Back

draftav

DRAFTURI ACTE DE REGLEMENTARE

(decizii etapa de încadrare și avize de mediu)

PLANURI/PROGRAME

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxxx din XX.10.2017

            Ca urmare a cererii adresate de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, județul Timiș, înregistrată la APM Brăila cu nr. 11399/14.09.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 21.09.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „AMENAJARE MAGAZIN PROFI ÎN CLĂDIRE EXISTENTĂ (AMENAJĂRI CU CARACTER PROVIZORIU) ȘI AMPLASARE RECLAME PE FAȚADE”, propus a fi implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Școlilor, nr. 37, bloc C, parter, titular SC PROFI ROM FOOD SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 286,5 mp este situat în intravilanul municipiului Brăila, Școlilor, nr. 37, bloc C, parter. Terenul aparține domeniului privat al unor persoane fizice, fiind închiriat titularului de plan, prin contractul de locațiune încheiat.  Terenul are folosința actuală de spațiu comercial, destinația admisă a terenului fiind de locuințe, instituții publice și servicii de interes general, conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 1447/24.07.2017 emis de Primăria municipiului Brăila;
 • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar;
 • prin PUD se propune amenajarea la parterul comercial al unui imobil a unui magazin de tip market de proximitate și amplasarea pe fațada imobilului a unor reclame luminoase. Lucrările propuse sunt: recompartimentare cu pereți ușori nestructurali, înlocuire finisaje fațadă, și tâmplărie exterioară, înlocuire finisaje interioare, modificare instalații interioare, amplasare reclame luminoase; parametrii urbanistici  POT și CUT nu suferă modificări;
 • accesul publicului în spațiul comercial se va face din strada Școlilor, iar accesul secundar pentru aprovizionare se va face din aleea de acces din spatele clădirii;
 • amplasamentul este racordat la rețelele de utilități din zonă, pentru construcția nou propusă se vor executa lucrări de extindere a rețelelor de utilități; evacuarea apelor uzate menajere se va face în rețeaua de canalizare municipală, prin branșament existent;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 05.09.2017 şi 08.09.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de xx.xx.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare magazin profi în clădire existentă (amenajări cu caracter provizoriu) și amplasare reclame pe fațade, implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Școlilor, nr. 37, bloc C, parter, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

nr. …………….. din ………..10.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de  MUSAT FANICA, cu domiciliul în județul Brăila, comuna Tichilești, satul Tichilești, str. C-tin Sandu Aldea, nr. 192, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 10078/16.08.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 21.09.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul urbanistic zonal ”Infiintare exploatatie agricola familiala (22 bovine si 150 ovine) si construire anexa in comuna Gropeni, judetul Braila”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1, titular MUSAT FANICA, se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece:

- nu se supune evaluării de mediu și nu este necesară  trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate deoarece nu propune obiective în perimetrul unor arii naturale protejate de interes comunitar sau care ar putea să afecteze asemenea zone și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost derulată.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Planul reglementează urbanistic un teren cu suprafața de 1,5 ha, situat în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1, cu folosința de teren arabil si inclus într-o zonă studiată de 36,59 ha.
 • Obiectivele planului sunt următoarele:
 • Scoaterea din circuitul agricol a terenului care a generat planul, cu suprafața de 1,5 ha și schimbarea folosinței din teren arabil;
 • Introducerea terenului în intravilanul satului Gropeni, comuna  Gropeni, județul Brăila, cu destinația de zonă de activități productive;
 • Reglementarea gradului de constructibilitate a terenului;
 • Stabilirea indicilor urbanistici pentru zona funcțională;
 • Propunerea infrastructurii tehnico-edilitare.
 • În prezent există pe teren o construcție provizorie cu destinația de grajd, având suprafața de 200 mp, precum și un drum de exploatare din pământ, cu suprafața de 154 mp; restul terenului este liber de construcții sau alte amenajări, pe cea mai mare suprafață (1,38 ha) cu vegetație instalată spontan.
 • Prin plan se propune stabilirea unor suprafețe ce vor fi construite: un grajd de ovine cu suprafața de 150 mp, fanar, bucatarie furajera, filtru sanitar, dezinfector rutier, spații pentru stocarea temporară a deșeurilor (inclusiv platformă pentru dejecții), accese; s-a renuntat la realizarea unor amenajări pentru creșterea bovinelor; suprafața de spații verzi propusă va fi de 1,33 ha, reprezentând 89,03 % din teren.
 • Prin implementarea planului se propune modificarea indicilor urbanistici existenți, respectiv P.O.T. = 1,33 % și C.U.T. = 0,013, la P.O.T. = 1,89 % și C.U.T. = 0,018.
 • Pentru asigurarea utilităților se propune:
 • alimentarea cu apă dintr-un puțul forat propus; apele uzate se vor colecta printr-o canalizare interioară în bazinul vidanjabil ce se va construi;
 • alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua existentă în zonă.
 • Luând în considerare amplasarea terenului și suprafețele propuse pentru amenajare, implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau a altor zone cu statut de protecție.
 • Nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.
 • Planul integrează consideraţiile de mediu, prin stabilirea unor măsuri referitoare la gestionarea corespunzătoare a apelor uzate și a deșeurilor rezultate, pentru a preveni afectarea semnificativă a factorilor de mediu.
 • Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din 01.08.2017 şi 04.08.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de incadrare a fost publicat în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din data de ……….09.2017.

Până la data emiterii deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • Adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii deciziei, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Solicitarea reglementării din punct de vedere al protecției mediului a proiectelor care decurg din implementarea obiectivelor planului sus menţionat, în conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • Implementarea planului cu respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Interzicerea depozitării de materiale de construcții sau deversării de ape uzate, substanțe sau deșeuri în cuvetele/cursurile de ape, pe malurile acestora, pe terenuri agricole, împădurite sau alte spații care nu sunt autorizate în acest scop.
 • Publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, în termen de 3 zile de la luarea deciziei, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

«MUSAT FANICA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare în procedura de adoptare fără aviz de mediu a Planului urbanistic zonal ”Infiintare exploatatie agricola familiala (22 bovine si 150 ovine) si construire anexa in comuna Gropeni, judetul Braila”, propus în județul Brăila, extravilan comuna Gropeni, T 26, P 1.»

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ÎNTOCMIT,

Mihaela RÎŞNOVEANU

Data postarii pe site: 21.09.2017

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXXX din 00.09.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de AUTO LAVIMO SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova nr. 55, înregistrată la APM Brăila cu nr. 10579/28.08.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 07.09.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687, titular AUTO LAVIMO SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul planului urbanistic de detaliu este de 4500 mp; terenul care a generat PUD se află extravilanul localitatii Chiscani, în zona sudica a  UTR nr.7, si zona estica a UTR 6 confor PUG, la intersectia dintre DN 21 si DJ 212  ;
 • categoria de folosinta a terenului este de curti constructii conform extrasului de Carte Funciara si a Certificatului de Urbanism, este liber de constructii, este incadrat in zona A-zona de activitati productive (conform PUG com. Chiscani aflat in procedura de avizare);
 •  prin PUD se propune realizarea unui corp de clădire cu regim de înălţime P; suprafaţa construită propusă este de 320,25 mp, coeficienţii de ocupare ai terenului propuşi: POTpropus=7%, CUTpropus=0,07, amenajarea de spatii verzi cu suprafata de 3401,75 mp, reprezentand 75,65% din suprafata amplasamentului;
 • Pentru asigurarea apei tehnologice se prevede forarea unui put, colectarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil dupa o prealabila preepurare intr-o ministatie;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 22.08.2017 şi 25.08.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 20.09.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

AUTO LAVIMO SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Infiintare spalatorie auto, vulcanizare si imprejmuire teren”, propus a fi implementat in jud. Braila, Extrvilan Chiscani, T.107, P.687,  în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 24.08.2017

            Ca urmare a cererii adresate de SC CONSYBELLE SRL, cu sediul in jud. Braila, com. Cazsu, sat Cazasu, str. Ramnicu sarat, nr. 185 înregistrată la APM Brăila cu nr. 1429/07.02.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 24.08.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) Construire hotel, implementat in mun. Braila, str. Calea Calarasilor, nr. 237, jud Brăila, titular SC CONSYBELLE SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

1. Caracteristicile planului:

 • amplasamentul care a generat PUZD are o suprafață de 246,15,00mp, este în intravilanul municipiului cu folosinţa actuală de curți construcții; planul prevede realizarea unui hotel de apartamente S+P+5E cu suprafața construită de 137,97 mp, suprafață desfășurată de 928,54mp POT=56.05%, CUT=3.77;
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 deoarece amplasamentul nu se află în perimetrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar și nu este susceptibil să aibă impact semnificativ asupra acestora;
 • documentaţia a fost analizată  în şedinţa Comitetului Special Constituit (CSC) 06.04.2017,  s-au analizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu în şedinţa CSC din data de 224.08.2017;

2. Caracteristicile efectelor:

 • sunt luate masuri de catre titular, pentru protejarea factorilor de mediu;
 • planul nu va avea efecte tranfrontiere;
 • planul nu va avea efecte asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan national sau international.

Din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 07.02.2017 şi editia on-line a ziarului "InfoBrăila" din data de 23.06.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul " InfoBrăila" din data de 10.02.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • prezenta decizie este valabila cu conditia obtinerii tuturor avizelor si acordurilor mentionate in certificatul de urbanism nr. 1686/15.09.2016;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

SC Consybelle SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Construire hotel, implementat in mun. Braila, str. Calea Calarasilor, nr. 237, jud Brăila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Felicia RADU

 

PROIECT AVIZ DE MEDIU

din 10.08.2017

 

Ca urmare a notificării nr. 2320/02.06.2014, adresate de Ocolul Silvic Lacu Sărat, cu sediul în municipiul Brăila, Șosea Vizirului nr. 50, titular al planului intitulat ,,Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lacu Sărat”, cu valabilitate în perioada 2014-2018, situat pe teritoriul judeţului Brăila, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila cu nr. 5562/02.06.2014, în urma analizării şi verificării documentelor transmise, în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale, în baza prevederilor:

 • H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,
 • Hotărârii nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

în conformitate cu prevederile:

 • O.U.G. nr. 195/2005privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale
 • H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ale
 • O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale
 • Ord. MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

se emite:

AVIZ

pentru: planul intitulat "Amenajament silvic al Ocolului Silvic (O.S.) Lacu Sărat”, situat pe teritoriul judeţului Brăila, cu valabilitate în perioada 2014-2018,

promovat de: Ocolului Silvic Lacu Sărat cu sediul în municipiul Brăila, Șosea Vizirului nr. 50,

în scopul aprobării: Amenajamentului silvic

Teritoriul amenajamentului silvic Lacu Sărat se găseşte în judeţul Brăila, pe raza municipiului Brăila și a comunelor: Chiscani, Mărașu, Tufești, Gropeni, Tichileşti, Stăncuţa și Berteştii de Jos.

Obiectivul principal al planului amenajamentul Ocolului Silvic Lacu Sărat, în conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii. Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţiivieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lacu Sărat susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Obiectivele de protecţie a mediului relevante pentru amenajamentul silvic Lacu Sărat:

A. Protecţia fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecţie a mediului al amenajamentului studiat;

B. Protecţia calităţii aerului, în special în zonele locuite;

C. Protecţia calităţii solului, pentru toate categoriile de folosinţă, în special pentru terenurile cu vegetaţie forestieră;

D. Protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane;

E. Protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică.

Obiectivele specifice propuse pentru zonele în care amenajamentul silvic se suprapune peste siturile Natura 2000 coincid cu obiectivele generale de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Pentru habitate, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuităţii pădurii;

- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Documentația Amenajament silvic a fost întocmită de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare şi Experimentare Producţie Câmpulung Moldovenesc, Secţia de Cercetare – Dezvoltare şi Experimentare Producţie Roman.

Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adecvată au fost elaborate de Institutul de Cercetări și Amenajari Silvice (ICAS) Bucureşti, înregistrat în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, la poziţia nr. 366.

Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate publică a Statului de pe raza O.S. Lacu Sărat însumează 8440,46 ha (cu 45,54 ha mai mică decât suprafaţa amenajarii anterioare) şi este împărţită în zece unităţi de producţie(U.P.-uri), astfel: 

U.P.I Lacu Sărat:    423,56 ha

U.P.II Fundu Mare: 1336,04 ha

U.P.III Cravia:       547,85 ha

U.P.IV Bălaia:       507,90 ha

U.P.V Calia:         715,34 ha

U.P.VI Daiu:    1574,74 ha

U.P.VII Moşolea: 907,33 ha

U.P.VIII Gâsca:   905,42 ha

U.P.IX Gropeni:  642,51 ha

U.P.X Stăncuţa:   879,77 ha

 • Suprafete destinate pădurii, totalizând o suprafaţă de 7524,92 ha (100%) au fost încadrate în grupa I funcţională, în principal cu funcţii de protecţie a apelor, a solului, de protecţie a obiectivelor speciale, de conservare a rezervaţiilor existente şi de protecţie în parcurile naturale. Aproximativ 90% din suprafaţa pădurilor şi terenurilor de împădurit o reprezintă cele în care este admisă şi posibilă recoltarea de masă lemnoasă (6762,95 ha) iar restul de 10% reprezintă terenurile în care nu se reglementează recoltarea de produse principale (761,97 ha).

Vegetaţia forestieră din cadrul zonei luate în studiu, se compune în general din salcie, plop alb şi plop negru (ca specii specifice de luncă), plop euramerican (ca specie introdusă), frasin de baltă şi în foarte mică măsură din stejari xerofiţi.

Formaţia forestieră

Suprafaţa -ha-

%

04. Frăsinete stepă

28,78

-

81. Stejărete pure de STB

317,51

4

91. Plopişuri pure de PLA

866,48

12

92. Plopişuri pure de PLN

568,49

8

93. Plopişuri – amestecuri de PLA şi PLN

1559,83

21

95. Sălcete pure

4084,71

54

96. Amestecuri de plopi şi salcie

99,12

1

Total

7524,92

100

 

 

 • Subunităţile de protecţie sau producţie (S.U.P.) constituite sunt următoarele:

S.U.P. A – Codru regulat – sortimente obişnuite                 303,11 ha;

S.U.P. E – Rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii     562,97 ha;

S.U.P. K – Rezervaţii de seminţe                                           13,89 ha;

S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită 169,19 ha;

S.U.P. X – Zăvoaie de plopi şi sălcii                                    1952,62 ha;

S.U.P. Y – Crâng cu tăieri în scaun                                      3553,73 ha;

S.U.P. Z – Culturi de plopi şi sălcii selecţionate                    726,98 ha.

 

 • Bazele de amenajare adoptate sunt următoarele:

- pentru arboretele din S.U.P.A

U.P.I

regimul codrului (crâng în unele u.a.);

- pentru arboretele din S.U.P.X, S.U.P.Y

U.P.II - X

regimul crângului;

- pentru culturile din S.U.P.Z

U.P.III, IV, IX şi X

regimul codrului convenţional (provizoriu);

- pentru rezervaţiile naturale  S.U.P.E

U.P. II, V, VI, VIII şi X

regimul codrului;

- pentru rezervaţiile de seminţe - S.U.P.K

U.P.I şi U.P.II

regimul codrului;

- pentru arboretele din S.U.P.M

U.P.I, II, III, IV, VI, VII, VIII şi IX

regimul crâng, codru;

 

- compoziţii ţel în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, corespunzătoare tipurilor natural fundamentale de pădure din zonă;

- vârsta exploatabilităţii de protecţie pentru toate arboretele din S.U.P. A, X, Y şi Z întrucât arboretele sunt încadrate în grupa I funcţională; cicluri de producţie de:

 • 80 de ani pentru subunitatea de codru regulat-sortimente obişnuite de la U.P.I. ;
 • 30 de ani pentru subunităţile de zăvoaie de plopi şi sălcii de la U.P.VIII, IX şi X;
 • 25 de ani pentru subunităţile de zăvoaie de plopi şi sălcii de la U.P.II, VI şi VII, precum şipentru subunităţile de crâng cu tăieri în scaun de la U.P.II, V, VI, VII, VIII, IX şi X;
 • 20 de ani pentru subunitatea de zăvoaie de plopi şi sălcii de la U.P.V, pentru subunităţile de crâng cu tăieri în scaun de la U.P.III şi IV, precum şi pentru subunităţile de culturi de plopi şi sălcii selecţionate de la U.P.III, IV, IX şi X.

- tratamentul tăierilor de jos în crâng pentru salcâmete, sălcetele şi plopişurile de zăvoi;

- tratamentul tăierilor în scaun pentru sălcetele din S.U.P.Y;

- tratamentul tăierilor rase în parchete mici pentru culturile de plopi euramericani şi pentru arboretele în care tăierile vor avea caracter de lucrare de refacere sau substituire;

 • în arboretele supuse regimului de conservare, care au vârste înaintate, se vor efectua tăieri de conservare;

- în arboretele supuse regimului de ocrotire integrală nu au fost prevăzute nici un fel de lucrări.

 • Posibilitatea anuală de produse principale adoptată este de 36714 mc, mai mică față de amenajarea anterioară (38156 mc).

Pe unităţi de producţie, posibilitatea anuală de produse principale este următoarea:

U.P.

Subunitatea U.P. de producţie

Total, mc

A

X

Y

Z

I

42

-

-

-

42

II

-

3872

2038

 

5910

III

-

-

2115

1681

3796

IV

-

-

1081

3743

4824

V

-

2699

1067

-

3766

VI

-

2618

5507

-

8125

VII

-

1174

1703

-

2877

VIII

-

966

845

-

1811

IX

-

102

1552

1574

3228

X

-

167

1155

1013

2335

Total

42

11598

17063

8011

36714

 
 • Cantităţile anuale de produse principale prevăzute a se realiza prin lucrări de îngrijire sunt următoarele:

U.P.

Lucrarea

TOTAL

Degajări

Curăţiri

Rărituri

curăţiri +rărituri

ha

ha

mc

ha

mc

ha

mc

I

-

0,39

1

3,26

33

3,65

34

II

-

4,02

26

17,58

440

21,60

466

III

-

9,87

18

25,73

502

35,60

520

IV

-

9,28

15

7,74

132

17,02

147

V

-

5,43

5

13,16

234

18,59

239

VI

-

16,78

22

24,09

601

40,87

623

VII

-

13,15

40

4,23

116

17,38

156

VIII

-

34,40

140

37,07

784

71,47

924

IX

-

7,47

15

20,70

310

28,17

325

X

-

9,46

42

18,37

294

27,83

336

Total

-

110,25

324

171,93

3446

282,18

3770

 

 

 • Posibilitatea pe suprafaţă este cu 85,28 ha mai mare decât cea anterioară ceea ce reprezintă  o creştere de cca. 43% în condiţiile în care se înregistrează şi o creştere pe volum, de la 2577m3/an, la 3770 m3/an.
 • Cu tăieri de conservare se vor parcurge 9,43 ha/an recoltându-se 207 m3/an.
 • Prin lucrări de igienă se estimează a se recolta anual 1923 mc de pe suprafaţa de 2953,14ha, ceea ce însemnă o intensitate medie de intervenţie (prognozată) de 0,65m3/an/ha.
 • Sunt prevăute lucrări de regenerare şi împădurire pentru o suprafaţă de 0,89 ha (efectiv). Totalul suprafeţei de împădurit este de 1338,78 ha, în special cu plop alb, salcie, plop negru şi plopi euramericani. Planul de împăduriri, întocmit în concordanţă cu compoziţiile ţel stabilite, are ca principal scop refacerea pădurilor specifice etajului de vegetaţie silvostepă (Ss) şi menţinerea vegetaţiei în zona de luncă. Cu lucrări de îngrijirea culturilor va fi parcursă o suprafaţă totală de 1821,78 ha.
 • Indicele de recoltare total este de 5,5 m3/an/ha din care 5,0 m3/an/ha din produse principale şi 0,5 m3/an/ha din produse secundare.
 • Reţeaua instalaţiilor de transport totalizează 144,09 km, din care: 5,90 km - drumuri publice; 136,79 km - căi fluviale şi 1,40 km - drumuri forestiere. Accesibilitatea actuală a fondului forestier este de 99%. Nu a fost propusă construcţia unor noi drumuri forestiere.

Arii naturale protejate

Din suprafața fondului forestier administrat de ocolul silvic Lacu Sarat, 8.016,90 ha (94,98%) fac parte din zona cu triplu statut de protectie Balta Mică a Brăilei (parc natural, arie de protecţie specială avifaunistică şi sit de importanţă comunitară, ce se suprapun in procente diferite), precum şi zonă umedă de interes internațional (sit Ramsar). Această suprafață este repartizată pe nouă U.P.-uri (U.P. II Fundu Mare, U.P. III Cravia, U.P. IV Bălaia, U.P. V Calia, U.P. VI Daiu, U.P. VII Moșolea, U.P. VIII Gâsca, U.P. IX Gropeni, U.P. X Stăncuța).

Suprafetele ocupate in fiecare arie sunt urmatoarele:

 • În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei care se suprapune cu zona umedă de importanţă internaţională - Sit Ramsar - 7835,71 ha, reprezentând 92,83 % din amenajament și 32,48% din suprafața ariei;
 • În Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei (cod ROSPA0005) - 7824,50 ha, reprezentand 92,70 % din amenajament si 30,26 % din suprafata ariei;
 • În Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei (cod ROSCI0006)- 5883,96 ha, reprezentând 69,71% din amenajament și 28,19 % din suprafața ariei.

Suprafețele reglementate prin amenjament în zonele parcului natural sunt următoarele:

 • În zona de dezvoltare durabilă – 2344,14 ha, reprezentând 27,77% din amenajament reprezentată prin plantații în stadii de dezvoltare diferite formate din plop eur
 • american și salcie selecționată, plop alb, alte specii care valorifică terenurile degradate (glădița, frasin, sălcioara etc);
 • În zona de management durabil (zona tampon) - 5103,61 ha, reprezentând 60,46 % din amenajament, cu păduri naturale și păduri reconstruite ecologic, ce au rol de protecție a lacurilor interioare din ostroave (insule);
 • În zona de protecție integrală - 569,15 ha, reprezentând 6,74 % din amenajament.

Principalele tipuri de pădure identificate sunt plopișurile de plop alb, zăvoaiele amestecate și zăvoaiele de salcie. Habitatele caracteristice sunt arborete de plopi hibrizi (care nu corespund descrierii habitatului de interes comunitar 92A0 „Galerii de Salix alba și Populus alba”), arborete de plopi și sălcii (unele degradate, fiind afectate de factori destabilizatori, cu structura și compoziția pe specii modificate sau cu specii invazive), arborete de salcie de vârste diferite (unele aflate la vârsta exploatabilității).

Ponderea arboretelor natural fundamentale este foarte redusă, pe cca 27% din suprafaţa cu pădure a ocolului silvic. O parte dintre acestea corespund habitatului de interes comunitar 92 A0 „Galerii de Salix alba si Populus alba”, reprezentând arborete pure de plop, salcie sau amestecuri în diferite procente ale acestor specii, aflate în diferite stadii de dezvoltare.

Prezentul aviz se emite cu următoarele condiţii:

 • Planul se va implementa cu respectarea:
  • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Codul silvic, Legea nr. 46/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;
  • planului de management și regulamentului aprobate pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei.
 • Titularul avizului de mediu are obligaţia de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale şi de a asigura coerenţa reţelei naţionale de arii naturale protejate şi a Reţelei Natura 2000 în cazul siturilor de interes comunitar.
 • Măsurile de reducere a impactului stabilite de evaluator și condițiile speciale prevăzute în avizul de mediu vor fi prevăzute în toate documentele pe baza cărora vor fi executate lucrările de implementare a prevederilor amenajamentului (caiete de sarcini, contracte de lucrări, autorizații de exploatare).
 • Titularul avizului de mediu are obligaţia de a stabili masuri în scopul creşterii rezistenţei arboretelor la acţiunile destabilizatoare ale vântului
 • Titularul avizului de mediu are obligaţia luarii și respectării măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;
 • Personalul silvic care răspunde de aplicarea amenajamentului va fi instruit cu privire la măsurile de reducere a impactului stabilite de evaluator precum și cele înscrise în avizul de mediu.
  • Ocolul silvic va solicita Administrației Parcului Natural Balta Mică a Brăilei (PNBMB), cu cel puţin 15 zile înainte de emiterea autorizaţiei de exploatare forestieră, condiţiile specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizaţiei, pentru desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, condiţii ce vor fi introduse în cuprinsul autorizaţiei de exploatare forestieră, inclusiv condiţiile cuprinse în Planul de management al PNBMB aprobat prin HG 538/2011 (conform Ord. MMSC 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare, art. 35, alin. (10)).
  • Informațiile referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru autorizarea exploatării forestiere vor fi transmise conform prevederilor legale Comisariatului Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu și Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (conform  Ord. MM nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum şi pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014, art. III și IV).
 • În zona de protecție strictă din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este interzisă orice activitate umană, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 3 din OUG nr. 57/2007;
 • În zona de protecție integrală din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
 • În zona de protecție integrală din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei sunt permise numai următoarele lucrări:
 • împădurire doar în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
 • înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
 • prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;
 • combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
 • Împăduririle se vor realiza cu puieți obtinuți din genofondul local, adaptați condițiilor staționale.
 • Lucrările de reîmpădurire vor fi inițiate în termen de cel mult un an de la aplicarea tăierilor.
 • În luna martie, lucrarile de împădurire și completări se vor executa numai pe suprafețe aflate la distanță mai mare de 150 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural.
 • Nu se vor executa lucrări de completări în luna aprilie.
 • Lucrările de curățire, rărituri și îngrijire a culturilor tinere se vor executa numai în perioada august-martie, iar în lunile martie și august nu se vor realiza la distanță mai mică de 150 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural și mai mică de 10 m față de brațele Dunării.
 • În lunile martie și octombrie, lucrările de elagaj artificial se vor executa numai pe suprafețe aflate la distanță mai mare de 150 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural și mai mare de 10 m față de brațele Dunării.
 • In lunile martie, septembrie si octombrie nu se vor executa tăieri crâng simplu și crâng în scaun pe terenuri aflate la distante mai mici de 200 m fata de limtele zonelor de protectie stricta si de protectie integrala ale Parcului Natural Balta Mica a Brailei.
 • Parchetele de exploatare se vor constitui pe suprafețe mai mici de 3 ha.
 • Taierile rase se vor executa numai în perioada 01 august- 15 martie, iar in lunile martie și august-octombrie se vor realiza numai pe terenurile aflate la distanță mai mare de 200 m față de limita zonei de protecție integrală a parcului natural și mai mare de 10 m față de brațele Dunării.
 • Se vor excepta de la tăiere 5 arbori vârstnici/ha de pădure, ce reprezintă biotop de cuibărire si/sau hrănire pentru speciile de păsări.
 • La executarea tăierilor rase și crâng în scaun se vor menține 5 arbori scorburoşi si/sau bătrâni la 100 de metri, amplasati la marginea masivului, ca habitate de cuibărire și/sau hrănire pentru speciile de păsări.
 • Se va ține evidenția volumului anual de lemn mort lăsat în pădure (m3 /ha) format din arbori uscaţi pe picior exceptați de la tăiere, tăiați (cioturi, buşteni, buturugi, crengi etc.,) sau doborâţi de calamități naturale și lăsați în pădure (în zona de protecție strictă și integrală), ca indicator de calitate a habitatelor forestiere și de biodiversitate.
 • Se va conserva vegetația arbustivă din poieni, parchete exploatate și liziera pădurii.
 • Se vor constitui benzi de protecție din vegetație forestieră (aliniamente de arbori cu lățimea de 10 metri) pe conturul lacurilor, la limita zonelor parcurse de tăieri rase, pe malul Dunării si lungul bratelor secundare ale Dunării.
 • După refacerea vegetației forestiere în parchetele deschise anterior, se vor menține suprafețe de pădure netaiate (benzi forestiere cu lățimea egala cu cel puțin de doua ori înălțimea arborilor) între parchetele parcurse cu tăieri rase și benzile de tăieri.
 • Sunt interzise:
 • utilizarea de substanţe chimice cu grad mare de toxicitate şi remanență în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii; 
 • deplasarea utilajelor și autovehiculelor, precum si tractarea/tararea arborilor doborati prin zonele cu luciu de apa;
 • amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezenţa speciilor de interes comunitar;
 • colectarea materialului lemnos pe trasee în care au fost identificate specii protejate;
 • depozitarea masei lemnoase exploatate, a rumegusului sau a resturilor de exploatare în zone umede, în zone expuse inundatiilor sau în zone în care au fost identificate specii de interes comunitar;
 • vătămarea, deteriorarea, distrugerea, recoltarea, uciderea, perturbarea intenţionată a exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 • deteriorarea/distrugerea cuiburilor, a locurilor de hrănire, reproducere şi odihnă ale exemplarelor din speciile cu statut de protecţie şi a tuturor speciilor de păsări;
 • culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 • Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă se recomandă respectarea Ordinului nr. 551/08.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar -invazii ale agenţilor dăunători şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure .
 • Pentru protecţia pădurilor împotriva dăunătorilor biotici şi abiotici se vor respecta prevederile Ordinului 454/14.07.2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor şî îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor.
 • în situaţia apariţiei unor calamnităţi naturale datorate atât factorilor biotici cât şi abiotici (incendii, boli şi dăunători, fenomene de uscare, doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă) se vor lua măsuri în conformitate atat cu prevederile O.M. nr. 3814/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier cât şi cu prevederilor celorlalte norme silvice şi acte legale ce guvernează aplicarea regimului silvic, fără a fi necesară reluarea procedurii de evaluare de mediu.
 • Titularul va raporta la A.P.M. Brăila anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior:
 • rezultatele monitorizării efectelor semnificative ale implementării planului, în conformitate cu recomandările elaboratorului din Raportul de mediu(Cap. 8. Monitorizarea implementarii măsurilor de reducere a impactului);
 • numărul autorizaţiilor de exploatare forestieră emise, titularii autorizaţiilor de exploatare forestieră, datele de contact ale acestora, unităţile de producţie, parcelele şi subparcelele (unităţile amenajistice), conform Ord. nr. 1078/2017/01.08.2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007.

 

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere:

 • Reglementările amenajamentului silvic Lacu Sărat, pentru U.P.II÷U.P.IX respectă prevederile Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei a emis avizul favorabil nr. 2995/18.07.2017 pentru implementarea planului (în baza Hotărârii Consiliului Științific nr. 5/05.05.2017) .
 • Toate lucrările ce se vor executa în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei pentru perioada 2014-2018 au fost prevăzute pentru zona de management durabil (zona tampon) și pentru zona de dezvoltare durabilă (dig-mal).
 • Lucrările de împădurire și completări se propun pe o suprafață totală de 1338,78 ha (15,86 % din amenajament), din care în ariile protejate astfel:
 • În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - 1304,81 ha, reprezentând 15,45 % din amenajament si 5,41 % din suprafața ariei;
 • În Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei - 1302,24 ha, reprezentând 15,42 % din amenajament și 5,04 % din suprafața ariei;
 • În Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei - 953,61 ha, reprezentând 11,29% din amenajament și 4,57 % din suprafața ariei.
 • Lucrările de regenerare (tăieri) se propun pe o suprafață totală de 1178,92 ha (13,96 % din amenajament), din care in ariile protejate astfel:
 • În Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - 1174,40 ha, reprezentând 13,91% din amenajament și 4,87% din suprafața ariei (din care, 684,36 ha tăieri rase, pe 2,83% din arie);
 • În Aria de protecție specială avifaunistică Balta Mică a Brăilei - 1173,29 ha, reprezentând 13,9 % din amenajament și 4,54 % din suprafața ariei; pe o suprafață de 683,25 ha (reprezentând 2,64% din arie) se vor efectua tăieri rase, majoritatea (71,5% din suprafața parcursă cu tăieri) în arborete de plopi euramericani (pe 488,53 ha);
 • În Situl de importanță comunitară Balta Mică a Brăilei - 795,43 ha, reprezentând 9,42 % din amenajament și 3,81 % din suprafața ariei (din care, 471,18 ha tăieri rase, pe 2,26 % din arie).
 • Conform studiului de evaluare adecvată, amenajamentul nu va afecta semnificativ speciile de interes comunitar și habitatele de interes comunitar, luând în considerare următoarele:
 • tăierile rase se vor aplica în arborete de salcie de productivitate scăzută sau chiar subproductive, precum și în culturile uniclonale de plop euramerican, urmate de plantarea speciilor de plop indigen, plop alb şi plop negru, conform planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei; lucrările vor fi realizate in mozaic, diseminat in suprafata ariilor protejate, pe suprafete de teren mai mici de 3 ha (cele mai multe parchete de exploatare fiind mai mici de 1ha); aceste lucrări vor avea un impact nesemnificativ pe termen scurt (3-5 ani) asupra habitatului de interes comunitar 92A0 „Galerii de Salix alba si Populus alba” (arborete mature de plop si salcie) deoarece se vor efectua pe o suprafata de 107,48 ha (reprezentand 3,4% din suprafata sitului de importanță comunitară); tăierile rase se aplica pentru substituirea culturilor de plopi euramericani cu specii autohtone după tipul natural fundamental de pădure în scopul restaurării fostei păduri aluviale (ce intră în categoria habitatului de interes comunitar 92A0); amenajamentul va determina creșterea suprafeței acestui habitat cu 294,26 ha; asigurarea activităților biologice ale speciilor pe suprafețele parcurse cu tăieri rase va fi reluată dupa 3-4 ani de la intervenție;
 • tăierile in scaun se vor executa anual pe 9,2 % din suprafata habitatului 92A0, în cea mai mare parte în parcele de pădure cu salcie, având ca principal obiectiv refacerea si regenerarea vegetatiei forestiere din zone afectate de inundații, în care nu se pot aplica alte lucrări silvice; habitatele vor asigura funcțiile de hrănire, adăpost și cuibărire în anul consecutiv aplicării lucrării;
 • tăierile în crâng de jos se vor realiza pe o suprafață ce reprezintă 0,2% din suprafața totală a habitatului 92 A0;
 • tăierile de igienă (intervenții punctiforme de extragere a unor arbori uscați, afectați de factori destabilizatori) se realizează pe o suprafață de 1311,1 ha aferente habitatului 92A0;
 • tăierile de conservare acoperă o suprafata mică din habitat (0,8%) și se realizează pe suprafețe de pădure în care nu sunt propuse alte lucrări silvice;
 • arboretele parcurse cu lucrări de curățiri și rărituri se suprapun parțial tăierilor rase și lucrărilor de reîmpădurire și ingrijire a culturilor, completărilor, propuse în actualul amenajament, precum și pe suprafețe de pădure parcurse cu lucrări silviculturale în amenajamentul anterior;
 • speciile de interes comunitar cu habitat acvatic nu vor fi afectate prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic; perturbarea speciilor va avea o durată minimă, pe perioada lucrărilor propuse în amenajament, fără schimbări în densitatea populațiilor în situația respectării măsurilor de reducere a impactului.
 • Concluziile Raportului de mediu:
 • lucrările prevăzute în plan nu au un impact negativ asupra integrităţii fondului forestier;
 • lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu si lung;
 • reglementările şi măsurile propuse de amenajamentul silvic în studiu nu implică un impact negativ asupra ariilor naturale protejate existente în limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Lacu Sărat.
 • Implementarea planului va avea ca efect pe termen lung păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea starii lor de conservare. Astfel, se estimează că:
 • se va menţine diversitatea structurală - atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât şi pe orizontală (structură mozaicată - existenţa de arborete în faze de dezvoltare diferită);
 • va creşte consistența medie a arboretelor de la 0,66÷0,75 în 2014 la 0,72÷0,85 în anul 2024 şi 0,78÷0,85 în anul 2034;
 • se va menţine compoziţia conform specificului ecologic al zonei.
 • Procedura de evaluare de mediu s-a desfăşurat conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004, consideraţiile de mediu au fost integrate în plan, stabilindu-se obiective de mediu relevante.
 • Proces verbal nr. 7116 din 14.06.2017, încheiat cu ocazia verificării în teren, între reprezentanții APM Brăila și Ocolul Silvic Lacu Sărat.
 • Proces-verbal C.T.E. Nr. 567, Avizare de recepţie din 15.12.2014, încheiat la Conferinţa a Il-a de amenajare a pădurilor pentru fondul forestier Ocolul Silvic Lacu Sărat.
 • Informarea publicului în procedura de emitere a avizului de mediu s-a asigurat prin anunţuri în mass-media şi pe site şi cu ocazia dezbaterii publice (în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 şi ale Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, aprobat prin Ord. nr. l17/2006), astfel:
 • anunţurile privind depunerea notificării de obţinere a avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare a planului, din datele de 02.06.2014 şi 05.06.2014 în ziarul „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţul public privind decizia de încadrare a planului din data de 26.08.2013 pe site APM Brăila;
 • anunţul public privind decizia de încadrare a planului din data de 14.07.2015 în cotidianul „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţurile privind disponibilizarea proiectului de plan şi finalizarea Raportului de mediu din data de 14.04.2017 şi 19.04.2017 în ziarul, „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţul privind organizarea dezbaterii publice a proiectului de plan şi a Raportului de mediu în data de 09.06.2017 şi 12.06.2017, în ziarul „Obiectiv Vocea Brăilei";
 • anunţul privind organizarea dezbaterii publice proiectului de plan şi a Raportului de mediu în data de 12.06.2017 pe site APM Brăila;
 • organizarea dezbaterii publice în data de 28.07.2017, la sediul APM Braila;
 • anunţul privind emiterea avizului de mediu publicat în data de 16.08.2017 în ziarul „Obiectiv Vocea Brăilei" şi pe site-ul APM Braila, www.mmediu.ro;
 • documentații, avize, adrese, punctele de vedere eliberate de autorităţi.

Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei alese

În cazul nerealizării planului "alternativa 0" fondul forestier din zona studiată se va degrada atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ prin:

 • dezvoltarea haotică a arboretelor, cu proliferarea speciilor invazive, puţin productive şi de calitate inferioară (ex. mesteacăn, salcie căprească);
 • îmbătrânirea arboretelor, fapt care ar face dificilă regenerarea şi dezvoltarea seminţişului precum şi îndeplinirea funcţiilor atribuite;
 • deteriorarea aspectului peisagistic;
 • deteriorarea pădurii cu afectarea celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) cât şi speciile ce îsi au habitatul sau îsi procură hrana din pădure;

Varianta de plan supusă aprobării propune măsuri silvotehnice în acord cu Legea nr. 46/2008-Codul Silvic, republicat şi "Normele tehnice pentru amenajarea padurilor" care presupun o gospodărire a pădurilor în conformitate cu cerinţele ecologice, economice şi sociale ale acesteia şi cu respectarea principiilor dezvoltării durabile a pădurii şi anume al continuităţii, eficacităţii funcţionale şi al conservării şi ameliorării biodiversităţii.

Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

În situaţia în care intervin modificări de fond care au stat la baza emiterii prezentului aviz titularul va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila.

Prezentul Aviz nr. 00 din xx.xx.2017, conţine 10 (zece) pagini, s-a emis în 3 (trei) exemplare, este valabil de la data emiterii pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia și poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA

Mihaela RÎȘNOVEANU

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 25.07.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de BLAZER SRL, str. Rubinelor nr. 4, cu sediul in mun. Braila, înregistrată la APM Brăila cu nr. 8553/11.07.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 20.07.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) „AMENAJARE TEREN LOTURI INDIVIDUALE, amplasament Mun. Braila, T19, P196/19, titular BLAZER SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul PUZ este de 43580 mp, este in proprietatea titularului,  destinatia actuala a terenului este arabil in intravilan; Zona studiata prin PUZ este de 182380 mp;
 • vecinatatile amplasamentului: Nord- Str, Artarului, Sud-drum de pamant, Vest-str. Frasinului si Est-Botos Spiru;
 • obiectivele propuse prin PUZ:
  • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului
  • rezolvarea dotarilor de interes public si local
  • rezervarea suorafetelor de teren necesare viitoarelor drumuri
  • propunerea infrastructurii tehnico edilitare
 • propuneri modernizare circulatie:
  • latime drumuri 12 m (parte carosabila 7m, trotuare-1,5m, stanga si 1m-dreapta);
  • drumul de exploatare din sudul amplasamentului se va largi si va avea un profil de 10m, cu parte carosabila 7m;
  • strazile se vor realiza cu imbracaminte asfaltica sau cu piatra impermeabilizata cu solutie bituminoasa;
  • zona serviciilor de interes local si public va dispune de parcaje;
 • functiunile propuse:
  • L1a – zona locuinte individuale pe parcela cu regim redus de inaltime, pe un parcelar constituit;
  • L1b – zona locuinte individuale pe parcela cu regim redus de inaltime, pe un parcelar in curs de constituire;
  • functiuni cu caracter central dispersate in zone semicentrale si periferice(invatamant), CS3;
  • spatii verzi publice cu folosinta specializata, aferente dotarilor publice (institutii, scoli etc.), V1c0;
  • spatii plantate semipublice sau in proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice (gradini private, decorative sau productive, in folosinta individuala sau comunitara), V3;
  • spatii plantate de protectia a drumurilor, echipamentelor edilitare si cimitirelor. V2b;
  • circulatii carosabile.
 • se propune amplasarea unui numar de 92 parcele cu suprafata de 360÷638 mp, pentru zona de locuinte in regim P+1E+M; suprafata totala va fi de 124.537 mp:
  • regimul de aliniere va fi de 5,00m; 
  • coeficienţii de ocupare ai terenului propusi: POT=max50%, CUTpropus=max. 1,8;
 • asigurarea utilitatilor:
  • alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin extinderea  retelelor existente pe str. Artarului;
  • alimentarea cu energie electrica –din reteaua  existenta pe str. Artarului, conform solutiei stabilita de operator;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul " Obiectiv Vocea Brăilei " din data de 04.07.2017 şi 07.07.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 27.09.2017 (depus in data de 19.10.2017).

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectelor dupa lotizarea terenului, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

BLAZER SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „AMENAJARE TEREN LOTURI INDIVIDUALE, amplasament Mun. Braila, T19, P196/19, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie a fost emisa in 3 (trei) exemplare, este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

            Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA BRĂILA, cu sediul în județul Brăila, municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1, înregistr ată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 8961/19.07.2017, în baza:

 • H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a
 • H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 03.08.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Brăila, 2016-2030, titular Primăria Brăila, se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece:

- nu se supune evaluării de mediu și nu este necesară  trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate deoarece nu propun obiective în perimetrul unor arii naturale protejate de interes comunitar sau care ar putea să afecteze asemenea zone și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost derulată.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Planul de mobilitate urbană durabilă  (PMUD) este un instrument de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea teritorială a localităţilor din unitatea administrativ teritorială Brăila cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor;
 • Obiectivele strategice, obiectivele specific, precum și acțiunile rezultate in urma evaluărilor care au stat la baza elaborării PMUD Brăila sunt correlate cu următoarele planuri naționale, regionale sau locale elaborate și avizate/adoptate anterior:
 • Nivel național/regional:
  • Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, sub-domeniul Transporturi;
  • Master Planul General de Transport al României pentru perioada 2011-2020;
  • Strategia de Dezvoltare Regională a României 2014-2020;
  • Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020;
  • Programul Operațional Regional 2014-2020;
  • Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est2014-2020;
  •  Nivel local
  • Strategia de dezvoltare durabilă a județului Brăila 2014-2020,
  • Strategia de dezvoltare urbană durabilă a Municipiului Brăila 2014-2020, actualizată prin Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă 2016-2023
 • Planul a fost elaborat pentru perioada 2016-2030, acoperă zona unității administrativ teritoriale Brăila, cu teritoriul administrativ de 43,581 km² și o populație de  209.140locuitori la data de 1 iulie 2016 (în scădere față de anul 2002, când se înregistrau 216.000 locuitori);
 • Obiectivul planului este crearea unui sistem de transport durabil, care sa răspundă nevoilor de mobilitate  și accesibilitate a cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos  și prietenos cu mediul.
 • Obiectivele strategice sunt: asigurarea accesibilității, siguranţă şi securitate, protecția mediului, eficienţa economică și calitatea mediului urban.
 • Strategia generală include șase direcții majore de acțiune:
 1. Dezvoltarea serviciilor și facilităților aferente mobilității pietonale și velo, cu scopul atingerii obiectivelor de sustenabilitate la nivelul mobilității urbane, în cadrul coridoarelor de mobilitate urbană;
 2. Investiții pentru creșterea atractivității şi a competitivității transportului public;
 3. Investiții în creșterea calității și/sau stării tehnice a infrastructurii rutiere, care oferă cea mai bună valoarea a banilor și care îndeplinesc obiectivele operaționale, în special prin implementarea unui program multianual de modernizare şi reabilitare a străzilor de importanță locală;
 4. Intermodalitate si complementaritate;
 5. Implementarea sistemelor aferente smart city: SMT, e-ticketing, bike-sharing
 6. Construirea infrastructurii rutiere pentru accesul traficului greu catre zona portuara;
 • Conținutul planului este următorul:
 • O componentă de nivel strategic ce include: analiza situației existente, modelul de transport, evaluarea impactului actual al mobilității, viziunea de dezvoltare a mobilității urbane, direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane, evaluarea impactului mobilității;
 • O componentă de nivel operațional ce include: cadrul pentru prioritizarea proiectelor și planul de acțiune;
 • Monitorizarea implementării planului.
 • Pentru realizarea obiectivelor planului de mobilitate sunt propuse proiecte în următoarele domenii:

o intervenții majore asupra rețelei stradale,

o transport public,

o mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă),

o managementul traficului.

 • S-au analizat trei scenarii alternative, caracterizate de orientari investitionale diferite; s-a optat pentru scenariul 1; investitiile identificate pornesc de la problemele de mobilitate, accesibilitate și siguranta identificate în prezent, precum și de la previziunile de dezvoltare a retelei în perioada 2020-2030 și sunt structurate după cum urmează:

o Modernizarea coridoarelor de mobilitate prin susținerea transportului public și a transportului nepoluant;

o Intervenții pentru creșterea accesibilității către zona central;

o Intervenții corespondente constituit de Calea Călărașilor;

o Investiții pentru creșterea accesibilității cartierelor;

o Investiții pentru infrastructura rutieră dedicată traficului de marfă;

o Investiții pentru creșterea gradului de siguranță;

o Proiecte suport (teme verticale - modernizarea stațiilor de transport, E-ticketing,

sistem de management al traficului etc. ce vor fi implementate pe fiecare din proiectele investiționale în infrastructură).

 

 • Proiectele recomandate prin PMUD - scenariul 1, lista care se regaseste integral in Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a municipiului Braila: 

Nr. crt

Cod DoMin

Proiect

Etapizare

1

 

Pod peste Dunare si conexiuni rutiere

2017-2023

2

1.1

Modernizare transport electric Parc Monument- Radu Negru

Etapa I (2017-2020)

3

1.2

Modernizare transport electric Bld. Independenţei

Etapa I (2017-2020)

4

1.3

Modernizare transport electric pe Calea Galaţi

Etapa I (2017-2020)

5

1.4.a

Modernizare transport electric în cartier Brăiliţa [v1] (Brailita - Calea Galati)

Etapa I (2017-2020)

6

1.5

Modernizarea infrastructurii in zona centrala istorica

Etapa I (2017-2020)

7

1.7

Reconfigurarea traseului de transport greu pentru accesibilitate port

Etapa I (2017-2020)

8

1.8.a

Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești [v1 - fara linie tramvai]

Etapa I (2017-2020)

9

1.9

Modernizarea coridorului Ramnicu Sarat

Etapa I (2017-2020)

10

2.10.c

Modernizarea coridorului Calea Calarasilor [v3 - existent + PB]

Etapa I (2017-2020)

11

1.11

Program multianual de modernizare a rețelei stradale - etapa I

Etapa I (2017-2020)

12

1.12

Modernizare strazi cartier Lacul Dulce [10km]

Etapa I (2017-2020)

13

1.13

Modernizare strazi cartier Nedelcu Chercea [9,8 km]

Etapa I (2017-2020)

14

1.14

Modernizare strazi cartier Pisc [9 km]

Etapa I (2017-2020)

15

1.15

Modernizare strazi cartier Radu Negru [8 km]

Etapa I (2017-2020)

16

2.1

Integrare si intermodalitate Buzaului - Gr. Alexandrescu - Viziru

Etapa II (2021-2023)

17

2.2

Amenajare pista de biciclete Bd. Al.I.Cuza, in cadrul unui proiect complex de reconfigurare a tramei stradale: reabilitare infrastructura rutiera, reabilitare trotuare, semaforizare, introducere pista de biciclete in spatiul median

Etapa II (2021-2023)

18

2.4

Integrare si intermodalitate cartier Brailita

Etapa II (2021-2023)

19

2.5

Modernizarea zonei pietonale a Falezei Dunarii intre Esplanada si Capitania Portului

Etapa II (2021-2023)

20

2.9

Modernizare coridor 1 Decembrie 1918

Etapa II (2021-2023)

21

2.11

Program multianual de modernizare a rețelei stradale - etapa II

Etapa II (2021-2023)

22

2.12

Modernizare coridor Scolilor - Pietatii si conexiune cu Al I Cuza

Etapa II (2021-2023)

23

2.21

Modernizare str. Focsani

Etapa II (2021-2023)

24

2.22

Terminal intermodal intra/inter-urban Gara CFR

Etapa II (2021-2023)

25

2.16

Proiecte de extindere a trotuarelor și pistelor ciclabile, în special în zonele periferice - etapa 2

Etapa II (2021-2023)

26

2.17

Amenajare parcari pentru deservire Str. Hipodrom si Bd Dorobantilor

Etapa II (2021-2023)

27

2.18

Amenajare parcare Romarta

Etapa II (2021-2023)

28

3.0

Inel median rutier si pod CF zona ANL - Soseaua Nationala Veche

EtapaIII(2024-2030)

29

3.1

Introducerea buclelor colectoare

EtapaIII(2024-2030)

30

3.2

Modernizarea coridorului de mobilitate Str. Buzaului

EtapaIII(2024-2030)

31

3.5

Regenerare urbana a zonei Perimetrul 3 Zona Libera Braila

EtapaIII(2024-2030)

32

3.11

Program multianual de modernizare a rețelei stradale - etapa III

EtapaIII(2024-2030)

33

3.31

Modernizarea conexiunii tramvai Braila - Lacu Sarat

EtapaIII(2024-2030)

34

3.32

Implementarea proiectului de conexiune Braila - Vadeni - Galati prin tren de mare viteza

EtapaIII(2024-2030)

35

3.21

Modernizare punte pietonala peste CF - Str. Focsani - cart. 1 Mai

EtapaIII(2024-2030)

36

3.23

Modernizare coridor Eremia Grigorescu

EtapaIII(2024-2030)

37

3.16

Proiecte de extindere a trotuarelor și pistelor ciclabile, în special în zonele periferice - etapa 3

EtapaIII(2024-2030)

38

3.17

Amenajari parcari de resedinta zona sos Buzaului

EtapaIII(2024-2030)

39

3.18

Amenajari parcari de resedinta zona Str. Pietatii

EtapaIII(2024-2030)

40

3.19

Amenajarea de locuri de parcare in alte zone cu cerere ridicata

EtapaIII(2024-2030)

41

1.19

Amenajari sensuri giratorii

Etapa I (2017-2020)

42

1.20

Amenajare piste de biciclete Parc Monument pentru conectivitatea retelei velo nord-sud: Sos Buzaului, Str. Pietatii, Str. Hipodrom

Etapa I (2017-2020)

 

 

 

 

43

A

Contract de servicii publice conform Reg CE 1370/2007

Etapa I (2017-2020)

44

B

Reconfigurarea si reorganizarea sistemului de transport public

Etapa I (2017-2020)

45

C

Modernizarea statiilor de asteptare TP

Etapa I (2017-2020)

46

D

Sistem inteligent de managament al traficului

Etapa I (2017-2020)

47

H

Achizitia de mijloace de transport - autobuze diesel [etapa 1]

Etapa I (2017-2020)

48

J

Implementare sistem bike-sharing

Etapa I (2017-2020)

49

K

Implementarea unei politici de parcare la nivelul municipiului

Etapa I (2017-2020)

 

 • Implementarea planului poate avea următoarele efecte:
 • Creșterea eficienței și eficacității din punct de vedere al costului privind transportul de călători și marfă, prin utilizarea de mijloace de transport eficiente enrgetic și intervențiile asupra rețelei stradale;
 • Reducerea impactului transportului asupra mediului, cu efecte asupra calității aerului;
 • Accesibilitate – prin asigurarea sistemului de transport public, facilitarea unor mijloace alternative de mobilitate (modernizarea trotuarelor și facilitarea transportului cu bicicleta) și management adecvat al traficului (monitorizare și reglementare);
 • Siguranță – prin realizare parcări, amenajare treceri de pietoni și piste de biciclete, semnalizare si monitorizare trafic;
 • Creșterea calității vieții – prin reabilitarea străzilor, realizarea pistelor de biciclete, modernizarea trotuarelor și organizarea parcărilor.
 • Implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau altor zone cu statut de protecție.
 • Nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/ proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.
 • Planul integrează consideraţiile de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile, iar implementarea acestuia poate conduce la reducerea zgomotului și a emisiilor în atmosferă (prin reabilitarea străzilor, achizitionarea de autobuze electrice, facilitarea circulației bicicletelor) cu efecte pozitive asupra sănătății umane și calității aerului.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din data de 14.07.2017 şi 18.07.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din data de xx.08.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • Adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii deciziei, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Implementarea planului cu respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Interzicerea:
 • executării de construcții, depozitării de materiale de construcții sau deversări de ape uzate, substanțe sau deșeuri în cuvetele lacurilor sau pe malurile acestora;
 • deteriorării sau reducerii suprafețelor cu destinația de spații verzi sau amenajate cu vegetație;
 • Publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, în termen de 3 zile de la luarea deciziei, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

Primăria Brăila anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a ”Planului de mobilitate urbană durabilă municipiul Brăila 2017-2030” în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

Postat pe site: 03.08.2017

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

            Ca urmare a cererii adresate de COMUNA SURDILA GAISEANCA, cu sediul in jud. Braila, com. Surdila Gaiseanca, sat Surdila Gaiseanca, înregistrată la APM Brăila cu nr. 7839/28.06.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 13.07.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide ca Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) Dezvoltarea zonei de Sud a satului Surdila Gaiseanca, propus a fi implementat in jud. Braila, com. Surdila Gaiseanca, sat Surdila Gaiseanca, titular Comuna Surdila Gaiseanca, se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece:

- nu se supune evaluării de mediu și nu este necesară  trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate deoarece nu propun obiective în perimetrul unor arii naturale protejate de interes comunitar sau care ar putea să afecteze asemenea zone și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost derulată.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ are 33,6 ha, este in domeniul privat al comunei, fiind amplasat in intravilan si extravilan (Cv 41, 42, 43, 44, T58, T59, T60, T78, T79); zona studiata prin PUZ este de 153,2 ha, conform Avizului de initiere nr. 6/06.03.2017;
 • obiectivele propuse prin PUZ:
  • schimbarea categoriei de folosinta
  • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului
  • stabilirea si asigurarea infrastructurii tehnice-edilitare, apa, canal si energie electrica
  • organizarea circulatiei carosabile si pietonale
  • stabilirea si asigurarea infrastructurii tehnico edilitare
  • organizarea circulatiei carosabile si pietonale
 • functiunile propuse:
  • locuire, functiuni complementare,
  • zona mixta (locuinte, comert, depozitare, servicii),
  • zona gospodarie comunala,
  • zona unitati industriale, depozitare, productie agricola, ferme si unitati zootehnice
  • spatii verzi de protectie a echipamentelor edilitare
  • terenuri arabile
  • pasuni
  • terenuri neproductive 
 • asigurarea utilitatilor: se propune asigurarea cu utilitati a intregului amplasament (apa, canalizare, energie electrica);
 • Implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau altor zone cu statut de protecție.
 • Nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/ proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.
 • Planul integrează consideraţiile de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul " Obiectiv Vocea Brăilei " din data de 29.05.2017 şi 01.06.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 24.07.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectelor care decurg din implementarea PUZ Dezvoltarea zonei de Sud a satului Surdila Gaiseanca, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

Comuna Surdila Gaiseanca anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Dezvoltarea zonei de Sud a satului Surdila Gaiseanca, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan comuna Surdila Gaiseanca în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie a fost emisa in 3 (exemplare), este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

Postat pe site: 17.07.2017

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr............... din.............

 

            Ca urmare a cererii adresate de ISTRATE CRISTIAN ALIN și ISTRATE LOREDANA OANA, cu domiciliul in județul Brăila, municipiul Brăila, str.Brateș, nr.31, înregistrată la APM Brăila cu nr. 6024/22.05.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 13.07.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) „Parcelare pentru locuințe”, propus a fi implementat in județul Brăila, intravilan comuna Cazasu, sat Cazasu, T13, P39, 40, titulari ISTRATE CRISTIAN ALIN și ISTRATE LOREDANA OANA, conform act de alipire nr.351/03.02.2017, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 •  Documentația Planului Urbanistic Zonal, a fost solicitată prin Certificatul de Urbanism  nr.35/21.03.2017, eliberat de Primăria Comunei Cazasu pentru realizarea investiției ,,Parcelare pentru locuințe”, intravilan comuna Cazasu, județul Brăila, T13, P39,40. Acest PUZ/2017 se corelează cu PUZ 227/2011 aprobat prin HCL nr.7/31.01.2012 al Consiliului Local Cazasu.
 • Zona studiată P.U.Z./2017 este situată in intravilanul comunei Cazasu și are o suprafață de 68,89 ha.
 • amplasamentul care a generat  P.U.Z./2017 este in suprafață  de 18.485,00 mp și se află in proprietatea titularilor Istrate Cristian Alin și Istrate Loredana Oana conform act de alipire nr.351/03.02.2017;  destinația actuală a terenului este  de teren intravilan arabil;
 • Obiective urmărite prin PUZ/2017 : schimbarea destinației din PUZ aprobat – zonă unități industriale și depozitări/zonă funcțiuni complexe de interes public/zonă spații verzi și zonă căi de comunicație – in zonă parcelată pentru locuințe, zonă mixtă 1(servicii, depozitare,locuințe), zonă mixtă 2 (servicii,depozitare,unități productive nonpoluante), zonă spații verzi și zonă căi de comunicație.
 • accesul la zona ce se dorește a fi parcelată  se poate face prin partea de nord sau de sud, prin drumuri de exploatare  existente care fac lagatura cu DN 2B (șoseaua de centură);
 •  pe amplasamentul de 18.485,00 mp, care a generat PUZ, se propune:
  • parcelare in 34 de loturi cu suprafețe cuprinse intre 325 mp – 578 mp;
  • drum cu profil de 7 m pe o lungime de cca. 584m pentru asigurarea accesului către loturi;
 • regulile de amplasare minime stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism:
  • retragerea minimă față de aliniament – 3 m;
  • retrageri minime față de limitele laterale – 3 m;
  • retrageri minime față de limitele posterioare – 5 m;
 • asigurarea utilităților:
  • alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua de distribuție a localității din PEHD DN 225 care este racordată la conducta de apă potabilă DN 400 existentă in șoseaua Râmnicu Sărat din municipiul Brăila.
  • evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in bazine vidanjabile până la inființarea rețelei de canalizare a localității;
  • alimentarea cu energie electrică se realizează din rețeaua națională de distribuție – conform soluției stabilită de operator;
  • alimentarea cu gaze naturale – se realizează din rețeaua de gaze naturale de medie presiune la care este racordată localitatea Cazasu.
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul ,, InfoBraila” din data de 15.05.2017 şi 18.05.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul ,,..............” din data de ...............

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectelor dupa lotizarea terenului, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

ISTRATE  CRISTIAN ALIN si ISTRATE  LOREDANA OANA, anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „Parcelare pentru locuinte”, propus a fi implementat in jud. Braila, intravilan com. Cazasu, sat Cazasu, T13, P39-40 în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie a fost emisa in 3 (trei) exemplare, este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  

 

 

Întocmit,

Adrian STOIAN

 

Postat pe site in data de 14.07.2017

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. …………./……………

 

            Ca urmare a cererii adresate de  PRIMĂRIA IANCA, cu sediul în județul Brăila, oraș Ianca, str. Brăilei, nr. 27, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 7703/26.06.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 13.07.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul de mobilitate urbană durabilă oraș Ianca 2016-2030, titular Primăria Ianca, se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece

- nu se supune evaluării de mediu și nu este necesară  trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate deoarece nu propun obiective în perimetrul unor arii naturale protejate de interes comunitar sau care ar putea să afecteze asemenea zone și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost derulată.

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Planul de mobilitate urbană durabilă a orașului Ianca este un instrument de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea teritorială a localităţilor din unitatea administrativ teritorială Ianca cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.
 • Planul a fost elaborat pentru perioada 2016-2030 și acoperă zona unității administrativ teritoriale Ianca, cu o suprafață de 186,14 km², formată din orașul Ianca și satele: Plopu, Oprișenești, Perișoru, Gara Ianca, Târlele Filiu și Berlești;
 • Conținutul planul este următorul:
 • O componentă de nivel strategic ce include: analiza situației existente, modelul de transport, evaluarea impactului actual al mobilității, viziunea de dezvoltare a mobilității urbane, direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane, evaluarea impactului mobilității;
 • O componentă de nivel operațional ce include: cadrul pentru prioritizarea proiectelor și planul de acțiune;
 • Monitorizarea implementării planului.
 • Obiectivul planului este crearea unui sistem de transport eficient, accesibil și durabil pentru a susține dezvoltarea economică și socială a unității administrativ teritoriale Ianca.
 • Obiectivele strategice sunt: asigurarea accesibilității, siguranţă şi securitate, protecția mediului, eficienţa economică și asigurarea calității mediului urban.
 • Direcții de acțiune și măsuri aferente propuse:
 1. Transportul public: înființare, amenajare stații și terminal;
 2. Încurajarea deplasărilor cu bicicleta: amenajare piste și parcări pentru biciclete;
 3. Rețeaua stradală și utilizarea eficientă a spațiului public: dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea unui sens giratoriu;
 4. Facilități de parcare
 5. Creșterea confortului deplasărilor pietonale: reabilitare/modernizare trotuare și realizare pasarela peste calea ferată
 6. Managementul mobilității urbane: dezvoltare sistem de monitorizare a traficului, campanii de educație rutieră, reglementări siguranța rutieră și reducerea numărului de accidente
 • Pentru realizarea obiectivelor planului de mobilitate sunt propuse proiecte în următoarele domenii: intervenții majore asupra rețelei stradale, transport public, mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă), managementul traficului.

Proiectele propuse sunt grupate în următoarele categorii:

 1. Intervenții majore asupra rețelei stradale
 • Asfaltare/reabilitare străzi – în localitățile Ianca, Gara Ianca, Plopu, Târlele Filiu și Berlești, pe o lungime totală de 9680 m;
 • Amenajarea unui sens giratoriu în zona industrială în scopul fluidizării traficului și creșterii siguranței pietonilor și participanților la trafic.

Totodată, în unitatea administrativ teritorială Ianca se propune implementarea următoarelor proiecte cu scopul de a asigura conectivitatea la nivel regional:

 • Drum Expres DX7 – Intercoridorul OR3 – Dunăre: Buzău-Brăila;
 • Drum Expres cu 4 benzi Râmnicu Sărat – Hârșova;
 • Reabilitare drum județean DJ 221, Romanu-Șuțești-Ianca.
 1. Transport public
 • Înființare transport public în comun – înființarea a 3 linii de autobuz;
 • Achiziționarea de autobuze electrice/ecologice;
 • Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun;
 • Implementare sistem de tarifare – care să includă automate de vânzare a legitimațiilor de călătorie și sisteme de validare a acestora;
 • Implementare sistem de informare a călătorilor;
 • Dezvoltare terminal de transport public și stații de încărcare autobuze – se propune construirea unui terminal în Ianca și achiziționarea a două stații de încărcare pentru autobuzele electrice;
 • Desfășurarea de campanii de conștientizare a utilizării transportului public.
 1. Mijloace alternative de mobilitate
 • Realizarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor - prin construirea de piste pentru biciclete în Ianca, Plopu și pe drumul paralel cu DN 2B din zona industrială;
 • Reabilitarea/modernizarea trotuarelor – în localitățile Ianca și Plopu;
 • Realizarea pasarelei peste calea ferată – în halta din satul Gara Ianca, pentru canalizarea fluxurilor pietonale.
 1. Managementul traficului
 • Crearea/organizarea de parcări – prin amenajarea unor parcari existente în localitățile Ianca, Plopu și Perișoru, pe o suprafață totală estimata la 2600 mp, pentru asigurarea a cca 214 locuri de parcare;
 • Reglementare interzicere parcări pe anumite axe – interzicerea parcărilor pe străzile Oncescu și Eroilor din Ianca și pe DN 2B în zona centrală;
 • Dezvoltarea sistemului de monitorizare a traficului – achiziționarea și montarea de camere video de supraveghere în stațiile de transport, în parcări, în zona rastelelor pentru biciclete;
 • Reglementări privind reducerea vitezei de circulație în zonele vulnerabile – amenajarea ”benzilor rezonatoare”, aplicarea de marcaje;
 • Derulare campanii de educație rutieră adresate tinerilor;
 • Amenajarea de treceri de pietoni ”inteligente” – amenajarea a 10 treceri de pietoni și semnalizare luminoasă de atenționare cu ”flash” în localitățile Ianca, Plopu și Perișoru;
 • Reglementări privind semnalizarea intersecțiilor – amplasarea de indicatoare pentru îmbunătățirea siguranței și a eficienței rețelei de transport;
 • Stații de încărcare pentru vehicule electrice – achiziționarea și instalarea de stații de încărcare electrice.
 • Planul de mobilitate urbană Ianca derivă din alte planuri şi programe, precum ”Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Ianca”, ”Planul Urbanstic General al Orașului Ianca”, ”Strategia de dezvoltare durabilă a județului Brăila 2014-2020”, ”Planul de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020”, ”Programul Operațional Regional 2014 – 2020”.
 • Implementarea planului poate avea următoarele efecte:
 • Creșterea eficienței și eficacității din punct de vedere al costului privind transportul de călători și marfă, prin utilizarea de mijloace de transport eficiente enrgetic și intervențiile asupra rețelei stradale;
 • Reducerea impactului transportului asupra mediului, cu efecte asupra calității aerului;
 • Accesibilitate – prin asigurarea sistemului de transport public, facilitarea unor mijloace alternative de mobilitate (modernizarea trotuarelor și facilitarea transportului cu bicicleta) și management adecvat al traficului (monitorizare și reglementare);
 • Siguranță – prin realizare parcări, amenajare treceri de pietoni și piste de biciclete, semnalizare si monitorizare trafic;
 • Creșterea calității vieții – prin reabilitarea străzilor, realizarea pistelor de biciclete, modernizarea trotuarelor și organizarea parcărilor.
 • Implementarea planului nu implică folosirea unor terenuri în mod intensiv sau afectarea unor arii naturale protejate sau alor zone cu statut de protecție.
 • Nu au fost identificate efecte transfrontiere sau alte planuri/programe/proiecte/activități ce ar putea determina un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.
 • Planul integrează consideraţiile de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile, iar implementarea acestuia poate conduce la reducerea zgomotului și a emisiilor în atmosferă (prin reabilitarea străzilor, achizitionarea de autobuze electrice, facilitarea circulației bicicletelor) cu efecte pozitive asupra sănătății umane și calității aerului.
 • Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din 23.06.2017 şi 26.03.2017, iar Primăria Ianca a făcut dovada postării planului pe pagina proprie de internet în data de 20.06.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de incadrare a fost publicat în ziarul ………. din data de ……………..

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • Adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • Notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii deciziei, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Implementarea planului cu respectarea prevederilor:
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Planului de management și a regulamentelui aprobate pentru Aria de protecție specială avifaunistică Ianca-Plopu-Sărat și Situl de importanță comunitară Ianca-Plopu-Sărat-Comneasca;
 • Interzicerea:
 • executării de construcții, depozitării de materiale de construcții sau deversării de ape uzate, substanțe sau deșeuri în cuvetele lacurilor sau pe malurile acestora;
 • deteriorării sau reducerii suprafețelor cu destinația de spații verzi sau amenajate cu vegetație;
 • Publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, în termen de 3 zile de la luarea deciziei, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

Primăria Ianca anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a ”Planului de mobilitate urbană durabilă oraș Ianca 2016-2030” în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ÎNTOCMIT,

Mihaela RÎŞNOVEANU

Postat pe site in data de 13.07.2017

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 10.07.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de AVRAM BOGDAN ALIN IF, cu sediul in jud. Braila, com. Tufesti, sat Tufesti, înregistrată la APM Brăila cu nr. 7436/20.06.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 29.06.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) „Construire ferma agricola” propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan Tufesti, T49/12, P2, titular AVRAM BOGDAN ALIN IF, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul PUZ este de 30000 mp, este in extravilan, cu folosinta  actuala de teren arabil; conform Avizului de initiere nr. 12/27.04.2017 zona studiata prin PUZ este de cca 31,5 ha;
 • interventiile urbanistice propuse:
  • stabilirea zonelor functionale – unitati agricole/depozitare, relationate cu zonele functionale existente: zona locuinte si dotari complementare, zona unitati agricole, depozitare, teren arabil, zona prospecte drumuri;
  • asigurarea alimentarii cu apa si energie electrica a obiectivelor amplasate;
 • pe amplasamentul care a generat PUZ, de 30000 mp, se propun urmatoarele functiuni: constructii 3900mp, circulatii carosabile si pietonale-9600 mp si 16500 mp spatii verzi si de protectie; coeficienţii de ocupare ai terenului propusi: POTpropus=25%, CUTpropus=0,25;
 • se propune amplasarea in doua etape a urmatoarelor:
  • etapa I -  cabina poarta, cabina cantar, laborator,  cantar bascula, depozit seminte;
  • etapa II - depozit cereale,  birouri si spatii de cazare temporara, hala adapost utilaje agricole;
 • asigurarean utilitatilor:
  • alimentarea cu apa – din reteaua de apa potabila a localitatii; se va realiza o gospodarie de apa de incendiu;
  • evacuarea apelor uzate menajere – bazin betonat care se va realiza;
  • alimentarea cu energie electrica – amplasarea unui post de transformare, dimensionat conform solutiei stabilite de operator;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul " Obiectiv Vocea Brăilei " din data de 09.05.2017 şi 12.05.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 23.05.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire anexe agricole si imprejmuire”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

AGRORUSAVA SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Construire anexe agricole si imprejmuire, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan Marasu, T41, P8 în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. …………./……………

 

            Ca urmare a cererii adresate de  CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BORDEI VERDE, cu sediul în județul Brăila, comuna Bordei Verde, sat Bordei Verde, str. Principală, nr. 33, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 1927/20.02.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 31.05.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că „Planul urbanistic general al comunei Bordei Verde”, titular Consiliul Local al Comunei Bordei Verde,

- se supune evaluării de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu, prin trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu (etapa de definitivare a proiectului de plan și de realizare a raportului de mediu)

- nu se supune evaluării adecvate și nu este necesară trecerea la următoarele etape ale procedurii de evaluare adecvată.

 

Conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din anexa nr. 1 a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, precum și Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ord. MMP nr.  19/2010, motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Planul are drept scop stabilirea strategiei, prioritatilor, reglementarilor si servitutilor de urbanism ce vor fi aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din comuna Bordei Verde, judetul Braila, care are o suprafață de 8653,72 ha, având în componență satele: Bordei Verde (reședință de comună), Constantin Gabrielescu și Lișcoteanca.
 • Obiectivele Planului Urbanistic General Bordei Verde sunt:
 1. restabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;
 2. delimitarea zonelor de interdictie definitiva sau temporară de construire pâna la aprobarea unor planuri urbanistice zonale sau de detaliu;
 3. precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, neomogenităţi geologice);
 4. restabilirea şi delimitarea zonelor protejate (naturale si construite) şi de protecţie a acestora;
 5. reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii;
 6. corelarea propunerilor privind protectia mediului cu prevederile Planului Local de Actiune Pentru Mediu, respectiv cu Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor;
 7. reasigurarea suportului de reglementari pentru eliberarea cerificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire;
 8. evidenţierea categoriilor de deţinători din intravilan şi extravilan susceptibili a participa la circulaţia juridică a terenurilor, precum şi strategia de valorificare a terenurilor în funcţie de nevoile de realizare a obiectivelor publice pentru comunitate.
 • Implementarea planului poate avea efecte semnificative asupra mediului deoarece:
 1. creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor, în următoarele domenii circulația rutieră, alimentarea cu apă, canalizare, zone plantate.
 2. poate influenţa alte planuri şi programe și necesită integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile.
 3. propune obiective cu rol în implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu din domeniul gestionării deșeurilor și apelor uzate, administrării și protecției spațiilor verzi, conservării zonelor cu statut de protecție.
 • Planul intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece se propune partial în vecinătatea Ariei de protecție specială avifaunistică Valea Călmățuiului și a Sitului de importanță comunitară Valea Călmățuiului.
 • Efectele planului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar vor fi nesemnificative, având în vedere următoarele:
 1. în vecinătatea ariilor menționate se propune includerea în intravilan a unor terenuri care vor avea destinația de zonă de locuit, cu suprafața totală de 2,46 ha, aflate la nord față de limita ariilor, la intrarea vestică în satul Lișcoteanca;
 2. nu se folosesc resurse naturale din ariile naturale protejate sau de care depinde diversitatea biologică;
 3. planul stabilește cadrul pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor ce vor rezulta din activitățile ce se vor desfășura în zonele ce vor fi incluse în intravilan, respectiv asigurarea facilităților pentru valorificare și interzicerea eliminării în spații neautorizate;
 4. apele uzate rezultate de pe aceste terenuri vor fi colectate în bazine betonate vidanjabile și transportate la cea mai apropiată stație de epurare până la implementarea sistemului de colectare într-un sistem de canalizare cu epurare în stația din Însurăței;
 5. planul nu va determina modificări fizice în arii naturale protejate și nu va provoca deteriorarea unor habitate de interes comunitar sau afectarea semnificativă a unor specii de interes comunitar;
 6. implementarea planului nu va conduce la apariția unor bariere fizice în arii protejate și nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

 

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din 10.02.2017 şi 13.02.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de incadrare a fost publicat în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din data de ...................

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului planului.

 

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 ÎNTOCMIT,

Mihaela RÎŞNOVEANU

Postat pe site: 06.06.2017

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 31.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de DEZIMOB INVEST SRL, jud. Ilfov, oras Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/VI, Barba Center, et. 4, birou 9, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5737/15.05.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a

consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 31.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că:

planul Elaborare documentatie PUZ in vederea „Construire complex rezidential cu functiuni complementare”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Gen. Avramescu nr. 10 lot 1, titular DEZIMOB INVEST SRL, necesită realizarea evaluării de mediu, cu obligativitatea realizarii Raportului de mediu, deci planul se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei (conform criteriilor din Anexa nr. 1 la HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pct. 1, literele a), b), c), d) și pct. 2 literele b), d), e), f), ii) si respectiv f) iii)):

Caracteristicile planului:

 • creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;
 • influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;
 • problemele de mediu relevante pentru plan:
  • utilizarea propusa a terenului pentru activitati rezidentiale, care presupun ca si caracteristici ale solului folosinta sensibila, dupa ce anterior pe amplasament au fost desfasurate activitati industriale, pentru care folosinta terenului este mai putin sensibila;

Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

 • natura cumulativă a efectelor;
 • riscul pentru sănătatea umană;
 • mărimea şi spaţialitatea efectelor;
 • vulnerabilitatea arealului data de:
  • existenta posibilitatii de depăşire a standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului, in special a solului, datorita desfasurarii anterioare a unor activitati industriale;
  • folosirea terenului în mod intensiv;

Planul nu intră sub incidenţa art. nr. 28 din OUG nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

 

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Infobrăila" din data 15.05.2017 şi 18.05.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Infobrăila" din data de xx.06.2017.

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXXX din 31.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de KORAMA COM SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova nr. 55, înregistrată la APM Brăila cu nr. 6064/22.05.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 31.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) „Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi implementat în mun. Brăila, B-dul Dorobantilor nr. 609, titular KORAMA COM SRL nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul planului urbanistic de detaliu este de 177 mp; amplasamentul este situat in UTR 31, avand indicii de utilizare ai terenului  P.O.T.maxim=65% si C.U.T. maxim=0,65; pentru acest amplasament a mai fost aprobat un PUD, prin Hotararea de Consiliu Local nr. 33 din 256.01.2009;
 • corpul C5, avand regim de inaltime  P+1E, suprafata construita de 67,00 mp si suprafata desfasurata de 129 mp, se va extinde cu o suprafata  de 70,00mp, tot cu regim P+1E (suprafata desfasurata de 150,80 mp);
 • destinatia actuala a parterului corpului C5 se va schimba din spalatorie auto, in spatii tipografie, inclusiv extinderea propusa;
 • indicii de ocupare ai terenului propusi vor fi: P.O.T.propus = 77% si C.U.T.propus = 1,58;
 • amplasamentul este branşat la reţelele municipale existente în zonă (apă, canalizare, energie electrică, gaz metan); eventuala redimensionare a branşamentelor se va realiza în concordanţă cu avizele/acordurile emise de operatori.
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 19.05.2017 şi 22.04.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul " InfoBrăila " din data de xx.06.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

KORAMA COM SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Extindere imobil P+1E – Spatii tipografie si spatii birouri si schimbare de destinatie parter corp existente C5 din spatii spalatorie auto in spatii tipografie”, propus a fi implementat in jud. Braila, Mun. Braila, B-dul Dorobantilor nr. 609, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 31.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de CHIRU LAURENTIU MARIAN, cu domiciliul in mun. Braila, str. Ghe. C. Constantinescu nr. 107bis, înregistrată la APM Brăila cu nr. 6061/22.05.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) „Lotizare teren in vederea construirii de locuinte si dotari aferente”, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, sat Lacu Sarat, T38, P53-30, titular CHIRU LAURENTIU MARIAN, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul PUZ este de 5000 mp, este in proprietatea titularului,  destinatia actuala a terenului este arabil; ca zona functionala, zona L – zona locuire si functiuni complementare;
 • accesul in zona se realizeaza dintr-un drum de exploatare existent care face lagatura cu DN2B;
 • conform bilantului teritorial, pe amplasamentul de 5000 mp, se propun:
  • suprafata aferenta circulatiilor 1383,45 mp (27,66%),
  • zona L, locuire – 3616,96 mp (72,34%), din care: 1375,26 mp (27,5%) – suprafata aferenta constructiilor si 2241,7 mp (44,83%) – suprafata verde, libera, neamenajata, care include si aleile pietonale in interiorul; fiecarei parcele;
 • coeficienţii de ocupare ai terenului propusi: POTpropus=40%, CUTpropus=max. 1;
 • regulile de amplasare minime stabilite prin prin Regulamentul local de urbanism:
  • frontul minim la strada al parcelelor va fi de 18 m;
  • suprafata minima a parcelelor – 400 mp;
  • retragerea de la aliniament va fi de 3 m fata de strazile secundare;
 • asigurarean utilitatilor:
  • alimentarea cu apa se va realiza din reteaua localitatii;
  • evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in bazine vidanjabile pana la infiintarea retelei de canalizare a localitatii;
  • alimentarea cu energie electrica – conform solutiei stabilita de operator;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul " Obiectiv Vocea Brăilei " din data de 19.05.2017 şi 22.05.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.xx.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectelor dupa lotizarea terenului, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

CHIRU LAURENTIU MARIAN anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „Lotizare teren in vederea construirii de locuinte si dotari aferente”, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan com. Chiscani, sat Lacu Sarat, T38, P53-30 în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 18.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de AGRORUSAVA SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, Bd. Independentei nr. 23, bloc A3, sc. 1, ap. 14, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5249/09.05.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) „Construire anexe agricole si imprejmuire, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan Marasu, T41, P8, titular AGRORUSAVA SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul PUZ este de 5000 mp (parte a unei parcele de 5 ha, in proprietatea titularului); destinatia actuala a terenului este arabil; partea sudica a amplasamentului  se invecineaza cu un canal de desecare, iar pe celelalte laturi cu proprietati private;prin Avizul de initiere nr. 05/06.03.2017 s-a propuz o zona studiata de pana la 11,5 ha;
 • interventiile urbanistice propuse:
  • stabilirea zonelor functionale – unitati agricole/depozitare, relationate cu zonele functionale existente: zona teren agricol, zona unitati agricole, depozitare, zona drumuri, zona canale, zona spatii verzi de aliniament;
  • asigurarea alimentarii cu apa si energie electrica a obiectivelor amplasate;
 • pe zona de 5000 mp, se propun – constructii 900mp, circulatii carosabile si pietonale-2380 mp si cca 1720 spatii verzi si de protectie ; se propun: sediu administrativ, sopron utilaje, depozit pentru produsele de protectie a plantelor, cabina poarta, cantar bascula, platforma carosabila betonata; se vor putea amplasa alte constructii necesare activitatii, cu exceptia amplasarii platformelor de dejectii;
 • coeficienţii de ocupare ai terenului propusi: POTpropus=40%, CUTpropus=0,4;
 • asigurarean utilitatilor:
  • alimentarea cu apa – put forat realizat pe amplasament;
  • evacuarea apelor uzate menajere – bazin betonat care se va reakliza;
  • alimentarea cu energie electrica – conform solutiei stabilita de operator;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul " Obiectiv Vocea Brăilei " din data de 09.05.2017 şi 12.05.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 23.05.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire anexe agricole si imprejmuire”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

AGRORUSAVA SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Construire anexe agricole si imprejmuire, propus a fi implementat in jud. Braila, extravilan Marasu, T41, P8 în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 18.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de MIRCLADA COM SRL, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova nr. 55, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5061/02.05.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) „Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E, propus a fi implementat in jud. Braila, Mun. Braila, B-dul Independentei nr. 115, titular MIRCLADA COM SRL, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care face obiectul planului urbanistic de detaliu este de 370 mp (format din 308 mp proprietatea titularului la care se adaugă 60 mp concesionaţi); terenul care a generat PUD se află în UTR nr. 19 (având coeficienţii de ocupare ai terenului POT max=40% şi CUTmax=1,20);
 • pe amplasament există construcţia C1, care a avut destinaţia de spaţiu comercial, cu caracteristicile: Sc=222 mp, regim de înălţime D+P+3E şi coeficienţii de ocupare ai terenului existenţi- POTexist.=72%, CUTexist.=3,6;
 •  prin PUD se propune schimbarea destinaţiei construcţiei existente din spaţiu comercial în spaţii locative colective şi extinderea corpului C1 pe înălţime cu un nivel, reyultând un corp de clădire cu regim de înălţime D+P+4E; suprafaţa construită propusă este de 227 mp, suprafaţa desfăşurată cca 1357mp, coeficienţii de ocupare ai terenului propuşi: POTpropus=61%, CUTpropus=3,6;
 • amplasamentul este branşat la reţelele municipale existente în zonă (apă, canalizare, energie electrică, gaz metan); eventuala redimensionare a branşamentelor se va realiza în concordanţă cu avizele/acordurile emise de operatori.
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 14.04.2017 şi 20.04.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.05.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

MIRCLADA COM SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Extindere si schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatii locative cu regim nou de inaltime D+P+4E”, propus a fi implementat in jud. Braila, Mun. Braila, B-dul Independentei nr. 115, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 12.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de CAPBUN NECULAI, cu domiciliul în municipiul Brăila, municipiul Brăila, nr. 370 C, județul Brăila, înregistrată la APM Brăila cu nr. 4414/12.04.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  Zonal (PUZ) – „LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE”, propus a fi implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Calea Galați nr. 378, titular CAPBUN NECULAI, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUZ, în suprafață de 7121 mp este situat în intravilanul municipiului Brăila, strada Calea Galați, nr. 378. Terenul aparține domnului Capbun Nicolae, este liber de construcții și are în prezent folosința de teren arabil conform adresei nr. 16803/02.05.2017 emisă de Primăria municipiului Brăila.  Funcțiunea admisă a terenului care a generat PUZ este de locuințe și funcțiuni complementare, conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 1894/06.10.2016 emis de Primăria municipiului Brăila. De asemenea, terenul este situat în Zona Istorică de Referință 5-Situl arheologic Brăilița, în Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonă Construită Centrul Istoric al Municipiului Brăila care a fost aprobat cu HCLM nr. 273/2010 fiind menționate condițiile în care se pot realiza intervenții/lucrări în această zonă pentru protejarea patrimoniului arheologic. Titularul de plan s-a adresat Direcției Județene pentru Cultură Brăila care a emis punctul de vedere nr. 1008/26.04.2017 referitor la acest plan;  
 • zona studiată prin PUZ are o suprafață de 48419 mp, zonă care cuprinde atât terenuri private ocupate parțial cu locuințe sau terenuri cu alte funcțiuni (spații de mică industrie, servicii, depozitări), precum și terenuri care aparțin domeniului public (drumuri, trotuare, zone verzi, etc.). Fondul construit existent este compus din locuințe și spații destinate producției și depozitării;
 • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar;
 • prin PUZ se propune lotizarea terenului în 18 loturi de aproximativ 330 mp în vederea construirii de locuințe unifamiliale, locuințe ce vor avea suprafețele construite cuprinse între 80-100 mp și regim de înălțime între 1 și 4 nivele (P-P+2E+M); coeficienții de utilizare ai zonei studiate propuși prin plan sunt: POTpropus=50% și CUTpropus=1,8, indici care se încadrează în indicatorii urbanistici obligatorii impuși prin avizul de inițiere nr. 2/2017 emis de Primăria municipiului Brăila;
 • accesul la amplasament se poate face din strada Calea Galați, precum și din drumul existent pe laturile din nord și vest. În cadrul amplasamentului se propun amenajarea altor drumuri pentru circulații care vor asigura împreună cu cele existente accesul rutier atât pentru proprietarii loturilor cât și pentru mașinile de intervenție pentru cazuri de urgență;
 • racordarea la rețelele de utilități (apă potabilă, energie electrică, gaze naturale) se va face conform soluțiilor date de către societățile care le administrează;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 12.04.2017 şi 15.04.2017;

-                     anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.05.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

CAPBUN NECULAI anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal „LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE”, implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Calea Galați, nr. 378, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 11.05.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA, cu sediul in jud. Braila, mun. Braila, Piata Independentei nr. 1, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5055/02.05.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 11.05.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Braila nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci programul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Obiectivele Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice pentru municipiul Braila decurg din strategiilor energetice naționale, pentru perioada 2010 - 2020 și tin seama de situația locala actuala:
 • Reducerea consumului energetic în sectorul public prin retehnologizarea sistemelor de consum a energiei electrice și a sistemelor de producere de energie termică.
 • Reducerea consumului energetic în sectorul public prin reabilitarea termică a clădirilor.
 • Reducerea consumului energetic în sectorul privat prin implementarea unor soluții de furnizare a energiei termice, eficiente energetic, utilizând resurse regenerabile.
 • Reducerea consumului energetic în sectorul privat prin reabilitarea termică a clădirilor.
 • Reducerea impactului negativ asupra mediului, pentru satisfacerea necesarului de energie locală, prin implementarea unor proiecte de producere a energiei electrice și a energiei termice din surse regenerabile.
 • Creearea unui cadru responsabil cu implementarea soluțiilor eficiente energetic la nivel local, inclusiv a unei baze de date aferente consumului de energie, monitorizarea și actualizarea ei.
 • Promovarea surselor alternative de energie și a sistemelor eficiente energetic în cadrul local.
 • Prin Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Brăila, pentru care a fost emis Avizul de mediu nr. 1 din 31.05.2016, au fost identificate si evaluate din punct de vedere a protectiei mediului urmatoarele prioritati în perioada 2014 – 2020:
 • Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat public cu soluții moderne care folosesc surse de iluminat cu consum redus de energie electrică dar și introducerea sistemului de producere a energiilor alternative pentru alimentarea sistemului de iluminat public cu generatoare de energie neconvențională, modernizarea sistemului de iluminat, derularea de programe în parteneriat public privat etc.);
 • Transport public urban ecologic prin modernizarea parcului auto și de tramvaie în paralel cu investițiile în infrastructură,  promovarea alternativei la transportul public prin creşterea numărului de piste pentru biciclete și realizarea de locuri de parcare pentru biciclete etc.;
 • Reabilitare, modernizare și dotare instituții de învațământ prin lucrări de consolidare, reparare și modernizare a clădirilor, a instalațiilor dar și dotarea cu materiale didactice și IT, realizarea sistemelor de monitorizare video etc;
 • Eficientizare energetică a locuintelor proprietate din municipiu 
 • Asigurarea independentei energetice pentru zona publica prin investiții în realizarea unor proiecte comune cu administrațiile publice din județ, promovarea înființarii de parcuri de turbine eoliene și celule fotovoltaice etc.; obiectivul independențe energetice va deveni probabil cel mai important în strategiile de dezvoltare, fiind strâns corelat cu reducerea consumului de energie, utilizarea surselor regenerabile de energie și reducerea emisiilor de CO2.
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 07.04.2017 şi 10.04.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 28.04.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

DANAGRI SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Construire spatiu productie peleti, anexa, gospodarie apa, bazin vidanjabil, imprejmuire si bransamente”, propus a fi implementat in jud. Braila, Com. Traian, cv. 30, P1054, lot 19, sat Silistraru, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxx din xx.04.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 13348/24.10.2016, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu completările și modificările ulterioare, şi a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (C.S.C.) Brăila din data de 06.04.2017 în cadrul etapei de încadrare,

Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă de reglementare, decide:

Planul Urbanistic Zonal „Stațiunea Câineni Băi”, titular Consiliul Județean Brăila, necesită realizarea evaluării de mediu prin elaborarea raportului de mediu și necesită realizarea evaluării adecvate prin elaborarea studiului de evaluare adecvată, deci planul se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu:

 • planul are ca obiective:
 • valorificarea potențialului natural și economic din zonă;
 • dezvoltarea turismului în județul Brăila, prin intervenții urbanistice pentru generarea unui pol de dezvoltare a turismului balnear și de agreement în zonă (realizarea unei stațiuni balneoclimaterice);
 • stabilirea si delimitarea teritoriului ce se propune a se introduce în intravilan prin PUZ;
 • stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora;
 • stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
 • stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor;
 • organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
 • dezvoltarea echipării edilitare;
 • definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;
 • evidențierea detinătorilor terenurilor din intravilan.
 • Prin plan se propune următoarea zonificare funcțională:
 • oglindă de apă;
 • zonă locuire individuală;
 • zonă locuire sezonieră;
 • plajă;
 • zonă activități tip cazare și bază de tratament;
 • zonă activități tip comerț, servicii;
 • zonă activități tip administrativ;
 • zonă activități tip informare;
 • zonă împădurită;
 • zonă plantată cu rol de protecție infrastructură;
 • zonă sport agrement;
 • zonă gospodărie comunală și fermă;
 • pășune;
 • zonă bazine de apă;
 • zonă terenuri de sport;
 • zonă parcări;
 • planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare care pot avea efecte semnificative asupra mediului, atat în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, precum si în privinţa alocării resurselor;
 • este relevant în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile, avand in vedere schimbarea destinatiei unor terenuri si ocuparea temporara/permanenta a acestora;
 • planul poate genera efecte ireversibile precum și efecte cumulative cu alte planuri/programe;
 • planul poate afecta semnificativ o zonă vulnerabilă ce are caracteristici naturale speciale prin producerea de nămol cu valoare terapeuticăa,
 • planul propune obiective in perimetrul si vecinatatea Sitului de importanţă comunitară Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni și intră sub incidenţa art. nr. 28 din OUG nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:

Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zona studiata fiind amplasata partial in perimetrul si vecinatatea Sitului de importanţă comunitară Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, atribuită în custodie Asociației Maximilian;

Planul poate avea efecte semnificative asupra ariei prin:

 • delimitarea unor terenuri în perimetrul ariei ce vor avea destinația schimbată din pășune sau terenuri agricole în: servicii balneare, comerț, un loc de joacă cu parcare, activități de cult, plajă amenajată și terenuri plantate în nord-vestul lacului;
 • propunerea în vecinatatea ariei aunor zone de agrement, de locuire sezoniera in case de vacanta si bungalowuri, gospodaria comunala din est, ferma si terenurile plantate din sud-vestul lacului;
 • Includerea unor acţiuni de construcţie şi dezafectare care să ducă la modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar ca urmare a ocupării temporare și definitive a unor terenuri;
 • producerea de deşeuri solide în timpul construcţiei, funcţionării sau dezafectării care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată, în situația unei gestionări necorespunzătoare;
 • prin reducerea sau deteriorarea habitatelor de interes comunitar exitente în zona studiată, perturbarea unor specii de interes comunitar și reducerea habitatelor folosite de acestea; perimetral Lacului Sărat Câineni din zona studiată a fost identificat  habitatul de interes comunitar 1310 Comunități cu Salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase.

Nu se poate identifica în acest stadiu dacă:

 • planul implică utilizarea, stocarea, transportul sau manipularea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată;
 • există dezvoltări conexe care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate de interes comunitar;
 • se va manifesta un impact cumulativ asupra ariei cu alte planuri/proiecte/activități existente sau propuse;
 • planul va afecta direct sau indirect zone de hrănire/reproducere/migraţie;
 • perturbarea prin zgomot, emisiile în aer și apele uzate rezultate vor avea efect semnificativ asupra ariei;
 • planul va provoca o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor habitate naturale de interes comunitar sau o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar.

 

Prin punctul de vedere nr. 223/17.01.2017 (înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 2152/23.02.2017) Asociația Maximilian (în calitate de custode al ariei) consideră necesară efectuarea studiului de evaluare adecvată.

Informarea şi participarea publicului:

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv – Vocea Brailei" din 01.09.2016 și 05.09.2016.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de încadrare a fost publicat în ziarul ............... din data de ...............................

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ÎNTOCMIT,

Liliana Maria IOAN

Mihaela RISNOVEANU

 

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. …………./……………

 

            Ca urmare a cererii adresate de  PRIMĂRIA IANCA, cu sediul în județul Brăila, oraș Ianca, str. Brăilei, nr. 27, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 669/19.01.2017, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit Brăila din data de 06.04.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă, decide că Planul de mobilitate urbană durabilă oraș Ianca 2016-2030, titular Primăria Ianca,

- se supune evaluării de mediu, cu obligativitatea realizării raportului de mediu, prin trecerea la următoarea etapă a procedurii de realizare a evaluării de mediu

- nu se supune evaluării adecvate deoarece nu propune obiective în perimetrul unor arii naturale protejate de interes comunitar sau care ar putea să afecteze asemenea zone și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, iar procedura de evaluare adecvată nu a fost derulată.

 

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Planul de mobilitate urbană durabilă a orașului Ianca este un instrument de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea teritorială a localităţilor din unitatea administrativ teritorială Ianca cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.
 • Planul a fost elaborat pentru perioada 2016-2030 și acoperă zona unității administrativ teritoriale Ianca, cu o suprafață de 186,14 km², formată din orașul Ianca și satele: Plopu, Oprișenești, Perișoru, Gara Ianca, Târlele Filiu și Berlești;
 • Conținutul planul este următorul:
 • O componentă de nivel strategic ce include: analiza situației existente, modelul de transport, evaluarea impactului actual al mobilității, viziunea de dezvoltare a mobilității urbane, direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane, evaluarea impactului mobilității;
 • O componentă de nivel operațional ce include: cadrul pentru prioritizarea proiectelor și planul de acțiune;
 • Monitorizarea implementării planului.
 • Obiectivul planului este crearea unui sistem de transport eficient, accesibil și durabil pentru a susține dezvoltarea economică și socială a unității administrativ teritoriale Ianca.
 • Obiectivele strategice sunt: asigurarea accesibilității, siguranţă şi securitate, protecția mediului, eficienţa economică și asigurarea calității mediului urban.
 • Direcții de acțiune și măsuri aferente propuse:
 1. Transportul public: înființare, amenajare stații și terminal;
 2. Încurajarea deplasărilor cu bicicleta: amenajare piste și parcări pentru biciclete;
 3. Rețeaua stradală și utilizarea eficientă a spațiului public: dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea unui sens giratoriu;
 4. Facilități de parcare
 5. Creșterea confortului deplasărilor pietonale: reabilitare//modernizare trotuare și realizare pasarela peste calea ferată
 6. Managementul mobilității urbane: dezvoltare sistem de monitorizare a traficului, campanii de educație rutieră, reglementări siguranța rutieră și reducerea numărului de accidente
 • Planul de mobilitate propus creează cadrul pentru proiecte şi alte activităţi viitoare care pot avea efecte semnificative asupra mediului fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor, fiind propuse proiecte în următoarele domenii: intervenții majore asupra rețelei stradale, transport public, mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă), managementul traficului.

Proiectele propuse sunt grupate în următoarele categorii:

 1. Intervenții majore asupra rețelei stradale
 • Variantă ocolitoare oraș Ianca – propusă în zona de nord-est a orașului și va conecta DJ 221 și DN 2B;
 • Asfaltare/reabilitare străzi – în localitățile Ianca, Gara Ianca, Plopu, Târlele Filiu și Berlești, pe o lungime totală de 9680 m;
 • Amenajarea unui sens giratoriu în zona industrială în scopul fluidizării traficului și creșterii siguranței pietonilor și participanților la trafic.

Totodată, în unitatea administrativ teritorială Ianca se propun următoarele proiecte cu scopul de a asigura conectivitatea la nivel regional:

 • Drum Expres DX7 – Intercoridorul OR3 – Dunăre: Buzău-Brăila;
 • Drum Expres cu 4 benzi Râmnicu Sărat – Hârșova;
 • Reabilitare drum județean DJ 221, Romanu-Șuțești-Ianca.
 1. Transport public
 • Înființare transport public în comun – înființarea a 3 linii de autobuz;
 • Achiziționarea de autobuze electrice/ecologice;
 • Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun;
 • Implementare sistem de tarifare – care să includă automate de vânzare a legitimațiilor de călătorie și sisteme de validare a acestora;
 • Implementare sistem de informare a călătorilor;
 • Dezvoltare terminal de transport public și stații de încărcare autobuze – se propune construirea unui terminal în Ianca și achiziționarea a două stații de încărcare pentru autobuzele electrice;
 • Desfășurarea de campanii de conștientizare a utilizării transportului public.
 1. Mijloace alternative de mobilitate
 • Realizarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor - prin construirea de piste pentru biciclete în Ianca, Plopu și pe drumul paralel cu DN 2B din zona industrială;
 • Reabilitarea/modernizarea trotuarelor – în localitățile Ianca și Plopu;
 • Realizarea pasarelei peste calea ferată – halta din satul Gara Ianca.
 1. Managementul traficului
 • Crearea/organizarea de parcări – în localitățile Ianca, Plopu și Perișoru;
 • Reglementare interzicere parcări pe anumite axe – interzicerea parcărilor pe străzile Oncescu și Eroilor din Ianca și pe DN 2B în zona centrală;
 • Dezvoltarea sistemului de monitorizare a traficului – achiziționarea și montarea de camere video de supraveghere în stațiile de transport, în parcări, în zona rastelelor pentru biciclete;
 • Reglementări privind reducerea vitezei de circulație în zonele vulnerabile – amenajarea ”benzilor rezonatoare”, aplicarea de marcaje;
 • Derulare campanii de educație rutieră adresate tinerilor;
 • Amenajarea de treceri de pietoni ”inteligente” – amenajarea a 10 treceri de pietoni și semnalizare luminoasă de atenționare cu ”flash” în localitățile Ianca, Plopu și Perișoru;
 • Reglementări privind semnalizarea intersecțiilor – amplasarea de indicatoare pentru îmbunătățirea siguranței și a eficienței rețelei de transport;
 • Stații de încărcare pentru vehicule electrice – achiziționarea și instalarea de stații de încărcare electrice
 • Planul de mobilitate urbană Ianca poate influenţa alte planuri şi programe din care derivă, precum ”Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Ianca”, ”Planul Urbanstic General al Orașului Ianca”, ”Strategia de dezvoltare durabilă a județului Brăila 2014-2020”, ”Planul de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020”, ”Programul Operațional Regional 2014 – 2020”.

 

 • Implementarea planului necesită integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile, luând în considerare că ar putea avea efecte semnificative ireversibile prin propunerea unei variante ocolitoare a orașului Ianca și schimbarea destinației unor spații verzi aferente unor blocuri din orașul Ianca în parcări.

 

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv - Vocea Brăilei" din 16.01.2017 şi 27.01.2017.

Anunţul privind decizia iniţială a etapei de incadrare a fost publicat în ziarul ………. din data de ……………..

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

 

Prezenta decizie este poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Intocmit,

Mihaela Risnoveanu

Data afisarii pe site: 06.04.2017

 

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxxx din 16.03.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de RADUCU DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu domiciliul in jud. Braila, mun. Braila, str. Hipodrom nr. 14, înregistrată la APM Brăila cu nr. 2655/07.03.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 16.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „Construire spatiu prestari servicii”, propus a fi implementat in jud. Braila, Com. Tudor Vladimirescu, sat Tudor Vladimirescu, Tarla 111/3, Parcela 11, titular RADUCU DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 2592 mp, din care 450 mp este teren intravilan, iar 2142 mp este teren extravilan, in localitatea Tudor Vladimirescu, cu folosinta actuala fiind de teren arabil;
 • prin PUD se propune reglementarea amplasarii unei constructii in regim parter, cu suprafata construita de 76,5mp (dimensiuni in plan 17x9 m);  coeficienții de utilizare ai terenului propuși prin PUD: POTpropus=2,95% și CUTpropus=0,3; constructia propusa va fi retrasa cu 50 m fata de aliniamentul stradal;
 • in constructia propusa se vor amplasa instalatii pentru fabricarea  produselor distilate (tuica);
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele existente: alimentarea cu apă, și energie electrică; evacuarea apelor uzate se va realiza intr-un bazin betonat vidanjabil;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 23.02.2017 şi 02.03.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 27.03.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire spatiu prestari servicii”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

RADUCU DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Construire spatiu prestari servicii”, propus a fi implementat in jud. Braila, Com. Tudor Vladimirescu, sat Tudor Vladimirescu, Tarla 111/3, Parcela 11, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 03.03.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de S.C. GRECGEO COM S.R.L., cu sediul în județul Brăila, comuna Ciocile, sat ciocile, str. Școlii Noi, nr. 13, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1935/20.02.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 02.03.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, propus a fi implementat în jud. Brăila, comuna Ciocile, localitatea Ciocile, str. Principală, nr. 2, titular S.C. GRECGEO COM S.R.L., nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 32974 mp este situat în intravilanul comunei Ciocile, strada Principală, nr. 2. Terenul este în proprietatea titularului și are categoria de folosință curți-construcții, în prezent existând trei construcții definitive (C1-cabina basculă, C2-atelier mecanic și C3-rezervor), precum și construcții provizorii cu destinația de pătule. Funcțiunea viitoare a terenului care a generat PUD va fi de zonă pentru construcții destinate funcțiunilor mixte-agricole și industriale nepoluante, comerciale, servicii;
 • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar, zona studiată fiind localizată la o distanță de cca. 750 m față de Aria de protecție avifaunistică Balta Tătaru;
 • prin PUD se propune reglementarea amplasării unei construcții cu Sc=400,00 mp și regim de înălțime parter, cu destinația de vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole; coeficienții de utilizare ai terenului propuși: POTpropus=18,5% și CUTpropus=0,185, indici care se încadrează în indicatorii urbanistici prevăzuți prin PUG, anume POTmax = 40% și CUTmax = 0,8;
 • accesul pietonal și auto în incintă se va realiza din DJ 211C, construcția fiind aliniată la 30 m față de DJ 211C și la 6 m față de drumul comunal. În cadrul amplasamentului se vor amenaja  platforme betonate pentru parcarea utilajelor agricole, precum și zone cu spații verzi;
 • zona dispune de utilități iar construcția se va branșa la rețelele existente: apă potabilă, energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori; evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice se va face în două bazine betonate vidanjabile;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 20.02.2017 şi 23.02.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul ".........................." din data de xx.03.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Construire structură de cazare”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

S.C. GRECGEO COM S.R.L. anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire vulcanizare și spălătorie pentru utilaje agricole”, implementat în jud. Brăila, comuna Ciocile, str. Principală, nr. 2, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din 03.03.2017

 

            Ca urmare a cererii adresate de CONSTANDACHE MARIOARA, cu dpmiciliul in jud. Braila, mun. Braila, str. Deltei nr. 53, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1649/13.02.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 22.02.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „Construire spatiu comercial S+P+3E+M si organizare de santier in incinta”, propus a fi implementat in mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 97 lot 1, titular CONSTANDACHE MARIOARA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 512 mp, este situat în intravilanul mun. Braila, în UTR nr. 14, având ca si coeficienti de utilizare ai terenului POTMAX= 25% si CUTMAX=0,3;  amplasamentul este în proprietatea titularului, având folosința actuală curți-construcții si destinatii admise de locuinte si functiuni complementare;
 • prin PUD se propune reglementarea amplasarii unui imobil in regim S+P+3E+M, cu Sc=293,5 mp, SD=1742 mp (dimensiuni in plan cca 25x11m), precum si a unei anexe lipite in partea de est a acestui imobil, in regim parter cu dimensiuni in plan 6,1x3,1; coeficienții de utilizare ai terenului propuși prin PUD: POTpropus=57,32% și CUTpropus=3,4; imobilul propus va fi retras cu 7 m fata de aliniamentul stradal;
 • anexa parter va avea destinatia de spatiu comercial, iar imobilul S+P+3E+M, de spatiu comercial cu spatii de inchiriat; constructia va avea o scara exterioara pentru accesul la fiecare nivel; subsolul va avea functie de subsol tehnic si depozit; fiecare nivel, cu SC=293mp va avea compartimentari pentru spatiu vanzare, depozit, birou, hol, grup sanitar cu vestiar;
 • pe amplasament se vor asigura cca. 132 mp pentru trei locuri de parcare, 91,5 mp  trotuare si 86 mp spatii verzi;
 • Constructia va avea dimensiunile de 11.00m x 25.00m x 17.30m, iar ca sistem constructiv: fundatii din beton armat, suprastructura-cadre beton armat, zidarie din caramida; compartimentarile interioare se vor realiza din zidarie de 15cm sau gipscarton pe schelet metalic;
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: alimentarea cu apă, canalizare, gaze și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesita realizarea evaluarii de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de 13.02.2017 şi 16.02.2017;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din data de xx.02.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor, acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului  „Construire spatiu comercial S+P+3E+M si organizare de santier in incinta”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării  impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a  anunțului privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin (4) din HG nr. 1076/2004; conţinutul anunţului este următorul:

CONSTANDACHE MARIOARA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu  – „Construire spatiu comercial S+P+3E+M  si organizare de santier in incinta”, propus a fi implementat in mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 97 lot 1, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Laura EREMIA

 

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXXX din 24.02.2017

            Ca urmare a cererii adresate de NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA, cu domiciliul in județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 35, bloc B3, scara 1, etaj 2, ap.6, înregistrată la APM Brăila cu nr. 1816/16.02.2017,

în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit (CSC) Brăila din data de 24.02.2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila ca autoritate competentă decide:

Planul Urbanistic  de Detaliu (PUD) – „Construire clădire P+1E+M (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri)”, propus a fi implementat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Pietății, nr. 15 (fosta strada Pietății lot nr. 1), titular NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA, nu necesită realizarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Amplasamentul care a generat PUD, în suprafață de 423 mp este situat în intravilanul municipiului Brăila, str. Pietății, nr. 15 (fostă strada Pietății lot nr. 1), UTR 16; Terenul este dezmembrat în două loturi din care 385 mp (lot 1) sunt în proprietatea Nedelcu Cornel și Nedelcu Maria, iar 38 mp (lot 2) aparțin domeniului privat a municipiului Brăila, reprezentând trotuar pietonal pentru circulația din zonă. Terenul este în proprietatea titularilor de plan și are categoria de folosință curți-construcții;
 • Zona studiată prin plan are o suprafață de 7450 mp și include atât parcela reglementată care face obiectul PUD în suprafață de 2915 mp, dar și construcțiile, spațiile verzi, zonele pentru circulații carosabile și pietonale existente;
 • Parcela studiată care include și amplasamentul obiectivului propus este accesibilă din strada Pietății pe latura estică, din Aleea Policlinicii pe latura sudică și o bretea adiacentă laturii vestice a amplasamentului;

Prin plan se propune o reconfigurare a geometriei imobilului care aparține titularilor de plan pentru o suprafață de 25 mp, prin schimb de proprietate cu Primăria municipiului Brăila.

Prezentul plan propune ca parcela cu suprafață de 2915 mp să aibă o funcțiune mixtă-servicii, parcări și scuaruri verzi care vor deservi zona adiacentă, funcțiune obținută prin reconversie funcțională și restructurarea țesutului urban.

Construcții propuse pe parcela studiată:

1)      Edificabil 1 cu Sc=330 mp pe proprietatea titularilor de plan, cu regim de înălțime P+1E+M, aliniat astfel față de limita proprietății:

Ø  pe latura estică, construcție propusă pe aliniament retras la o distanță de cca. 5 m față de carosabil (strada Pietății), zonă în care sunt propuse a fi amenajate parcări, accese și alei pietonale

Ø  pe latura sudică, retras la o distanță cuprinsă între 0 și 1,3 m

Ø  pe latura nordică, la limita de proprietate, rezultată în urma reconfigurării terenului

Ø  pe latura vestică, retras la o distanță cuprinsă între 1 și 2,4 m

2)      Edificabil 2, în suprafață de 435 mp, în jurul căruia este propusă a se realiza o zonă de parcare, cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul aflat în proprietatea Primăriei municipiului Brăila, aliniat astfel față de limita proprietății:

Ø  pe latura estică, construcție propusă pe aliniament retras la o distanță de cca. 5 m față de carosabil (strada Pietății), zonă în care sunt propuse a fi amenajate parcări, accese și alei pietonale

Ø  pe latura sudică, retras față de carosabilul Aleii Policlinicii la o distanță cuprinsă între 7,5 și 8 m

Ø  pe latura nordică, retras la o distanță cuprinsă între 0 și 1,3 m

 • Indicii urbanistici propuși pentru parcela reglementată cu suprafața de 2915 mp sunt: POT propus = 30%; CUT propus = 0,8, indici care se încadrează în indicatorii urbanistici prevăzuți ai UTR, anume POTmax = 30% și CUTmax = 1,1.
 • zona dispune de utilități, iar construcția se va branșa la rețelele municipale existente: apă potabilă, canalizare, gaze naturale și energie electrică, pe baza avizelor/acordurilor emise de operatori;
 • din analiza criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe a rezultat că planul nu va avea efecte semnificative asupra mediului, nu necesită realizarea evaluării de mediu sau a evaluării adecvate, deci se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Informarea publicului:

 • anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ziarul "InfoBrăila" din data de 20.12.2016 şi 23.12.2016;

-          anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "InfoBrăila" din data de 28.02.2017.

Până la data luării deciziei nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Construire structură de cazare”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Brăila de încadrare a Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire P+1E+M (vulcanizare, spălătorie auto, atelier mecanic, magazin piese auto, cafe bar cu jocuri recreative fără câștig și birouri”, implementat în jud. Brăila, municipiul Brăila, strada Pietății, nr. 15, în procedura de adoptare fără aviz de mediu.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului, revine titularului planului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a planului și poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ

 

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din 16.02.2017

 

Ca urmare a notificării adresate de  DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu sediul  în comuna Movila Miresii, județul Brăila, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 1622/13.02.2017, în baza:

-HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi a

-HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

ca urmare a consultărilor în şedinţa Comitetului Special Constituit Braila din data de 16.02.2017, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, ca autoritate competentă de reglementare decide:

Planul Urbanistic Zonal – PUZ „Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire”, implementat comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19+20, județul Brăila titular DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, nu necesită realizarea evaluării de mediu si a studiului de evaluare adecvata, deci planul se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 1. încadrarea planului-planul intră sub incidenţa prevederilor:
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Ord. MMGA nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pct. 12, lit. j);

Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu este susceptibil să afecteze arii naturale protejate de interes comunitar, zona studiată nefiind localizată în perimetrul sau vecinătatea acestora.

 1. descrierea planului:

Zona studiată prin PUZ este de 330,06 ha, conform avizului de inițiere nr. 2/02.02.2017 emis de Consiliul Județean Brăila.

Amplasamentul care a generat PUZ se află în terenul administrativ al comunei Movila Miresii, este proprietatea titularului, are o suprafață de 40887 mp, teren liber de construcții cu folosința actuală arabilă. Funcțiunea viitoare a terenului care a generat PUZ va fi de zonă pentru construcții destinate serviciilor/depozitării

suprafața construită propusă=32690.61 mp din care:

 • Spațiu depozitare cu Sc=1235,78mp;
 • șopron cu Sc=580,06mp;
 • Solarii 46 buc. cu Sc=30820 mp;
 • Pod basculă de 60 tone cu Sc=45 mp;
 • Bazin vidanjabil cu Sc= 8 mp;
 • Bazin stocare apă cu Sc=1,77 mp, volumul de înmagazinare fiind de 5,2 mc;
 • platfoma ce va deservi circulației și parcajelor auto;

-alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin sursă proprie (două puțuri de apă propuse) echipate cu pompe;

-evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice se va realiza gravitațional prin racord la bazin betonat vidanjabil; apele meteorice de pe sarpanta sunt colectate cu burlane si dirijate catre spatiile verzi, sau vor fi utilizate la irigat;

-alimentarea cu energie electrică se va realiza printr- un branșament la rețeaua electrică de 20kV din zonă prin intermediul unui post trafo propus a fi executat în curtea beneficiarului.

 • coeficienții de ocupare și utilizare ai terenului: P.O.T. propus = 80%; C.U.T. propus = 0.8
 • vecinatăți: nord:  teren agricol, sud: teren agricol, est: drum de exploatare, vest: drum de exploatare

Documentaţia a fost analizată  conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute de Anexa nr. 1 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu consultarea Comitetului Special Constituit Braila în data de 13.02.2017, s-a parcurs etapa de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu și de evaluare adecvată.

Informarea publicului:  anunţurile privind depunerea solicitării au fost publicat în ziarul "Obiectiv Vocea Brăilei" din 10.02.2017 şi 13.02.2017; anunţul privind decizia iniţială a fost publicat în ziarul "Info Brăila" din data de 23.02.2017.

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii/propuneri de reconsiderare din partea publicului.

Prezenta decizie se emite cu următoarele condiţii:

 • respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism și obținerea avizelor/ acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism;
 • notificarea autorității competente pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi,  necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, potrivit art. 15 alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adoptarea planului sus menţionat, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu art. 26 din HG nr. 1076/2004;
 • realizarea proiectului „Construire structură de cazare”, numai după parcurgerea etapelor procedurale stipulate în Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP nr. 135/10.02.2010;
 • publicarea în mass-media a anunțului de mai jos privind decizia finală, conform prevederilor  art. 12 alin. (3) şi art. 29 alin. (4) din HG nr. 1076/2004:

DRAGOMIR N. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Brăila de încadrare a planului PUZ- „Înființare fermă legumicolă, spațiu pentru depozitare și împrejmuire”, implementat comuna Movila Miresii, tarlaua 48, parcelele 19-20, județul Brăila, în procedura de adoptare fără aviz de mediu

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, art. 21 alin (4), răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a planului şi poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Întocmit,

Teodora DUMINICĂ