI0307;
 • Zone de protectie infrastructura;
 • Zona de productie - in afara statiunii, in sudul acesteia;
 • Zona de ape care se mentin in extravilan – in vestul statiunii;
 • Zona de gospodarie comunala - in afara statiunii, in sudul acesteia;
 • Zona de plaja;
 • Doua zone de invatamant – in statiune si in vestul satului Lacu Sarat;
 • Doua zone pentru sanatate – in statiune si in vestul satului Lacu Sarat;
 • Doua zone de culte – in statiune si in vestul satului Lacu Sarat;
 • Zona de sere;
 • Zone de spatiu public – in statiune;
 • Zone de parcaje – in statiune si in sud-vestul Lacul Sărat 2, in afara zonei cu statut de protectie;
 • Zona de gara – in vestul statiunii;
 • Zone constructii existente in nordul statiunii;
 • Zone teren arabil care se mentin in extravilan.
 • Stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a acestora;
 • Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire;
 • Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;
 • Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;
 • Stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor;
 • Protejarea localităţii împotriva dezastrelor naturale;
 • Dezvoltarea echipării edilitare;
 • Evidențierea deținătorilor terenurilor din intravilan.
 • planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;
 • In perimetrul Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila se propune stabilirea unui traseu pentru circulatie pietonala pe latura estica a lacului, la distanta de cca 20-50 m fata de luciul apei, pe o lungime de cca 2 km, precum si doua trasee de legatura cu statiunea.
 • In imediata vecinatate a Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila se propun urmatoarele obiective:
 • parcare, zona de picnic si sat de vacanta in sud-vestul lacului, la distanta de cca 200 m fata de luciul apei;
 • limita vestica a statiunii cu: plaja, spatii publice, strada propusa, conducte de gaz, alimentare cu apa si canalizare, retea de telefonie;
 • in sudul statiunii, in afara acesteia, sud-est fata de Lacul Sarat 2: zona de plaja, locuire, parc amenajat, zona de productie, zona de comert, locuire si servicii.
 • planul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 • planul poate genera efecte cumulative cu alte planuri/programe;
 • Planul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece terenul care a generat planul include o parte din;
 • Planul poate avea efecte semnificative asupra ariei Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila, cod ROSCI0307, care nu este atribuit în custodie prin:
 • schimbarea destinatiei unor terenuri ca urmare a realizării unui traseu pentru circulatie pietonala pe latura estica a lacului, pe o lungime de cca 2 km, precum si a doua trasee de legatura cu statiunea;
 • propunerea în vecinatatea ariei a schimbarii destinației terenurilor (în  parcare, zona de picnic, sat de vacanta, spatii publice, locuire, parc amenajat, zona de productie, zona de comert, locuire si servicii), și amplasarii de căi de circulație, conducte de gaz, alimentare cu apa si canalizare, retea de telefonie;
 • realizarea unor acţiuni de construcţie şi dezafectare care vor duce la modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar ca urmare a ocupării definitive a unor terenuri;
 • producerea de deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată, în situația unei gestionări necorespunzătoare;
 • prin reducerea sau deteriorarea habitatelor de interes comunitar exitente în zona studiată, perturbarea unor specii de interes comunitar și reducerea habitatelor folosite de acestea.

- Nu se poate identifica în acest stadiu dacă:

 • planul implică utilizarea, stocarea, transportul sau manipularea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată;
 • există dezvoltări conexe care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar;
 • se va manifesta un impact cumulativ asupra ariei cu alte planuri/proiecte/activități existente sau propuse;
 • planul va afecta direct sau indirect zone de hrănire/reproducere/migraţie;
 • perturbarea prin zgomot, emisiile în aer și apele uzate rezultate vor avea efect semnificativ asupra ariei;
 • planul va provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar sau o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.

In cadrul etapei de incadrare a fost consultata Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, conform art. 28, alin. 11, din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei”, din 20.04.2017 si data de 24.04.2017. 

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de încadrare a fost publicat în ziarul "..." din data de xx.11.2017.

 Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Laura EREMIA

Mihaela RÎȘNOVEANU

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 16.11.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA COMUNEI CHISCANI, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 4763/24.04.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (C.S.C.) Brăila din data de 16.11.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul Urbanistic General si regulamentul local de urbanism pentru comuna Chiscani, jud. Braila”, comuna  Chiscani, jud. Braila, titular Primăria Chiscani, se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, deoarece:

- se supune evaluării de mediu cu obligativitatea realizării raportului de mediu, conform prevederilor art. 5, alin. (2), lit. a), capitolul II a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

- se supune evaluării adecvate deoarece se propun obiective în perimetrul ariei naturale protejate de interes comunitar și intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind propus partial in perimetrul si imediata vecinatate a Situl de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila (care nu este atribuit în custodie), precum si a Sitului de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei și a Ariei de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei, administrate de catre Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; se va realiza studiul de evaluare adecvata ale carui concluzii se vor integra in raportul de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei (conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe) sunt:

 • planul are obiective care creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:
 • Optimizarea relatiilor localitatii in teritoriul administrativ judetean;
 • Valorificarea potentialului natural, economic si uman;
 • Organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
 • Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan; extinderea de intravilan propusa este de 1124,54 ha (existent – 1311,39 ha);
 • Stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
 • Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire;
 • Stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora;
 • Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;
 • Evidentierea detinatorilor terenurilor din intravilan;
 • Stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor;
 • Protejarea localităţii împotriva dezastrelor naturale;
 • Dezvoltarea echipării edilitare
 • planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;
 • in imediata vecinătate a Sitului de importanță comunitară Lacul Sărat Brăila se propun:
 • o statiune balneoclimatica pe latura estica a Lacului Sarat 2, unde exista terenuri agricole si  benzi cu latimea de 2-5 m, cu plantatie de salcioara;
 • o zona de plaja, locuire, parc amenajat, zona de productie, zona de comert, locuire si servicii, pe terenuri agricole in prezent;
 • in perimetrul Baltii Mici a Brailei se propune o zona de amplasare a unui pod care va traversa suprafetele cu statut de protectie, reprezentata prin bratele fluviului Dunarea si insula Harapu, ce constituie habitate de hranire pentru specii de pasari salbatice;
 • in vecinatatea Baltii Mici a Brailei se propun:

- o zona de locuire si servicii constituita in prezent din terenuri cultivate si terenuri neproductive din estul satului Varsatura, separate de zona cu statut de protectie printr-o unitate militara;

- o zona turistica reprezentata prin terenuri agricole din estul satului Chiscani si amplasata in imediata vecinatate a zonei dig-mal;

- trei zone din estul satului Chiscani cu destinatia propusa de porturi turistice, aflate in imediata vecinatate a zonei dig-mal si reprezentate prin terenuri neproductive folosite ca pasune.

 • planul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 • planul poate genera efecte cumulative cu alte planuri/programe;
 • planul propune obiective in perimetrul sau vecinătatea unor arii naturale protejate de interes comunitar, este susuceptibil sa afecteze asemenea zone și intră sub incidenţa art. nr. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011; planul poate avea efecte semnificative asupra ariei prin:
 • schimbarea destinatiei unor terenuri (ca urmare a realizării unui traseu pentru circulatie pietonala, precum si doua trasee de legatura cu statiunea) in perimetrul Sitului de importanţă comunitară Lacul Sărat Brăila și prin amplasarea unui pod care va traversa a Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei și Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei;
 • afectarea unor habitate de interes comunitar și perturbarea speciilor, deoarece se propune schimbarea destinației unor terenuri din  imediata vecinatate a Sitului de importanta comunitara Lacul Sărat Brăila (în  zone pentru servicii turistice), precum și a Sitului de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei și a Ariei de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei (în zone de locuire și turistice);
 • realizarea unor acţiuni de construcţie şi dezafectare care vor duce la modificări fizice în ariile naturale protejate de interes comunitar ca urmare a ocupării definitive a unor terenuri;
 • producerea de deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile au fost desemnate, în situația unei gestionări necorespunzătoare;
 • prin reducerea sau deteriorarea habitatelor de interes comunitar exitente în zona studiată, perturbarea unor specii de interes comunitar și reducerea habitatelor folosite de acestea.

- Nu se poate identifica în acest stadiu dacă:

 • planul implică utilizarea, stocarea, transportul sau manipularea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate de interes comunitar au fost desemnate;
 • există dezvoltări conexe care ar putea duce la afectarea ariilor;
 • se va manifesta un impact cumulativ cu alte planuri/proiecte/activități existente sau propuse asupra zonelor cu statut de protectie;
 • planul va afecta direct sau indirect zone de hrănire/reproducere/migraţie;
 • perturbarea prin zgomot, emisiile în aer și apele uzate rezultate vor avea efect semnificativ asupra ariilor;
 • planul va provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar sau o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.

In cadrul etapei de incadrare au fost consultate Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate si Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, conform art. 28, alin. 11, din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei”, din 20.04.2017 si data de 24.04.2017. 

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de încadrare a fost publicat în ziarul "..." din data de xx.11.2017.

 Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Laura EREMIA

Mihaela RÎȘNOVEANU

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxxx din XX.10.2017

Ca urmare a cererii adresate de AUTO LAVIMO SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova nr. 55, înregistrată la APM Brăila cu nr. 10579/28.08.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 07.09.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687, titular AUTO LAVIMO SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul planului urbanistic de detaliu este de 4500 mp; terenul care a generat PUD se află extravilanul localitatii Chiscani, în zona sudica a  UTR nr.7, si zona estica a UTR 6 confor PUG, la intersectia dintre DN 21 si DJ 212  ;
 • categoria de folosinta a terenului este de curti constructii conform extrasului de Carte Funciara si a Certificatului de Urbanism, este liber de constructii, este incadrat in zona A-zona de activitati productive (conform PUG com. Chiscani aflat in procedura de avizare);
 •  prin PUD se propune realizarea unui corp de clădire cu regim de înălţime P; suprafaţa construită propusă este de 320,25 mp, coeficienţii de ocupare ai terenului propuşi: POTpropus=7%, CUTpropus=0,07, amenajarea de spatii verzi cu suprafata de 3401,75 mp, reprezentand 75,65% din suprafata amplasamentului;
 • Pentru asigurarea apei tehnologice se prevede forarea unui put, colectarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil dupa o prealabila preepurare intr-o ministatie;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 22.08.2017 şi 25.08.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de ................

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

AUTO LAVIMO SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687,  în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Alexandru CHIRIL

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxxx din XX.10.2017

            Ca urmare a cererii adresate de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județul Timiș, înregistrată la APM Brăila cu nr. 11399/14.09.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 21.09.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „AMENAJARE MAGAZIN PROFI ÎN CLĂDIRE EXISTENTĂ (AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU) ȘI AMPLASARE RECLAME PE FAȚADE”, propus a fi implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Școlilor, nr. 37, bloc C, parter, titular SC PROFI ROM FOOD SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 286,5 mp este situat în intravilanul municipiului Brăila, Școlilor, nr. 37, bloc C, parter. Terenul aparține domeniului privat al unor persoane fizice, fiind închiriat titularului de plan, prin contractul de locațiune încheiat.  Terenul are folosința actuală de spațiu comercial, destinația admisă a terenului fiind de locuințe, instituții publice și servicii de interes general, conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 1447/24.07.2017 emis de Primăria municipiului Brăila;
 • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar;
 • prin PUD se propune amenajarea la parterul comercial al unui imobil a unui magazin de tip market de proximitate și amplasarea pe fațada imobilului a unor reclame luminoase. Lucrările propuse sunt: recompartimentare cu pereți ușori nestructurali, înlocuire finisaje fațadă, și tâmplărie exterioară, înlocuire finisaje interioare, modificare instalații interioare, amplasare reclame luminoase; parametrii urbanistici  POT și CUT nu suferă modificări;
 • accesul publicului în spațiul comercial se va face din strada Școlilor, iar accesul secundar pentru aprovizionare se va face din aleea de acces din spatele clădirii;
 • amplasamentul este racordat la rețelele de utilități din zonă, pentru construcția nou propusă se vor executa lucrări de extindere a rețelelor de utilități; evacuarea apelor uzate menajere se va face în rețeaua de canalizare municipală, prin branșament existent;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 05.09.2017 şi 08.09.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de xx.xx.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare magazin profi în clădire existentă (amenajări cu caracter provizoriu) și amplasare reclame pe fațade, implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Școlilor, nr. 37, bloc C, parter, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. …………….. din ………..10.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de  MUSAT FANICA, cu domiciliul în județul Brăila, comuna Tichilești, satul Tichilești, str. C-tin Sandu Aldea, nr. 192, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 10078/16.08.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 21.09.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul urbanistic zonal ”Infiintare exploatatie agricola familiala (22 bovine si 150 ovine) si construire anexa in comuna Gropeni, judetul Braila”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1, titular MUSAT FANICA, se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece:

- nu se supune evaluării de mediu și nu este necesară  trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate deoarece nu propune obiective în perimetrul unor arii naturale protejate de interes comunitar sau care ar putea să afecteze asemenea zone și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost derulată.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Planul reglementează urbanistic un teren cu suprafața de 1,5 ha, situat în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1, cu folosința de teren arabil si inclus într-o zonă studiată de 36,59 ha.
 • Obiectivele planului sunt următoarele:
 • Scoaterea din circuitul agricol a terenului care a generat planul, cu suprafața de 1,5 ha și schimbarea folosinței din teren arabil;
 • Introducerea terenului în intravilanul satului Gropeni, comuna  Gropeni, județul Brăila, cu destinația de zonă de activități productive;
 • Reglementarea gradului de constructibilitate a terenului;
 • Stabilirea indicilor urbanistici pentru zona funcțională;
 • Propunerea infrastructurii tehnico-edilitare.
 • În prezent există pe teren o construcție provizorie cu destinația de grajd, având suprafața de 200 mp, precum și un drum de exploatare din pământ, cu suprafața de 154 mp; restul terenului este liber de construcții sau alte amenajări, pe cea mai mare suprafață (1,38 ha) cu vegetație instalată spontan.
 • Prin plan se propune stabilirea unor suprafețe ce vor fi construite: un grajd de ovine cu suprafața de 150 mp, fanar, bucatarie furajera, filtru sanitar, dezinfector rutier, spații pentru stocarea temporară a deșeurilor (inclusiv platformă pentru dejecții), accese; s-a renuntat la realizarea unor amenajări pentru creșterea bovinelor; suprafața de spații verzi propusă va fi de 1,33 ha, reprezentând 89,03 % din teren.
 • Prin implementarea planului se propune modificarea indicilor urbanistici existenți, respectiv P.O.T. = 1,33 % și C.U.T. = 0,013, la P.O.T. = 1,89 % și C.U.T. = 0,018.
 • Pentru asigurarea utilităților se propune:
 • alimentarea cu apă dintr-un puțul forat propus; apele uzate se vor colecta printr-o canalizare interioară în bazinul vidanjabil ce se va construi;
 • alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua existentă în zonă.
 • Luând în considerare amplasarea terenului și suprafețele propuse pentru amenajare, implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau a altor zone cu statut de protecție.
 • Nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.
 • Planul integrează consideraţiile de mediu, prin stabilirea unor măsuri referitoare la gestionarea corespunzătoare a apelor uzate și a deșeurilor rezultate, pentru a preveni afectarea semnificativă a factorilor de mediu.
 • Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din 01.08.2017 şi 04.08.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de incadrare a fost publicat în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din data de ……….09.2017.

Până la data emiterii deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • Adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii deciziei, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Solicitarea reglementării din punct de vedere al protecției mediului a proiectelor care decurg din implementarea obiectivelor planului sus menţionat, în conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • Implementarea planului cu respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Interzicerea depozitării de materiale de construcții sau deversării de ape uzate, substanțe sau deșeuri în cuvetele/cursurile de ape, pe malurile acestora, pe terenuri agricole, împădurite sau alte spații care nu sunt autorizate în acest scop.
 • Publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, în termen de 3 zile de la luarea deciziei, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

«MUSAT FANICA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare în procedura de adoptare fără aviz de mediu a Planului urbanistic zonal ”Infiintare exploatatie agricola familiala (22 bovine si 150 ovine) si construire anexa in comuna Gropeni, judetul Braila”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1.»

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ÎNTOCMIT,

Mihaela RÎŞNOVEANU

Data postarii pe site: 21.09.2017

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXXX din 00.09.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de AUTO LAVIMO SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova nr. 55, înregistrată la APM Brăila cu nr. 10579/28.08.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 07.09.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687, titular AUTO LAVIMO SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul planului urbanistic de detaliu este de 4500 mp; terenul care a generat PUD se află extravilanul localitatii Chiscani, în zona sudica a  UTR nr.7, si zona estica a UTR 6 confor PUG, la intersectia dintre DN 21 si DJ 212  ;
 • categoria de folosinta a terenului este de curti constructii conform extrasului de Carte Funciara si a Certificatului de Urbanism, este liber de constructii, este incadrat in zona A-zona de activitati productive (conform PUG com. Chiscani aflat in procedura de avizare);
 •  prin PUD se propune realizarea unui corp de clădire cu regim de înălţime P; suprafaţa construită propusă este de 320,25 mp, coeficienţii de ocupare ai terenului propuşi: POTpropus=7%, CUTpropus=0,07, amenajarea de spatii verzi cu suprafata de 3401,75 mp, reprezentand 75,65% din suprafata amplasamentului;
 • Pentru asigurarea apei tehnologice se prevede forarea unui put, colectarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil dupa o prealabila preepurare intr-o ministatie;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 22.08.2017 şi 25.08.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 20.09.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

AUTO LAVIMO SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687,  în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 24.08.2017

            Ca urmare a cererii adresate de SC CONSYBELLE SRL, cu sediul in jud. Braila, com. Cazsu, sat Cazasu, str. Ramnicu sarat, nr. 185 înregistrată la APM Brăila cu nr. 1429/07.02.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 24.08.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) Construire hotel, implementat in mun. Braila, str. Calea Calarasilor, nr. 237, jud Brăila, titular SC CONSYBELLE SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

1. Caracteristicile planului:

 • amplasamentul care a generat PUZD are o suprafață de 246,15,00mp, este în intravilanul municipiului cu folosinţa actuală de curți construcții; planul prevede realizarea unui hotel de apartamente S+P+5E cu suprafața construită de 137,97 mp, suprafață desfășurată de 928,54mp POT=56.05%, CUT=3.77;
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să aibă impact semnificativ asupra acestora;
 • documentaţia a fost analizată  în şedinţa Comitetului Special Constituit (CSC) 06.04.2017,  s-au analizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu în şedinţa CSC din data de 224.08.2017;

2. Caracteristicile efectelor:

 • sunt luate masuri de catre titular, pentru protejarea factorilor de mediu;
 • planul nu va avea efecte tranfrontiere;
 • planul nu va avea efecte asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan national sau international.

Din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 07.02.2017 şi editia on-line a ziarului "InfoBrăila" din data de 23.06.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul " InfoBrăila" din data de 10.02.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • prezenta decizie este valabila cu conditia obtinerii tuturor avizelor si acordurilor mentionate in certificatul de urbanism nr. 1686/15.09.2016;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

SC Consybelle SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Construire hotel, implementat in mun. Braila, str. Calea Calarasilor, nr. 237, jud Brăila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Felicia RADU

 

PROIECT AVIZ DE MEDIU

din 10.08.2017

 

Ca urmare a notificării nr. 2320/02.06.2014, adresate de Ocolul Silvic Lacu Sărat, cu sediul în municipiul Brăila, Șosea Vizirului nr. 50, titular al planului intitulat ,,Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lacu Sărat”, cu valabilitate în perioada 2014-2018, situat pe teritoriul judeţului Brăila, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila cu nr. 5562/02.06.2014, în urma analizării şi verificării documentelor transmise, în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale, în baza prevederilor:

 • H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,
 • Hotărârii nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

în conformitate cu prevederile:

 • O.U.G. nr. 195/2005privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale
 • H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ale
 • O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale
 • Ord. MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

se emite:

AVIZ

pentru: planul intitulat "Amenajament silvic al Ocolului Silvic (O.S.) Lacu Sărat”, situat pe teritoriul judeţului Brăila, cu valabilitate în perioada 2014-2018,

promovat de: Ocolului Silvic Lacu Sărat cu sediul în municipiul Brăila, Șosea Vizirului nr. 50,

în scopul aprobării: Amenajamentului silvic

Teritoriul amenajamentului silvic Lacu Sărat se găseşte în judeţul Brăila, pe raza municipiului Brăila și a comunelor: Chiscani, Mărașu, Tufești, Gropeni, Tichileşti, Stăncuţa și Berteştii de Jos.

Obiectivul principal al planului amenajamentul Ocolului Silvic Lacu Sărat, în conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii. Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţiivieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lacu Sărat susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Obiectivele de protecţie a mediului relevante pentru amenajamentul silvic Lacu Sărat:

A. Protecţia fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecţie a mediului al amenajamentului studiat;

B. Protecţia calităţii aerului, în special în zonele locuite;

C. Protecţia calităţii solului, pentru toate categoriile de folosinţă, în special pentru terenurile cu vegetaţie forestieră;

D. Protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane;

E. Protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică.

Obiectivele specifice propuse pentru zonele în care amenajamentul silvic se suprapune peste siturile Natura 2000 coincid cu obiectivele generale de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Pentru habitate, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuităţii pădurii;

- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Documentația Amenajament silvic a fost întocmită de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare şi Experimentare Producţie Câmpulung Moldovenesc, Secţia de Cercetare – Dezvoltare şi Experimentare Producţie Roman.

Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adecvată au fost elaborate de Institutul de Cercetări și Amenajari Silvice (ICAS) Bucureşti, înregistrat în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, la poziţia nr. 366.

Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate publică a Statului de pe raza O.S. Lacu Sărat însumează 8440,46 ha (cu 45,54 ha mai mică decât suprafaţa amenajarii anterioare) şi este împărţită în zece unităţi de producţie(U.P.-uri), astfel: 

U.P.I Lacu Sărat:    423,56 ha

U.P.II Fundu Mare: 1336,04 ha

U.P.III Cravia:       547,85 ha

U.P.IV Bălaia:       507,90 ha

U.P.V Calia:         715,34 ha

U.P.VI Daiu:    1574,74 ha

U.P.VII Moşolea: 907,33 ha

U.P.VIII Gâsca:   905,42 ha

U.P.IX Gropeni:  642,51 ha

U.P.X Stăncuţa:   879,77 ha

 • Suprafete destinate pădurii, totalizând o suprafaţă de 7524,92 ha (100%) au fost încadrate în grupa I funcţională, în principal cu funcţii de protecţie a apelor, a solului, de protecţie a obiectivelor speciale, de conservare a rezervaţiilor existente şi de protecţie în parcurile naturale. Aproximativ 90% din suprafaţa pădurilor şi terenurilor de împădurit o reprezintă cele în care este admisă şi posibilă recoltarea de masă lemnoasă (6762,95 ha) iar restul de 10% reprezintă terenurile în care nu se reglementează recoltarea de produse principale (761,97 ha).

Vegetaţia forestieră din cadrul zonei luate în studiu, se compune în general din salcie, plop alb şi plop negru (ca specii specifice de luncă), plop euramerican (ca specie introdusă), frasin de baltă şi în foarte mică măsură din stejari xerofiţi.

Formaţia forestieră

Suprafaţa -ha-

%

04. Frăsinete stepă

28,78

-

81. Stejărete pure de STB

317,51

4

91. Plopişuri pure de PLA

866,48

12

92. Plopişuri pure de PLN

568,49

8

93. Plopişuri – amestecuri de PLA şi PLN

1559,83

21

95. Sălcete pure

4084,71

54

96. Amestecuri de plopi şi salcie

99,12

1

Total

7524,92

100

 

 

 • Subunităţile de protecţie sau producţie (S.U.P.) constituite sunt următoarele:

S.U.P. A – Codru regulat – sortimente obişnuite                 303,11 ha;

S.U.P. E – Rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii     562,97 ha;

S.U.P. K – Rezervaţii de seminţe                                           13,89 ha;

S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită 169,19 ha;

S.U.P. X – Zăvoaie de plopi şi sălcii                                    1952,62 ha;

S.U.P. Y – Crâng cu tăieri în scaun                                      3553,73 ha;

S.U.P. Z – Culturi de plopi şi sălcii selecţionate                    726,98 ha.

 

 • Bazele de amenajare adoptate sunt următoarele:

- pentru arboretele din S.U.P.A

U.P.I

regimul codrului (crâng în unele u.a.);

- pentru arboretele din S.U.P.X, S.U.P.Y

U.P.II - X

regimul crângului;

- pentru culturile din S.U.P.Z

U.P.III, IV, IX şi X

regimul codrului convenţional (provizoriu);

- pentru rezervaţiile naturale  S.U.P.E

U.P. II, V, VI, VIII şi X

regimul codrului;

- pentru rezervaţiile de seminţe - S.U.P.K

U.P.I şi U.P.II

regimul codrului;

- pentru arboretele din S.U.P.M

U.P.I, II, III, IV, VI, VII, VIII şi IX

regimul crâng, codru;

 

- compoziţii ţel în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, corespunzătoare tipurilor natural fundamentale de pădure din zonă;

- vârsta exploatabilităţii de protecţie pentru toate arboretele din S.U.P. A, X, Y şi Z întrucât arboretele sunt încadrate în grupa I funcţională; cicluri de producţie de:

 • 80 de ani pentru subunitatea de codru regulat-sortimente obişnuite de la U.P.I. ;
 • 30 de ani pentru subunităţile de zăvoaie de plopi şi sălcii de la U.P.VIII, IX şi X;
 • 25 de ani pentru subunităţile de zăvoaie de plopi şi sălcii de la U.P.II, VI şi VII, precum şipentru subunităţile de crâng cu tăieri în scaun de la U.P.II, V, VI, VII, VIII, IX şi X;
 • 20 de ani pentru subunitatea de zăvoaie de plopi şi sălcii de la U.P.V, pentru subunităţile de crâng cu tăieri în scaun de la U.P.III şi IV, precum şi pentru subunităţile de culturi de plopi şi sălcii selecţionate de la U.P.III, IV, IX şi X.

- tratamentul tăierilor de jos în crâng pentru salcâmete, sălcetele şi plopişurile de zăvoi;

- tratamentul tăierilor în scaun pentru sălcetele din S.U.P.Y;

- tratamentul tăierilor rase în parchete mici pentru culturile de plopi euramericani şi pentru arboretele în care tăierile vor avea caracter de lucrare de refacere sau substituire;

 • în arboretele supuse regimului de conservare, care au vârste înaintate, se vor efectua tăieri de conservare;

- în arboretele supuse regimului de ocrotire integrală nu au fost prevăzute nici un fel de lucrări.

 • Posibilitatea anuală de produse principale adoptată este de 36714 mc, mai mică față de amenajarea anterioară (38156 mc).

Pe unităţi de producţie, posibilitatea anuală de produse principale este următoarea:

U.P.

Subunitatea U.P. de producţie

Total, mc

A

X

Y

Z

I

42

-

-

-

42

II

-

3872

2038

 

5910

III

-

-

2115

1681

3796

IV

-

-

1081

3743

4824

V

-

2699

1067

-

3766

VI

-

2618

5507

-

8125

VII

-

1174

1703

-

2877

VIII

-

966

845

-

1811

IX

-

102

1552

1574

3228

X

-

167

1155

1013

2335

Total

42

11598

17063

8011

36714

 
 • Cantităţile anuale de produse principale prevăzute a se realiza prin lucrări de îngrijire sunt următoarele:

U.P.

Lucrarea

TOTAL

Degajări

Curăţiri

Rărituri

curăţiri +rărituri

ha

ha

mc

ha

mc

ha

mc

I

-

0,39

1

3,26

33

3,65

34

II

-

4,02

26

17,58

440

21,60

466

III

-

9,87

18

25,73

502

35,60

520

IV

-

9,28

15

7,74

132

17,02

147

V

-

5,43

5

13,16

234

18,59

239

VI

-

16,78

22

24,09

601

40,87

623

VII

-

13,15

40

4,23

116

17,38

156

VIII

-

34,40

140

37,07

784

71,47

924

IX

-

7,47

15

20,70

310

28,17

325

X

-

9,46

42

18,37

294

27,83

336

Total

-

110,25

324

171,93

3446

282,18

3770

 

 

 • Posibilitatea pe suprafaţă este cu 85,28 ha mai mare decât cea anterioară ceea ce reprezintă  o creştere de cca. 43% în condiţiile în care se înregistrează şi o creştere pe volum, de la 2577m3/an, la 3770 m3/an.
 • Cu tăieri de conservare se vor parcurge 9,43 ha/an recoltându-se 207 m3/an.
 • Prin lucrări de igienă se estimează a se recolta anual 1923 mc de pe suprafaţa de 2953,14ha, ceea ce însemnă o intensitate medie de intervenţie (prognozată) de 0,65m3/an/ha.
 • Sunt prevăute lucrări de regenerare şi împădurire pentru o suprafaţă de 0,89 ha (efectiv). Totalul suprafeţei de împădurit este de 1338,78 ha, în special cu plop alb, salcie, plop negru şi plopi euramericani. Planul de împăduriri, întocmit în concordanţă cu compoziţiile ţel stabilite, are ca principal scop refacerea pădurilor specifice etajului de vegetaţie silvostepă (Ss) şi menţinerea vegetaţiei în zona de luncă. Cu lucrări de îngrijirea culturilor va fi parcursă o suprafaţă totală de 1821,78 ha.
 • Indicele de recoltare total este de 5,5 m3/an/ha din care 5,0 m3/an/ha din produse principale şi 0,5 m3/an/ha din produse secundare.
 • Reţeaua instalaţiilor de transport totalizează 144,09 km, din care: 5,90 km - drumuri publice; 136,79 km - căi fluviale şi 1,40 km - drumuri forestiere. Accesibilitatea actuală a fondului forestier este de 99%. Nu a fost propusă construcţia unor noi drumuri forestiere.

Arii naturale protejate

Din suprafața fondului forestier administrat de ocolul silvic Lacu Sarat, 8.016,90 ha (94,98%) fac parte din zona cu triplu statut de protectie Balta Mică a Brăilei (parc natural, arie de protecţie specială avifaunistică şi sit de importanţă comunitară, ce se suprapun in procente diferite), precum şi zonă umedă de interes internațional (sit Ramsar). Această suprafață este repartizată pe nouă U.P.-uri (U.P. II Fundu Mare, U.P. III Cravia, U.P. IV Bălaia, U.P. V Calia, U.P. VI Daiu, U.P. VII Moșolea, U.P. VIII Gâsca, U.P. IX Gropeni, U.P. X Stăncuța).

Suprafetele ocupate in fiecare arie sunt urmatoarele:

 • În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei care se suprapune cu zona umedă de importanţă internaţională - Sit Ramsar - 7835,71 ha, reprezentând 92,83 % din amenajament și 32,48% din suprafața ariei;
 • În Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei (cod ROSPA0005) - 7824,50 ha, reprezentand 92,70 % din amenajament si 30,26 % din suprafata ariei;
 • În Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei (cod ROSCI0006)- 5883,96 ha, reprezentând 69,71% din amenajament și 28,19 % din suprafața ariei.

Suprafețele reglementate prin amenjament în zonele parcului natural sunt următoarele:

 • În zona de dezvoltare durabilă – 2344,14 ha, reprezentând 27,77% din amenajament reprezentată prin plantații în stadii de dezvoltare diferite formate din plop eur
 • american și salcie selecționată, plop alb, alte specii care valorifică terenurile degradate (glădița, frasin, sălcioara etc);
 • În zona de management durabil (zona tampon) - 5103,61 ha, reprezentând 60,46 % din amenajament, cu păduri naturale și păduri reconstruite ecologic, ce au rol de protecție a lacurilor interioare din ostroave (insule);
 • În zona de protecție integrală - 569,15 ha, reprezentând 6,74 % din amenajament.

Principalele tipuri de pădure identificate sunt plopișurile de plop alb, zăvoaiele amestecate și zăvoaiele de salcie. Habitatele caracteristice sunt arborete de plopi hibrizi (care nu corespund descrierii habitatului de interes comunitar 92A0 „Galerii de Salix alba și Populus alba”), arborete de plopi și sălcii (unele degradate, fiind afectate de factori destabilizatori, cu structura și compoziția pe specii modificate sau cu specii invazive), arborete de salcie de vârste diferite (unele aflate la vârsta exploatabilității).

Ponderea arboretelor natural fundamentale este foarte redusă, pe cca 27% din suprafaţa cu pădure a ocolului silvic. O parte dintre acestea corespund habitatului de interes comunitar 92 A0 „Galerii de Salix alba si Populus alba”, reprezentând arborete pure de plop, salcie sau amestecuri în diferite procente ale acestor specii, aflate în diferite stadii de dezvoltare.

Prezentul aviz se emite cu următoarele condiţii:

 • Planul se va implementa cu respectarea:
  • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Codul silvic, Legea nr. 46/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;
  • planului de management și regulamentului aprobate pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei.
 • Titularul avizului de mediu are obligaţia de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale şi de a asigura coerenţa reţelei naţionale de arii naturale protejate şi a Reţelei Natura 2000 în cazul siturilor de interes comunitar.
 • Măsurile de reducere a impactului stabilite de evaluator și condițiile speciale prevăzute în avizul de mediu vor fi prevăzute în toate documentele pe baza cărora vor fi executate lucrările de implementare a prevederilor amenajamentului (caiete de sarcini, contracte de lucrări, autorizații de exploatare).
 • Titularul avizului de mediu are obligaţia de a stabili masuri în scopul creşterii rezistenţei arboretelor la acţiunile destabilizatoare ale vântului
 • Titularul avizului de mediu are obligaţia luarii și respectării măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;
 • Personalul silvic care răspunde de aplicarea amenajamentului va fi instruit cu privire la măsurile de reducere a impactului stabilite de evaluator precum și cele înscrise în avizul de mediu.
  • Ocolul silvic va solicita Administrației Parcului Natural Balta Mică a Brăilei (PNBMB), cu cel puţin 15 zile înainte de emiterea autorizaţiei de exploatare forestieră, condiţiile specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizaţiei, pentru desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, condiţii ce vor fi introduse în cuprinsul autorizaţiei de exploatare forestieră, inclusiv condiţiile cuprinse în Planul de management al PNBMB aprobat prin HG 538/2011 (conform Ord. MMSC 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare, art. 35, alin. (10)).
  • Informațiile referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru autorizarea exploatării forestiere vor fi transmise conform prevederilor legale Comisariatului Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu și Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (conform  Ord. MM nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum şi pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014, art. III și IV).
 • În zona de protecție strictă din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este interzisă orice activitate umană, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 3 din OUG nr. 57/2007;
 • În zona de protecție integrală din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
 • În zona de protecție integrală din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei sunt permise numai următoarele lucrări:
 • împădurire doar în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
 • înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
 • prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;
 • combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
 • Împăduririle se vor realiza cu puieți obtinuți din genofondul local, adaptați condițiilor staționale.
 • Lucrările de reîmpădurire vor fi inițiate în termen de cel mult un an de la aplicarea tăierilor.
 • În luna martie, lucrarile de împădurire și completări se vor executa numai pe suprafețe aflate la distanță mai mare de 150 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural.
 • Nu se vor executa lucrări de completări în luna aprilie.
 • Lucrările de curățire, rărituri și îngrijire a culturilor tinere se vor executa numai în perioada august-martie, iar în lunile martie și august nu se vor realiza la distanță mai mică de 150 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural și mai mică de 10 m față de brațele Dunării.
 • În lunile martie și octombrie, lucrările de elagaj artificial se vor executa numai pe suprafețe aflate la distanță mai mare de 150 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural și mai mare de 10 m față de brațele Dunării.
 • In lunile martie, septembrie si octombrie nu se vor executa tăieri crâng simplu și crâng în scaun pe terenuri aflate la distante mai mici de 200 m fata de limtele zonelor de protectie stricta si de protectie integrala ale Parcului Natural Balta Mica a Brailei.
 • Parchetele de exploatare se vor constitui pe suprafețe mai mici de 3 ha.
 • Taierile rase se vor executa numai în perioada 01 august- 15 martie, iar in lunile martie și august-octombrie se vor realiza numai pe terenurile aflate la distanță mai mare de 200 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural și mai mare de 10 m față de brațele Dunării.
 • Se vor excepta de la tăiere 5 arbori vârstnici/ha de pădure, ce reprezintă biotop de cuibărire si/sau hrănire pentru speciile de păsări.
 • La executarea tăierilor rase și crâng în scaun se vor menține 5 arbori scorburoşi si/sau bătrâni la 100 de metri, amplasati la marginea masivului, ca habitate de cuibărire și/sau hrănire pentru speciile de păsări.
 • Se va ține evidenția volumului anual de lemn mort lăsat în pădure (m3 /ha) format din arbori uscaţi pe picior exceptați de la tăiere, tăiați (cioturi, buşteni, buturugi, crengi etc.,) sau doborâţi de calamități naturale și lăsați în pădure (în zona de protecție strictă și integrală), ca indicator de calitate a habitatelor forestiere și de biodiversitate.
 • Se va conserva vegetația arbustivă din poieni, parchete exploatate și liziera pădurii.
 • Se vor constitui benzi de protecție din vegetație forestieră (aliniamente de arbori cu lățimea de 10 metri) pe conturul lacurilor, la limita zonelor parcurse de tăieri rase, pe malul Dunării si lungul bratelor secundare ale Dunării.
 • După refacerea vegetației forestiere în parchetele deschise anterior, se vor menține suprafețe de pădure netaiate (benzi forestiere cu lățimea egala cu cel puțin de doua ori înălțimea arborilor) între parchetele parcurse cu tăieri rase și benzile de tăieri.
 • Sunt interzise:
 • utilizarea de substanţe chimice cu grad mare de toxicitate şi remanență în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii; 
 • deplasarea utilajelor și autovehiculelor, precum si tractarea/tararea arborilor doborati prin zonele cu luciu de apa;
 • amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezenţa speciilor de interes comunitar;
 • colectarea materialului lemnos pe trasee în care au fost identificate specii protejate;
 • depozitarea masei lemnoase exploatate, a rumegusului sau a resturilor de exploatare în zone umede, în zone expuse inundatiilor sau în zone în care au fost identificate specii de interes comunitar;
 • vătămarea, deteriorarea, distrugerea, recoltarea, uciderea, perturbarea intenţionată a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 • deteriorarea/distrugerea cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări;
 • culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 • Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă se recomandă respectarea Ordinului nr. 551/08.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar -invazii ale agenţilor dăunători şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure .
 • Pentru protecţia pădurilor împotriva dăunătorilor biotici şi abiotici se vor respecta prevederile Ordinului 454/14.07.2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor şî îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor.
 • în situaţia apariţiei unor calamnităţi naturale datorate atât factorilor biotici cât şi abiotici (incendii, boli şi dăunători, fenomene de uscare, doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă) se vor lua măsuri în conformitate atat cu prevederile O.M. nr. 3814/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier cât şi cu prevederilor celorlalte norme silvice şi acte legale ce guvernează aplicarea regimului silvic, fără a fi necesară reluarea procedurii de evaluare de mediu.
 • Titularul va raporta la A.P.M. Brăila anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior:
 • rezultatele monitorizării efectelor semnificative ale implementării planului, în conformitate cu recomandările elaboratorului din Raportul de mediu(Cap. 8. Monitorizarea implementarii măsurilor de reducere a impactului);
 • numărul autorizaţiilor de exploatare forestieră emise, titularii autorizaţiilor de exploatare forestieră, datele de contact ale acestora, unităţile de producţie, parcelele şi subparcelele (unităţile amenajistice), conform Ord. nr. 1078/2017/01.08.2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007.

 

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere:

 • Reglementările amenajamentului silvic Lacu Sărat, pentru U.P.II÷U.P.IX respectă prevederile Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei a emis avizul favorabil nr. 2995/18.07.2017 pentru implementarea planului (în baza Hotărârii Consiliului Științific nr. 5/05.05.2017) .
 • Toate lucrările ce se vor executa în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei pentru perioada 2014-2018 au fost prevăzute pentru zona de management durabil (zona tampon) și pentru zona de dezvoltare durabilă (dig-mal).
 • Lucrările de împădurire și completări se propun pe o suprafață totală de 1338,78 ha (15,86 % din amenajament), din care în ariile protejate astfel:
 • În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - 1304,81 ha, reprezentând 15,45 % din amenajament si 5,41 % din suprafața ariei;
 • În Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei - 1302,24 ha, reprezentând 15,42 % din amenajament și 5,04 % din suprafața ariei;
 • În Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei - 953,61 ha, reprezentând 11,29% din amenajament și 4,57 % din suprafața ariei.
 • Lucrările de regenerare (tăieri) se propun pe o suprafață totală de 1178,92 ha (13,96 % din amenajament), din care in ariile protejate astfel:
 • În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - 1174,40 ha, reprezentând 13,91% din amenajament și 4,87% din suprafața ariei (din care, 684,36 ha tăieri rase, pe 2,83% din arie);
 • În Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei - 1173,29 ha, reprezentând 13,9 % din amenajament și 4,54 % din suprafața ariei; pe o suprafață de 683,25 ha (reprezentând 2,64% din arie) se vor efectua tăieri rase, majoritatea (71,5% din suprafața parcursă cu tăieri) în arborete de plopi euramericani (pe 488,53 ha);
 • În Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei - 795,43 ha, reprezentând 9,42 % din amenajament și 3,81 % din suprafața ariei (din care, 471,18 ha tăieri rase, pe 2,26 % din arie).
 • Conform studiului de evaluare adecvată, amenajamentul nu va afecta semnificativ speciile de interes comunitar și habitatele de interes comunitar, luând în considerare următoarele:
 • tăierile rase se vor aplica în arborete de salcie de productivitate scăzută sau chiar subproductive, precum și în culturile uniclonale de plop euramerican, urmate de plantarea speciilor de plop indigen, plop alb şi plop negru, conform planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; lucrările vor fi realizate in mozaic, diseminat in suprafata ariilor protejate, pe suprafete de teren mai mici de 3 ha (cele mai multe parchete de exploatare fiind mai mici de 1ha); aceste lucrări vor avea un impact nesemnificativ pe termen scurt (3-5 ani) asupra habitatului de interes comunitar 92A0 „Galerii de Salix alba si Populus alba” (arborete mature de plop si salcie) deoarece se vor efectua pe o suprafata de 107,48 ha (reprezentand 3,4% din suprafata sitului de importanță comunitară); tăierile rase se aplica pentru substituirea culturilor de plopi euramericani cu specii autohtone după tipul natural fundamental de pădure în scopul restaurării fostei păduri aluviale (ce intră în categoria habitatului de interes comunitar 92A0); amenajamentul va determina creșterea suprafeței acestui habitat cu 294,26 ha; asigurarea activităților biologice ale speciilor pe suprafețele parcurse cu tăieri rase va fi reluată dupa 3-4 ani de la intervenție;
 • tăierile in scaun se vor executa anual pe 9,2 % din suprafata habitatului 92A0, în cea mai mare parte în parcele de pădure cu salcie, având ca principal obiectiv refacerea si regenerarea vegetatiei forestiere din zone afectate de inundații, în care nu se pot aplica alte lucrări silvice; habitatele vor asigura funcțiile de hrănire, adăpost și cuibărire în anul consecutiv aplicării lucrării;
 • tăierile în crâng de jos se vor realiza pe o suprafață ce reprezintă 0,2% din suprafața totală a habitatului 92 A0;
 • tăierile de igienă (intervenții punctiforme de extragere a unor arbori uscați, afectați de factori destabilizatori) se realizează pe o suprafață de 1311,1 ha aferente habitatului 92A0;
 • tăierile de conservare acoperă o suprafata mică din habitat (0,8%) și se realizează pe suprafețe de pădure în care nu sunt propuse alte lucrări silvice;
 • arboretele parcurse cu lucrări de curățiri și rărituri se suprapun parțial tăierilor rase și lucrărilor de reîmpădurire și ingrijire a culturilor, completărilor, propuse în actualul amenajament, precum și pe suprafețe de pădure parcurse cu lucrări silviculturale în amenajamentul anterior;
 • speciile de interes comunitar cu habitat acvatic nu vor fi afectate prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic; perturbarea speciilor va avea o durată minimă, pe perioada lucrărilor propuse în amenajament, fără schimbări în densitatea populațiilor în situația respectării măsurilor de reducere a impactului.
 • Concluziile Raportului de mediu:
 • lucrările prevăzute în plan nu au un impact negativ asupra integrităţii fondului forestier;
 • lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu si lung;
 • reglementările şi măsurile propuse de amenajamentul silvic în studiu nu implică un impact negativ asupra ariilor naturale protejate existente în limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Lacu Sărat.
 • Implementarea planului va avea ca efect pe termen lung păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea starii lor de conservare. Astfel, se estimează că:
 • se va menţine diversitatea structurală - atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât şi pe orizontală (structură mozaicată - existenţa de arborete în faze de dezvoltare diferită);
 • va creşte consistența medie a arboretelor de la 0,66÷0,75 în 2014 la 0,72÷0,85 în anul 2024 şi 0,78÷0,85 în anul 2034;
 • se va menţine compoziţia conform specificului ecologic al zonei.
 • Procedura de evaluare de mediu s-a desfăşurat conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004, consideraţiile de mediu au fost integrate în plan, stabilindu-se obiective de mediu relevante.
 • Proces verbal nr. 7116 din 14.06.2017, încheiat cu ocazia verificării în teren, între reprezentanții APM Brăila și Ocolul Silvic Lacu Sărat.
 • Proces-verbal C.T.E. Nr. 567, Avizare de recepţie din 15.12.2014, încheiat la Conferinţa a Il-a de amenajare a pădurilor pentru fondul forestier Ocolul Silvic Lacu Sărat.
 • Informarea publicului în procedura de emitere a avizului de mediu s-a asigurat prin anunţuri în mass-media şi pe site şi cu ocazia dezbaterii publice (în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 şi ale Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, aprobat prin Ord. nr. l17/2006), astfel:
 • anunţurile privind depunerea notificării de obţinere a avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare a planului, din datele de 02.06.2014 şi 05.06.2014 în ziarul „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţul public privind decizia de încadrare a planului din data de 26.08.2013 pe site APM Brăila;
 • anunţul public privind decizia de încadrare a planului din data de 14.07.2015 în cotidianul „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţurile privind disponibilizarea proiectului de plan şi finalizarea Raportului de mediu din data de 14.04.2017 şi 19.04.2017 în ziarul, „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţul privind organizarea dezbaterii publice a proiectului de plan şi a Raportului de mediu în data de 09.06.2017 şi 12.06.2017, în ziarul „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţul privind organizarea dezbaterii publice proiectului de plan şi a Raportului de mediu în data de 12.06.2017 pe site APM Brăila;
 • organizarea dezbaterii publice în data de 28.07.2017, la sediul APM Braila;
 • anunţul privind emiterea avizului de mediu publicat în data de 16.08.2017 în ziarul „Obiectiv Vocea Brăilei" şi pe site-ul APM Braila, www.mmediu.ro;
 • documentații, avize, adrese, punctele de vedere eliberate de autorităţi.

Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei alese

În cazul nerealizării planului "alternativa 0" fondul forestier din zona studiată se va degrada atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ prin:

 • dezvoltarea haotică a arboretelor, cu proliferarea speciilor invazive, puţin productive şi de calitate inferioară (ex. mesteacăn, salcie căprească);
 • îmbătrânirea arboretelor, fapt care ar face dificilă regenerarea şi dezvoltarea seminţişului precum şi îndeplinirea funcţiilor atribuite;
 • deteriorarea aspectului peisagistic;
 • deteriorarea pădurii cu afectarea celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) cât şi speciile ce îsi au habitatul sau îsi procură hrana din pădure;

Varianta de plan supusă aprobării propune măsuri silvotehnice în acord cu Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, republicat şi "Normele tehnice pentru amenajarea padurilor" care presupun o gospodărire a pădurilor în conformitate cu cerinţele ecologice, economice şi sociale ale acesteia şi cu respectarea principiilor dezvoltării durabile a pădurii şi anume al continuităţii, eficacităţii funcţionale şi al conservării şi ameliorării biodiversităţii.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

În situaţia în care intervin modificări de fond care au stat la baza emiterii prezentului aviz titularul va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila.

Prezentul Aviz nr. 00 din xx.xx.2017, conţine 10 (zece) pagini, s-a emis în 3 (trei) exemplare, este valabil de la data emiterii pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia și poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA

Mihaela RÎȘNOVEANU