Back

Regulament ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sarat

Anexa nr. 2

REGULAMENTUL SITULUI NATURA 2000 ROSPA0048 IANCA-PLOPU-SĂRAT

 

Capitolul I - Cadrul general

Art. 1

 1. Prezentul Regulament este realizat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Aria de Protecție Specială Avifaunistică SPA ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat este arie naturală protejată de interes comunitar, categoria arie de protecție specială avifaunistică, desemnată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Scopul desemnării Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat îl constituie conservarea speciilor de păsări sălbatice existente în perimetrul său, menținerea/restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor specific ale acestora.
 4. Harta, limitele și Formularul standard ale ariei protejate se pun la dispoziția factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
 5. Speciile de păsări de interes conservativ, protejate pe teritoriul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, sunt prezentate în Formularul standard al sitului ce poate fi accesat la următoarea adresă:       http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0048.pdf.
 6.  

Art. 2

Din punct de vedere administrativ Situl ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat se află în județul Brăila, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, fiind suprapusă următoarelor unități administrative-teritoriale: Ianca, Movila Miresii, Traian.

 

Art. 3

Responsabilitatea administrării Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat revine custodelui, conform Convenției de custodie încheiată cu Agenția Națională pentru protecția Mediului. În acest scop, custodele își însușește Planul de management și urmărește respectarea lui.

 

Capitolul II - Reglementarea activităților

II.1. Specii de păsări și habitatele lor

Art. 4

Faptele ilegale pot fi constatate și sancționate de către personalul custodelui și al celorlalte organe abilitate, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 5

Sunt interzise:

 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a păsărilor;
 2. perturbarea în cursul perioadei de reproducere, respectiv din martie până în iunie, de creștere, de hibernare și de migrație, respectiv februarie-martie și august-noiembrie. Se asigură liniștea în toate zonele utilizate de păsări în acest scop. Orice perturbare se sancționează conform prevederilor legale;
 3. distrugerea și/sau culegerea cuiburilor și ouălor din natură;
 4. deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă. Nerespectarea reglementării se sancționează conform prevederilor legale;
 5. deținerea, transportul, comerțul său schimburile de păsări, în orice scop, sunt permise doar în baza autorizației emise de autoritatea de mediu competentă;
 6. tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetației naturale. Tăierea stufului este permisă doar cu acordul și consultarea custodelui;
 7. tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane. Dacă se impun acțiuni de acest gen, ele se pot realiza numai cu respectarea legislației în vigoare cu privire la vegetația lemnoasă din afara fondului forestier;
 8. arderea vegetației sau curățarea terenurilor prin incendiere;
 9. plantarea speciilor invazive și exotice;

Art. 6

Colectarea speciilor de floră și faună sălbatică în scopul comercializării se poate face numai de persoane autorizate conform legii și cu avizul custodelui.

Art. 7

În perimetrul și în vecinătatea sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat sunt permise toate activitățile care nu generează poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor și degradarea habitatelor naturale;

Art. 8

Este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, excavațiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei, fără avizul custodelui.

II.2. Accesul şi circulația

Art. 9

 1. Accesul și circulația cu mijloace motorizate pe teritoriul sitului în scop de agrement este permisă doar pe drumurile amenajate în acest sens.
 2. Practicarea activităţilor sportive sau de agrement off-road motorizate este interzisă.

Art. 10

 1. custodele poate lua măsuri pentru limitarea accesului pe perioade limitate în zonele de aglomerare a păsărilor în perioada de migrație şi iernare.
 2. Personalul custodelui, împuternicit cu legitimație de control, are dreptul de acces pe terenurile din cuprinsul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat, indiferent de forma de proprietate.

II.3. Activități de recreere, turism, educaționale şi științifice şi reguli de vizitare

Art. 11

 1. Pe teritoriul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat sunt permise activități de vizitare, de agrement, educaționale și științifice, desfășurate cu respectarea regulilor de vizitare incluse în prezentul regulament.
 2. Activitățile turistice vor fi monitorizate de către custode, care poate impune restricții, sau poate face recomandări cu privire la desfășurarea unor activități turistice.
 3. Rezultatele cercetărilor științifice efectuate - studii, rapoarte, măsurători, observații, vor fi puse gratuit la dispoziția custodelui urmând a fi folosite de acesta exclusiv în scopul bunei administrări a Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat.
 4. Vizitarea unor obiective turistice se face după achitarea tarifului stabilit în conformitate cu prevederile legale. Excepție de la plata tarifului de vizitare fac: membrii comunităţilor locale, personalul de supraveghere a animalelor, pentru care s-au contractat pășuni, personalul, care supraveghează activitățile de pășunat desfășurate în baza contractelor încheiate cu primăriile, personalul custodelui, persoanele cu handicap, personalul Academiei Romane, proprietarii şi administratorii de terenuri din aria protejată.

Art. 12

 1. Perturbarea liniștii în Situl ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat prin orice fel de mijloace este strict interzisă.
 2. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive şi tabere cei interesați vor cere în prealabil aprobarea custodelui.
 3. Organizarea şi desfășurarea competițiilor sau activităţilor de grup de orice fel se poate realiza doar după obținerea avizul custodelui.

Art. 13

 1. Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiții întreținerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar cu avizul custodelui .
 2. Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare – panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice, se pedepsește conform prevederilor legale.

Art. 14

 1. Sunt strict interzise adunatul şi defrișarea vegetației lemnoase de orice fel pentru facerea focului.

Art. 15

 1. Accesul câinilor de companie în Situl ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat este permisă doar în condițiile în care câinii sunt ținuți permanent în lesă, cu excepția câinilor de vânătoare, de stâne sau cei ai instituțiilor statului.
 2. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să dețină toate actele de dovadă a vaccinării, în conformitate cu prevederile legale.
 3. Patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

II.4. Activități de vânătoare şi pescuit

Art. 16

 1. Activităţile de gospodărire a vânatului se vor organiza şi desfășura în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 407/2006  vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare și ale Planului de management.
 2. Planurile de management cinegetic ale fondurilor cinegetice situate în perimetrul Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0048 Ianca Plopu Sărat vor fi corelate cu planul de management al ariei protejate.
 3. Gestionarii fondurilor cinegetice situate în perimetrul Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0048 Ianca Plopu Sărat vor stabili de comun acord cu custodele zone de liniște astfel încât zonele de liniște să se suprapune, pe cât se poate, cu sit.
 4. Zonele de liniște vor fi delimitai şi marcate pe teren prin semne vizibile şi distinctive, În zonele de liniște se iau măsuri suplimentare de protecție prin planurile de management cinegetic, destinate să asigure condiții de viață optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.
 5. Acțiunile de evaluare a populațiilor de interes cinegetic se realizează de către gestionarii fondurilor cinegetice conform procedurilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului, cu participarea custodelui ariei naturale protejate.
 6. Activitățile de vânătoare organizate de către gestionarii fondurilor cinegetice se vor realiza numai în baza autorizațiilor emise conform legii, cu avizul custodelui.
 7. Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic exotice a fondurilor de vânătoare din cuprinsul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat. Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic se va face cu aprobarea prealabilă a custodelui.

Art. 17

 1. Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Se interzice pescuitul sportiv în perioadele de prohibiție stabilite anual prin ordin al autorităților centrale.
 3.  Exemplarele de pește și alte viețuitoare acvatice, capturate cu ocazia activităților de pescuit, care au dimensiunile sub limita minimă celei reglementate prin legislație vor fi redate mediului acvatic imediat după capturarea lor.
 4. Se interzice popularea cu specii de pești exotice a apelor naturale din cuprinsul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat.

II.5. Gospodărirea şi exploatarea pajiștilor

Art. 18

 1. Administrațiile publice au obligația de a realiza amenajamente pastorale și regulamente de pășunat în condițiile stabilite de lege.
 2. Folosirea şi exploatarea pajiștilor se fac cu respectarea bunelor condiții agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19

 1. Locul amplasării stânelor şi locurilor de târlire, pe suprafața Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat se face numai cu acordul custodelui.
 2. Nu se va depăși numărul de câini ciobănești  admis de legela fiecare stână.
 3. Portul jujeului regulamentar este obligatoriu.
 4. Pășunatul animalelor domestice în zonele umede precum şi trecerea animalelor prin aceste zone este interzisă.
 5. Pășunatul este interzis în jurul lacurilor Ianca, Plopu, Sărat, Seaca, Lutul Alb și Opreanu pe o lățime de 30 m de la limita luciului de apă în perioada de 1 februarie - 30 iunie.
 6. Locurile de adăpare pentru animalele care pășunează în sit se stabilesc cu acordul custodelui.

 

Art. 20

Supraînsămânțarea pajiștilor cuprinse în aria protejată se realizează numai cu semințe din specii autohtone, adaptate specificului climatic al ariei, cu avizul custodelui.

II.6. Cultivarea terenurilor arabile

Art. 21

Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări:

 1. se vor îndepărta speciile de plante invazive;
 2. se vor păstra arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenți;
 3. se vor păstra aliniamentele de arbori şi arbuști de la marginea parcelelor;
 4. se va păstra o bandă nearată de minim 10 m de la malul habitatelor acvatice sau umede;
 5. îndepărtarea tufărișului se va realiza în perioada 1 august - 28 februarie, cu menținerea pe suprafețe a minim 5%, maxim 10% tufăriș.

II.7. Construcțiile

Art. 22

 1. Realizarea oricăror investiții în interiorul sau în imediata vecinătate a Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat este permisă numai cu respectarea reglementărilor în vigoare şi cu avizul custodelui.
 2. În extravilan este interzisă amplasarea oricărei construcții noi permanente, fără avizulcustodelui.
 3. Construirea de noi drumuri în cuprinsul ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat este interzisă fără acordul custodelui.
 4. Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la aria protejată.
 5. Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alineatul 4 se fac cu avizul custodelui, pentru asigurarea conformității cu prevederile planului de management.
 6. Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alineatul 4 modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alineatul 4 vor include în piesele grafice/desenate și limitele ariei protejate.

II.8. Regimul deșeurilor

Art. 23

 1. Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat.

Art. 24

 1. Autoritățile publice locale de pe raza Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat au responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deșeurilor menajere din localități la punctele legale de colectare a deșeurilor.
 2. Autoritățile publice locale de pe raza Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat au responsabilitatea de a desființa depozitele ilegale de deșeuri aflate pe teritoriul lor administrativ.
 3. Deținătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat au obligația de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curățare a terenurilor.
 4. Toate containerele pentru deșeuri menajere vor fi prevăzute cu mecanisme de închidere conform legii.

II.9. Exploatarea amenajărilor hidrotehnice

Art. 25

 1. Lucrările de amenajare hidroameliorativă, se vor realiza cu respectarea legislației în vigoare şi cu avizul custodelui.
 2. Lucrările de exploatare şi întreținere a lucrărilor hidrotehnice şi de gospodărire a apelor din perimetrul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat se realizează în conformitate cu prevederile legale, cu înștiințarea custodelui.
 3.             Este interzis spălatul oricăror obiecte și vehicule şi utilizarea de detergenți în apele de suprafață din cuprinsul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat.
 4. Este interzisă deversarea oricăror substanțe, ape uzate, nămoluri în apele de suprafață din cuprinsul Sitului ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat.

Capitolul III - Sancțiuni

Art. 26

 1. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează conform prevederilor actelor normative în vigoare.

Capitolul IV - Dispoziții finale

Art. 31

Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul sau în vecinătatea acestei arii de protecție specială avifaunistică

Art. 32

Prezentul regulament se poate modifica la propunerea custodelui cu respectarea legislației în vigoare.